Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. prosinec 2009 OFO OE KrÚ JMK 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. prosinec 2009 OFO OE KrÚ JMK 2009."— Transkript prezentace:

1 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. prosinec 2009 OFO OE KrÚ JMK 2009

2 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Program 1.Zahájení Bc. Magdalena Češková 2.Aktuální informace z oblasti účetnictví, příprava roční účetní závěrky Ing. Antonín Špaček 3.Finanční vypořádání za rok 2009 a předložení podkladů k sestavení SZÚ za rok 2009 Ing. Kurka Marek 4. Účetnictví státu Ing. Antonín Špaček 5. Diskuse, dotazy 6. Závěr

3 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Právní předpisy platné v současné době zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, novela 304/2008 Sb. vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů - vyhl. 472/2008 Sb. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 501 až č. 522 /Finanční zpravodaj č. 11 – 12/2/2003, č. 12/3/2004, č. 12/2/2005/, č. 10/2007 a č. 1/2008 vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb., vyhlášky č. 544/2004 Sb., vyhlášky č. 22/2007 Sb. a č. 377/2008 Sb.

4 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Situace na okresech okres Blansko CZ0641 – 116 obcí, 15 DSO okres Brno – město CZ0642 – Jihomoravský kraj, město Brno, DSO ESOM okres Brno – venkov CZ0643 – 187 obcí, 39 DSO okres Břeclav CZ0644 – 63 obcí, 11 DSO okres Hodonín CZ0645 – 82 obcí, 19 DSO, okres Vyškov CZ0646 – 79 obcí, 11 DSO, okres Znojmo CZ0647 – 144 obcí, 34 DSO, celkem sumarizováno 803 organizací.

5 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Zpracování výkazů doposud předávají všechny organizace v aktuálních obdobích.

6 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Problémy ve vykazování dotací Úřad práce ÚZ 13101 x 13229 x 13234, dočerpání OP RLZ v roce 2009 (konec června), EU-prostředky - Zprávy financování obcí 2/2008 podíly EU a SR, označování ve výdajích podle procent - i SP a ZP? zaokrouhlování přelom roku.

7 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Problémy ve vykazování dotací Czech Point spolufinancováno z EU-prostředků - IOP - nástroj 36, dotace pouze z EU-prostředků (85%), 15% vlastní zdroje obce, označení v příjmů a výdajích (pozor na označení vlastního podílu), neinvestiční charakter dotace (majetek dle směrnice), samostatná uznatelnost výdajů na internet a administraci, zaokrouhlování na celé koruny 0,95 odznačit ve výdajích z 36514008 a přiúčtovat na 36100000.

8 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Problémy ve vykazování dotací PRV / SZIF / EAFRD Státní zemědělský intervenční fond, metodika - Zprávy financování obcí 2/2008, problematika neuznatelnosti DPH, dokrytí předchozích výzev z PGRLF - dopad na účtování? uznatelné výdaje bez DPH - označení nástroji a zdroji pouze základu daně? charakter dotace není dán dopředu - Soupiska účetních dokladů OP ŽP - nástroje 53 a 54 - investice x neinvestice, ROP NUTS II Jihovýchod - investice x neinvestice, používání nástrojů, zdrojů s účelovým znakem v době výdaje - školení Ing. Schneiderové a Ing. Kotrby.

9 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Mezit í mn í ú četn í z á věrka – zř í zen é př í spěvkov é organizace na základě pravidelného porovnání registrů RES a RARIS bylo zjištěno, že byly zřízeny obcemi, městysy či městy především na území okresů Břeclav a Hodonín, ale také Znojmo, příspěvkové organizace neškolského charakteru, tyto příspěvkové organizace mají název nejčastěji Správa majetku města xxx nebo Služby obce xxx, důvod zřízení? - novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, předpoklad, že takto zřízené příspěvkové organizace začnou prakticky realizovat činnosti, ke kterým byly zřízeny to také znamená, že budou předávat v souladu s platnými pokyny účetní výkazy krajskému úřadu, pokud činnost nevykonávají, pak je třeba zvážit důvody tohoto zřízení a z dlouhodobého hlediska ukončení (zánik, zrušení) takové příspěvkové organizace v registru RES, nahlášení zřízení (vznik) neškolské příspěvkové organizace do registru RARIS, formální správnost výkazů (mínusové zůstatky), fondy.

