Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemické látky. Co o nich víme ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemické látky. Co o nich víme ?"— Transkript prezentace:

1 Chemické látky. Co o nich víme ?
Milan Havel – sdružení Arnika

2 Chemické látky kolem nás (pyramida řízení rizik)
10 - zákaz.. omezení ..... ohlašování (IRZ) výzkum (IRPTC ) registrace (RTECs ) “pojmenování” číslem (CAS..)

3

4 Zákon o chemických látkách
Zákony – aktuální znění - Zákon 356/2003 Sb.o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů (v aktuálním znění) Prováděcí vyhláška k zákonu č. 232/2004 Sb. Zákon se nevztahuje na léčiva, krmiva, potraviny a tabákové výrobky, kosmetické prostředky, veterinární přípravky, s výjimkou dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních atd. Na přípravky na ochranu rostlin, pomocné prostředky ochrany rostlin a biocidní přípravky se z povinností stanovených v tomto zákoně vztahují pouze povinnosti klasifikace, balení, označování a povinnosti při dovozu a vývozu Pro uvádění biocidních přípravků - zákon 86/2009 Sb.

5 Označování přípravků Na obalu nebezpečného přípravku musí být kromě firmy (z EU) uvedeno: obchodní název přípravku chemický název nebezpečné látky výstražné symboly a písmenné označení nebezpečných vlastností R-věty, S-věty hmotnost či objem přípravku

6 Označování přípravků Účinná látka může být označena na výrobku:
chemickým názvem číslo CAS podle Chemical Abstract Service číslo ES podle EINECS, Elincs nebo NLP Poznámky: EINECS – seznam obchodovaných látek ELINCS – seznam nových látek NLP – seznam látek nepovažovaných za polymery MŽP vede podle zákona seznamy látek na stránkách: Web obsahuje i vyhledávání.

7 Chemické látky - symboly
výbušné; jimi jsou pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité látky a přípravky, které mohou exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, přičemž rychle uvolňují plyny, a které, pokud jsou v částečně uzavřeném prostoru, za definovaných zkušebních podmínek detonují, rychle shoří nebo po zahřátí vybuchují,

8 Chemické látky - symboly
oxidující; jimi jsou látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve styku s jinými látkami, zejména hořlavými,

9 Chemické látky - symboly
extrémně hořlavé; jimi jsou kapalné látky a přípravky, které mají extrémně nízký bod vzplanutí a nízký bod varu, a nebo plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve styku se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku,

10 Chemické látky - symboly
vysoce hořlavé; jimi jsou 1. látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku se vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie, 2. pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem zapálení a které pokračují v hoření nebo vyhořely po jeho odstranění, 3. kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí, 4. látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v nebezpečných množstvích,

11 Chemické látky - symboly
vysoce toxické; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží ve velmi malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví (nemusí už být současně označen symboly C, Xn, Xi),

12 Chemické látky - symboly
toxické; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží v malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví (nemusí už být současně označen symboly C, Xn, Xi),

13 Chemické látky - symboly
zdraví škodlivé; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží mohou způsobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví (nemusí už být současně označen symbolem Xi),

14 Chemické látky - symboly
žíravé; jimi jsou látky nebo přípravky, které mohou zničit živé tkáně při styku s nimi (nemusí už být současně označen symboly Xn, Xi),

15 Chemické látky - symboly
dráždivé; jimi jsou látky nebo přípravky, které mohou při okamžitém, dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemají žíravé účinky,

16 Chemické látky - symboly
nebezpečné pro životní prostředí; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vstupu do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí.

17 Chemické látky - symboly
senzibilizující; jimi jsou látky nebo přípravky, které jsou schopné při vdechování, požití nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost, takže při další expozici dané látce nebo přípravku vzniknou charakteristické nepříznivé účinky, karcinogenní; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat rakovinu nebo zvýšit její výskyt, mutagenní; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat dědičné genetické poškození nebo zvýšit jeho výskyt, toxické pro reprodukci; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat nebo zvýšit výskyt nedědičných nepříznivých účinků na potomstvo nebo zhoršení mužských nebo ženských reprodukčních funkcí nebo schopností,

18 R-věty , S-věty R-věty označují tzv. specifickou rizikovost – jedná se o popis fyzikálně-chemických, environmentálních a zdravotních rizik dané látky. S-věty poskytují informace o bezpečném skladování, nakládání, likvidaci, poskytování první pomoci a ochraně zaměstnanců. R- a S-věty musí být uvedeny u přípravků, které obsahují přinejmenším jednu substanci, klasifikovanou jako nebezpečnou buď pro člověka nebo životní prostředí, nebo pokud je přípravek považován za nebezpečný v jiném ohledu.

19 Bezpečnostní list Obsahuje (příloha vyhlášky č. 231/2004 Sb.):
identifikaci látky, výrobce či dovozce, poradna informace o složení přípravku údaje o nebezpečnosti látky v přípravku pokyny pro první pomoc opatření pro hasební zásah opatření v případě náhodného úniku látky či přípravku pokyny pro zacházení s látkou, skladování omezení expozice látkou (ochrana) fyzikální a chemické vlastnosti, stabilita a reaktivita toxikologické a ekologické infomace další (likvidace látky, obalu, přeprava ...)

20 Příklad firmy Stachema Kolín - http://www.stachema.cz
Firma dodává chemické přípravky, stavební chemii ap. Graffitistop Bazénová chemie Dezinfekce Ligofix super (ochrana dřeva) Protiplísňové přípravky Protipožární nátěry Přípravky proti hmyzu Veterinární přípravky

21 Chemické databáze Arniky http://www.bezjedu.arnika.org/chemicke-latky
biocidy fungicidy halogenové látky herbicidy insekticidy karcinogenní látky karcinogenní, mutagenní a reprotoxické látky způsobující kyselý déšť reprotoxické látky látky poškozujícíc hormonální systém látky poškozující ozonosféru látky toxické pro vodní organismy

22 Chemické databáze Arniky http://www.bezjedu.arnika.org/chemicke-latky
mutagenní látky organochlorové pesticidy ostatní látky perzistentní bioakumlující látky perzistentní organické látky pesticidy rodenticidy skleníkové plyny těkavé organické látky teratogenní látky (poškozující plod) těžké kovy toxické látky pro vodní organismy

23 Chemické databáze (ČR)
MŽP vede podle zákona seznamy látek na stránkách: Web obsahuje i vyhledávání (lze zjistit CAS, EINECS ...). Databáze látek obsažených v IRZ Ekologická databáze Piskač: Agromanuál

24 Chemické databáze (zahraničí)
Pesticide Action Network (detailní informace k pesticidům, pohled NNO – Bad Actor) NIOSH (Národní institut pro bezpečnost práce a zdraví) ATSDR – agentura pro toxické látky a jejich registraci v US ECO-USA.NET – databáze NNO v USA


Stáhnout ppt "Chemické látky. Co o nich víme ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google