Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU."— Transkript prezentace:

1 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU 14 NÁZEV ŠKOLY Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 A UTOR Ing. Bc. Štěpánka Jáglová T ÉMATICKÝ CELEK Podnikové činnosti R OČNÍK druhý D ATUM TVORBY 5.5.2013

2 Anotace: Materiál je zaměřený na téma „Systém sociálního zabezpečení v ČR“, přímo navazuje na personální činnost podniku. Metodické pokyny: Materiál slouží pro usnadnění výkladu dané problematiky, žákům současně jako podklad pro poznámky.

3 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V ČR Podle stavu k 1.1.2013

4 CO JE SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ? = podpora státu svým občanům při tzv. sociálních událostech. Tyto události mohou být: a/dočasné (nezaměstnanost) b/ trvalé nebo dlouhodobé (stáří, invalidita).. Stát v sociálních událostech své občany podporuje finančně, věcně nebo službou, aby tak zabránil sociálnímu napětí ve společnosti.

5 ZÁKLADNÍ POJMY Sociální událost - nepříznivá životní situace, kterou člověk nezvládá sám svými prostředky, například nemoc, mateřství, ztráta živitele, stáří, ztráta partnera, nezaměstnanost, chudoba a nepřizpůsobení se většinové společnosti (bezdomovectví).

6 ZÁKLADNÍ POJMY Sociální politika - řízení společnosti vedoucí k zajištění potřebné životní úrovně obyvatel. SSZ - správa sociálního zabezpečení (úřad, který má na starosti důchodové i nemocenské pojištění a lékařskou posudkovou službu) MPSV - ministerstvo práce a sociálních věcí, je ústřední orgán státní správy v pracovněprávní oblasti, v oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče.

7 ZÁKLADNÍ POJMY Jednotné výplatní místo – od 1.1.2012 se sjednocuje proces výplaty tzv. nepojistných dávek a veškeré rozhodování i administrace přechází na Úřady práce Karta sociálních systémů (sKarta) – od 1.1.2012, jde o nástroj ke zvýšení modernizace celého systému SZ, má tři hlavní funkce: 1) identifikační 2) autorizační 3) dobrovolná platební - povinná pouze u osob, které čerpají dávky pomoci v hmotné nouzi a hrozí riziko zneužití (místo dřívějších poukázek) V současné době se jedná o jejím zrušení

8 sKARTA - DETAIL

9 TŘI PILÍŘE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1)pojištění - je spravedlivé, pokud si ho platíme, můžeme z něho i čerpat (sociální a zdravotní pojištění) 2)podpora - je solidární, tzn. že v zátěžových situacích je člověk podpořen z daňového systému, do kterého movití občané přispívají více než občané nemovití 3)pomoc - solidární pomoc v situacích, kdy nestačí pomoc předchozích dvou pilířů a občan nedokáže situace vyřešit vlastními prostředky

10

11 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zahrnuje: a)nemocenské pojištění b)důchodové pojištění c)příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zaměstnanci platí pouze důchodové pojištění, zaměstnavatel všechna tři pojištění, OSVČ – nemocenské pojištění dobrovolné.

12 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Z nemocenského pojištění se poskytují 4 dávky: 1) nemocenské 2) podpora při ošetřování člena rodiny 3) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 4) peněžitá pomoc v mateřství přehled

13 DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ 1/ NEMOCENSKÉ vyplácí se od 22.kalendářního dne trvání nemoci, maximálně 380 kalendářních dnů ochranná lhůta 7 kalendářních dní 2/ PĚNĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ („mateřská“) -vyplácí se celkem 28 týdnů (u dvojčat 37 týdnů) -ochranná lhůta – 180 dní

14 DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ 3/ OŠETŘOVNÉ Při ošetřování nemocného člena domácnosti Při péči o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské zařízení bylo uzavřeno Maximální doba výplaty je 9 (16) kalendářních dní 4/ VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ Pokud zaměstnankyně byla převedena na jinou práci a proto dosahuje nižšího příjmu

15 DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Upraveno zákonem č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Český důchodový systém se skládá ze tří částí: 1)povinné základní důchodové pojištění (I. pilíř) 2)dobrovolné důchodové spoření (II. pilíř) – 3% ze svého sociálního pojištění + 2% navíc z vlastních příspěvků 3)dobrovolné penzijní připojištění (III. pilíř) se státním příspěvkem (na komerční bázi, daňové úlevy)

16 DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ Ze základního důchodového pojištění se vyplácejí následující důchody: 1)starobní (včetně tzv. předčasného starobního důchodu), 2)invalidní, 3)vdovský a vdovecký, 4)sirotčí.

