Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ HTA na ČVUT Doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. Fakulta biomedicínského inženýrství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ HTA na ČVUT Doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. Fakulta biomedicínského inženýrství."— Transkript prezentace:

1 České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ HTA na ČVUT Doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně

2 ČVUT FBMI HTA Health Technology Assessment Hodnocení zdravotnických technologií www.fbmi.cvut.cz2

3 ČVUT FBMI HTA Health Technology Assessment Hodnocení zdravotnických technologií léky, lékařské přístroje, zdravotnické prostředky, diagnostické a terapeutické metody a opatření v oblasti veřejného zdraví a organizace zdravotnictví www.fbmi.cvut.cz3

4 ČVUT FBMI HTA Health Technology Assessment Hodnocení zdravotnických technologií Zaměřené na zdravotnické prostředky, zejména lékařské přístroje. www.fbmi.cvut.cz4

5 ČVUT FBMI HTA Health Technology Assessment Hodnocení zdravotnických technologií Zaměřené na zdravotnické prostředky, zejména lékařské přístroje. Tedy technologie v úzkém slova smyslu www.fbmi.cvut.cz5

6 ČVUT FBMI FBMI  fakulta ČVUT v Praze  umístěná v Kladně  vznik v květnu 2005  1100 studentů  z toho 62 doktorandů  rozvoj v rámci OP VaVpI a OPVK  8 výzkumných skupin Studijní programy: ­ Biomedicínská a klinická technika ­ Specializace ve zdravotnictví ­ Ochrana obyvatelstva www.fbmi.cvut.cz6

7 ČVUT FBMI Magisterský navazující studijní obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví Skupina pracovníků a doktorandů, kteří se zabývají ekonomikou a managementem zdravotnictví V poslední době se zaměřují především na hodnocení zdravotnických technologií (obecně). Vzhledem k zázemí na fakultě důraz na aplikace na lékařskou techniku www.fbmi.cvut.cz7

8 ČVUT FBMI ČR: HTA se využívá částečně ve farmakoekonomice, jinde zatím naprosto nevyužita. Podmínky k většímu využití: - Zájem zdravotnických zařízení - Zájem řídících orgánů (ministerstvo, kraje, pojišťovny) - Metodické vedení - Finance - Zapojení do mezinárodních sítí www.fbmi.cvut.cz8

9 ČVUT FBMI HTA je analogií EIA V řadě zemí má obdobné legislativní postavení (USA, SWE, NL, F, UK, PL,…) Je známou a potvrzenou skutečností, že studie HTA nelze automaticky přenášet mezi zeměmi; každá země musí vyvinout vlastní koncepci a metodiky! OECD: Health Technologies And Decision Making, OECD, Paris 2005 www.fbmi.cvut.cz9

10 ČVUT FBMI V ČR: - HTA nemá legislativní podporu (kromě oblasti léčiv) - Neexistuje žádná instituce, která by HTA koordinovala (např. připravovala a/nebo hodnotila metodiky) Mezinárodní spolupráce: EUnetHTA – joint action EU (2010-2012); ČR zastoupena Ministerstvem zdravotnictví (formální) INAHTA – Mezinárodní síť agentur pro HTA; ČR není zastoupena HTAi – Mezinárodní společnost pro šíření HTA žádná instituce z ČR není členem Spolupráce v těchto organizacích je zásadní pro přístup k metodikám a k existujícím zprávám! www.fbmi.cvut.cz10

11 ČVUT FBMI Rada EU schválila 28.2.2011 směrnici o poskytování přeshraniční zdravotní péče: Článek 15 Spolupráce v hodnocení zdravotnických technologií „Unie bude podporovat a usnadňovat spolupráci a výměnu vědeckých informací mezi členskými státy v rámci dobrovolné sítě spojující členskými státy určené národní orgány a útvary zodpovědné za hodnocení zdravotnických technologií.“ www.fbmi.cvut.cz11

