Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun Mgr. Radka Krejčová, Ing. Radka Báčová, Bc. Šárka Klusáková Lanškroun, 23.03.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun Mgr. Radka Krejčová, Ing. Radka Báčová, Bc. Šárka Klusáková Lanškroun, 23.03.2016."— Transkript prezentace:

1 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun Mgr. Radka Krejčová, Ing. Radka Báčová, Bc. Šárka Klusáková Lanškroun, 23.03.2016

2 Program 1. Zahájení jednání 2. Seznámení s projektem MAP, aktivitami a jeho cíli (pí. Krejčová) 3. Potřebnost MAP (pí. Krejčová) 4. Procesy přípravy a realizace MAP (pí. Krejčová) 5. Úloha zřizovatelů a statutárních orgánů MŠ a ZŠ (pí. Báčová) 6. Diskuze, dotazy (pí. Krejčová, Báčová a Klusáková) 7. Závěr

3 MAS x MAP x KAP – základní pojmy  MAS  Místní akční skupina  Definice: Nezávislé společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů metodou LEADER.  Cíl: Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Dále také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.  MAP  Místní akční plán  Definice: Projekt, který je součástí akce KLIMA (Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele tzv. mentoring, Aktivizující formy učení).  Cíl: Zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.  KAP  Krajský akční plán

4  Území MAP – ORP Lanškroun, definováno Stanoviskem Regionální stálé konference  ORP Lanškroun – 22 obcí  MAS Lanškrounsko vs. MAS Orlicko

5 MAP – Místní akční plán  OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014 – 2020  Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3  Prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  Datum vyhlášení výzvy: 08.09.2015  Datum zpřístupnění žádosti v IS MS2014+: od 26.10.2015  Datum přijímání žádostí: od 24.11.2015 do 30.12.2016  Délka projektu: mix. 12 měsíců, max. 24 měsíců  Alokace: 630.000.000,-- Kč  Výše způsobilých výdajů: min. 500.000,-- Kč, max. 6.000.000,-- Kč  Spolufinancování: obec nebo dobrovolný svazek obcí – 5 %, MAS nebo mikroregion – 0 %  Dopad MAP: území správního obvodu obce s rozšířenou působností

6 MAP – Místní akční plán  MAP součástí tzv. akce KLIMA  Posláním akce KLIMA je úspěch pro každé dítě. Učitelé jsou nositeli kultury učení ve třídě, tj. možnými nositeli změny. Úspěch může být dosažením tím, že učitelé (lídři) věří, že úspěch či selhání dětí a žáků závisí na tom, co učitelé (lídři) dělají nebo naopak nedělají.  Dosažení podstatného zlepšení na úrovni žáků a na úrovni školní kultury.  Uplatnění podpory spolupráce a vzájemné výměny zkušeností.  Cíl: Zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí a žáků a zároveň snižovat nerovnost.

7 MAP – Místní akční plán  O co bude projekt usilovat v tzv. akci KLIMA?  Učitelé budou ochotni více uvažovat a komunikovat o učení než o vyučování.  Hodnocení bude přinášet zpětnovazební informace využitelné učitelem i žákem pro další výuku.  Učitelé budou chtít přijímat zodpovědnost za budování pozitivních vztahů ve třídách/sborovnách a dostanou k tomu potřebnou podporu.  Učitelé si budou při každém jednání vědomi toho, že chyba ve vzdělání neznamená selhání, ale příležitost k učení. SOUSTAVA PROJEKTŮ AKCE KLIMA SYSTÉMOVÉ PROJEKTY KONCEPČNÍ PROJEKTY TÉMATICKÁ PARTNERSTVÍ A SÍTĚ ŠABLONY

8 Specifické cíle MAP  Hlavní cíl – Rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.  Zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.  Systémové zlepšení řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování.  Sdílené porozumění cíle orientací na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.  Podpora škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka.  Dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole.  Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.  Zlepšení spolupráce s rodiči.  Vedlejší cíl – podpora sběru informací pro přípravu územně zaměřených výzev v OP VVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP a 4.1 OP PPR, popřípadě pro KAP.

