Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační programy pro obce rok 2012 Karel Hošek. 2 Dotační programy A.Z rozpočtu Olomouckého kraje B.Z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR C.Z rozpočtu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační programy pro obce rok 2012 Karel Hošek. 2 Dotační programy A.Z rozpočtu Olomouckého kraje B.Z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR C.Z rozpočtu."— Transkript prezentace:

1 Dotační programy pro obce rok 2012 Karel Hošek

2 2 Dotační programy A.Z rozpočtu Olomouckého kraje B.Z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR C.Z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR D.Z Programu rozvoje venkova ČR E.Z Regionálního operačního programu Střední Morava F.Z Komunitárních programů EU

3 3 A. Z rozpočtu Olomouckého kraje 1.Program obnovy venkova 2.Příspěvky na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje 3.Vodohospodářský fond 4.Příspěvky na výstavbu a opravy cyklostezek 5.Příspěvek na podporu zahraničních vztahů Olomouckého kraje 6.Významné projekty 7.30-tis Kč příspěvky

4 4 Program obnovy venkova OK (POV) Celková alokace 60,0 mil. Kč Vyhlášení: 20. 12. 2011Žádosti do: 24. 2. 2012 OP 1: Podpora budování a obnovy infrastruktury obce –Žadatelé: obce OK do 2 000 obyvatel Min. dotaceMax. dotaceMax. uznatel. nákladů 50.000 Kč500.000 Kč50% OP 2: Podpora realizace integrovaných projektů venkovských mikroregionů –Žadatelé: Svazky obcí a MAS Min. dotaceMax. dotaceMax. uznatel. nákladů 100.000 Kč300.000 Kč50% OP 3: Podpora zpracování územně plánovací dokumentace –Žadatelé: obce OK do 2 000 obyvatel Min. dotaceMax. dotaceMax. uznatel. nákladů 50.000 Kč200.000 Kč50% Kontakt: Ing. Marta Novotná (tel. 585 508 330) www.kr-olomoucky.cz > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Program obnovy venkova

5 5 Příspěvky na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje Celková alokace 13,5 mil. Kč Sběr žádostí: průběžně až do 30. 9. 2011 Max. výše dotace 1,5 milionu Kč Podmínky –Příspěvky se poskytují pouze na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje, nejedná-li se o lesy určené pro obranu státu –Žadatelé: vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa –Na stejný předmět příspěvku nelze čerpat v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů včetně fondů EU –Žadatel nesmí být ČR nebo jí zřízená osoba pověřená správou lesů v majetku státu Kontakt: Ing. Josef Veselský (tel. 585 508 402) www.kr-olomoucky.cz > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

6 6 Vodohospodářský fond Celková alokace 40 mil. Kč Sběr žádostí do: 28. 2. daného roku 1. Výstavba a modernizace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací 2. Výstavba a modernizace vodovodů a úpraven vod 3. Obnova environmentálních funkcí území Žadatelé: –Obce do 2000 EO nebo i větší, pokud se akce týká jejich místních částí s méně než 2000 EO a celkový počet EO obce je menší než 3000 EO. –Svazky obcí zajišťující akci pro obce s počtem do 2000 EO nebo i větší, pokud se akce týká jejich místních částí (sídla) s méně než 2000 EO a celkový počet EO obce je menší než 3000 EO. Max. dotace 5 mil Kč, max. uznatelné náklady 80% Při souběhu podpor jiných zdrojů bude poskytnuta podpora max. 50% z vlastního podílu žadatele Kontakt: Ing. Vladimíra Kubišová (tel. 585 508 630) www.kr-olomoucky.cz > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