10 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Metodika OFO - účetnictví a rozpočet Financování obcí – zprávy 2/2009 1. Mezitímní účetní závěrka – I. pololetí 2009 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 3. „Nástroje“ a „Zdroje“ pro získávání údajů pro části XI. a XII. výkazu FIN 2-12M 3.1 Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 3.2 Program rozvoje venkova (PRV)- Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) 3.3 Dotace z Úřadu práce - program veřejně prospěšných prací 3.4 Operační program Přeshraniční spolupráce – Fond malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko 4. Vývoj daňových příjmů obcí v roce 2009 5. Integrovaný operační program – Zavádění ICT v územní veřejné správě – dotace na kontaktní místa CzechPOINT 6. Veřejná služba – pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu 7. Majetek příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky 8. Zřízené neškolské příspěvkové organizace obcemi (městysy, městy) v roce 2009 Financování obcí - zprávy 3/2009 (slevy na pojistném), školení pro nové účetní - 24. září 2009, plán dalších.. metodika k DPH.

11 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Slevy na pojistném podrobněji ve Zprávách financování obcí 3/2009, diskuse ohledně možnosti uplatnění odborná školení, usnesení vlády, dopady v účetnictví - vždy v rovně účtu 420 a 336, položky 5031, problematické oblasti příspěvky z úřadu práce běžná sleva - možnost zvýšit hrubou mzdu? mimořádná sleva - mínusem z ÚZ/N/Z nebo bez? možné dopady v kombinaci se zápočtem 1/2 vyplacených náhrad za DPN. problém ve způsobu zaúčtování snížení odvodu sociálního pojištění ve vztahu k 1/2 vyplacených náhrad za DPN.

12 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Zpracování účetnictví v závěru roku 2009 - prosinec naposledy podle stávajících předpisů a z nich vyplývajících postupů a principů, zaslání účetní dávky za měsíc prosinec elektronicky – do 22. ledna 2010 termíny budou upřesněny metodickým pokynem, OPRAVY NA ZÁKLADĚ PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ (i jiné) VŽDY KONZULTOVAT (možnost opravy rozpočtové skladby a rozvahy)! bilanční kontinuita - bude letos důležitá? stejná data ale i tak... mzdy na konci roku - metody stejně jako doposud, výplata v prosinci – bez zůstatků na účtech 33X v lednu – zůstatky na účtech 33X účtování mezd - v předpisu nejdříve hrubá mzda, která se snižuje o srážky transfery na konci roku příspěvek IDS JMK - paragraf 2242 u převažující želežniční.

13 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Zpracování účetnictví v závěru roku 2009 - prosinec vynulování účtu 262 – Peníze na cestě – neprovádět převody mezi účty v závěru roku, určitá účtování mohou způsobit zůstatek na účtu 262 (úvěr), vynulování účtu 261 – Pokladna v hlavní činnosti /s tím souvisí položka 5182/, Česká pošta, účetní nulování, zúčtování položky 5181 – Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám, zůstatek 223 - Limitky, zůstatek účtu 215 - může být mínusový? kontrola přijatých dotací ze státního rozpočtu včetně čerpání podle jednotlivých účelových znaků, problém limitů na konci roku kontrola přijatých dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje, zůstatky na účtech pohledávek a závazků, přeúčtování – příští rok bude příjem mylné platby v příjmech, nebude možné kompenzovat! monitoring hospodaření obcí - mínusové zůstatky na účtech krátkodobých závazků kontokorentní úvěr – rok X: 231.1X 8113 / 281.10 ; rok x+1: 281.10 / 231.1X 8114, ceniny, materiál, zboží.

