Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana finančních zájmů EU kpt. Ing. Krbec Dušan kpt. Ing. Krbec Dušan kpt. Ing. Hajíček Jaroslav kpt. Ing. Hajíček Jaroslav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana finančních zájmů EU kpt. Ing. Krbec Dušan kpt. Ing. Krbec Dušan kpt. Ing. Hajíček Jaroslav kpt. Ing. Hajíček Jaroslav."— Transkript prezentace:

1 Ochrana finančních zájmů EU kpt. Ing. Krbec Dušan kpt. Ing. Krbec Dušan kpt. Ing. Hajíček Jaroslav kpt. Ing. Hajíček Jaroslav

2 Celkový rozpočet EU 2007-20013

3 Rozpočet EU - příjem

4 Finální struktura rozpočtu EU na léta 2007-2013

5 Fondy EU Před vstupní fondy Před vstupní fondy Strukturální fondy Strukturální fondy Kohezní fond (fond soudržnosti) Kohezní fond (fond soudržnosti)

6 Před vstupní fondy PHARE PHARE ISPA ISPA SAPARD SAPARD Projekty dobíhají do konce roku 2006 Projekty dobíhají do konce roku 2006

7 PHARE - Reforma veřejné správy - Ochrana spotřebitelů,kvalita potravin - Bezpečnost státní hranice - Podpora fungování tržní ekonomiky - Podpora malého a středního podnikání - Investice do infrastruktury - Sociální podpora minorit, hendicapovaným

8 ISPA Vznik 2000 Vznik 2000 Podpora investic minimálně v hodnotě 5 mil. EUR v oblasti životního prostředí a dopravy Podpora investic minimálně v hodnotě 5 mil. EUR v oblasti životního prostředí a dopravy - Sektor dopravy (výstavba a modernizace mezinárodních koridorů, železnice, dálnice, nový terminál letiště Praha) - Sektor životního prostředí (oblast pitné vody, čištění odpadních vod, znečišťování ovzduší, komunální odpad)

9 SAPARD V ČR od r. 2002 příprava na společnou zemědělskou politiku a jednotný trh EU V ČR od r. 2002 příprava na společnou zemědělskou politiku a jednotný trh EU Vznik Národní agentury SAPARD (7 regionálních agentur –každá je rozdělena na 2 části, platební agenturu /finanční procedury/ a implementační agenturu /žádosti, kontroly, realizace/ Vznik Národní agentury SAPARD (7 regionálních agentur –každá je rozdělena na 2 části, platební agenturu /finanční procedury/ a implementační agenturu /žádosti, kontroly, realizace/ Priority Priority - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - Trvale udržitelný rozvoj venkovský - ch oblastí - Příprava na plné využití programu

10 Strukturální fondy Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Evropský sociální fond (ESF) Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF) Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF) Finanční nástroj pro řízení rybolovu (FIFG) Finanční nástroj pro řízení rybolovu (FIFG)

11 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) Investice do výroby určené k nárůstu nebo zachování pracovních míst Investice do výroby určené k nárůstu nebo zachování pracovních míst Investice do vzdělání Investice do vzdělání Výzkum a rozvoj Výzkum a rozvoj Životní prostředí Životní prostředí Rozvoj malého a středního podnikání Rozvoj malého a středního podnikání

12 Evropský sociální fond (ESF) Integrace nezaměstnaných se zaměřením na dlouhodobou nezaměstnanost Integrace nezaměstnaných se zaměřením na dlouhodobou nezaměstnanost Integrace mladých lidí do pracovního procesu Integrace mladých lidí do pracovního procesu Podpora stejných pracovních příležitostí Podpora stejných pracovních příležitostí Posílení lidského potenciálu ve výzkumu, vědě a technologii Posílení lidského potenciálu ve výzkumu, vědě a technologii Posílení systému vzdělávání a další kvalifikace Posílení systému vzdělávání a další kvalifikace

13 Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF) Na zemědělskou politiku jde téměř 50% všech finančních prostředků Na zemědělskou politiku jde téměř 50% všech finančních prostředků Podpora příjmu farmaření a zachování životaschopnosti v méně příznivých klimatických podmínkách a horských oblastech Podpora příjmu farmaření a zachování životaschopnosti v méně příznivých klimatických podmínkách a horských oblastech Startovací podpora pro mladé farmáře Startovací podpora pro mladé farmáře Podpora kvality zemědělské produkce Podpora kvality zemědělské produkce Rozvoj venkovské infrastruktury Rozvoj venkovské infrastruktury Podpora investic do cestovního ruchu Podpora investic do cestovního ruchu Ochrana prostředí a krajiny, obnova vesnic, rozvoj a využití lesů, prevence přírodních pohrom Ochrana prostředí a krajiny, obnova vesnic, rozvoj a využití lesů, prevence přírodních pohrom

14 Finanční nástroj pro řízení rybolovu (FIFG) V ČR pouze okrajově na výstavbu a udržení rybníků v jižních Čechách V ČR pouze okrajově na výstavbu a udržení rybníků v jižních Čechách

