Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní formy ve zdravotnictví - 1 Právní formy výkonu zdravotnických zařízení Všechna zdravotnická zařízení se vyskytují v různých právních formách, které.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní formy ve zdravotnictví - 1 Právní formy výkonu zdravotnických zařízení Všechna zdravotnická zařízení se vyskytují v různých právních formách, které."— Transkript prezentace:

1 Právní formy ve zdravotnictví - 1 Právní formy výkonu zdravotnických zařízení Všechna zdravotnická zařízení se vyskytují v různých právních formách, které do značné míry podmiňují i některé ekonomické činnosti, faktory a vztahy. Každá právní forma výkonu činností má tak poněkud odlišné ekonomické charakteristiky. Výkon kterékoliv pracovní činnosti na území ČR musí mít formu přípustné právní normy. Pro poskytování služeb anebo prodej výrobků či zboží platí obecně platné předpisy, tato činnost je tedy možná pouze v určitém právním rámci. Zdravotnictví má však často i v obecném znění zákona časté výjimky. Právní formy výkonu zdravotnických zařízení Všechna zdravotnická zařízení se vyskytují v různých právních formách, které do značné míry podmiňují i některé ekonomické činnosti, faktory a vztahy. Každá právní forma výkonu činností má tak poněkud odlišné ekonomické charakteristiky. Výkon kterékoliv pracovní činnosti na území ČR musí mít formu přípustné právní normy. Pro poskytování služeb anebo prodej výrobků či zboží platí obecně platné předpisy, tato činnost je tedy možná pouze v určitém právním rámci. Zdravotnictví má však často i v obecném znění zákona časté výjimky.

2 Právní formy ve zdravotnictví - 2 Základním členěním zdravotnických institucí (zařízení) po právní i ekonomické stránce je členění: z hlediska vlastnictví a jednak z hlediska ziskovosti. a) Pokud budeme dělit instituce podle prvního hlediska dostáváme instituce veřejné a nebo soukromé (například většina ambulancí praktických lékařů, téměř všichni stomatologové atd.). b) Pokud budeme dělit instituce z pohledu ziskovosti, dostaneme instituce založené na tvorbě zisku (například soukromé nemocnice, soukromé lékárny apod.) a instituce neziskového charakteru (non profitní organizace), např. příspěvkové organizace. Základním členěním zdravotnických institucí (zařízení) po právní i ekonomické stránce je členění: z hlediska vlastnictví a jednak z hlediska ziskovosti. a) Pokud budeme dělit instituce podle prvního hlediska dostáváme instituce veřejné a nebo soukromé (například většina ambulancí praktických lékařů, téměř všichni stomatologové atd.). b) Pokud budeme dělit instituce z pohledu ziskovosti, dostaneme instituce založené na tvorbě zisku (například soukromé nemocnice, soukromé lékárny apod.) a instituce neziskového charakteru (non profitní organizace), např. příspěvkové organizace.

3 Právní formy ve zdravotnictví - 3 Obecný právní rámec je dán především zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem. Uvádím pouze několik vybraných, nejčastěji frekventovaných právních forem v českém zdravotnictví a jejich základních ekonomických a právních charakteristik. a) Samostatní privátní zdravotníci (FO, OSVČ) Jedná se o skupinu lidí, kteří vykonávají svou profesi samostatně, na vlastní účet a rizika, a jejichž ekonomické výsledky závisejí na jejich odborných schopnostech, ale částečně i na jednání s pacienty, obchodním jednání i určité míře právních a ekonomických znalostí. U lékařů se tato forma vyskytuje především u odborných ambulantních specialistů a praktických lékařů. Mezi nelékařská povolání v této formě pracují fyzioterapeuti, privátní laboratoře, lékárny, rehabilitace, zdravotní doprava atd. Obecný právní rámec je dán především zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem. Uvádím pouze několik vybraných, nejčastěji frekventovaných právních forem v českém zdravotnictví a jejich základních ekonomických a právních charakteristik. a) Samostatní privátní zdravotníci (FO, OSVČ) Jedná se o skupinu lidí, kteří vykonávají svou profesi samostatně, na vlastní účet a rizika, a jejichž ekonomické výsledky závisejí na jejich odborných schopnostech, ale částečně i na jednání s pacienty, obchodním jednání i určité míře právních a ekonomických znalostí. U lékařů se tato forma vyskytuje především u odborných ambulantních specialistů a praktických lékařů. Mezi nelékařská povolání v této formě pracují fyzioterapeuti, privátní laboratoře, lékárny, rehabilitace, zdravotní doprava atd.