14 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Postup prací při zpracování účetní závěrky Inventarizace majetků a závazků organizace prokázat inventarizaci /inventarizačními soupisy/, že stav majetku a závazků odpovídá skutečnosti, inventarizace se provádí fyzicky u hmotného majetku, popř. nehmotné povahy nebo dokladovou u závazků a u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru, vykázané inventarizační rozdíly zúčtovat do účetního období, za které se sestavuje účetní závěrka

15 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Zpracování účetnictví v závěru roku 2009 Inventarizace § 6, odst. 3, zákona o účetnictví – vymezena povinnost všem účetním jednotkám inventarizovat majetek a závazky podle § 29 a 30, § 8, odst. 4, zákona o účetnictví – účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné a účetní jednotka provedla inventarizaci, INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ JE TEDY NUTNÉ CHÁPAT JAKO JEDEN Z DŮLEŽITÝCH NÁSTROJŮ PRŮKAZNOSTI ÚČETNICTVÍ v § 29 je účetním jednotkám stanovena povinnost provést inventarizaci veškerého majetku a závazků, tzn. zjistit skutečný stav veškerého majetku a závazků a tento zjištěný stav porovnat se stavem příslušného majetku a závazků, zaúčtovaného na syntetických nebo podrozvahových účtech. fyzická inventura – u hmotného majetku, popřípadě u nehmotného majetku, dokladová inventura – u závazků a pohledávek, popř. u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru.

16 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Majetek obsahové vymezení jednotlivých účtů dlouhodobého majetku, oddělené účtování pozemku a jiného dlouhodobého majetku např. staveb, účtování technického zhodnocení, technické zhodnocení souboru zařazení do majetku – kolaudace, neuhrazené faktury, plány, studie a drobné projekty bez zřejmé návaznosti vlastní výstavby – drobný nehmotný majetek – ale obecně, pokud je evidentní návaznost na investici, pak otevřeme účet 042, fond majetku u zaplacené zálohy na 052, leasing z hlediska kupní ceny na 028, územní plány, dětská hřiště, změny v pozemcích bez vlivu na jejich ocenění (změna kultury, zpřesnění výměry), věcná břemena, vazby 031 x 6130 ; 0xx x 6121 ; 028 x 5137 ; majetek pod hranicí DDHM.

17 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Ostatn í příloha účetní závěrky (obsah podrozvahových účtů, lesní zásoba).

18 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Okruh dlouhodobého majetku Rovnici tř. 0 = 901 nelze považovat za dogma! Aktivní část okruhuPasivní část okruhu 0XX – Dlouhodobý majetek 901 – Fond dlouhodobého majetku 909 – Oceňovací rozdíly 281 – Krátkodobé bankovní úvěry 321 – Dodavatelé 367 – Nesplacené cenné papíry a vklady 368 – Závazky ze sdružení 918 – Jiné finanční fondy 951 – Dlouhodobé bankovní úvěry 959 – Ostatní dlouhodobé závazky

19 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Výsledek hospodařen í AKTIVNÍ ČÁST OKRUHU 069 1X Ostatní dlouhodobý finanční majetek pořízený ze ZBÚ 212 XX Poskytnuté dotace výdajovému účtu– u malých obcí se nepoužívá 213 1X dotace– příspěvky poskytnuté přímo ze ZBÚ 214 1X dotace– transfery poskytnuté přímo ze ZBÚ 218 1X neinvestiční a investiční dotace, transfery a výdaje proplácené přímo ze 231.1X a 223 218 9X převody finančního vypořádání minulého roku 231 1X,5X základní běžný účet, rezervní analytika ke skupině 1X 25X 1X nakoupené krátkodobé CP k obchodováníze ZBÚ 262 3X peníze na cestě k základnímu běžnému účtu 271 1X,3X poskytnuté NFV ze základního běžného účtu 273 1X,3X poskytnuté NFV příspěvkovým organizacím ze ZBÚ 274 1X poskytnuté NFV podnikatelským subjektům ze ZBÚ 275 1X poskytnuté NFV ostatním organizacím ze ZBÚ 277 1X poskytnuté NFV fyzickým osbám ze ZBÚ 316 1X pohledávky k ZBÚ 378 1X ostatní pohledávky k ZBÚ 386 1X kurzové rozdíly aktivní k úvěrům v cizí měně SUMA PASIVNÍ ČÁST OKRUHU 211 77 regulace výdajů– protiúčet k 218.1X 217 1X příjmy inkasované příjmo na ZBÚ nebo na 223 217 9X převody finančního vypořádání minulého roku 272 1X-6X přijatá NFV 281 1X,2X krátkodobé bankovní úvěry přímé, nepřímé 289 1X ostatní krátkodobé závazky /finanční výpomoci/ přijaté na ZBÚ 325 1X závazky k ZBÚ 379 1X jiné závazky k ZBÚ 387 1X kurzové rozdíly pasivní k úvěrům v cizí měně 902 31 fond oběžných aktiv ke krátkodobým CP pořízeným ze ZBÚ 933 XX převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let /poslední dvojčíslí roku/ 951 1X,2X dlouhodobé bankovní úvěry přímé, nepřímé 953 1X emitované dluhopisy ze ZBÚ 955 1X dlouhodobé přijaté zálohy na ZBÚ 959 1X ostatní dlouhodobé závazky přijatá na ZBÚ

