Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21/05/2013 Seminář „Současné možnosti čerpání dotací a budoucí programovací období 2014+“ Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 Aktuality,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21/05/2013 Seminář „Současné možnosti čerpání dotací a budoucí programovací období 2014+“ Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 Aktuality,"— Transkript prezentace:

1 21/05/2013 Seminář „Současné možnosti čerpání dotací a budoucí programovací období 2014+“ Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 Aktuality, současný a budoucí vývoj ROP Střední Čechy

2 Zkušenosti s čerpáním v období 2007-2013 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 2

3 Pokrok v realizaci ROP SČ R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 3

4 Pokrok v realizaci ROP SČ R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 4

5 Pokrok v realizaci ROP SČ R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 5

6 Pokrok v realizaci ROP SČ k 6. 5. 2013 Objem projektů s podepsanou smlouvou: 16,0 mld. Kč; 685 projektů Objem proplacených prostředků příjemcům: 10,9 mld. Kč Objem fin. ukončených projektů: 10,6 mld. Kč; 505 projektů Objem předložených prostředků na PCO v Souhrnných Žádostech o platbu: 10,6 mld. Kč Objem prostředků předložených k certifikaci: 6,9 mld. Kč Objem certifikovaných prostředků: 5,5 mld. Kč Pravidlo n+2/n+3 pro rok 2012 bylo již naplněno na konci roku 2011; z predikce čerpání je zřejmé(za předpokladu včasného obnovení procesu certifikace), že naplnění pravidla N+3/N+2 v roce 2013 nebude ohroženo (obnovení certifikace již nic nebrání) 6 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ

7 Konkrétní dosažené výsledky k 6. 5. 2013 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 7 Dosažená hodnota 1 Doprava Délka nových a rekonstruovaných silnice II. a III. třídy celkem 83,55 km Délka nově vybudovaných cyklostezek 32,47 km Počet odstraněných bodových závad (rekonstrukce křižovatek, mostů atd.) 31 2 Cestovní ruch Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem 339 lůžek Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů CR 83,75 míst Délka nově vybudovaných cyklostezek 47,99 km 3 Integrovaný rozvoj území Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech 42 570,85 m 2 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů na venkově 34 753,19 m 2 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj měst 110,03 míst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj venkova 144,61 míst

8 Zůstatky alokací k 6. 5. 2013 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 8 Oblast podpory/Prioritní osa v mil. Kč 24,5 Kč/EUR v mil. Kč 25,5 Kč/EUR 1.1 - Regionální dopravní infrastruktura116,70211,96 1.2 - Udržitelné formy veřejné dopravy (bez kol. vozidel)85,83104,00 Kolejová vozidla 353,78368,22 1 - Doprava 556,31684,18 2.1 - Podnikatelská infrastruktura a služby CR37,6948,74 2.2 - Veřejná infrastruktura a služby CR89,54111,96 2.3 - Propagace a řízení turistických destinací SČ18,0520,47 2 - Cestovní ruch 145,28181,16 3.1 rozvoj regionálních center Kladno97,79117,98 Ml. Boleslav107,09118,35 3.2 - Rozvoj měst341,81396,72 3.3 - Rozvoj venkova24,3542,93 3 - Integrovaný rozvoj území571,04675,98 Celkem1 272,631 541,32

9 Volné prostředky a dočerpání alokací Nový systém výzev: Zaveden kvůli minimalizaci problémů s efektivním dočerpáním zbytkových částek. Využití systému tzv. výzev s klouzavou výší alokací, kde bude možné pružně reagovat na měnící se volné prostředky, které budou moci být ještě příjemcům poskytnuty. Alokace výzev budou oproti předcházejícím výzvám vyhlášeny ve dvou objemech, tzv., bezpečná část a předpokládaná výše alokace. Po vyhodnocení předložených projektů budou podpořeny jen ty do výše bezpečné části alokace. Ostatní projekty, které splní minimální bodovou hranici, začnou příjemci realizovat, a v případě, že se objeví další volné prostředky, budou jim poskytnuty. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y Z RR WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 9

10 Volné prostředky a dočerpání alokací Nový systém výzev – pokračování: Volné prostředky jsou generovány –úsporami při realizaci probíhajících projektů (úspory z VŘ); –různými vratkami a odvody ve fázi udržitelnosti projektů; –odstoupením od realizace projektů; –změnou kurzu. V případě uvolnění prostředků bude navyšována poskytnutá dotace poslednímu projektu, který neobdržel dotaci v maximální možné míře (až do výše schválené dotace). Při naplnění dotace tohoto projektu, budou další volné prostředky poskytnuty dalšímu příjemci v pořadí. Příjemcům bude umožněno v případě úspor z VŘ využít uspořené prostředky na rozšíření projektu (se zachováním cílů projektu a účelnosti). R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 10