17 PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI Je využit na peněžitou podporu v nezaměstnanosti a tzv. aktivní politiku zaměstnanosti (podpora tvorby nových pracovních míst). Výše podpory – podle průměrného měsíčního čistého výdělku (nutno odpracovat v posledních 3 letech alespoň 12 měsíců) Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce 65%, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

18 PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI Délka vyplácení podpory je stanovena podle věku: a)u osob do 50 let na 5 měsíců b)od 50 do 55 let na 8 měsíců c)nad 55 let 11 měsíců. Ukončíte-li poslední zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí výše podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Maximální výše podpory 2013 – 14.157 Kč

19 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Je určeno k úhradě nákladů zdravotní péče, zajišťuje nárok na bezplatnou základní zdravotní péči (lékařské úkony, léky a zdravotnický materiál) Povinnost platit zdravotní pojištění pro všechny Je příjmem zdravotních pojišťoven (9 v ČR) Změna zdravotní pojišťovny jen 1x ročně

20 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Plátci zdravotního pojištění: 1)Zaměstnanci (4,5% z HM) 2)Zaměstnavatelé (9% z HM) 3)OSVČ (minimálně 1.748 Kč) 4)Samoplátci (1.148 Kč od 1.8.2013) 5)Stát (děti, ženy na MD/RD, nezaměstnaní, důchodci, osoby ve výkonu trestu…)

21 PODPORA – 2.PILÍŘ SOC.ZABEZPEČENÍ Státní sociální podpora = dávky poskytované osobám (rodinným příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. Upravena zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

22 DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY 1)přídavek na dítě – max. do 26 let věku, 500-700 Kč podle věku dítěte, domácnost příjem do 2,4 násobku životního minima 2)rodičovský příspěvek – změna 2012 - až do vyčerpání celkové částky 220.000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte 3)příspěvek na bydlení – pro rodiny s nízkými příjmy 4)dávky pěstounské péče 5)porodné – 13.000 Kč na první dítě (19.500 Kč dvojčata), příjem do 2,4 násobku životního minima 6)pohřebné – pevná částka 5.000 Kč

23 POMOC – 3.PILÍŘ SOC.ZABEZPEČENÍ 1/ systém pomoci v hmotné nouzi Upravuje zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá.

24 ZÁKLADNÍ POJMY Osoba v hmotné nouzi - stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.

25 ZÁKLADNÍ POJMY V hmotné nouzi NENÍ osoba, která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním, která není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnání, které nevznikl nárok na nemocenské nebo jí náleží ve snížené výši, a to z důvodu, že si přivodila pracovní neschopnost úmyslně, ….

26 DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI 1.Příspěvek na živobytí 2.Doplatek na bydlení 3.Mimořádná okamžitá pomoc (např. při povodních….) O dávkách pomoci v hmotné nouzi od 1.1.2012 rozhodují a vyplácejí je Úřady práce (tzv. jednotné výplatní místo).

27 POMOC – 3.PILÍŘ SOC.ZABEZPEČENÍ 2/ Dávky pro osoby se zdravotním postižením – upraveny zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Tento zákon upravuje pravidla pro poskytování: příspěvku na mobilitu příspěvku na zvláštní pomůcku výpůjčku zvláštní pomůcky vydání průkazu osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají.

28 The End

29 POUŽITÉ ZDROJE 1.Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v platném znění 2.Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění 3.Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění 4. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění 5.Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění 6.Informace dostupné na www.mpsv.czwww.mpsv.cz 7.Schéma dostupné na: http://www.nicm.cz/files/user-103/system_soc_zab_0.jpghttp://www.nicm.cz/files/user-103/system_soc_zab_0.jpg (cit. 5.5.2013) 8.Obrázky dostupné na: http://www.necasautoskola.cz/images/paragraf.jpghttp://www.necasautoskola.cz/images/paragraf.jpg (cit. 5.5.2013) http://i.iinfo.cz/images/316/skarta-socialni-karta-socialni-davky-i.jpghttp://i.iinfo.cz/images/316/skarta-socialni-karta-socialni-davky-i.jpg (cit. 5.5.2013)


Stáhnout ppt "Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU."

Podobné prezentace


Reklamy Google