Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1701_ODLIŠNÁ CENA Téma: Pojem F. G._ ODLIŠNÁ CENA TÉHOŽ ZBOŽÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1701_ODLIŠNÁ CENA Téma: Pojem F. G._ ODLIŠNÁ CENA TÉHOŽ ZBOŽÍ."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1701_ODLIŠNÁ CENA Téma: Pojem F. G._ ODLIŠNÁ CENA TÉHOŽ ZBOŽÍ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3496 Datum vytvoření: 14. 2. 2013Datum ověření: 12. 4. 2013

2 Prezentace je ur č ena pro ž áky 6. – 9. ro č níku., vzd ě lávací oblast finan č ní gramotnost, tematický okruh Odlišná cena tého ž zbo ž í. Cílem prezentace je, p ř ivést ž áky k uv ě dom ě ní si, jak vybírat a nakupovat zbo ž í, aby se nenechali nachytat od podvodných obchodník ů.

3 Ceny stejného produktu se mohou lišit nap ř. podle:  místa prodeje – v chudých státech budou ni ž ší ne ž v bohatých; mohou se lišit v r ů zných oblastech státu, na kraji m ě sta a v centru, jiné ceny jsou p ř i prodeji prost ř ednictvím internetu, jiné v prodejn ě,  zákazník ů – nap ř. v ě rnostní rabaty (slevy) stálým zákazník ů m, mno ž stevní slevy, slevy pro d ů chodce nebo d ě ti,

4 Ceny stejného produktu se mohou lišit nap ř. podle:  období – vyšší ceny v sezón ě, vyšší ceny ovoce na tr ž išti ráno ne ž ve č er,  zp ů sobu placení – p ř i okam ž itém placení nebo placení d ř íve, ne ž uplyne dohodnutá doba, bývá č asté poskytování slevy – skonto,  doby, po kterou je výrobek na trhu – ceny u starších výrobk ů se sni ž ují, nov ě uvád ě né výrobky jsou dra ž ší, i kdy ž jejich vlastnosti jsou velmi podobné,  výprodejních akcí – po skon č ení sezóny, výprodej starších model ů, prodej výrobk ů.

5 P ř íklad: Zna č ková toaletní voda stojí v parfumerii 2 000 korun. Na internetu ji m ůž ete koupit za 1500 korun. Toaletní vodu vám dodají a ž do domu, budete ovšem ochuzeni o pot ě šení z nákupu v p ř íjemném prost ř edí parfumerie a p ř edevším o mo ž nost si ji vyzkoušet. Kde by jsi nakupoval ty????

6 Raj č ata ze Špan ě lska se prodávají b ě hem týdne v prodejnách zeleniny za 40K č /kg, v sobotu ve č er za 29K č /kg. Vymyslíte další p ř íklady praktik obchodník ů ??? o cena je stanovena takovým zp ů sobem, aby vypadala výhodn ě jší kon č í č íslicí 9 (nebo lichou č íslicí). Kupující vnímá zpravidla tuto cenu podle první č ásti č ísla, nap ř íklad 29,90 K č stále vypadá lépe ne ž 30 K č ; o uvádí se bez DPH a malým písmem s DPH. S touto praxí se b ěž n ě setkáte nap ř íklad v n ě kterých prodejnách s elektronikou, auty.. o na cenovku se uvede p ř eškrtnutá vyšší cena a výrazn ě ji cena sní ž ená ( č asté u výprodej ů, do č asných akcí) atd. N ě kdy ani nejde o skute č né výprodejní akce, uvádí se smyšlená vyšší cena a jako sní ž ená se uvádí ta, za kterou se skute č n ě prodává; o výrazné inzerování slevových akcí a výprodej ů slou ž í k p ř ilákání zákazník ů do prodejen (tabulky s výraznými nápisy akce, zvýrazn ě ní ni ž ší ceny pestrými barvami apod.).

7 o Výrobky se prodávají v balí č cích za výhodnou cenu; celý balí č ek stojí mén ě, ne ž kdybychom si koupili zbo ž í samostatn ě. N ě kdy však balí č ek obsahuje lákavé sou č ásti, k nim ž mohou být p ř idány ty h ůř e prodejné, nap ř. b ěž ky s vázáním, h ů lkami, balí č ek vosku, boty. o Na podobném principu jsou stanoveny tarify mobilních telefon ů, kdy si m ůž eme p ř edplatit ur č ité minuty volání, které jsou tak levn ě jší. o Naopak, č ásti kompletu se v ceníku uvád ě jí zvláš ť. Pokud kupujeme celý komplet, do č káme se ob č as p ř ekvapení, kdy ž ceny se č teme. Nap ř íklad v restauracích najdeme samostatn ě cenu jídla a p ř ílohy. o U finan č ních produkt ů mohou být sou č ástí balí č ku i slu ž by, které klient b ěž n ě nevyu ž ije, ale p ř esto za n ě takto zaplatí (nap ř. obsluha b ěž ného ú č tu telefonicky).

8 Vyrovnávací ceny: o Pou ž ívají se u prodejen, které mají široký sortiment, nap ř. v supermarketech. N ě které druhy mají výrazn ě nízké ceny, co ž se vyrovnává vyššími cenami jiných produkt ů (nap ř. výhodné ceny masa, jogurt ů se vyrovnají vyššími cenami zeleniny). Cílem této politiky (obdobn ě jako u výprodejních akcí) je p ř ivést do prodejen kupující, kte ř í p ř i nákupu výhodných produkt ů č asto nakoupí i produkty jiné, dra ž ší. o Jiná varianta se pou ž ívá u produkt ů, ke kterým je nutno č asto kupovat spot ř ební materiál. Pak je samotný produkt relativn ě levný a zisk pochází p ř edevším z prodeje materiálu (nebo náhradních díl ů ), nap ř. ceny tiskáren a náplní do nich, levná auta drahé náhradní díly.

9


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1701_ODLIŠNÁ CENA Téma: Pojem F. G._ ODLIŠNÁ CENA TÉHOŽ ZBOŽÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google