Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Iveta Jurenová obchodní náměstkyně Energetické využití odpadu ve spalovně SAKO Brno Jihlava 24. 03. 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Iveta Jurenová obchodní náměstkyně Energetické využití odpadu ve spalovně SAKO Brno Jihlava 24. 03. 2016."— Transkript prezentace:

1 Ing. Iveta Jurenová obchodní náměstkyně Energetické využití odpadu ve spalovně SAKO Brno Jihlava 24. 03. 2016

2 Představení společnosti Městská akciová společnost vlastnictví 100% statutární město Brno Základní kapitál 1 505 817 000,- Kč Struktura zákazníků SAKO - svoz: město Brno podnikatelé středně velké firmy Co zajišťujeme: komplexní nakládání s komunálním odpadem ve městě Brně provoz spalovny komunálního odpadu včetně výroby tepelné a elektrické energie provoz dotřiďovací linky obsluhu sběrných středisek odpadu

3 Nakládání s odpadem v Brně Směsný komunální odpad: Obsluhujeme 54 684 nádob na směsný komunální odpad Separovaný sběr: 1 196 modrých kontejnerů 1 158 žlutých a drátěných kontejnerů 1 032 bílých kontejnerů na čiré sklo 1 050 zelených kontejnerů na barevné sklo 11 stanovišť podzemních kontejnerů Sběrná střediska odpadů: Celkem 37 středisek SSO

4 Dotřiďovací linka Třídíme: směsný papír 4 032 tun/rok 2014, cca 80% vytříděné suroviny plasty 1 625 tun/rok 2014, cca 40 – 50% vytříděných surovin PET čirá, modrá, zelení, hnědá HDPE (obaly od drogerie, nápojů, atd.) LDPE (strečové folie)

5 Přehled vyprodukovaných odpadů v Brně za posledních deset let tuny

6 Spalovna

7 Historie ZEVO Rekonstrukce v r. 2011 Celkové náklady: 94,2 mil. EUR Spolufinancování: 49,9 mil. EUR (SFŽP ČR + Brno) Monitorovací období do 2017 Příjmy generované projektem Cena tepla Cena elektrické energie Cena spalného V Brně od r.1905 Od 1989 v Brně Líšni 2011 rekonstrukce

8 Základní provozní parametry 2 spalovenské kotle vyrábějící páru o tlaku 4MPa a teplotě 400°C, 50t/hod Množství spalovaných odpadů 14t /h při výhřevnosti odpadu 11 – 13 MJ/kg nebo 16t /h při výhřevnosti odpadu 8 - 9,5 MJ/kg Účinnost 85% Plně automatické spalování Projektovaná kapacita 224 000t odpadu/rok, navýšená kapacita 248 000 t/rok Použití vyrobené páry: pro výrobu elektrické energie, pro vlastní spotřebu, pro dodávku do CZT (centrální zásobování teplem), pro výrobu horké vody. Parní odběrová kondenzační turbína o výkonu 22,7 MWe Čištění spalin:Polosuchá metoda DENOX: SNCR Řídící systém:TELEPERM 3000

9 Energetické přínosy – rok 2014 Množství spáleného odpadu: 235 802 tun (29,4 t sko /h) Provozní hodiny (8760): K2 – 7 985 h K3 – 8 110h Plánovaná technologická odstávka: K2 - 775 h K3 – 650 Provozní hodiny kotelna: 8 442 h Vyrobené teplo:2 198 557 GJ (9,3 GJ/t sko ) Dodané teplo: 1 112 475 GJ Dodané teplo průměr 2014: 131,8 GJ/h Vyrobená elektrická energie: 63 408 MWh (228 269 GJ) Vyrobená el. energie průměr 2014:7,5 MW/h Dodaná elektrická energie: 46 204 MWh Spotřeba zemního plynu: 291 218 m 3 (pro najíždění a odstavování kotle) Podíl výroby tepla ve formě páry z SKO pokryje : až 30 % roční spotřeby páry v Brně

10 Dodávky tepla do sítě CZT v roce 2015 Rozložení dodávky tepla do SCZT v Brně za rok 2015

11 Energie v odpadu Výhody energetického využívání odpadu: využití tepelné energie ze spalovacího procesu k výrobě tepelné a elektrické energie úspora primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energie vyseparování železných a neželezných kovů ze škváry redukce hmotnosti na 28 % redukce objemu o 90 %

12 Základní schéma spalovny Energetické využití směsného komunálního odpadu ve spalovně SAKO Brno, a.s.

13 Dodávky odpadu SAKO Brno nabízí možnost energeticky využít odpady městům, obcím a firmám především v Jihomoravském kraji. Volná kapacita je doplněna i odpadem z krajů okolních. Stávající svozovou oblastí jsou tak také Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, kraj Vysočina a Zlínský kraj. Množství převzatého odpadu dle jednotlivých krajů v roce 2014 Celkem: 235 802 tun

14 Základní struktura logistiky odpadu Svozové společnosti Skládka odpadů Obce Původcem komunálního odpadu je obec a to od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Současně s tím se obec stane vlastníkem tohoto odpadu. Zařízení na energetické využití odpadu Svozové společnosti jsou osobami oprávněnými k nakládání s odpady. Provádí sběr a svoz odpadu do příslušného zařízení na úpravu, využití či odstranění odpadu. Ke sběru odpadu jsou využívány zejména tzv. sběrové (kuka) vozy. Pro transport odpadu na větší vzdálenost je odpad přeložen na nákladní vůz do velkoobjemového kontejneru. Materiálově nevyužitelná část komunálních odpadů je odstraňována skládkováním nebo energetickým využitím v ZEVO (zařízení na energetické využití odpadu). Dle platné legislativy je od roku 2024 zakázáno ukládat na skládky směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady.

