Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada hlavních sester Lékařský dům, Praha 16. září 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada hlavních sester Lékařský dům, Praha 16. září 2008."— Transkript prezentace:

1 Porada hlavních sester Lékařský dům, Praha 16. září 2008

2

3 Bc. Nina Müllerová Zpráva o činnosti oddělení VZV 2

4 Nové kontakty VZV 2 Akreditované kvalifikační kurzy, konzultace Bc. Andrea Kesziová andrea.kesziova@mzcr.czndrea.kesziova@mzcr.cz telefon: 224 972 551 Souhlasná stanoviska MZ k akreditovaným vzdělávacím zdravotnickým programům SZŠ a VOZŠ, přiznávání odborné nebo specializované způsobilosti, konzultace Bc. Pavla Povolná, pavla.povolna@mzcr.czpavla.povolna@mzcr.cz, telefon: 224 972 750 Nově je žádost o přiznání odborné nebo specializované způsobilosti zpoplatněna.

5

6 Dotační programy www.mzcr.czwww.mzcr.cz / odborník zdravotník Vyhlášení II. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2008. 4.9.2008yhlášení II. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2008. „Zdravotnické vzdělávací programy“ – Konečný termín pro podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci zdravotnického vzdělávacího projektu pro rok 2008 je 22. září 2008. Žádost je podána včas, je-li doručena nejpozději 22.9.2008 na podatelnu ministerstva nebo k poštovní přepravě. V případě Vašich dotazů je kontaktní osobou pro dotační program ZVP Ing. Zuzana Eklová, odbor vzdělávání a vědy MZ, tel. 224 972 622, e-mail: zuzana.eklova@mzcr.czzuzana.eklova@mzcr.cz

7

8 Kontrola ošetřovatelské péče v přímo řízených organizacích na oddělení dlouhodobě nemocných Kontrolované oblasti Základní údaje pracoviště Personální vybavení ZPBD, ZPOD, ZPOD bez maturity – mix a počet Práva pacientů/Domácí řád Harmonogramy práce jednotlivých profesí/směn Ošetřovatelský proces zda používají jakou vedou ošetřovatelskou dokumentaci jaký je zavedený systém Standardní ošetřovatelské postupy jejich dostupnost a prokazatelné seznámení s nimi Hygienický plán dostupnost dezinfekčního programu a SOP mytí rukou

9 Kontrola ošetřovatelské péče v přímo řízených organizacích na oddělení dlouhodobě nemocných Bezpečí pacientů jak je zajištěno označení pacientů, jaké jsou k dispozici pomůcky zda existuje SOP prevence pádů a poranění pacientů Podávání léků zda mají vypracovaný SOP, způsob zajištění opiátů Prevence dekubitů zda existuje SOP prevence a ošetřování dekubitů zda sledují výskyt a podávají hlášení zda mají ATD pomůcky a jak zajišťují Inkontinence zda sledují inkontinentní pacienty zda mají dostatek pomůcek Rehabilitace jak je zajištěna rehabilitační péče fyzioterapeutem rehabilitační ošetřování sestrou Sociální péče jaká je dostupnost sociální pracovnicí Výživa jaká je dostupnost nutričního terapeuta zda provádějí sesterskou vizitu, jaké používají podpůrné výživové prostředky jak sledují příjem a výdej sledují tekutin a potravy Hygienická péče jak je zajištěna minimálně 1x týdně celková koupel

10 Doporučení Důvěřuj, ale prověřuj! Průběžně sledovat podle vlastních kritérií kvalitu ošetřovatelské péče (komplexně/výběrově). Nepodléhat profesionální slepotě Využívat kolegiálního auditu nebo služeb profesní organizace ČAS. Vycházet ze základních principů Koncepce ošetřovatelství ČR. Dbát na zajištění intimity pacientů. Nevymlouvat se na nedostatek sester a raději snížit počet lůžek nežli připustit péči, při které by docházelo k poškozování pacientů.