9 Přínosy realizace MAP PŘÍNOSY:  Vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území – PARTNERSTVÍ.  MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě MÍSTNÍ potřebnosti a naléhavosti, LOKÁLNÍCH přínosů a podloženosti reálnými daty s analýzami v území. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:  Strategický rámec MAP do roku 2023 (dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území),  soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů (i mimo resort školství). PODMÍNKOU REALIZACE INVESTIČNÍCH AKTIVIT PROJEKTŮ ŠKOL Z IROP JE SOULAD PŘEDKLÁDANÉHO PROJEKTU SE SCHVÁLENÝM STRATEGICKÝM RÁMCEM MAP DO ROKU 2023.

10 MAP vs. OP VVV  MAP se zaměřuje na navrhování aktivit pro zlepšení kvality vzdělávání.  Výstupy MAP mohou sloužit jako podklad pro konkretizaci návazných projektů (místních, krajských, státních či evropských).  Návrhy „aktivit spolupráce“ podkladem pro zacílení výzev OP VVV, tzv. projekty „partnerství a sítě“:  projekty zjednodušeného financování, tzv. šablony,  část šablon již připravena, další návrhy dle MAP.

11 MAP vs. IROP  MAP jako efektivní nástroj pro řízení/cílení intervencí/výzev z IROP.  Soulad IROP s MAP je specifickým kritériem přijatelnosti v oblasti základního vzdělávání. Neplatí pro investice do předškolního vzdělávání a investice do oblasti inkluzivního vzdělávání.  V MAP zohledněno zvyšování kapacit ZŠ.

12 Povinná opatření MAP  Cíl: podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let. Hlavní důraz je kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.  3 povinná opatření:  Opatření č. 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  Opatření č. 2. Čtenářská a matematická gramotnost a v základním vzdělávání  Opatření č. 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  Doporučená opatření:  Aktivity, které budou podkladem pro KAPy (rozvoj podnikavosti a inciativy dětí, rozvoje kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, kariérové poradenství v ZŠ).  Průřezová a volitelná opatření:  Dle nabídky aktivit školního a mimoškolního vzdělávání (rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, rozvoj sociálních a občanských kompetencí, rozvoj kulturního povědomí, aktivity související se vzděláním mimo OP VVV, IROP.

13 Procesy přípravy a realizace MAP Aktivita 0 – Příprava  Vytvoření partnerství, vybrání nositele MAP (žadatele projektu)  Výstupy: realizační tým, žádost o podporu Aktivita 1 – Akční plánování  Hlavní aktivita projektu MAP, další podaktivity:  Rozvoj partnerství: sestavení Řídícího výboru, posílení vazeb mezi aktéry v území  Dohoda o prioritách: stanovení lokální vize vzdělávání v území, předpoklad dokončení do 6 měsíců, výchozí existující data v území (vyhodnocení dotazníkového šetření pro školy, zjištění potřeb, vymezení problémových oblastí), vypracování Strategického rámce MAP do roku 2023  Akční plánování: podpořit a rozvinout metodu akčního plánování na místní úrovni (sestavení akčního ročního plánu, konkrétní opatření, finální MAP)  Budování znalostních kapacit: realizování vzdělávacích aktivit dle plánu (společné vzdělávání – kurzy, sdílení zkušeností – workshopy, konference, peer-to-peer aktivity, vzájemné informování – internetové stránky, zpravodaj, stáže a hospitace, mentoring, poradenství – koučování, využití expertů, atd.

14 Procesy přípravy a realizace MAP Aktivita 2 – Realizace plánu  Pouze pro úroveň MAP+  3 úrovně MAP: preMAP, MAP, MAP+  MAP ORP Lanškroun úroveň MAP Aktivity 3 - Evaluace  Vyhodnocení úspěšnosti procesů vytváření partnerství, výsledků a dopadů akčního ročního plánu, jeho dopady na strategii MAP a stanovení dalších kroků. Aktivita 4 – Řízení MAP  Probíhá souběžně s tvorbou strategie, cílem je vytvoření odpovídající organizační struktury, popsání komunikačních mechanismů a popis základních procesů fungování MAP  Výstupy: vytvoření seznamu relevantních aktérů ve vzdělávání, reprezentativní zastoupení partnerů ve spolupráci na MAP, pravidelná informovanost partnerů/setkávání