7 7 Příspěvky na výstavbu a opravy cyklostezek Celková alokace 6,5 mil. Kč Sběr žádostí do: 24.2.2012 Poskytnutí finančního příspěvku na: –výstavbu cyklostezky –opravu stávající cyklostezky Žadatelé: –obce nebo svazky obcí Financování projektů: –maximální výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje může být až 50 % skutečně vynaložených položkových nákladů jednotlivé stavby Kontakt: Ing. Ladislav Růžička (tel. 585 508 309) www.kr-olomoucky.cz > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Příspěvek na výstavbu a opravy cyklostezek

8 8 Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje Celková alokace 300 tis. Kč Alokace byla v roce 2011 navýšena na: 487 tis. Kč Sběr žádostí do: 15. března 2012 Projekty mohou být realizovány jen na území partnerských regionů OK Partnerské regiony a prioritní témata: –Opolské vojvodství (Polsko) – přeshraniční spolupráce, krizové řízení, cestovní ruch –Landkreis Würzburg (Německo) – spolupráce škol a mládežnických organizací –Provincie Reggio Emilia (Itálie) – spolupráce škol a mládežnických organizací –Župa Baranya (Maďarsko) – spolupráce v oblasti kultury a sociální péče –Region Jižní Dánsko (Dánsko) – sociální a zdravotní péče, životní prostředí –Autonomní oblast Vojvodina (Srbsko) - vše –Kostromská oblast (Rusko) - vše –GRADD (USA, Kentucky) – vše Oprávnění žadatelé – právnické osoby Maximální výše příspěvku 30.000 Kč a 70% z celkových nákladů projektu Kontakt: Mgr. Daniela Nedomová, tel.: 585 508 828, email: d.nedomova@kr- olomoucky.czd.nedomova@kr- olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Příspěvek na podporu zahraničních vztahů Olomouckého kraje

9 9 Významné projekty a 30-tis Kč příspěvky Celková alokace nestanovena Sběr žádosti průběžně do: 31. 10. 2011 Významné projekty Příspěvky do 30-tis. Kč –Žadatelé: právnické a fyzické osoby (kdokoliv) –Veřejně prospěšná činnost na území OK v oblastech: vzdělávání a věda, mládež, kultura, sport a tělovýchova, prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí, zdravotnictví, sociální služby a humanitární pomoc, turistický ruch, životní prostředí –Jednomu žadateli může být poskytnut v daném kalendářním roce pouze jeden tento finanční příspěvek Kontakt: Ing. Jiří Juřena (tel. 585 508 502) www.kr-olomoucky.cz > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Finanční příspěvky do výše 30 tis. Kč/Významné projekty

10 10 B. Z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti Vyhlášení: 1. 12. 2011 Žádosti lze podávat do: 17. 2. 2012 www.mmr.cz > Regionální politika > Dotace a programy > Podpora rozvoje regionů > Podpora obnovy a rozvoje venkova

11 11 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Dotační titul 2: Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Žadatelé: obec do 3000 obyvatel, svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že akce zasahuje do katastrálního území více obcí Akce s výstupy sloužící převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru/realizaci se prokazatelně podíleli Obnova a údržba občanské vybavenosti (školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení), veřejných prostranství a zeleně, rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky) Akci nelze dotovat z jiných národních programů nebo dotačních titulů státního rozpočtu a prostředků EU Min. dotaceMax. dotaceMax. uznatel. nákladů 50.000 Kč400. 000 Kč70%

12 12 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova Dotační titul 3: Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova Žadatelé: obec do 3000 obyvatel, svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích Akce nadregionálního významu Prezentace úspěšných projektů a výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova Akci nelze dotovat z jiných národních programů nebo dotačních titulů státního rozpočtu a prostředků EU Min. dotaceMax. dotaceMax. uznatel. nákladů 0 Kč200. 000 Kč70%

13 13 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci Dotační titul 4: Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci Žadatelé: obec do 3000 obyvatel, svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že akce zasahuje do katastrálního území více obcí Akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb, které jsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce (zejména kaple, kaplička, kříž, socha, boží muka, úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb) Akci nelze dotovat z jiných národních programů nebo dotačních titulů státního rozpočtu a prostředků EU Min. dotaceMax. dotaceMax. uznatel. nákladů 50.000 Kč400. 000 Kč70%