11 Nedostatek sester - co děláme pro změnu stavu. Dne 16.7.2008 proběhlo jednání na MZ – za účasti zástupců profesní organizace ČAS, Akreditační komise ČR Skutečný stav nedostatku sester je třeba doložit čísly, dlouhodobě sledovat a navrhnout optimální řešení. Program: Nedostatek sester způsobený délkou studia všeobecné sestry v systému vzdělávání na SZŠ, VOŠZ a VŠ. Nezájem zdrav. asistentů po ukončení studia nastoupit do praxe. Projednání variant možných řešení.

12 Nedostatek sester - co děláme pro změnu stavu. Jakmile budou výstupy z výkazů ÚZIS bude porovnán počet obsazených lůžek nejen na sestru bez odborného dohledu, ale na ošetřovatelský personál celkem. Svolat pracovní jednání odborníků k analýze výsledků z výkazů ÚZIS – září / říjen Nezájem zdravotnických asistentů nastoupit do praxe byl potvrzen anketou Asociace ředitelů zdravotnických škol. Nově byli osloveny VŠ a Asociace ředitelů SZŠ a VOŠ – zpracují do 15.10.2008 statistiku přijatých studentů do prvních ročníků studijních oborů všeobecná sestra a porodní asistentka. V listopadu 2008 budou projednány varianty řešení a připraveny podpůrné argumenty pro zkrácení studia všeobecných sester, které již jednou kvalifikaci získaly. Chceme využít výstupy z projektu ESF – realizovaného na ZSF JČU – projekt byl zaměřený na realizaci jednoletého kombinovaného studia pro sestry s ukončeným VOŠ vzděláním a praxi. Splní-li potřebný počet kreditů, je možný vstupu do 3. ročníku bakalářského studia.

13 Výsledky šetření nedostatku sester z výkazu ÚZIS ke dni 30.6.2008 Ke dni 31.12.2007Ke dni 30.6.2008 Chybějící personálPřebýváCelkemChybíPřebýváCelkem Hl. město Praha-555,5153,7-401,8-741,50212,94-528,56 Středočeský-126,0109,8-16,2-142,7292,77-49,95 Jihočeský-12,70,0-12,7-41,650,00-41,65 Plzeňský-8,00,0-8,0-39,330,00-39,33 Karlovarský-59,50,0-59,5-61,890,00-61,89 Ústecký-38,120,7-17,4-93,1037,20-55,90 Liberecký-34,347,313,1-23,2080,2057,00 Královehradecký-60,36,8-53,6-53,420,00-53,42 Pardubický-113,9156,042,1-118,30107,90-10,40 Vysočina-41,120,3-20,9-24,5516,51-8,04 Jihomoravský-127,868,0-59,7-182,82110,92-71,90 Olomoucký-80,017,5-62,5-41,5921,71-19,88 Zlínský-16,021,35,3-42,9610,31-32,65 Moravskoslezský-114,817,8-97,1-118,4934,04-84,45 Česká republika-1387,9639,2-748,8-1725,52724,50-1001,02

14 Od roku 2002 dochází v průměru k poklesu o 487 sester Pokles od roku 2002 o 2927 sester

15 Prezentace z května 2008 o údaje v jednotlivých krajích za pololetní období bude aktualizována. Náměty na efektivní řešení personálního zajištění ošetřovatelské péče ve zdravotnických zařízeních uvítáme.

16 Informace oddělení kvality zdravotní péče Na portálu bezpečí a kvality MZ - odborník zdravotník - byly uveřejněny následující nové dokumenty:  Metodický návod pro sledování nežádoucích událostí v následné péči (výsledek projektu kvality 2007)  Řízení kompetencí zdravotnického personálu v kontextu zajištění bezpečné zdravotní péče (výsledek projektu kvality 2007)

17 Portál kvality a bezpečí sledování nežádoucíc h událostí v následné péči

18 Informace oddělení kvality zdravotní péče K realizaci v roce 2008 byly schváleny tyto projekty kvality a bezpečí pacientů:  Hodnocení kvality ordinací praktických lékařů včetně bezpečí pacientů  Analytické zhodnocení onkologických populačních dat ČR pro monitoring výsledků a nákladů léčebné péče: 2. ETAPA – Pilotní realizace projektu na 2 modelových zdravotnických zařízeních  Evidence a řízení nežádoucích událostí při poskytování zdravotních služeb  Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni  Vývoj národní sady ukazatelů zdravotních služeb (NSUZS)  Metodika pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích v souladu s procesy řízení rizik a bezpečí pacientů