11 Vyhlášené výzvy Vyhlášené výzvy (v režimu tzv. „klouzavých výzev“) Výzva č. 71 – oblast podpory 1.2, Udržitelné formy veř. dopravy (cyklodoprava, B+R, P+R, zastávky veř. dopravy) –Bezpečná část alokace 85 mil. Kč –Termín ukončení výzvy: 30. 9. 2013 Výzva č. 72 - oblast podpory 2.2, Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu –Bezpečná část alokace 89 mil. Kč –Termín ukončení výzvy: 30. 9. 2013 Výzva č. 73 - oblast podpory 3.2, oblast vzdělávání – MŠ –Bezpečná část alokace 50 mil. Kč –Termín ukončení výzvy: 30. 9. 2013 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 11

12 Vyhlášené výzvy Vyhlášené výzvy (v režimu tzv. „klouzavých výzev“) – pokračování: Kontinuální výzva č. 91B - oblast podpory 3.1., IPRM Kladno, IPRM Mladá Boleslav –Bezpečná část alokace: 158 mil. Kč IPRM Kladno, 142 mil. Kč IPRM Mladá Boleslav –Termín ukončení výzvy: 31. 12. 2013 Kontinuální výzva č. 92B - oblast podpory 1.1, Regionální dopravní infrastruktura –Bezpečná část alokace 320 mil. Kč –Termín ukončení výzvy: 31. 12. 2013 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 12

13 Revize ROP SČ Reálná možnost realokace dalších finančních prostředků ve prospěch ROP SČ z jiných OP ve výši 500 mil Kč. Oblasti realokace –zvýšení kapacit mateřských škol – významná potřeba (4) –zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v podobě vybavení škol technického a přírodovědného charakteru - standardní potřeba (3) –rozvoj příměstské dopravy - standardní potřeba (3) –rozvoj infrastruktury pro sociální integraci - podprůměrná potřeba (2) R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 13

14 Zkušenosti s čerpáním v období 2007-2013 Problémy současného období  nepružnost v přesunech mezi operačními programy  neexistence společných pravidel čerpání (smlouvy, pokyny pro žadatele)  centrální versus regionální úroveň (rivalita)  vysoký podíl prostředků z ESF  riziko vracení rozsáhlých prostředků (pozdní reakce na problémy s čerpáním)  malý důraz na absorpční kapacitu a velká škála podporovaných oblastí  velké množství kontrol různých subjektů  snaha vyhnout se řešení problémů jednotlivých projektů  korekce operačních programů, dopady na státní rozpočet R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 14

15 Nové programovací období čerpání fondů EU 2014-2020 Rušení Regionálních operačních programů (ROPů)  politické rozhodnutí  většina členských států spravuje fondy EU na regionální a nikoliv centrální úrovni  ROPy mají nejlepší výsledky čerpání v období 2007-2013 a budou vracet minimum prostředků  argument počtu operačních programů byl nesprávný, protože řada zemí (např. Polsko) čerpá lépe než ČR při větším množství programů R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 15

16 Srovnání postavení českých a zahraničních ROPů Mezinárodní srovnání ROPů  při druhé nejvyšší alokaci na 1 obyv. má až sedmý nejvyšší počet OP  podobný počet jako obdobně velké státy (Maďarsko = 15, Portugalsko, Řecko = 14)  slabší postavení (nižší finanční alokace z celku) než zahraniční ROP  oblasti investic jsou okleštěné - chybí možnost investic do podnikání či oblasti životního prostředí  polský s portugalský model - jejich ROPy mají silné postavení,finanční alokaci cca 30 % z celkové alokace, větší charakter investic (mj. i podpora vědy a výzkumu, podnikání a životní prostředí), decentralizované řízení ROP R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 16

17 Využití zkušeností z předchozích let Využití zkušeností z let 2004 – 2011 1) Jednotná pravidla pro všechny řídící orgány - hospodárnost - proplácení do splatnosti faktur - kritéria hodnocení - smlouva se žadateli - stropy pro velikost projektů - kontrola výběrových řízení ex ante 2) Rozdělení prostředků mezi jednotlivé oblasti podle absorpční kapacity v letech 2007 – 2013 3) Menší podíl prostředků na měkké projekty z ESF 4) Přiměřený podíl finančních nástrojů (úvěrů) namísto dotací R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 17

18 Informace o přípravě na nové programovací období čerpání fondů EU 2014-2020 Evropská komise stanovila pro členské státy 11 tematických cílů, na něž lze použít v letech 2014-2020 strukturální fondy:  Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.  Zlepšení přístupu, využití a kvality ICT technologií.  Zvýšení konkurenceschopnosti MSP.  Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích.  Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik.  Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů.  Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách.  Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil.  Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě.  Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení.  Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 18