12 ČVUT FBMI  Má skupinu schopnou metodicky rozvíjet HTA v ekonomických a legislativních podmínkách ČR (výzkumná oblast HTA)  Dokáže (na objednávku) provádět různé typy HTA (aplikační oblast HTA)  Spolupracuje s dalšími pracovišti zabývajícími se HTA  V rámci doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika školí několik doktorandů se zaměřením na HTA www.fbmi.cvut.cz12

13 ČVUT FBMI Příklady diplomových prací na ČVUT FBMI Vliv inovace vybraných zdravotnických přístrojů na růst produktivity ve zdravotnictví a zvyšování účinnosti zdravotní péče (Z. Heinzová, 2010) Hodnocení efektivnosti využití zdravotnických prostředků (Z. Králová, 2010) Analýza investic do nákupů magnetických rezonancí a výpočetních tomografů v ČR (J. Bohmann, 2011) Hodnocení efektivnosti využití rázových vln na léčbu ledvinových kamenů (L. Dibdiak, 2011) Efektivnost využití zdravotnického prostředku ve vztahu k pořizovacím nákladům a účelu pořízení: Elektrická Impedanční Tomografie (J. Ivan, 2011) Analýza a srovnání ambulantní rehabilitace a rehabilitace prováděné v domácím prostředí (P. Karbanová, 2011) Ekonomické porovnání nákladů na léčbu nemocí pohybového aparátu při použití fyzikálních metod a farmakoterapie (Š. Kotlanová, 2011) Porovnání cílené prevence a léčby onkologického onemocnění (V. Šinkorová, 2011) Srovnání klinické a nákladové efektivity při hemodialýze a peritoneální (domácí) dialýze (T. Tobiášková, 2011) www.fbmi.cvut.cz13

14 Projekt IGA NT11532-5/2010 „Hodnocení zdravotnických prostředků“ Výsledkem budou zejména metodické materiály - doporučení pro aplikaci Health Technology Assessment v oblasti zdravotnických prostředků v ČR. Tyto výsledky budou publikovány v odborných recenzovaných časopisech, hlavní výsledky (zejména mezinárodní srovnání) v impaktovaných časopisech a na mezinárodních konferencích. U vybrané zdravotnické techniky budou vytvořeny metodiky hodnocení společenské efektivnosti a navrženy standardy. K nim budou uspořádány dva odborné semináře. Hlavními příjemci výsledku řešení budou: Ministerstvo zdravotnictví CR, zdravotní pojišťovny, odbory zdravotnictví krajských úřadů a velká zdravotnická zařízení (zejména fakultní a krajské nemocnice).

15 2011 Terénní šetření a analýza informací v databázích. Zpracování výsledku. Budou provedena terénní šetření a analýza dat z medicínských databází. Některé práce budou opět realizovány mladými pracovníky studujícími v doktorské fázi vysokoškolského studia a některé úkoly budou částečně realizovány za podpory diplomových prací. Většina prací bude mít sběrný charakter s matematicko-statistickou evaluací. Prvním předpokladem procesní formalizace metodiky nákupů a hodnocení zdravotnických prostředků je především formalizace vstupů a výstupů hodnocení zdravotnické techniky (stav v ČR těmto cílům prozatím neodpovídá). Dalším nezbytným předpokladem je identifikace klíčových parametrů ovlivňující efektivnost nákupu. Zjištění „váhy“ jednotlivých přínosů pro konkrétní skupiny. Jako klíčový proces byl identifikován rozhodovací proces při nákupu zdravotnických prostředků. Z těchto důvodů se v následujícím roce soustředíme na vypracování matematického rozhodovacího modelu metody nákupu (v roce 2011 pro MRT). Analýza současného stavu a výhledu do budoucna musí vytvořit přístupy, aby manažerská rozhodnutí byla podložena relevantními a objektivními údaji o vynakládaných investicích do zdravotnické techniky.