4 Právní formy ve zdravotnictví - 4 Všech těchto kategorií se týká velmi rozsáhlá ekonomická agenda, a to nejen pokud se jedná o zápisy a náležitosti spjaté s vedením daňové evidence, ale dle rozsahu činností a event. počtu vlastních zaměstnanců a velikosti firmy, pak i četné ekonomické práce, výpočty, výkazy a jiné ekonomické činnosti. Tito lidé tak musí, obdobně jako manažeři větších organizací, sledovat ekonomické a právní předpisy (popř. si platit ekonomické či daňové poradce, účetní či jiné profese), a kromě své odborné činnosti nemalý čas věnovat i všem ekonomickým, právním a obchodním aspektům své samostatné ekonomické existence. Všech těchto kategorií se týká velmi rozsáhlá ekonomická agenda, a to nejen pokud se jedná o zápisy a náležitosti spjaté s vedením daňové evidence, ale dle rozsahu činností a event. počtu vlastních zaměstnanců a velikosti firmy, pak i četné ekonomické práce, výpočty, výkazy a jiné ekonomické činnosti. Tito lidé tak musí, obdobně jako manažeři větších organizací, sledovat ekonomické a právní předpisy (popř. si platit ekonomické či daňové poradce, účetní či jiné profese), a kromě své odborné činnosti nemalý čas věnovat i všem ekonomickým, právním a obchodním aspektům své samostatné ekonomické existence.

5 Právní formy ve zdravotnictví - 5 b) Zdravotníci vykonávající svou činnost v kolektivní formě Často dochází i ve zdravotnictví ke slučování, spojování zdravotníků do různých kolektivních forem umožňujících alespoň částečnou eliminaci některých výše uvedených nevýhod. Obchodní společnosti jsou v oblasti zdravotnictví uplatněny poměrně často. Zřejmě nejrozšířenější forma kolektivního způsobu činností nejen ve zdravotnictví, ale obecně je společnost s ručením omezeným. Ve zdravotnictví se tímto způsobem soustřeďují nejen lékaři vykonávající svou specializaci například v soukromých zdravotních střediscích, ale i jiné kategorie zdravotníků, respektive lidé pracující v jiných oblastech zdravotnického zaměření. b) Zdravotníci vykonávající svou činnost v kolektivní formě Často dochází i ve zdravotnictví ke slučování, spojování zdravotníků do různých kolektivních forem umožňujících alespoň částečnou eliminaci některých výše uvedených nevýhod. Obchodní společnosti jsou v oblasti zdravotnictví uplatněny poměrně často. Zřejmě nejrozšířenější forma kolektivního způsobu činností nejen ve zdravotnictví, ale obecně je společnost s ručením omezeným. Ve zdravotnictví se tímto způsobem soustřeďují nejen lékaři vykonávající svou specializaci například v soukromých zdravotních střediscích, ale i jiné kategorie zdravotníků, respektive lidé pracující v jiných oblastech zdravotnického zaměření.

6 Právní formy ve zdravotnictví - 6 S.r.o. odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, společník však ručí za závazky společnosti jen do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků zapsaných v obchodním rejstříku. Základní kapitál této společnosti je vytvořen předem stanovenými vklady společníků. Společníků může být maximálně 50, minimálně jeden. Společnost zastupují jednatelé, kteří jsou mimo jiné například povinni zajistit vedení předepsané evidence a účetnictví. S.r.o. odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, společník však ručí za závazky společnosti jen do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků zapsaných v obchodním rejstříku. Základní kapitál této společnosti je vytvořen předem stanovenými vklady společníků. Společníků může být maximálně 50, minimálně jeden. Společnost zastupují jednatelé, kteří jsou mimo jiné například povinni zajistit vedení předepsané evidence a účetnictví.

7 Právní formy ve zdravotnictví - 7 c) Sdružení (sdružení praxí) je poměrně častou formou kolektivního výkonu praxí praktických lékařů, jakožto i ambulantních odborných specialistů či řady ostatních zdravotníků. Zachovává totiž právní i ekonomickou samostatnost každého účastníka sdružení v oblasti jeho individuálních výkonů a kolektivizuje pouze oblasti jejich společných zájmů. Sdružení a jeho právní i ekonomické aspekty definuje obecně občanský zákoník a aplikace těchto právních norem ve zdravotnictví se příliš neliší od obecných možností použití. c) Sdružení (sdružení praxí) je poměrně častou formou kolektivního výkonu praxí praktických lékařů, jakožto i ambulantních odborných specialistů či řady ostatních zdravotníků. Zachovává totiž právní i ekonomickou samostatnost každého účastníka sdružení v oblasti jeho individuálních výkonů a kolektivizuje pouze oblasti jejich společných zájmů. Sdružení a jeho právní i ekonomické aspekty definuje obecně občanský zákoník a aplikace těchto právních norem ve zdravotnictví se příliš neliší od obecných možností použití.

8 Právní formy ve zdravotnictví - 8 d) Akciová společnost Akciová společnost není příliš uplatněna v oblasti lékařské péče, nicméně je dosti rozšířenou formou realizace zdravotní péče v nemocnicích a ve sférách doplňujících zdravotnictví. V současné době se jedná o právní formu většiny velkých i středních nemocnic v ČR. Tyto nemocnice ve formě akciových společností, s výjimkou čistě soukromých nemocnic, mají často jen jednoho výlučného akcionáře, a to město nebo kraj. V této právní formě podnikání nalézáme však v ČR kromě nemocnic i farmaceutické firmy, zdravotnické zásobování, velkodistributory léčiv či zdravotnické techniky. d) Akciová společnost Akciová společnost není příliš uplatněna v oblasti lékařské péče, nicméně je dosti rozšířenou formou realizace zdravotní péče v nemocnicích a ve sférách doplňujících zdravotnictví. V současné době se jedná o právní formu většiny velkých i středních nemocnic v ČR. Tyto nemocnice ve formě akciových společností, s výjimkou čistě soukromých nemocnic, mají často jen jednoho výlučného akcionáře, a to město nebo kraj. V této právní formě podnikání nalézáme však v ČR kromě nemocnic i farmaceutické firmy, zdravotnické zásobování, velkodistributory léčiv či zdravotnické techniky.