14 14 Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti Dotační titul 5: Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti Žadatelé: obec do 3000 obyvatel, svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že akce zasahuje do katastrálního území více obcí Akce s výstupy rovněž sloužícími romské komunitě (sociálně vyloučeným osobám) Zaměřeno na obnova a údržba občanské vybavenosti, rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity, vybodování nebo rekonstrukce infrastruktury obce u objektů sloužících převážně romské komunitě Akci nelze dotovat z jiných národních programů nebo dotačních titulů státního rozpočtu a prostředků EU Min. dotaceMax. dotaceMax. uznatel. nákladů 50.000 Kč400. 000 Kč70%

15 15 C. Z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR Program prevence kriminality na rok 2012 Sběr žádostí do: 15. 2. 2012 Podporované aktivity: –kamerové soubory, (max. 1 mil Kč) –zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, –mříže, –osvětlení či oplocení rizikových míst, –hardware pro preventivní a bezpečnostní účely, –sportovní hřiště, plácky a soubory (max. 300 tis. Kč). Min. dotaceMax. dotaceMax. uznatel. nákladů 40.000 Kčnení stanovena 90% Kontakt: na Krajském úřadu OK - Bc. Michal Poláček (tel. 585 508 604; m.polacek@kr-olomoucky.cz)m.polacek@kr-olomoucky.cz www.mvcr.cz > Nabídky a zakázky > Dotace a granty > Vyhlášení programu prevence kriminality na rok 2012

16 16 D. Z Programu rozvoje venkova ČR V roce 2012 budou pro obce otevřena tato opatření: III.2.2 Ochrana a rozvoj kultuního dědictví venkova –termín: únor/březen 2012 –vypracování studií nebo programů –investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova (např. kulturních památek, prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně hist. parků, zahrad a alejí, budování nových stálých expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti a tradiční lidovou kulturu) IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie –podporovaná opatření PRV - dle SPL a rozhodnutí MAS –termín příjmu žádosti – březen, červen, říjen - dle rozhodnutí MAS www.szif.cz > Program rozvoje venkova > III. osa/ IV. osa LEADER

17 17 E. Z Komunitárních programů EU Evropa pro občany 2007-13 Akce 1 - Aktivní občané pro Evropu Opatření 1.1 Setkávání občanů partnerských měst 1.2. Tematické sítě partnerských měst 2.1. Projekty občanů Cílem podpory je rozvoj spolupráce obcí, občanské participace, výměna poznatků o osvědčených postupech při rozvoji a chodu obce. Příjem žádostí: 15. února 2012; 1. června 2012; 1. září 2012 Rozpočet vypočítáván na základě paušálních sazeb. http://eacea.ec.europa.eu Mládež v akci www.mladezvakci.cz

18 Mgr. Karel Hošek oddělení regionálního rozvoje Děkuji za pozornost

19 Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Mezinárodní projekt zaměřený na výměnu dobré praxe v oblasti rozvoje venkova a podpory zaměstnanosti Financováno z programu Interreg IVc Vedoucí partner: Comité Régional de Développement Touristique d'Auvergne - francouzská rozvojová agentura Partneři projektu: Olomoucký kraj a dalších 8 veřejnoprávních organizací z Lotyšska, Polska, Slovinska, Kypru, Malty, Španělska, Irska, Velké Británie Aktivity projektu: Analýza a zpráva o stavu poskytovaných služeb na venkově Identifikace dobré praxe v partnerských regionech Doporučení pro subjekty veřejného sektoru na venkově 19


Stáhnout ppt "Dotační programy pro obce rok 2012 Karel Hošek. 2 Dotační programy A.Z rozpočtu Olomouckého kraje B.Z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR C.Z rozpočtu."

Podobné prezentace


Reklamy Google