16 ČVUT FBMI Porovnání cen lékařských přístrojů (zejména „drahé“ techniky, např. CT, MR,…) -retrospektivní srovnání cen nakoupených přístrojů s jinými realizovanými dodávkami -perspektivní provedení takového srovnání již ve fázi plánování investice Problémy: -odlišné technické parametry u jednotlivých dodávek -rozdílné prodejní a záruční podmínky -výběr vhodného typu pro konkrétní zdravotnické zařízení (neplatit za parametry, které se v daném zdravotnickém zařízení nevyužijí) -různé nabídkové ceny, neexistence ceníků prodejců -role kompletátora www.fbmi.cvut.cz16

17 Metoda tržní ceny Metoda nákladová Metoda výnosová M1 Srovnání s cenami na trhu stejných nebo velmi podobných přístrojů (ceny vztažené ke stejnému časovému období). Volba metody oceňování přístroje M2 Srovnání cen s technicky nejbližším přístrojem a stanovení cen technických rozdílů (ceny vztažené ke stejnému časovému období). M3a Srovnání ceny s nejbližším horším a nejbližším lepším přístrojem (ceny vztažené ke stejnému časovému období). M3b Srovnání ceny s průměrem horších a průměrem lepších přístrojů (ceny vztažené ke stejnému časovému období).

18 Metoda tržní ceny Metoda nákladová Metoda výnosová M1 Srovnání s cenami na trhu stejných nebo velmi podobných přístrojů (ceny vztažené ke stejnému časovému období). M2 Srovnání cen s technicky nejbližším přístrojem a stanovení cen technických rozdílů (ceny vztažené ke stejnému časovému období). M3a Srovnání ceny s nejbližším horším a nejbližším lepším přístrojem (ceny vztažené ke stejnému časovému období). M3b Srovnání ceny s průměrem horších a průměrem lepších přístrojů (ceny vztažené ke stejnému časovému období). Volba metody oceňování přístroje

19 zadavatelcena bez DPHč. veřejné zakázky FN Ostrava21 029 004,002009/S 245-350482Siemens Nemocnice Na Homolce23 600 134,002008/S 124-165215Siemens VFN Praha25 600 000,002009/S 198-283872Philips FNuSA Brno25 800 000,002009/S 47-067747GE Oblastní nemocnice Kolín27 558 514,002010/S 110-166229Toshiba Nemocnice Jablonec nad Nisou32 750 019,002008/S 243-322819Philips FNKV Praha33 700 000,002009/S 11-013952Kopl. Nemocnice Znojmo41 255 963,002008/S 129-171045Kopl. Uherskohradišťská nemocnice41 589 633,002009/S 235-335828Kopl. Oblastní nemocnice Kladno42 200 526,002008/S 86-116375Kopl.

20 Porovnání cen NMR Interval cen v daném obdobích  21 - 42 mil. Kč Interval cen v daném obdobích přímo od výrobce  21 – 33 mil. Kč Interval cen v daném obdobích od kompletátora  34 - 42 mil. Kč

21 Cena celého vlastního přístroje Cena individualizace instalace včetně potřebných stavebních úprav Cena zaškolení personálu, cena servisních služeb Ostatní ceny spojené s nákupem, instalací a dalším provozem daného zařízení Komponenty hodnocení

22 ČVUT FBMI www.fbmi.cvut.cz22 Pat Cox pro EurActiv.cz dne 20.03.2009 Pat Cox, předseda Iniciativy pro finanční udržitelnost zdravotnických systémů v Evropě Hodnocení zdravotnických technologií (HTA) je určitým typem ekonomického nástroje, který dává možnost vyhodnotit, jestli za své peníze dostanete odpovídající hodnotu. Klinická praxe je zvyklá na to, že s určitými léky, přístroji a léčivy pracuje určitým způsobem a pacienti jsou zvyklí na to zrovna tak. Změna chování je pomalejší než změna pravidel a HTA může ukázat cestu správným směrem.

