Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Dotační programy CzechTrade Karel Vít S námi napnete plachty!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Dotační programy CzechTrade Karel Vít S námi napnete plachty!"— Transkript prezentace:

1 Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Dotační programy CzechTrade Karel Vít S námi napnete plachty!

2 Dotační programy CzechTrade S námi napnete plachty!  Doplňková aktivita  Spolufinancování ze zdrojů Evropské unie  Uvedení nových programů na podporu exportu a mezinárodních aktivit firem, realizace pilotních programů (ze státního rozpočtu)  Důraz na monitorovací ukazatele a zajištění efektivnosti (zvýšení exportní výkonnosti)  Soulad s evropskou legislativou

3 Dotační programy CzechTrade S námi napnete plachty! Opatření 2.1 OPPP. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků - zvýšit konkurenceschopnost českých podniků na zahraničních trzích, umožnit zvyšovat obrat a podpořit využívání obchodních příležitostí, které existují na světovém trhu, současně přispět k zapojení českých podniků do JVT MARKETING Program financovaný ze státního rozpočtu. Podpora mezinárodních marketingových aktivit aliance, seskupení minimálně 3 MSP, jejichž výrobní program se vzájemně doplňuje a kteří mají uzavřenu Dohodu o spolupráci. ALIANCE

4 Marketing a Aliance S námi napnete plachty! Cíl  Podpora konkurenceschopnosti českých podniků na zahraničních trzích  Rozvoj aktivit exportérů po vstupu ČR do EU nejen v rámci JVT, ale též ve vztahu ke „třetím“ zemím  Zvýšení možnosti využít exportní příležitosti  Prosazování myšlenky posilování spolupráce MSP v zahraničí (program Aliance) Vymezení příjemce podpory  MSP ve smyslu Nařízení Komise ES č. 70/2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na veřejnou podporu ve prospěch malého a středního podnikání, který vede účetnictví  Vymezení OKEČ  Právní forma a.s., spol. s.r.o., k.s., v.o.s. (právnická osoba)

5 Marketing a Aliance S námi napnete plachty! Uznatelné náklady   Náklady na publicitu spojené s realizací projektu   Marketingové informace   marketingové průzkumy,  pořízení adresářů obchodních kontaktů, podmínek tendrů a dalších informačních materiálů,  marketingové informace o zahraničních trzích,  studie vstupu na zahraniční trhy.  Marketingové propagační materiály, propagace prostřednictvím internetu  tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích,  tvorba internetových stránek, SW,  Prezentace, výstavy a veletrhy v zahraničí  získání výstavní plochy, výstavba a provoz stánku včetně výtvarného návrhu prezentace podniku nebo výrobku.  Služby a produkty agentury CzechTrade (týká se pouze programu Aliance)

6 Marketing a Aliance S námi napnete plachty! Do uznatelných nákladů nelze zahrnout  tvorbu propagační materiály v českém jazyce,  výroční zprávy, obaly na zboží, návody, ceníky, vizitky, firemní obálky,  náklady na cestovné, ubytování, stravné,  osobní náklady,  dodávky zboží a služeb s termínem zdanitelného plnění před datem registrace žádosti o udělení dotace CzechInvestem,  vlastní daně a DPH, pokud je konečný uživatel plátcem daně,  splátky půjček,  sankce a penále,  náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty,  celní a správní poplatky,  služby a produkty agentury CzechTrade (týká se pouze programu Marketing)

7 Marketing a Aliance S námi napnete plachty! Podmínky přijatelnosti projektu  Musí být realizován na území České republiky mimo region Praha vymezeného regionální mapou intenzity veřejné podpory (Místo realizace je v případě programu Marketing totožné s místem sídla firmy, tudíž nemohou žádat firmy z Prahy s výjimkou těch, jejichž služby či výroba spojené s vývozem jsou realizovány mimo Prahu).  Projekt musí být úplný a vycházet z prokazatelného exportního záměru firmy (aliance).  Žadatel o dotaci musí mít podepsánu Dohodu o spolupráci v rámci programu Aliance s minimálně dvěma MSP, které jsou součástí aliance (týká se pouze programu Aliance)  Žadatel musel realizovat v předchozích nejméně třech letech vývozní činnost; hodnota ročního vývozu nad 5 mil. Kč (týká se pouze programu Marketing, od června 2005 bude zrušeno).  Žadatel o dotaci musí zajistit spolufinancování nákladů na realizaci projektu z vlastních nebo z ostatních zdrojů (např. bankovní úvěr).

8 Marketing a Aliance S námi napnete plachty! Forma a výše podpory  Podpory budou poskytovány ve formě dotací na úhradu uznatelných nákladů projektu.  Maximální míra dotace uznatelných nákladů je 46% u programu Marketing a 50% u programu Aliance.  Minimální výše dotace: 0,1 mil Kč (týká se pouze programu Marketing), maximální výše dotace: 1,0 mil Kč.