15 MAP ORP Lanškroun harmonogram aktivit  červenec - srpen 2015 – setkávání vedení města s MAS Lanškrounsko  srpen 2015 – informování zástupců zřizovatelů ZŠ a MŠ, předběžné potvrzení o zapojení se do projektu  září 2015 – vyhlášení výzvy  říjen 2015 – zpřístupnění výzvy v sytému MS2014+  listopad 2015 – Stanovisko Regionální stále konference k vymezení území realizace a dopadu Místních akčních plánů  leden 2016 – souhlasy zřizovatelů a statutárních orgánů se zapojením do projektu  leden 2016 – konzultace na MŠMT  březen 2016 – odeslání žádosti  březen 2016 – zaslání vyhodnocení dotazníků z MŠMT  duben 2016 – jednání RML – navýšení počtu pracovníků úřadu (nová funkce projektového manažera), vyhlášení výběrového řízení  květen 2016 – červen 2016 – zahájení projektu  prosinec 2017 – ukončení projektu

16 Úloha zřizovatelů a statutárních zástupců MŠ a ZŠ

17 Dotazníky MŠMT  Prvotní vstup pro tvorbu MAP a šablon  Sběr dat – konec roku 2015  Vyhodnocení – březen 2016, výsledky zaslány na ORP

18 Realizační tým x Řídící výbor

19 Realizační tým Projektový manažer, účetní, administrátor, koordinátor klíčových aktivit, odborný asistent - facilitátor Odborný řešitel povinných opatření MAP  Jde o pedagogického pracovníka aktivně působícího v oblasti vzdělávání v území, kde je MAP realizován,  je hlavním garantem klíčové aktivity Akční plánování, zodpovídá za odbornou správnost plánovaných aktivit v rámci povinných opatření  na základě vlastní znalosti území a místních problémů či na základě podnětů ostatních aktérů ve vzdělávání navrhuje v rámci povinných opatření konkrétní aktivity a předkládá je k projednání pracovní skupině, iniciuje diskuzi,  výstupy pracovních skupin zpracovává do přehledné podoby a předává je koordinátorovi klíčových aktivit k dalšímu zpracování do MAP.

20 Realizační tým Odborný řešitel doporučených opatření MAP  Jde o pedagogického pracovníka aktivně působícího v oblasti vzdělávání v území, kde je MAP realizován,  je hlavním garantem klíčové aktivity Akční plánování, zodpovídá za odbornou správnost plánovaných aktivit v rámci doporučených opatření  na základě získaných agregovaných dat a výsledků dotazníkového šetření provedeného v území bude garantem řešení dalších opatření  výstupy pracovních skupin zpracovává do přehledné podoby a předává je koordinátorovi klíčových aktivit k dalšímu zpracování do MAP

21 Realizační tým Člen realizačního týmu, odborný řešitel  Pracovník, který zajišťuje, koordinuje, usměrňuje a kontroluje činnosti na úseku školství, a to jak v samostatné působnosti jako zřizovatel příspěvkových organizací, tak i v přenesené působnosti jako pověřená obec, spravuje rozpočtovou kapitolu školství,  úzce spolupracuje se statutárními zástupci škol a školských zařízení v ORP Lanškroun,  je zodpovědný za věcné plnění aktivit projektu,  kontroluje realizaci aktivit členů odborného týmu v souladu s časovým harmonogramem projektu a z hlediska kvality výstupů,  aktivně se podílí na publicitě projektu na odborných akcích

22 Řídící výbor Hlavní pracovní orgánem partnerství MAP Povinní zástupci:  Zástupce realizátora projektu MAP,  zástupce kraje,  zástupci zřizovatelů škol – školy bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních  vedení škol, výborní učitelé (učitelé – leadry tak, jak je chápe kariérní systém), zástupci ze školních družin (platí pro ZŠ) – školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních,  zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin),  zástupci základních uměleckých škol,  zástupce KAP,  zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi (NNO), sdružujícími rodiče,  lokální konzultant ASZ,  zástupce MAS působících na území MAP.