23 ČVUT FBMI www.fbmi.cvut.cz23  Rozhodnutí [na základě HTA] jsou často obtížná, protože nepřinášejí úspory, ale často dodatečné náklady. Peníze se utratí pro získání dalších přínosů pro pacienta.  Hlavním faktorem, který určuje, zda se zdravotnické zařízení rozhodne pro určitou technologii, … je stav jeho rozpočtu, zda má k dispozici dostatečný kapitál a jeho zdroje.  Většina zdravotnických systémů musí uvažovat o „přidané hodnotě“ dané technologie, nejen zdali je nákladově efektivní. Důležité je srovnání s alter- nativami a zvážení, zda se jedná o rozumné investování omezených zdrojů.  Pouhý výpočet nákladové efektivity je nesprávný! Většina zdravotnických prostředků, které jsou klasifikovány jako nákladově efektivní, poskytují požadovaný medicínský výsledek za vyšší cenu na jednotku zlepšení, než jiné metody.  Zdravotnická technika by neměla být oceňována pouze na základě cenové efektivity, ale v mnohem širším záběru HTA, který bere v úvahu také sociální, etické a organizační pohledy. Zdroj: Karen Facey (září 2004), Impact of advances in medical technology on healthcare expenditure in Australia

24 ČVUT FBMI www.fbmi.cvut.cz24 Stanovisko Eucomedu k HTA („Position Paper“) Schváleno Radou v červnu 2008: Zdravotnické prostředky mají vliv na všechny oblasti poskytování zdravotnických služeb, a dostupnost inovované lékařské techniky je nezbytná pro zlepšení výsledků pro pacienty. EUCOMED podporuje transparentní partnerství a spolupráci při vývoji procesů a metodik HTA pro zdravotnickou techniku. EUCOMED je připraven spolupracovat s agenturami pro HTA v celé Evropě, aby zajistil, aby bylo HTA aplikováno na lékařskou techniku náležitě.

25 Specifičnost trhu zdravotnických prostředků vychází ze známé skutečnosti, že prodejní cena se výrazně odlišuje od výrobní ceny, a to z důvodu dalších potřebných služeb při uvádění zdravotnických prostředků do provozu. Jedině součinnost lékaře-specialisty s biomedicínským technikem či inženýrem umožní optimalizovat nákup z hlediska medicínských potřeb i technických parametrů zdravotnického prostředku. Expertní zjištění znovu potvrzuje nutnost vypracování jednotné metodiky MZ ČR pro nákup drahých zařízení a přístrojů. Podobně by bylo žádoucí rozšíření národních akreditací včetně sestavení podrobné metodiky Spojené akreditační komise ČR, která by byla vodítkem pro zdravotnická zařízení při nákupu a provozu zdravotnických prostředků z hlediska optimalizace poměru užitných parametrů a ceny. Mnohým problémům by se dalo předejít, pokud by byly zpracovány příslušné analýzy HTA. Zde se projevuje dlouhodobě chybějící česká agentura HTA. Založení národní agentury, jaká existuje prakticky ve všech zemích OECD, je rozhodně prioritou (pomoci by mohl návrh projektu předložen na MZ ČR na založení agentury CzechHTA, který vznikl na ČVUT),

26 ČVUT FBMI Děkuji spolupracovníkům, kteří se na FBMI podílejí na rozvoji HTA a kteří přispěli k tomuto příspěvku: Prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. Doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. Doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA Mgr. Tereza Štěpánová Doktorandi: Ing. Martin Brhel Ing. Ilya Ivlev Ing. Ivana Juřičková Ing. Karolina Kobilková Ing. Žaneta Schrotzová Ing. Alena Ujhelyiová Studenti: Bc. Martina Oulická Bc. Veronika Mezerová Bc. Lukáš Roubík www.fbmi.cvut.cz26

27 ČVUT FBMI Děkuji za pozornost. www.fbmi.cvut.cz27


Stáhnout ppt "České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ HTA na ČVUT Doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. Fakulta biomedicínského inženýrství."

Podobné prezentace


Reklamy Google