Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Dotační programy CzechTrade Karel Vít S námi napnete plachty!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Dotační programy CzechTrade Karel Vít S námi napnete plachty!"— Transkript prezentace:

1 Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Dotační programy CzechTrade Karel Vít S námi napnete plachty!

2 Dotační programy CzechTrade S námi napnete plachty!  Doplňková aktivita  Spolufinancování ze zdrojů Evropské unie  Uvedení nových programů na podporu exportu a mezinárodních aktivit firem, realizace pilotních programů (ze státního rozpočtu)  Důraz na monitorovací ukazatele a zajištění efektivnosti (zvýšení exportní výkonnosti)  Soulad s evropskou legislativou

3 Dotační programy CzechTrade S námi napnete plachty! Opatření 2.1 OPPP. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků - zvýšit konkurenceschopnost českých podniků na zahraničních trzích, umožnit zvyšovat obrat a podpořit využívání obchodních příležitostí, které existují na světovém trhu, současně přispět k zapojení českých podniků do JVT MARKETING Program financovaný ze státního rozpočtu. Podpora mezinárodních marketingových aktivit aliance, seskupení minimálně 3 MSP, jejichž výrobní program se vzájemně doplňuje a kteří mají uzavřenu Dohodu o spolupráci. ALIANCE

4 Marketing a Aliance S námi napnete plachty! Cíl  Podpora konkurenceschopnosti českých podniků na zahraničních trzích  Rozvoj aktivit exportérů po vstupu ČR do EU nejen v rámci JVT, ale též ve vztahu ke „třetím“ zemím  Zvýšení možnosti využít exportní příležitosti  Prosazování myšlenky posilování spolupráce MSP v zahraničí (program Aliance) Vymezení příjemce podpory  MSP ve smyslu Nařízení Komise ES č. 70/2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na veřejnou podporu ve prospěch malého a středního podnikání, který vede účetnictví  Vymezení OKEČ  Právní forma a.s., spol. s.r.o., k.s., v.o.s. (právnická osoba)

5 Marketing a Aliance S námi napnete plachty! Uznatelné náklady   Náklady na publicitu spojené s realizací projektu   Marketingové informace   marketingové průzkumy,  pořízení adresářů obchodních kontaktů, podmínek tendrů a dalších informačních materiálů,  marketingové informace o zahraničních trzích,  studie vstupu na zahraniční trhy.  Marketingové propagační materiály, propagace prostřednictvím internetu  tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích,  tvorba internetových stránek, SW,  Prezentace, výstavy a veletrhy v zahraničí  získání výstavní plochy, výstavba a provoz stánku včetně výtvarného návrhu prezentace podniku nebo výrobku.  Služby a produkty agentury CzechTrade (týká se pouze programu Aliance)

6 Marketing a Aliance S námi napnete plachty! Do uznatelných nákladů nelze zahrnout  tvorbu propagační materiály v českém jazyce,  výroční zprávy, obaly na zboží, návody, ceníky, vizitky, firemní obálky,  náklady na cestovné, ubytování, stravné,  osobní náklady,  dodávky zboží a služeb s termínem zdanitelného plnění před datem registrace žádosti o udělení dotace CzechInvestem,  vlastní daně a DPH, pokud je konečný uživatel plátcem daně,  splátky půjček,  sankce a penále,  náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty,  celní a správní poplatky,  služby a produkty agentury CzechTrade (týká se pouze programu Marketing)

7 Marketing a Aliance S námi napnete plachty! Podmínky přijatelnosti projektu  Musí být realizován na území České republiky mimo region Praha vymezeného regionální mapou intenzity veřejné podpory (Místo realizace je v případě programu Marketing totožné s místem sídla firmy, tudíž nemohou žádat firmy z Prahy s výjimkou těch, jejichž služby či výroba spojené s vývozem jsou realizovány mimo Prahu).  Projekt musí být úplný a vycházet z prokazatelného exportního záměru firmy (aliance).  Žadatel o dotaci musí mít podepsánu Dohodu o spolupráci v rámci programu Aliance s minimálně dvěma MSP, které jsou součástí aliance (týká se pouze programu Aliance)  Žadatel musel realizovat v předchozích nejméně třech letech vývozní činnost; hodnota ročního vývozu nad 5 mil. Kč (týká se pouze programu Marketing, od června 2005 bude zrušeno).  Žadatel o dotaci musí zajistit spolufinancování nákladů na realizaci projektu z vlastních nebo z ostatních zdrojů (např. bankovní úvěr).

8 Marketing a Aliance S námi napnete plachty! Forma a výše podpory  Podpory budou poskytovány ve formě dotací na úhradu uznatelných nákladů projektu.  Maximální míra dotace uznatelných nákladů je 46% u programu Marketing a 50% u programu Aliance.  Minimální výše dotace: 0,1 mil Kč (týká se pouze programu Marketing), maximální výše dotace: 1,0 mil Kč.