19 Zkušenosti s aplikací novely zákona č. 96/2004 Sb. v zákoně č. 189/2008 Sb. Bc. Nina Müllerová

20 Nová povolání - odborná způsobilost k výkonu povolání § 20 a) - biotechnického asistenta § 21 a) - adiktologa § 23 a) - zrakového terapeuta Dosud nebyla podána na MZ žádná žádost o uznání odborné způsobilosti dle přechodného ustanovení zákona. Příprava akreditovaných kvalifikačních kurzů je ve fázi prvního návrhu vzdělávacích programů ve spolupráci s odbornými společnostmi.

21 Fyzioterapeuti – odborná a specializovaná způsobilost Obeslání žadatelů o specializační studium, kteří splňují podmínky k výkonu ZP bez odborného dohledu dle novely zákona č. 96/2004 Sb. a mohou vykonávat povolání bez absolvování SV aplikovaná fyzioterapie. Celkový počet evidovaných žádost1 783 Počet uchazečů VŠ a VOŠ1 123 Počet uchazečů SZŠ 660 Analýza uchazečů –absolventů SZŠ již studuje 128 Dosud neuspokojeno 532 Počet uchazečů kteří byli osloveni dopisem 1 123 Počet nedoručitelných dopis 22 Počet zpětných informací od uchazečů 635 Počet uchazečů, kteří se neozvali 466 – budou vyřazeni Počet uchazečů, kteří chtějí studovat 514 Počet uchazečů, kteří zrušili účast ve studiu 121

22 Fyzioterapeuti – odborná a specializovaná způsobilost V roce 2008 – 2009 v NCO NZO zahájí studium maximálně 200 studujících V roce 2008 – 2009 v IPVZ maximálně 100 studujících SZŠ kvalifikace – budou přednostně zařazeni do zahájených programů Počet akreditovaných pracovišť: 6 Počet žádostí o akreditaci: 2 Potřeba rozšíření počtu akreditovaných zařízení. Nabízíme konzultace při zpracování žádosti o akreditaci.

23 Akreditace Postup dle novely - od 1.7.2008 žádá jen jedno pracoviště u AKK a CK Akreditovaná zařízení již žádají o formuláře pro vydání osvědčení nebo certifikáty Informace jsou pravidelně aktualizované na www.mzcr.cz www.mzcr.cz Počty udělených akreditací AKK – 177 CK - 153 Zpracován metodický pokyn pro přípravu a realizaci AKK, nyní v připomínkovým řízením akreditační komise MZ, bude vydán Věstníkem MZ.

24 Specializační vzdělávání Počet udělených akreditací - 150 Aktualizace metodického pokynu pro přípravu a realizaci SV – jsou zapracovávány doplňující informace, např. týkající se započítávání dříve absolvovaného vzdělání nebo odborné praxe. Návrh bude předložen do porady vedení a vydán ve Věstníku. Rozhodnutí o akreditaci – název je uveden přesně dle nařízení vlády č. 463/2004 Sb. – k diplomu bude vydáván dodatek, kde budou uvedeny absolvované moduly a kompetence podle vyhlášky č. 424/2004 Sb. Vyhláška č. 394/2004 Sb., kterou se stanoví zkoušky (atestace, aprobace, AKK, zkoušky k vydání osvědčení) - vyhláška je aktualizována a bude předložena do porady vedení MZ Na vyhlášku navazuje nařízení vlády - nově jsou stanoveny poplatky uchazeče o tyto zkoušky.