15 Návrh zákona o odpadech Poměr výnosů za ukládání odpadů na skládky – využitelný odpad Zákonná sazba za ukládání odpadů na skládku Na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat odpady, jejichž výhřevnost je vyšší než 4 MJ/kg a odpady, které jsou recyklovatelné. Prováděcí právní předpis vymezí odpady, které tato kritéria splňují. Správu poplatku za ukládání odpadů na skládku bude dle návrhu zákona vykonávat Státní fond životního prostředí České republiky.

16 Co připravujeme Rozšíření kapacity spalovny o 3.kotel - projekt Odpadové hospodářství II- linka K1 související projekty logistické centrum, překladiště, úprava a skladování odpadu, nakládání se škvárou

17 Co připravujeme V jaké fázi příprav na rozšíření spalovny se nyní nacházíme?  Souhlas akcionáře  Implementace v POH JmK  Zpracovány přípravné studie (potenciál odpadů, technologie spalování)  Zpracován harmonogram činností  Zpracování Basic designu – procesní technologické schéma – do 31.12. 2016  Příprava logistických možností  V polovině roku posouzení vlivů na ŽP - EIA  2017- 2018 DUR, DSP  Tendrová dokumentace  cca 2021- 2023 zahájení provozu

18 Spalovací komora s vratisuvným roštem 1 – násypka 2 – podavač 3 – vratisuvný rošt 4 – mokrý vynašeč 5 – spalovací komora, 6 – parní ohřívák vzduchu 7 – primární spalovací vzduch 8 – sekundární spalovací vzduch Na základě technického, provozního a investičního hodnoceni byla vybrána technologie instalace linky K1 pro termickou likvidaci SKO – spalování na roštovém ohništi, se s polosuchou metodou čištění spalin a svislým výměníkovým tahem Spalování na roštovém ohništi

19 Potenciál produkce odpadů Kolik budeme mít v roce 2022 odpadů k dispozici odpadů ? Komunální odpady Kraj Množství odpadu na ZEVO v t (2014) Počet obyvatel Spádovost do ZEVO Brno Budoucí produkce odpadu kg/obyv Odpad z regionu v tunách Jihomoravský203 6491 172 853100%130152 471 Olomoucký15 943635 711100%12076 285 Moravskoslezský7 3281 217 676100%130158 298 Vysočina5 500509 895100%10050 990 Pardubický (SV,UO)0122 648100%10012 265 Zlínský2 189585 261100%11064 379 Celkem234 6094 244 044 514 687 Kraj Množství odpadu na ZEVO v t (2014) Počet obyvatel Spádovost do ZEVO Brno Budoucí produkce odpadu kg/obyv Odpad z regionu v tunách na ZEVO Brno Jihomoravský203 6491 172 853100%130152 471 Olomoucký15 943635 71190%13074 378 Moravskoslezský7 3281 217 67610%13015 830 Vysočina5 500509 895100%11056 088 Pardubický (SV,UO)0122 648100%10012 265 Zlínský2 189585 261100%11064 379 Celkem234 6094 244 044 375 411

20 Základní způsoby logistiky odpadu Stávající způsoby logistiky Nevyužívaný způsob logistiky Sběrové (kuka) vozy Velkoobjemové kontejnery Svoz ze vzdálenosti do cca 30 km Kapacita: 6 – 14 m 3 Svoz ze vzdálenosti až cca 150 km Kapacita: 30 – 80 m 3 Doprava po silnici Železniční vozidlo Svoz ze vzdáleností nad 50 km Kapacita: cca 100 – 150 m 3 / vůz Doprava po železnici

21 Cesta směsného komunálního odpadu Směsný komunální odpad Města a obce Odpadové centrum -Zpracování a vytřídění -Příprava SKO k přepravě do ZEVO -Místo nakládky odpadu na železnici nebo silnici Jihlava SAKO Brno, a.s. -Zařízení na energetické využití odpadu Brno Odpadové centrum Překladiště odpadu -Překládka ze sběrového vozu do velkoobjemového kontejneru Překladiště

22 Mapa kraje Vysočina Produkce směsného komunálního odpadu v kraji Vysočina v roce 2014 Odpadové centrum Jihlava Geograficky vhodná lokalita k umístění odpadového centra pro nakládku na železnici Možnost využití již existujícího průmyslového areálu mimo zastavěnou část města Území ORP Produkce (t)kg/obyv. Bystřice nad Pernštejnem4 275212,4 Havlíčkův Brod10 624205,0 Humpolec3 779216,9 Chotěboř4 532202,9 Jihlava16 639167,4 Moravské Budějovice4 491191,5 Náměšť nad Oslavou2 319172,4 Nové Město na Moravě3 624186,5 Pacov2 053210,3 Pelhřimov9 272205,8 Světlá nad Sázavou4 408222,3 Telč2 559216,5 Třebíč13 394177,1 Velké Meziříčí7 742217,1 Žďár nad Sázavou8 033186,0 Celkem97 745192,3

23 Zahraniční praxe s železniční přepravou Doprava odpadu v kontejnerech ZEVO Zwentendorf / Dürnrohr Kapacita: 550 tis.tun / ročně Doprava odpadu v balících ZEVO Vienna / Pfaffenau Kapacita: 250 tis.tun / ročně

24 Děkuji Vám za pozornost Ing. Iveta Jurenová obchodní náměstkyně tel.+420 548 138 187 e-mail:jurenova@sako.cz SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno, tel.: +420 548 138 111, fax: +420 548 138 102


Stáhnout ppt "Ing. Iveta Jurenová obchodní náměstkyně Energetické využití odpadu ve spalovně SAKO Brno Jihlava 24. 03. 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google