15 Kohezní fond (CF) Nadnárodní úroveň Nadnárodní úroveň Pouze projekty vyšší než 10 mil. EUR Pouze projekty vyšší než 10 mil. EUR

16 Boj proti podvodům Článek 280 Smlouvy o ES Článek 280 Smlouvy o ES

17 Článek 280 o ES 1) Společenství a členské státy bojují proti podvodům a jiným protiprávním skutkům v neprospěch finančních zájmů Společenství pomocí opatření /…/, která mají zastrašující charakter a představují v členských státech efektivní způsob ochrany. 1) Společenství a členské státy bojují proti podvodům a jiným protiprávním skutkům v neprospěch finančních zájmů Společenství pomocí opatření /…/, která mají zastrašující charakter a představují v členských státech efektivní způsob ochrany. 2) Při potírání podvodů zaměřených proti finančním zájmům Společenství přijímají členské státy stejná opatření jako ta, která praktikují při boji proti podvodům zaměřeným proti jejich vlastním finančním zájmům. 2) Při potírání podvodů zaměřených proti finančním zájmům Společenství přijímají členské státy stejná opatření jako ta, která praktikují při boji proti podvodům zaměřeným proti jejich vlastním finančním zájmům. 3) Členské státy koordinují /…/ svou činnost zaměřenou na ochranu finančních zájmů Společenství před podvody. Spolu s Komisí /…/ zajišťují úzkou, pravidelnou spolupráci mezi příslušnými úřady. 3) Členské státy koordinují /…/ svou činnost zaměřenou na ochranu finančních zájmů Společenství před podvody. Spolu s Komisí /…/ zajišťují úzkou, pravidelnou spolupráci mezi příslušnými úřady. 4) Komise předkládá ve spolupráci s členskými státy Evropskému parlamentu a Radě každoroční správu o opatřeních, která byla přijata. 4) Komise předkládá ve spolupráci s členskými státy Evropskému parlamentu a Radě každoroční správu o opatřeních, která byla přijata.

18 Národní strategie proti podvodným jednáním poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Evropských společenství.

19 Národní strategie Usnesení vlády č. 456 ze dne 12.5.2004 Usnesení vlády č. 456 ze dne 12.5.2004 Policie České republiky Policie České republiky Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV

20 Ministerstvo dopravy odbor kontroly Ministerstvo financí CHJ – odd. 174 Ministerstvo financí FAU Ministerstvo pro místní rozvoj samostatné oddělení interního auditu Ministerstvo zemědělství odbor vnitřní kontroly a supervize Ministerstvo životního prostředí odbor kontroly Ministerstvo financí GŘC Policejní prezídium Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV PP ČR Policejní prezídium odboru padělání ÚOOZ SKPV PP ČR Nejvyšší kontrolní úřad: právní odbor Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor kontroly a interního auditu Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor interního auditu a kontroly

21 Postavení NSZ AFCOS ČR Podání občanů, institucí apod.

22 Vrchní státní zastupitelství Stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů k výkladu pojmu „trestný čin, jímž byly dotčeny finanční nebo ekonomické zájmy Evropské unie“ v ustanovení § 15 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů Stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů k výkladu pojmu „trestný čin, jímž byly dotčeny finanční nebo ekonomické zájmy Evropské unie“ v ustanovení § 15 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů trestné činy, kterými jsou buď přímo porušena či ohrožena majetková práva Evropských společenství, včetně rozpočtů orgánů, úřadů a agentur zřízených podle Smlouvy o ES, nebo kterými jsou porušena či ohrožena majetková práva jiných subjektů, pokud v souvislosti s jejich spácháním dojde ke zneužití účelově poskytnutých prostředků z rozpočtu Evropské unie (Evropských společenství). trestné činy, kterými jsou buď přímo porušena či ohrožena majetková práva Evropských společenství, včetně rozpočtů orgánů, úřadů a agentur zřízených podle Smlouvy o ES, nebo kterými jsou porušena či ohrožena majetková práva jiných subjektů, pokud v souvislosti s jejich spácháním dojde ke zneužití účelově poskytnutých prostředků z rozpočtu Evropské unie (Evropských společenství).

23 Zásady spolupráce Usnesení vlády č. 456 ze dne 12.5.2004 Národní strategie Usnesení vlády č. 456 ze dne 12.5.2004 Národní strategie Vyhláška MS č. 23/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení o jednacím řádu státního zastupitelství §15 odst. 1 písm. e Vyhláška MS č. 23/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení o jednacím řádu státního zastupitelství §15 odst. 1 písm. e Metodika spolupráce uzavřená mezi P ČR a Ústředním finančním a daňovým ředitelstvím Metodika spolupráce uzavřená mezi P ČR a Ústředním finančním a daňovým ředitelstvím Závazný pokyn policejního prezidenta č. 130/2001 ve znění pozdějších předpisů a nařízení Závazný pokyn policejního prezidenta č. 130/2001 ve znění pozdějších předpisů a nařízení Interní metodická strategie proti podvodným jednáním poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy ES (schválená MV 15.3.2005) Interní metodická strategie proti podvodným jednáním poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy ES (schválená MV 15.3.2005) Závazný pokyn policejního prezidenta č.99/2005, kterým se stanoví postup útvarů P ČR k získaným informacím o nesrovnalostech ve vztahu k dotacím z fondů EU Závazný pokyn policejního prezidenta č.99/2005, kterým se stanoví postup útvarů P ČR k získaným informacím o nesrovnalostech ve vztahu k dotacím z fondů EU