25 Zdravotnický záchranář na pracovišti anestézie a resuscitace Novela zákona 96/2004 Sb.

26 Zdravotnický záchranář na pracovišti AR v adaptačním procesu, pod odborným dohledem Pracovní funkce: § 18 Zdravotnický záchranář Způsobilost k výkonu: pod odborným dohledem Platová třída: 8 Náplň práce dle katalogu prací: Poskytování specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče a akutního příjmu pod odborným dohledem, například zajišťování periferního žilního vstupu, provádění prvního ošetření ran, včetně zástavy krvácení, provádění bezpečného vyproštění, polohování, imobilizace a transportu pacientů, odběr biologického materiálu, asistence při neinvazivním zajištění dýchacích cest a nepřímé srdeční masáži. Pracovní období: Po dobu adaptace Místo pracovního výkonu: pracoviště anestézie a resuscitace Je garantem poskytované specifické ošetřovatelské péče a etické úrovně. Je oprávněn vykonávat činnosti stanovené vyhláškou č. 424/2004 Sb. dle níže uvedených paragrafů:

27 Zdravotnický záchranář na pracovišti AR v adaptačním procesu, pod odborným dohledem Společné činnosti ZP § 3, odstavec 1 § 17 odstavec 1 vyhlášky č. 424/2004 Sb. Zdravotnický záchranář vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále pod odborným dohledem a bez indikace poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči. Přitom zejména: Odkazy na ustanovení písmena a) až j) (2) Zdravotnický záchranář se podílí pod OD na základě indikace lékaře na poskytování diagnostické a léčebné péče. Přitom zejména Odkazy na ustanovení písmena a) až f) výběr činností určí nadřízený dle zvláštnosti pracoviště

28 Zdravotnický záchranář na pracovišti AR po adaptaci, pracuje bez OD, ale vysoce odborné činnosti pod OD Pracovní funkce: § 18 Zdravotnický záchranář Způsobilost k výkonu: bez odborného dohledu, vysoce spec. činnosti pod odborným dohledem Platová třída: 9 Náplň práce dle katalogu prací: Poskytování specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče a akutního příjmu bez odborného dohledu, například monitorování a hodnocení vitálních funkcí, průběžné sledování a hodnocení poruch rytmu, podíl na řešení následků hromadného neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému, vedení fyziologických překotných porodů. Pracovní období: Po ukončení adaptace Místo pracovního výkonu: anestézie a resuscitace Je garantem poskytované specifické ošetřovatelské péče a její etické úrovně. Je oprávněn vykonávat činnosti stanovené vyhláškou č. 424/2004 Sb. dle níže uvedených paragrafů:

29 Zdravotnický záchranář na pracovišti AR po adaptaci, pracuje bez OD, ale vysoce odborné činnosti pod OD Společné činnosti ZP § 3, odstavec 1 § 17 odstavec 1 vyhlášky č. 424/2004 Sb. Zdravotnický záchranář vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči. Přitom zejména: Odkazy na ustanovení písmena a) až j) (2) Zdravotnický záchranář se podílí bez OD na základě indikace lékaře na poskytování diagnostické a léčebné péče. Přitom zejména: Odkazy na ustanovení písmena a) až f) Dále se pod přímým vedením lékaře (závisí na rozhodnutí vedoucího pracoviště) podílí na defibrilaci srdce elektrickým výbojem; pod odborným dohledem sestry se specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči, která je způsobilá k výkonu nejnáročnějších, vysoce specializovaných činností bez odborného dohledu, provádí endobronchiální laváže u pacientů s tracheální intubací nebo s tracheotomií. výběr činností určí nadřízený dle zvláštnosti pracoviště

30 Zdravotnický záchranář pracující na AR bez OD ve všech činnostech, které jako ZZ může vykonávat... Pracovní funkce: § 18 Zdravotnický záchranář Způsobilost k výkonu: bez odborného dohledu Platová třída: 10 Náplň práce dle katalogu prací: Poskytování specifické ošetřovatelské péče na úseku přednemocniční neodkladné péče a akutního příjmu včetně letecké záchranné služby!! (dle novely zákona č. 96/2004 Sb. i na oddělení AR), například kardiopulmonální resuscitace, včetně defibrilace srdce, zajišťování přístrojovou ventilaci, asistence u komplikovaných porodů a provádění prvního ošetření novorozence Je garantem poskytované specifické ošetřovatelské péče a její etické úrovně. Je oprávněn vykonávat činnosti stanovené vyhláškou č. 424/2004 Sb. dle níže uvedených paragrafů:

31 Zdravotnický záchranář pracující na AR bez OD ve všech činnostech, které jako ZZ může vykonávat... Společné činnosti ZP § 3, odstavec 1) § 17 odstavec 1 vyhlášky č. 424/2004 Sb. Zdravotnický záchranář vykonává činnosti podle § 3 odst. 1) a dále bez odborného dohledu a bez indikace poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči. Přitom zejména: Odkazy na ustanovení písmena a) až j) (2) Zdravotnický záchranář se podílí bez OD a na základě indikace lékaře na poskytování diagnostické a léčebné péče. Přitom zejména: Odkazy na ustanovení písmena a) až f) Pečuje o dýchací cesty pacientů se zajištěnými dýchacími cestami i při umělé plicní ventilaci, včetně odsávání z dolních cest dýchacích. Provádí defibrilaci srdce elektrickým výbojem, endobronchiální laváže u pacientů s tracheální intubací nebo s tracheostomií. výběr činností určí nadřízený dle zvláštnosti pracoviště

32 ALE! Je řada činností, které záchranář na lůžkách AR nesmí vykonávat a nebo dosti sporně, protože k tomu nebyl v kvalifikační přípravě vychováván, např.: § 4 odst. 1) a) vyhodnocuje potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi (například testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy), d) zajišťuje herní aktivity dětí, g) hodnotí a ošetřuje poruchy celistvosti kůže. h) provádí ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem rehabilitační ošetřování, to je zejména polohování, posazování, dechová cvičení a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu hybných a tonusových odchylek, včetně prevence dalších poruch z imobility, i) provádí nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti, j) edukuje pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech a připravuje pro ně informační materiály, k) orientačně hodnotí sociální situaci pacienta, identifikuje potřebnost spolupráce sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkuje pomoc v otázkách sociálních a sociálně-právních,

33 ALE! § 48 písm. a) 1. edukuje pacienty, případně jiné osoby, ve specializovaných diagnostických a léčebných postupech. § 49 odst. 3.) 1. připravuje pacienta, léčivé přípravky a vybavení k jednotlivým způsobům a technikám celkové i místní anestézie a asistuje při jejich provedení, 2. provádí činnosti spojené s přípravou, průběhem a ukončením metod léčby bolesti; § 49 odst. 4) písm. b) poskytuje specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům před a po závažných operačních výkonech, transplantacích a traumatech, § 49 odst. 5) písm. a) 1. hodnotí funkci a kvalitu cévních přístupů pro mimotělní oběh, informuje pacienty a osoby jimi určené o zásadách péče o arterio-venózní spojku a dodržování léčebného režimu, pečuje o cévní přístup po ukončení mimotělního oběhu, 2. sleduje zadané parametry na přístrojích pro eliminační metody krve během léčby a rozpoznává vznik technických komplikací, A asi si by se našly i další…. to však musí vyhodnotit příslušný vedoucí pracovník, který určuje pracovní náplň v souladu s činnostmi, ke kterým je zdravotnický záchranář vzděláván a školen. Řešení – certifikované kurzy pro zdravotnické záchranáře nebo specializační studium.

34 K novele vyhlášky č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

35 OBECNÁ USTANOVENÍ § 1 Předmět úpravy Touto vyhláškou se stanoví kreditní systém, na základě kterého jsou ohodnoceny jednotlivé formy celoživotního vzdělávání počtem kreditů

36 § 2 Vymezení základních pojmů Kreditem – bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání. Inovačním kurzem – odborný kurz, který trvá alespoň 4 hodiny v každém dni, kterým se obnovují znalosti a dovednosti a který je pořádán: akreditovaným zařízením zdravotnickým zařízením jinou fyzickou nebo právnickou osobou.

37 § 2 Vymezení základních pojmů Odbornou stáží – výkon odborné praxe v akreditovaném zařízení s akreditací pro vzdělávací program. Seminářem vzdělávací akce - která trvá alespoň 2 hod. v každém dni - jejíž program se týká výkonu příslušného zdravotnického povolání - je pořádána zdravotnickým lůžkovým zařízením, akreditovaným zařízením nebo zařízením, kterému vydalo souhlasné stanovisko profesní sdružení.

38 § 2 Vymezení základních pojmů Školící akcí vzdělávací akce nebo odborný kurz - který trvá alespoň 4 hodiny v každém dni - jehož program se týká výkonu zdrav. povolání - je pořádán akreditovaným zařízením.