20 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Výsledek hospodařen í

21 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Hospodářská činnost s účtem 241 – Běžný účet Aktivní část okruhuPasivní část okruhu 241 – Běžný účet 261 – Pokladna HČ 311 – Pohledávky HČ XXX – Ostatní pohledávky /aktiva/ HČ 963 – Výsledek letošní HČ /6XX – 5XX/ 903 – Fond HČ 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 321 – Dodavatelé XXX – Ostatní závazky /pasiva/ HČ

22 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Uzavřen í ú čtů - princip

23 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Uzavřen í ú čtů - princip

24 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 V roční účetní závěrce 2008 byly problémy.... zrušení běžného účtu k 31.12. - problémem není zůstatek 262 - Peníze na cestě, ale konsolidační položky na úrovni účetní jednotky, kontrola zůstatku bankovního účtu s účetním stavem, nulování pokladny rozpočtových činností s ohledem na položku 5182, účtování položek třídy 8 - Financování, nedůslednost v používání analytických účtů - především u předpisů a úhrad pohledávek a závazků, speciální metodika 231.8x pro "projektové, dotační" účty u ÚSC s metodikou účtování 231, 232 a 235 (vazba 232 a 212), věnování pozornosti ÚSC jako zřizovatelů vlastním příspěvkovým organizacím nedostatky ve vykazování pohledávek/závazků na účtech 336, 341, 342, 343, 345, tedy tzv. "plovoucích účtů".

25 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Finanční vypořádání za r. 2009 Vyhl. č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem Dotace, které obce a DSO obdržely prostřednictvím Jihomoravského kraje, budou vypořádány prostřednictvím kraje na příloze č. 9 – termín 5.2. nebo 15.2. Dotace, které obce a DSO obdržely přímo z resortního ministerstva nebo fondu (bez prostřednictví Jihomoravského kraje), budou vypořádány přímo s poskytovatelem dotace na příloze č.11 – termín 15.2.

26 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Termíny finančního vypořádání Z jednotlivých resortů kromě MF (pol. 4116, 4216 ) termín předložení 5.2. včetně převedení vratek dotací na účet JMK 27-7203250247/0100 (příloha č. 9) Z kapitoly Všeobecná pokladní správa ( pol. 4111, 4211 ) a Ostatní finanční aktiva ( pol. 4160, 4240 ) termín předložení 15.2. včetně převedení vratek dotací na účet JMK 27-7203250247/0100 (příloha č. 9) Z Národního fondu ( pol. 4118, 4218 ) již se nerozlišuje, zda byla dotace poskytnuta přímo nebo prostřednictvím Jihomoravského kraje. Příjemce předloží FV přímo poskytovateli dotace v termínu do 15. února rozpočtového roku následujícího po roce, v němž byl projekt ukončen. Ve stejném termínu příjemce převede i případné nevyčerpané vratky dotací na účet cizích prostředků poskytovatele (příloha č. 16) Při vrácení nevyčerpaných prostředků je třeba ve variabilním symbolu použít číslo ÚZ a e-mailem poslat avízo na metodika rozpočtu

27 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Vypoř á d á n í dotac í poskytnutých š kolským PO U dotací poskytnutých školským PO je třeba rozlišit, zda byla dotace z kraje uvolněna přes zřizovatele (obec) nebo přímo. - dotace uvolněné přímo budou školské PO vypořádávat bez účasti zřizovatele ( dle pokynu odboru školství KrÚ JMK ) - dotace uvolněné prostřednictvím zřizovatele (obce) budou školské PO vypořádávat prostřednictvím svého zřizovatele V případě vracení nevyčerpaných prostředků je třeba použít variabilní symbol, který bude tvořit účelový znak a čtyřmístné číslo organizace

