Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nebezpečné látky Ing. Milan TLAMKA. Charakteristika 1) Nebezpečn é l á tky a př í pravky (d á le jen „ nebezpečn é l á tky “ ) jsou l á tky a př í pravky,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nebezpečné látky Ing. Milan TLAMKA. Charakteristika 1) Nebezpečn é l á tky a př í pravky (d á le jen „ nebezpečn é l á tky “ ) jsou l á tky a př í pravky,"— Transkript prezentace:

1 Nebezpečné látky Ing. Milan TLAMKA

2 Charakteristika 1) Nebezpečn é l á tky a př í pravky (d á le jen „ nebezpečn é l á tky “ ) jsou l á tky a př í pravky, kter é vykazuj í jednu nebo v í ce nebezpečných vlastnost í a pro tyto vlastnosti jsou klasifikov á ny zvl áš tn í m z á konem 2) Za hav á rii nebezpečn é l á tky je považov á na mimoř á dn á ud á lost, kdy se nebezpečn á l á tka ocitla mimo kontrolu v tak velkých množstv í ch, že jsou ohroženi lid é, zv í řata a životn í prostřed í a je nutn é prov á dět z á chrann é a likvidačn í pr á ce.

3 Nebezpečná látka …. Mimo kontrolu se nebezpečn á l á tka může dostat ú nikem z n á dob nebo zař í zen í. Nebezpečn é l á tky se mohou vyskytovat tam, kde se vyr á b í, zpracov á vaj í, skladuj í nebo při jejich přepravě. Mimo kontrolu se nebezpečn á l á tka může dostat ú nikem z n á dob nebo zař í zen í. Nebezpečn é l á tky se mohou vyskytovat tam, kde se vyr á b í, zpracov á vaj í, skladuj í nebo při jejich přepravě.

4 Charakteristickými znaky, které vypovídají na místě zásahu o přítomnosti nebezpečných látek jsou: a) označen í přepravn í ho prostředku nebo obalu výstražnými tabulemi, výstražnými identifikačn í mi tabulemi, bezpečnostn í mi tabulemi a manipulačn í mi značkami, b) technologick á zař í zen í (otevřen é technologick é provozy, skladovac í prostory apod.), c) změna barvy nebo odum í r á n í vegetace, ú hyn drobných živočichů v bl í zk é m okruhu hav á rie,

5 … přeprava NL … „ADR“ Dohoda ADR: předpisy týkající se přepravy nebezpečných látek po pozemních komunikacích

6 Výstražné tabulky na vozidlech…

7 Kemler kód – dělíme do tříd 1.Výbušné látky a předměty 2. Plyny 3. Hořlavé kapaliny 4.1. Hořlavé tuhé látky 4.2. Samozápalné látky 4.3. Látky, které při styku s vodou vytvářejí hořlavé plyny 5.1. látky podporující hoření 5.2. Organické peroxidy 6.1. Jedovaté látky 6.2. Infekční látky 7. Radioaktivní látky 8. Žíravé látky 9. Jiné nebezpečné látky a předměty

8 Kemler kód Opakující se čísla…násobení nebezpečí Opakující se čísla…násobení nebezpečí První značí rozhodující nebezpečí První značí rozhodující nebezpečí X – nesmí přijít do styku s VODOU !!! X – nesmí přijít do styku s VODOU !!! 0 – doplňující číslice 0 – doplňující číslice

9 Taktické postupy JSDH… Příjezd z návětrné strany Příjezd z návětrné strany Dostatečná vzdálenost od místa MU Dostatečná vzdálenost od místa MU Maximální ochrana hasičů na průzkumu – zjistit druh NL Maximální ochrana hasičů na průzkumu – zjistit druh NL Vytyčit nebezpečný prostor Vytyčit nebezpečný prostor Informování KOPIS HZS Informování KOPIS HZS Dbát pokynu VZ Dbát pokynu VZ Postupovat vždy s rozvahou Postupovat vždy s rozvahou

10 Ochrana hasičů při zásahu s NL Dýchací přístroje Dýchací přístroje Ochranné obleky Ochranné obleky

11 Děkuji za pozornost … …čas na dotazy…


Stáhnout ppt "Nebezpečné látky Ing. Milan TLAMKA. Charakteristika 1) Nebezpečn é l á tky a př í pravky (d á le jen „ nebezpečn é l á tky “ ) jsou l á tky a př í pravky,"

Podobné prezentace


Reklamy Google