39 § 2 Vymezení základních pojmů Odbornou konferencí, kongresem, sjezdem, pracovním dnem nebo sympoziem vzdělávací akce odborného charakteru - která trvá alespoň 1 den odborný program zajištěn alespoň v rozsahu 4 hodin - je zabezpečena alespoň 4 přednášejícími v každém dni a profesní sdružení k této akci vydá souhlasné stanovisko - jejíž program se týká oboru činnosti nelékařského zdravotnického pracovníka, který žádá o vydání osvědčení a je určena nejen pro zaměstnance pořadatelské organizace.

40 § 2 Vymezení základních pojmů Mezinárodním kongresem – vzdělávací akce garantovaná mezinárodní organizací - která trvá alespoň 2 dny odborný program alespoň v rozsahu 4 hodin v každém dni - je zabezpečena alespoň jedním zahraničním přednášejícím v každém dni - jejíž program se týká výkonu příslušného zdravotnického povolání, a která je určena nejen pro zaměstnance pořadatelské organizace.

41 § 2 Vymezení základních pojmů Publikační činností – publikování odborného materiálu, který se týká výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo zdravotní péče. Za publikační činnost se nepovažují recenze, abstrakta odborných sdělení, diskusní příspěvky a články osobního charakteru.

42 § 2 Vymezení základních pojmů Pedagogickou činností – vzdělávací činnost v rámci teoretické nebo praktické výuky ve specializačním vzdělávání, certifikovaném nebo inovačním kurzu, na školící akci, semináři, vedení odborné stáže nebo při vyučování odborných předmětů ve studijním oboru, kterým se získává odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Vědecko-výzkumnou činností – účast ve výzkumných projektech a výzkumných záměrech pokud - jsou doloženy oponovanou závěrečnou zprávou, seznamem řešitelů výzkumného projektu nebo výzkumného záměru - pokud se týká oboru činnosti nelékařského zdravotnického pracovníka nebo zdravotní péče obecně.

43 § 2 Vymezení základních pojmů Posterem – forma odborného sdělení zveřejněné na tabulích obsahující komentovaná témata, tabulky, fotografie. E-learningovým kurzem – inovační kurz nebo vzdělávací akce realizovaná technikou umožňující dálkový přístup. Metodikou standard nebo nový postup - jehož použití při poskytování zdravotní péče byl schválen ministerstvem nebo jiným úředním orgánem státní správy. Impact Factorem - ukazatel hodnotící vědeckou významnost daného časopisu.

44 § 3 Počet kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání (1) Za studium navazujících vysokoškolských studijních programů, studijního oboru zdravotnického zaměření na vysoké škole, oboru vzdělávání zdravotnického zaměření ve vyšší odborné škole po získané odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, pomaturitního specializačního studia, speciální přípravy nebo dlouhodobého tematického kurzu náleží za každý ukončený semestr studia nebo za každých 6 měsíců studia v případě, že se studium nečlení na semestry, 25 kreditů. (2) Za účast na inovačním kurzu nebo školicí akci náleží 3 kredity za každý započatý den, nejvíce však 12 kreditů za jednu akci celoživotního vzdělávání. Pokud je inovační kurz realizován jako e-learningový kurz, náleží 2 kredity za každý kurz, nejvíce však 14 kreditů za registrační období

45 § 3 Počet kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání (3) Za účast na semináři náleží 1 kredit, nejvíce však 10 kreditů za registrační období. (4) Za účast na odborné stáži náleží 3 kredity za každý započatý den, nejvíce však 15 kreditů za jednu stáž. (5) V případě kongresu, odborné konference, pracovního dne, sjezdu nebo sympozia náleží za -každý den účasti 4 kredity, nejvýše však 12 kreditů za jednu akci, - přednesení vlastní přednášky, autorství posteru nebo aktivní účast na soutěžích souvisejících s výkonem zdravotnického povolání 10 kreditů, - spoluautorství na přednášce nebo přednesení cizí přednášky 5 kreditů, a - spoluautorství na posteru 4 kredity.