9 Marketing S námi napnete plachty! Dosavadní výsledky  Na Regionální kanceláře CzechInvestu bylo podáno 140 žádostí o poskytnutí podpory.  CzechTrade eviduje převzaté žádosti v hodnotě 67,7 mil. Kč, což je 119 žádosti.  Hodnotitelskou komisi dosud schváleno 89 projektů v hodnotě 53 mil. Kč.  Řídícím orgánem vydáno dosud 47 rozhodnutí.  Z pohledu finančních prostředků se největší čerpání očekává v roce 2006 (téměř 60 mil. Kč).  Podle regionů je zatím nejvíce žádostí podáno ve Zlínském (20), Jihomoravském (16) a Pardubickém kraji (13).  Průměrná doba realizace je 1 rok, průměrná požadovaná dotace na 1 projekt je 590 tis. Kč.  Z hlediska aktivit jsou podpory žádány nejvíce na veletrhy (31,4 mil. Kč) a propagaci (26,5 mil. Kč); podstatně méně na informace (6,2 mil. Kč) a internet (4,4 mil. Kč).

10 Marketing Poznatky po roce (1)  Projekty jsou kvalitní  Určité rozdíly lze zaznamenat:  Úroveň zpracování exportního záměru  Vazba exportního záměru na marketingový plán  Rozdíl v rozsahu popisu projektu navazující na exportní záměr  Nejsou dostatečně využívány všechny aktivity (propagace x veletrhy x informace) S námi napnete plachty!

11 Marketing  Na co si dát pozor?  OKEČ – zemědělská prvovýroba – konzultovat na MPO a Mze  Sídlo v Praze a vlastní činnost mimo (akceptovatelné x nelze dotovat činnost za někoho jiného)  Zbytečné formální chyby – zachytí RK CI – prodloužení doby vyhodnocení projektu  Zpracování projektu, ale i žádosti o platbu (dosud na agentuře dvě žádosti o platbu – špatná kvalita) S námi napnete plachty! Poznatky po roce (2)

12

13

14 Zastoupení S námi napnete plachty! Cíl  Zvýšení přímých aktivit podnikatelských subjektů v zahraničí podporou zřizování jejich zahraničních obchodních zastoupení pro zvýšení HDP v regionech ČR s nízkým HDP na obyvatele Vymezení příjemce podpory  MSP ve smyslu Nařízení Komise ES č. 70/2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na veřejnou podporu ve prospěch malého a středního podnikání, který vede účetnictví  Exportér (exportní činnost nejméně ve třech letech s hodnotou ročního vývozu nad 5 mil. Kč)  Vymezení OKEČ  Právní forma a.s., spol. s.r.o., k.s., v.o.s. (právnická osoba)  Aktivity příjemce podpory spojené s vývozní činností musí být realizovány mimo region Praha

15 Zastoupení S námi napnete plachty! Základní pojmy  Zastoupením se rozumí reprezentační kancelář v nečlenské zemi EU vytvořená alespoň třemi malými a středními podnikatelskými subjekty.  Příjemcem podpory se rozumí subjekt, který již vyvíjel exportní činnost (nejméně ve třech letech; hodnota ročního vývozu nad 5 mil. Kč) a hodlá prostřednictvím tohoto projektu rozšířit aktivity ve stávajícím teritoriu nebo zahájit aktivity v teritoriu novém.

16 Zastoupení S námi napnete plachty! Uznatelné náklady (1)   Náklady související se založením zastoupení  prokazatelné provozní náklady;  spotřebovaná energie, oprava, údržba, cestovné, výkony spojů, poštovné, tiskařské práce (propagace), překladatelské práce, nákup softwaru a databází;  prokazatelné náklady na právní, účetní a fiskální poradenství ve spojitosti s fungováním zřízené pobočky (trvalého a kvalifikovaného zastoupení ve formě reprezentačních kanceláří a obchodních poboček) ;  prokazatelné náklady na nájem kancelářských prostor;  prokazatelné náklady na zařízení kanceláře dle obvyklých standardů a v běžných cenách v příslušné zemi, kde má být zastoupení zřízeno. Nákup nábytku, PC, tiskárny, faxu, telefonu, kancelářských potřeb a odborné literatury.

17 Zastoupení S námi napnete plachty! Uznatelné náklady (2)   Ostatní náklady  prokazatelné náklady na registraci patentu;  prokazatelné náklady na právní ochranu značky;  prokazatelné náklady na homologaci výrobku. Do uznatelných nákladů nelze zahrnout  náklady uhrazené před datem podání žádosti o podporu,  splátky půjček a úvěrů,  sankce a penále,  náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty,  celní a správní poplatky,  posílení existujících struktur, tj. rozšíření prostor nebo personální posílení již existující kanceláře.

18 Děkuji Vám za pozornost Karel Vít Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Dittrichova Praha 28 Tel.: Fax: S námi napnete plachty!


Stáhnout ppt "Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Dotační programy CzechTrade Karel Vít S námi napnete plachty!"

Podobné prezentace


Reklamy Google