28 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Vypoř á d á n í dotac í z rozpočtu kraje U vypořádání dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje (pol.4122, 4222) je třeba se držet ustanovení týkajících se vyúčtování dotace, která jsou uvedena v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace. V rámci finančního vypořádání bude v termínu do 5.2. na OFO předložena vyplněná příloha č. 99, která bude mít pouze informativní charakter potřebný pro provedení kontroly v účetnictví obce a v žádném případě nenahrazuje vyúčtování dotace podle uzavřené smlouvy. V případě odvodu nevyčerpané části dotace z rozpočtu JMK, která má třímístný účelový znak je třeba zaslat na účet JMK 27 – 7188260227/0100 a použít variabilní symbol ve tvaru 6402XXX, kde za XXX bude dosazen třímístný účelový znak přidělený dotaci.

29 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Vypoř á d á n í dotac í z rozpočtu kraje V případě odvodu nevyčerpané části dotace z rozpočtu JMK, která má pětimístní účelový znak je třeba zaslat na účet JMK 27 – 7188260227/0100 a pod variabilním symbolem, který představuje pětimístní účelový znak přidělený dotaci. Současně je třeba e-mailem poslat krátké avízo na adresu: matustikova.dana@kr-jihomoravsky.cz

30 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ – doplňující informace Způsob zpracování komentáře – Komentářem se rozumí stručné zdůvodnění výsledků, v němž se uvedou skutečnosti, které ovlivnily užití prostředků, které jsou předmětem finančního vypořádání (dle §18, vyhl.č. 52/2008 Sb.) Způsob účtování - Veškeré vratky dotací zaslané v rámci finančního vypořádání za rok 2009 na účet Jihomoravského kraje budou v účetnictví obcí a DSO zaúčtovány následujícím způsobem: § 6402, položka 5366, ÚZ (bez záznamové jednotky) Termínem rozhodným pro splnění povinnosti provedení odvodu nebo vratky se rozumí datum odepsání odvodu nebo vratky z účtu

31 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Předložení údajů pro sestavení státního závěrečného účtu za rok 2009 Vyhláška č. 419/2001 Sb., v platném znění, o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu termínech a sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu Obce předkládají krajskému úřadu podklady za vlastní hospodaření a hospodaření jimi zřízených PO v termínu do 20.2.2010 Tabulkovou část tvoří: tabulka 1x – Hospodaření neškolských PO v r. 2009 tabulka 1b – Přehled úvěrů přijatých obcemi od peněžních ústavů v r. 2009 tabulka 1d – Přehled o komunálních obligacích emitovaných obcemi v r. 2009 nová tabulka č. 6 - výdaje ÚSC, které vyplývají z koncesních smluv dle z.č.139/2006 Sb. Komentář: za vlastní hospodaření za hospodaření neškolských PO Podklady za hospodaření školských PO budou školy předávat na odbor školství KrÚ JMK

32 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 1. prosinec 2009 Příprava rozpočtů obcí na rok 2010 na webových stránkách JMK jsou pod odkazem: Krajský úřad – Odbory KrÚ a dokumenty odborů – OE Odbor ekonomický – Příprava rozpočtů obcí na rok 2010 zveřejněny následující materiály: Hlavní makroekonomické indikátory, Daňová predikce na rok 2010, Vyhláška č. 276/2009 Sb., kterou se stanovují procentní podíly jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu DPH a daně z příjmu včetně příslušné přílohy k této vyhlášce. Postup pro stanovení výše příspěvku na VSS na rok 2010 Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na školství Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z OkÚ Celkový souhrnný finanční vztah pro rok 2010

33 OFO OE KrÚ JMK 2009 Příští porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu duben 2010

34 OFO OE KrÚ JMK 2009 Děkujeme Vám za pozornost Oddělení financování obcí Odbor ekonomický Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Ludmila Hrachovinová Bc. Magdalena Češková, tel. 541 65 2200 Ing. Antonín Špaček, tel. 541 65 2233 Ing. Marek Kurka, tel. 541 65 2202


Stáhnout ppt "Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 1. prosinec 2009 OFO OE KrÚ JMK 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google