9 Právní formy ve zdravotnictví - 9 Akciová společnost ručí za závazky společnosti celým svým majetkem, akcionáři (držitelé akcií) za závazky společnosti neručí. Výše základního jmění akciové společnosti musí činit nejméně dva miliony Kč, (uzavřená a.s. pak dvacet milionů Kč). Z ekonomického hlediska je dále důležitá povinnost vytvářet rezervní fond a především povinnost (při překročení určitých limitů) mít účetní závěrku ověřenou auditorem a údaje ze závěrky zveřejňovat. Zveřejňování se provádí uložením účetní závěrky ve stanovené lhůtě do sbírky listin a případně i zveřejněním vybraných údajů z účetní závěrky v obchodním věstníku. Akciová společnost ručí za závazky společnosti celým svým majetkem, akcionáři (držitelé akcií) za závazky společnosti neručí. Výše základního jmění akciové společnosti musí činit nejméně dva miliony Kč, (uzavřená a.s. pak dvacet milionů Kč). Z ekonomického hlediska je dále důležitá povinnost vytvářet rezervní fond a především povinnost (při překročení určitých limitů) mít účetní závěrku ověřenou auditorem a údaje ze závěrky zveřejňovat. Zveřejňování se provádí uložením účetní závěrky ve stanovené lhůtě do sbírky listin a případně i zveřejněním vybraných údajů z účetní závěrky v obchodním věstníku.

10 Právní formy ve zdravotnictví - 10 e) Příspěvkové organizace Příspěvkové organizace jsou právnickými osobami zřízenými jejich zakladatelem s jasně vymezeným předmětem činnosti. Zakladatel také vybaví takovouto organizaci majetkem, jmenuje statutární orgány. Způsob hospodaření by měl být uveden ve zřizovací listině. Zřizovatel v průběhu hospodářského období přiděluje takovéto organizaci zvlášť prostředky provozní a investiční. Kromě těchto zdrojů může příspěvková organizace získat ještě navíc tyto hlavní finanční prostředky: - finanční prostředky získané vlastní činností, - finanční prostředky z vedlejší hospodářské činnosti (například z pronájmu prostor), - finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele, státního rozpočtu, z krajského rozpočtu apod., - finanční prostředky z darů od fyzických a právnických osob atd. e) Příspěvkové organizace Příspěvkové organizace jsou právnickými osobami zřízenými jejich zakladatelem s jasně vymezeným předmětem činnosti. Zakladatel také vybaví takovouto organizaci majetkem, jmenuje statutární orgány. Způsob hospodaření by měl být uveden ve zřizovací listině. Zřizovatel v průběhu hospodářského období přiděluje takovéto organizaci zvlášť prostředky provozní a investiční. Kromě těchto zdrojů může příspěvková organizace získat ještě navíc tyto hlavní finanční prostředky: - finanční prostředky získané vlastní činností, - finanční prostředky z vedlejší hospodářské činnosti (například z pronájmu prostor), - finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele, státního rozpočtu, z krajského rozpočtu apod., - finanční prostředky z darů od fyzických a právnických osob atd.

11 Právní formy ve zdravotnictví - 11 Typickým znakem příspěvkových organizací je sestavování rozpočtu a stanovení limitu výdajů. Podstatné je, že lepší hospodářský výsledek zůstává ve fondech příspěvkové organizace (i když jeho rozdělení podléhá schválení zřizovatele). I tyto organizace jsou povinny vést účetnictví, mají však specifickou účetní osnovu. V této právní a ekonomické formě jsou v ČR velké státní nemocnice, státní zdravotnická zařízení, fakultní nemocnice atd. U FN se v současné době připravuje jejich přechod na tzv. univerzitní nemocnice. Typickým znakem příspěvkových organizací je sestavování rozpočtu a stanovení limitu výdajů. Podstatné je, že lepší hospodářský výsledek zůstává ve fondech příspěvkové organizace (i když jeho rozdělení podléhá schválení zřizovatele). I tyto organizace jsou povinny vést účetnictví, mají však specifickou účetní osnovu. V této právní a ekonomické formě jsou v ČR velké státní nemocnice, státní zdravotnická zařízení, fakultní nemocnice atd. U FN se v současné době připravuje jejich přechod na tzv. univerzitní nemocnice.


Stáhnout ppt "Právní formy ve zdravotnictví - 1 Právní formy výkonu zdravotnických zařízení Všechna zdravotnická zařízení se vyskytují v různých právních formách, které."

Podobné prezentace


Reklamy Google