24 Ochrana finančních zájmů EU AFCOS (Anti Fraud Co-operation Systém) AFCOS (Anti Fraud Co-operation Systém) AFIS (Anti Fraud Information System) AFIS (Anti Fraud Information System) OLAF (European Anti Fraud Office) OLAF (European Anti Fraud Office)

25 AFCOS NSZ působí ve spolupráci s ostatními členy sítě AFCOS (tj. dalšími úřady, jichž se týká ochrana finančních zájmů Evropských společenství) při: a) koordinaci postupů v oblasti prevence, zjišťování, klasifikace, registrace a případném vyšetřování (administrativní, trestní) nesrovnalostí při nakládání s prostředky pocházejícími z EU; b) spolupráci s OLAF a jeho partnerskými institucemi, a to vždy, když OLAF požaduje pomoc při vyšetřování nesrovnalostí; c) komunikaci s OLAF a jeho partnerskými institucemi při hlášení nesrovnalostí a výměně informací.

26 AFCOS ZDROJE INFORMACÍ 1. 1.Hlášení nesrovnalostí v systému AFCOS příslušná ministerstva (tzv. Řídící orgány……%……) hlásí nesrovnalosti prostřednictvím jednotlivých vnitřních kontaktních bodů sítě AFCOS zřízených na těchto úřadech úřadu OLAF přímo Nejvyšší státní zastupitelství obdrží pouze informaci o tom, že hlášení bylo podáno, a o jeho obsahu 2. Oznámení o podezření výskytu nesrovnalostí z OLAF 3. Oznámení o podezření výskytu nesrovnalostí na PČR 4. Oznámení o podezření výskytu nesrovnalostí na SZ

27 Hlásná povinnost vůči ÚOKFK SKPV Požadavek na všechny útvary policie ČR Požadavek na všechny útvary policie ČR > oznámit šetření TČ spáchané v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z fondů EU  oznámit podezření TČ spáchané v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z fondů EU  oznámit podezření při odhalení jakékoliv nesrovnalosti při čerpání finančních prostředků z fondů EU  nesrovnalostí se rozumí jakékoliv neoprávněné nakládání v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z fondů EU (přičemž nemusí být ještě naplněna skutková podstata některého z trestných činů vyjmenovaných v trestním zákoně č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení (upravuje nařízení Rady č. 2988/95 o ochraně finančních zájmů Evrop. společenství)

28 Spolupráce se správci daně Generální ředitelství cel Generální ředitelství cel Příslušné finanční úřady Příslušné finanční úřady Ústřední finanční a daňové ředitelství Ústřední finanční a daňové ředitelství Využívat aktivně ustanovení §24 odst. 5 pís. f zák. č. 337/92 Sb. o správě daní a poplatků na základě Metodiky spolupráce mezi Ústředním finančním a daňovým ředitelstvím a Policií ČR Využívat aktivně ustanovení §24 odst. 5 pís. f zák. č. 337/92 Sb. o správě daní a poplatků na základě Metodiky spolupráce mezi Ústředním finančním a daňovým ředitelstvím a Policií ČR Finanční úřady mají ve své kompetenci mimo jiné provádět ze zákona kontrolu dotací a nakládání s poskytnutými finančními prostředky Finanční úřady mají ve své kompetenci mimo jiné provádět ze zákona kontrolu dotací a nakládání s poskytnutými finančními prostředky

29 Finanční toky Komise EU Ministerstvo financí Národní fond MPO MMR MPSV Účet ČNB Příjemce dotace CZECHINVEST CRR Centrum pro regionální rozvoj N árodní vzdělávací fond

30 Územní členění Rozdělení na územní jednotky NUTS (La Nomenclature des Unites Territoriales), v rámci poskytování finanční podpory z fondů EU je regionálním partnerem pro EU územní jednotka NUTS 2 NUTS 1 (sdružené NUTS 2 – celé území republiky NUTS 1 (sdružené NUTS 2 – celé území republiky NUTS 2 (sdružené kraje – 8 jednotek – Praha, Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Ostravsko) NUTS 2 (sdružené kraje – 8 jednotek – Praha, Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Ostravsko) NUTS 3 (vyšší územně samosprávné celky-13 krajů + Praha) NUTS 3 (vyšší územně samosprávné celky-13 krajů + Praha) NUTS 4 (okresy – 76 okresů + Praha) NUTS 4 (okresy – 76 okresů + Praha) NUTS 5 (obce) NUTS 5 (obce)

31 Z Á V Ě R D o t a z y


Stáhnout ppt "Ochrana finančních zájmů EU kpt. Ing. Krbec Dušan kpt. Ing. Krbec Dušan kpt. Ing. Hajíček Jaroslav kpt. Ing. Hajíček Jaroslav."

Podobné prezentace


Reklamy Google