23 Aktivity MAP

24 Aktivity škol  Popisují, jaké aktivity na podporu vzdělávání žáků a učitelů se plánují na úrovni škol.  Popis aktivit škol vzniká na území MAP zejména agregací dotazníkového šetření ze škol.  Školy budou v těchto aktivitách podpořeny jednotlivě v projektech v rámci zjednodušeného financování, formou šablon  Spolupráce s Místní akční skupinou  V rámci MAP mohou byt navrženy další aktivity a případně budou plány aktivit škol sloužit jako základ pro přípravu nových šablon pro další výzvu.

25 Indikativní seznam šablon Mateřské školy: 1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ 1.1. Podpora kvality práce ředitele MŠ – koučování 1.2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – individuální 1.3. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – týmový 1.4. Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize 1.5. Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv 1.6. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 2. Personální podpora MŠ 2.1. Chůva – personální podpora MŠ (0,5 za měsíc) 2.2. Školní speciální pedagog/školní psycholog – personální podpora MŠ (0,1 za měsíc) 2.3. Sociální pedagog – personální podpora MŠ (0,1 za měsíc) 3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ 3.1. Prevence logopedickych vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ 3.2. Individualizace vzdělávání v MŠ 3.3. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

26 Indikativní seznam šablon Základní školy 1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ 1.1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 20 hodin 1.2. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 40 hodin 1.3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 60 hodin 1.4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin 1.5. Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné spolupráce pedagogů ZŠ – interní mentoring 1.6. Podpora kvality výuky ve třídě u pedagogů ZŠ – externí mentoring 1.7. Podpora kvality práce ředitele ZŠ – koučování 1.8. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 1.9. Tandemová výuka na ZŠ 1.10. Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv 1.11. Podpora metody CLIL 1.12. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

27 Indikativní seznam šablon Základní školy 1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ 2. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ 2.1. Čtenářsky klub pro žáky ZŠ ohrožené školním neúspěchem 2.2. Čtenářsky klub pro žáky ZŠ 2.3. Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ ohrožené školním neúspěchem 2.4. Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ 2.5. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 3. Personální podpora ZŠ 3.1. Asistent pedagoga – personální podpora ZŠ (0,1 na rok) 3.2 Školní speciální pedagog/školní psycholog – personální podpora ZŠ (0,1 na rok) 3.2. Sociální pedagog – personální podpora ZŠ (0,1 na rok) 4. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ 4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

28 Aktivity spolupráce - Povinný výstup MAP - Do každé aktivity se zapojí minimálně 3 školy  společné využití odborníka na podporu škol a vzdělávacích zařízení pro inkluzivní vzdělávání (např. školní psycholog),  společné vzdělávání ředitelů a vedení škol sdílením zkušeností, vzájemné informování,  ve vhodných případech společné vzdělávání vedení škol i dalších vzdělavatelů,  společné vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogických pracovníků a dalších vzdělavatelů, (pracovníků s dětmi a mládeží),  vyhledávání, vzdělávání a podpora spolupráce místních vynikajících pedagogických pracovníků a dalších vzdělavatelů jako budoucích mentorů a vzdělávacích lídrů a pro budování expertní základny v území,  společné vzdělávání ředitelů a zřizovatelů, podpora kvality práce ředitele ze strany zřizovatele,  spolupráce škol (spolupráce se středními školami) a rodičů, zařízení zájmového nebo neformálního vzdělávání, zaměstnavatelů, pedagogických fakult nebo dalších aktérů na podporu vzdělávání veřejnosti v tématech identifikovaných v území,  spolupráce škol, vzdělávacích zařízení a sociálních služeb v tématech identifikovaných v území.

29 Úloha zřizovatelů a statutárních zástupců MŠ a ZŠ - shrnutí - Vyplnění dotazníků MŠMT - Členství v realizačním týmu - Členství v řídícím výboru - Doporučení členů řídícího výboru (zástupce pedagogů, rodičů apod.) - Realizace individuálních projektů škol v rámci zjednodušeného financování – šablony - Účast v aktivitách spolupráce

30 Diskuze, dotazy


Stáhnout ppt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun Mgr. Radka Krejčová, Ing. Radka Báčová, Bc. Šárka Klusáková Lanškroun, 23.03.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google