46 § 3 Počet kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání (6) V případě mezinárodního kongresu náleží za - každý den účasti 5 kreditů, nejvýše však 15 kreditů za jeden mezinárodní kongres, - přednesení vlastní přednášky nebo autorství posteru 15 kreditů, - spoluautorství na přednášce nebo přednesení cizí přednášky 10 kreditů, a - spoluautorství na posteru 5 kreditů.

47 § 3a Počet kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání (1)Za publikační činnost náleží -za odborný článek autorovi 15 kreditů, spoluautorovi 10 kreditů, za publikaci v časopise s hodnotou Impact Factor náleží navýšení 100 % a za publikaci v recenzovaném časopise náleží navýšení o 30 %, -autorovi odborné publikace, učebnice, skript nebo jiné učební pomůcky (výukový CD ROM) 25 kreditů -spoluautorovi odborné publikace, učebnice, skript nebo učební pomůcky 20 kreditů. (2) Za pedagogickou činnost náleží 2 kredity za vyučovací hodinu, nejvíce však 20 kreditů za registrační období. (3) Za vědecko-výzkumnou činnost náleží 25 kreditů. (4) Za vypracování metodiky náleží 20 kreditů.

48 § 3b Počet kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání (1) Za účast na vzdělávacích akcích podle § 3 odst. 1 až 6 a § 3a odst. 1 až 3 2, které se konají v jiném státě, než ve kterém je zdravotnický pracovník usazen, se počet kreditů zvyšuje o 30 %; desetinná místa se zaokrouhlují vždy na celá čísla nahoru. (2) Při účasti na vzdělávacích akcích podle § 2 odst. 1 písm. d) až f), které se konají v jiném státě, se souhlasné stanovisko profesního sdružení nevyžaduje. Počet kreditů stanovuje ministerstvo v rámci správního řízení o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu přiměřeně podle této vyhlášky.

49 § 3b Počet kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání ( 3) Počet kreditů za specializační vzdělávání nebo certifikované kurzy, které zdravotnický pracovník nedokončil, stanovuje ministerstvo v rámci správního řízení o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu přiměřeně podle rozsahu absolvované části a stanovené celkové výše kreditů za certifikovaný kurz, specializační vzdělávání nebo jeho modul. (4) Počet kreditů za vzdělávací akce konané v zahraničí, které odpovídají specializačnímu vzdělávání nebo certifikovanému kurzu, stanovuje ministerstvo v rámci správního řízení o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle celkového počtu kreditů, který je přidělen obdobnému vzdělávání v České republice. (5) Při kombinaci druhů účastí na jednotlivých formách celoživotního vzdělávání se kredity

50 § 4 Evidence forem celoživotního vzdělávání (1) Účast na celoživotním vzdělávání podle § 3 odst. 2 až 6 a podle § 3a odst. 2 se dokládá záznamem v průkazu odbornosti provedeným pořadatelem, popřípadě potvrzením jím vydaným. (2) Záznam v průkazu odbornosti obsahuje - datum konání akce, - název akce a formu celoživotního vzdělávání, a - další skutečnosti důležité pro přiznání počtu kreditů podle této vyhlášky, zejména délku trvání a druh účasti v jednotlivých dnech u vícedenních vzdělávacích akcí, číslo jednací vydaného souhlasného stanoviska včetně názvu profesního sdružení a povolání, pro která bylo souhlasné stanovisko vydáno.

51 § 4 Evidence forem celoživotního vzdělávání (3) Potvrzení obsahuje kromě údajů uvedených v odstavci 2 také - jméno a příjmení účastníka akce a - datum narození účastníka akce. (4) Překlad potvrzení vydaného v jiném jazyce než českém do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků 12) se vyžaduje, pokud jsou pochybnosti o obsahu potvrzení.

52 § 4a Přechodné ustanovení Kredity náležející za účast na vzdělávacích akcích jednotlivých forem celoživotního vzdělávání, které se konaly před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se započítají v počtu stanoveném vyhláškou č. 423/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Pokud podle vyhlášky č. 423/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, náleží za účast na vzdělávacích akcích jednotlivých forem celoživotního vzdělávání vyšší počet kreditů, než náleží podle věty první, započte se vyšší počet kreditů.

53 Změny v počtu kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.

54 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Porada hlavních sester Lékařský dům, Praha 16. září 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google