Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství a ÚPD a doprava Podklady ke cvičení Převzato a upraveno dle Zákonů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství a ÚPD a doprava Podklady ke cvičení Převzato a upraveno dle Zákonů."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství a ÚPD a doprava Podklady ke cvičení Převzato a upraveno dle Zákonů a jejich prováděcích vyhlášek, Technických podmínek, ČSN specifikovaných níže

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pořizování územně plánovací dokumentace (ÚPD) Dopravní i technická infrastruktura mají své základní druhy plochy s rozdílným způsobem využití, které pro ně vymezují plochy se stanovenými závaznými podmínkami využití. Vlastní infrastrukturní jevy (např. komunikace) jsou pak již překryvnými jevy ležícími na těchto plochách. Tyto překryvné jevy (ať už pojednané plošně nebo liniově) mohou nést při digitálním zpracování podrobnější informace, jako je např. kategorie a číslo komunikace apod. Z hlediska používán územního plánu není jejich zákres dogmaticky závazný a jejich konečné umístění má vůli danou rozsahem plochy s rozdílným způsobem využití pod nimi. Z metodického hlediska není nezbytné, aby infrastrukturní jevy byly navrhovány výhradně na „svých“ plochách s rozdílným způsobem využití. Mohou být součástí podmínek přípustného využití ploch jiného typu, které v sobě infrastrukturu nezbytně zahrnují (bydlení, výroba, občanská vybavenost,..). Je na projektantovi ÚP, zda např. pro komunikaci vymezí samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití nebo ji zakotví do podmínek využití ploch jiného typu (souvisí to i s potřebou vymezování ploch pro veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace).

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ÚZEMNÍ PLÁN – textová část Modelový příklad je zpracován dle prováděcí vyhlášky č 500/2006 Sb. dle přílohy 7 Kapitoly v modelovém příkladu územního plánu jsou číslovány 1- 14 a detailněji jsou uváděny jen části se vztahem k dopravě Text má být zpracován formou zásad, požadavků a podmínek pro rozhodování v území (územní rozhondutí) nebo regulační plán Text by neměl obsahovat popisy a zdůvodnění

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ÚZEMNÍ PLÁN – grafické přílohy Dle 500/2006 Sb. Příloha 7 Výkres základního členění Hlavní výkres Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Modelový příklad- kapitoly ÚP 1 - 7 1.Vymezení zastavěného území 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 4. Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro jejich umísťování 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod. 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek krajinného rázu 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Modelový příklad- kapitoly ÚP 1 - 7 8.Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 9.Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 10.Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 11.Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu 12.Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 13.Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 14.Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst.1 stavebního zákona

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ad. 4 Dopravní infrastruktura stanovení celkové koncepce v jednotlivých druzích dopravy, viz §2, odst.1, písm. k) bod 1 stavebního zákona Technická infrastruktura stanovení celkové koncepce v jednotlivých druzích technické infrastruktury včetně zařízení pro ukládání a zneškodňování odpadů, viz §2, odst.1, písm. k) bod 2 stavebního zákona Občanské vybavení veřejné infrastruktury stanovení koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury v členění ve smyslu § 2 odst.1 písm. k) bod 3 stavebního zákona Další občanské vybavení stanovení koncepce dalšího občanského vybavení uvedeného v § 6 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Veřejná prostranství stanovení celkové koncepce veřejných prostranství, viz §2, odst.1, písm. k) bod 4 stavebního zákona

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Výkres základního členění území - legenda

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Výkres základního členění území

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Výkres základního členění území - výřez

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Hlavní výkres – legenda 1

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Hlavní výkres – legenda 2

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Hlavní výkres

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Hlavní výkres – výřez

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Hlavní výkres – výřez

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - legenda

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Výkres veřejně prospěšných staveb …. - výřez

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Výkres veřejně prospěšných staveb… - výřez

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Odůvodnění ÚP – požadavky na obsah odůvodnění jsou uvedeny v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona, v příloze č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb., v části II. a v §172 zákona č.500/2004 Sb., správní řád. – odůvodnění se skládá z textové a grafické části zpracované projektantem (viz příloha č.7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., část II., s výjimkou odst.1, druhé části písm.d); ostatní části zpracuje pořizovatel na základě výsledků projednání

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Odůvodnění ÚP Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Vyhodnotí se soulad s politikou územního rozvoje a dokumentací vydanou krajem. Širší vztahy Postavení města v systému osídlení Kapitola obsahuje zhodnocení postavení města v osídlení a z toho vyplývající vlivy na očekávaný rozvoj města. Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury Kapitola obsahuje zhodnocení širších vazeb z hlediska dopravní a technické infrastruktury, jejich vliv na rozvoj města a případné návrhy, které se tohoto tématu týkají. Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů Kapitola obsahuje zhodnocení širších vazeb zejména z hlediska ÚSES, ploch ptačích oblastí a evropsky významných lokalit.

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Odůvodnění ÚP – koordinační výkres legenda

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Odůvodnění ÚP – koordinační výkres legenda

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Odůvodnění ÚP – koordinační výkres - výřez


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství a ÚPD a doprava Podklady ke cvičení Převzato a upraveno dle Zákonů."

Podobné prezentace


Reklamy Google