9 Marketing S námi napnete plachty! Dosavadní výsledky  Na Regionální kanceláře CzechInvestu bylo podáno 140 žádostí o poskytnutí podpory.  CzechTrade eviduje převzaté žádosti v hodnotě 67,7 mil. Kč, což je 119 žádosti.  Hodnotitelskou komisi dosud schváleno 89 projektů v hodnotě 53 mil. Kč.  Řídícím orgánem vydáno dosud 47 rozhodnutí.  Z pohledu finančních prostředků se největší čerpání očekává v roce 2006 (téměř 60 mil. Kč).  Podle regionů je zatím nejvíce žádostí podáno ve Zlínském (20), Jihomoravském (16) a Pardubickém kraji (13).  Průměrná doba realizace je 1 rok, průměrná požadovaná dotace na 1 projekt je 590 tis. Kč.  Z hlediska aktivit jsou podpory žádány nejvíce na veletrhy (31,4 mil. Kč) a propagaci (26,5 mil. Kč); podstatně méně na informace (6,2 mil. Kč) a internet (4,4 mil. Kč).

10 Marketing Poznatky po roce (1)  Projekty jsou kvalitní  Určité rozdíly lze zaznamenat:  Úroveň zpracování exportního záměru  Vazba exportního záměru na marketingový plán  Rozdíl v rozsahu popisu projektu navazující na exportní záměr  Nejsou dostatečně využívány všechny aktivity (propagace x veletrhy x informace) S námi napnete plachty!

11 Marketing  Na co si dát pozor?  OKEČ – zemědělská prvovýroba – konzultovat na MPO a Mze  Sídlo v Praze a vlastní činnost mimo (akceptovatelné x nelze dotovat činnost za někoho jiného)  Zbytečné formální chyby – zachytí RK CI – prodloužení doby vyhodnocení projektu  Zpracování projektu, ale i žádosti o platbu (dosud na agentuře dvě žádosti o platbu – špatná kvalita) S námi napnete plachty! Poznatky po roce (2)

12

13

14 Zastoupení S námi napnete plachty! Cíl  Zvýšení přímých aktivit podnikatelských subjektů v zahraničí podporou zřizování jejich zahraničních obchodních zastoupení pro zvýšení HDP v regionech ČR s nízkým HDP na obyvatele Vymezení příjemce podpory  MSP ve smyslu Nařízení Komise ES č. 70/2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na veřejnou podporu ve prospěch malého a středního podnikání, který vede účetnictví  Exportér (exportní činnost nejméně ve třech letech s hodnotou ročního vývozu nad 5 mil. Kč)  Vymezení OKEČ  Právní forma a.s., spol. s.r.o., k.s., v.o.s. (právnická osoba)  Aktivity příjemce podpory spojené s vývozní činností musí být realizovány mimo region Praha

15 Zastoupení S námi napnete plachty! Základní pojmy  Zastoupením se rozumí reprezentační kancelář v nečlenské zemi EU vytvořená alespoň třemi malými a středními podnikatelskými subjekty.  Příjemcem podpory se rozumí subjekt, který již vyvíjel exportní činnost (nejméně ve třech letech; hodnota ročního vývozu nad 5 mil. Kč) a hodlá prostřednictvím tohoto projektu rozšířit aktivity ve stávajícím teritoriu nebo zahájit aktivity v teritoriu novém.

16 Zastoupení S námi napnete plachty! Uznatelné náklady (1)   Náklady související se založením zastoupení  prokazatelné provozní náklady;  spotřebovaná energie, oprava, údržba, cestovné, výkony spojů, poštovné, tiskařské práce (propagace), překladatelské práce, nákup softwaru a databází;  prokazatelné náklady na právní, účetní a fiskální poradenství ve spojitosti s fungováním zřízené pobočky (trvalého a kvalifikovaného zastoupení ve formě reprezentačních kanceláří a obchodních poboček) ;  prokazatelné náklady na nájem kancelářských prostor;  prokazatelné náklady na zařízení kanceláře dle obvyklých standardů a v běžných cenách v příslušné zemi, kde má být zastoupení zřízeno. Nákup nábytku, PC, tiskárny, faxu, telefonu, kancelářských potřeb a odborné literatury.

17 Zastoupení S námi napnete plachty! Uznatelné náklady (2)   Ostatní náklady  prokazatelné náklady na registraci patentu;  prokazatelné náklady na právní ochranu značky;  prokazatelné náklady na homologaci výrobku. Do uznatelných nákladů nelze zahrnout  náklady uhrazené před datem podání žádosti o podporu,  splátky půjček a úvěrů,  sankce a penále,  náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty,  celní a správní poplatky,  posílení existujících struktur, tj. rozšíření prostor nebo personální posílení již existující kanceláře.

18 Děkuji Vám za pozornost Karel Vít Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Dittrichova 21 128 01 Praha 28 Tel.: 224 907 532 Fax: 224 907 665 E-mail: karel.vit@czechtrade.cz www.czechtrade.cz S námi napnete plachty!


Stáhnout ppt "Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Dotační programy CzechTrade Karel Vít S námi napnete plachty!"

Podobné prezentace


Reklamy Google