19 Informace o přípravě na nové programovací období čerpání fondů EU 2014-2020 Nové programovací období  Pouze 20,5 miliardy EUR (cca 522 miliard Kč) oproti 26,7 miliardám EUR (cca 680 miliard Kč) na současné probíhající období.  Nárůst prostředků pro Polsko a Slovensko.  Způsobilost DPH.  85% kofinancování.  Pravidlo N+3 po celé období. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 19

20 Informace o přípravě na nové programovací období čerpání fondů EU 2014-2020  Operační program „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;  Operační program „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;  Operační program „Zaměstnanost“ řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;  Operační program „Doprava“ řízený Ministerstvem dopravy;  Operační program „Životní prostřední“ řízený Ministerstvem životního prostředí;  „Integrovaný regionální operační program“ řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;  Operační program „Praha - pól růstu ČR“ řízený Magistrátem hlavního města Prahy;  Operační program „Technická pomoc“ řízený Ministerstvem pro místní rozvoj. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 20

21 Informace o přípravě na nové programovací období čerpání fondů EU 2014-2020 Závazný harmonogram stanovený Vládou ČR na návrh MMR 03/2013 Předložení návrhu programů pro fondy SSR ze strany řídících orgánů Ministerstvu pro místní rozvoj 05/2013 Předložení informace o stavu přípravy programů fondů SSR ze strany MMR na Vládu ČR Předložení návrhu PRV a OPR ze strany MZe na Vládu ČR 12/2012 – 05/2013 Příprava návrhu Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou komisí 12/2012 – 05/2013 Příprava návrhů programů (ve vazbě na přípravu Dohody o partnerství) Indikativní harmonogram závislý na vývoji jednání na Radě EU 06/2013 – 12/2013 Dopracování návrhů programů a vyjednávání s Evropskou komisí Dopracování Dohody o partnerství vyjednávání s Evropskou komisí 11/2013 – 12/2013 Přijetí/schválení programů Evropskou komisí Přijetí Dohody o partnerství Evropskou komisí 2014 Zahájení realizace programů v programovém období 2014-2020 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 21

22 Informace o přípravě na nové programovací období čerpání fondů EU 2014-2020 Budoucí období - útlum financování základní infrastruktury  50% všech prostředků z fondů EU pro daný členský stát – povinně na financování zvýšení konkurenceschopnosti a posílení výzkumu a inovací.  Pokles alokace pro ČR téměř o 24% a 50% z 522 miliard Kč musí být využito na výše uvedené oblasti.  Masivní omezení výdajů na komunální a krajskou infrastrukturu (školství, městská centra, ČOV a kanalizace, místní komunikace, zdravotnictví, sportovní infrastruktura, cestovní ruch apod.).  Dále silná podpora oblasti energetických úspor (zateplování) z důvodu snížení dopadů změny klimatu.  Minimálně 20– 25% veškerých prostředků pro daný členský stát musí být určeno na měkké projekty financované z Evropského sociálního fondu.  Pokles prostředků pro města, obce a kraje odhadem na 1 / 3 současné částky.  Oblast komunálních investic je hlavním tahounem čerpání evropských dotací v tomto období 2007-2013. Je otázkou, jak bude tento výpadek nahrazen.  Velká část prostředků půjde na podporu podnikatelských aktivit a vědy a aplikovaného výzkumu.  Jde o oblasti, kde má ČR problémy s čerpáním již v současném období a hrozí tedy značné nebezpečí nedostatečné absorpční kapacity a vracení prostředků z fondů EU.  Diskutabilní je další navýšení dotací (veřejných prostředků z daní občanů EU) pro soukromý sektor s výjimkou skutečně inovativních projektů, kterých je ovšem už nyní nedostatek. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 22

23 Rizika IROP  Centrální řízení bez užší vazby na kraje  Implementační struktura pouze CRR, nevyužití stávajících institucí ÚRR  Velký podíl aktivit IOPu na úkor regionálního rozvoje  Velký počet oblastí podpory, nedostatečná koncentrace prostředků  Malá výše alokace na program – agenda 2020  SROP vs. ROPy R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 23

24 Děkuji za pozornost JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. ředitel Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy tel.: 222 749 770 e-mail: novotny@ropsc.cznovotny@ropsc.cz web: www.ropstrednicechy.cz 21/05/2013 Seminář „Současné možnosti čerpání dotací a budoucí programovací období 2014+“ Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5


Stáhnout ppt "21/05/2013 Seminář „Současné možnosti čerpání dotací a budoucí programovací období 2014+“ Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 Aktuality,"

Podobné prezentace


Reklamy Google