Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE GLOBÁLNÍ GRANTY LIBERECKÉHO KRAJE OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 6. ÚNORA 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE GLOBÁLNÍ GRANTY LIBERECKÉHO KRAJE OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 6. ÚNORA 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE GLOBÁLNÍ GRANTY LIBERECKÉHO KRAJE OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 6. ÚNORA 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

2 PROGRAM SEMINÁŘE  ÚVODNÍ SLOVO RNDr. VÍT PŘÍKASKÝ, náměstek hejtmana Libereckého kraje  ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVÁCH  TERMÍNY VÝZVY  ALOKACE  OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  CÍLOVÉ SKUPINY  PODPOROVANÉ AKTIVITY  OMEZENÍ VÝZEV  MONITOROVACÍ INDIKÁTORY  UDRŽITELNOST

3 PROGRAM  HODNOCENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ  HODNOCENÍ FORMÁLNÍ  HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI  HODNOCENÍ VĚCNÉ  VEŘEJNÁ PODPORA  FINANCOVÁNÍ A ZPŮSOBILÉ VÝDAJE  VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI V APLIKACI BENEFIT 7  METODIKA ÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  PROSTOR PRO DOTAZY

4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVÁCH

5 1.2 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II 34 068 950 Kč 1.3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI II 42 586 200 Kč 3.2 PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI 149 522 937 Kč 1.1 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II 107 906 957 Kč GLOBÁLNÍ GRANTY LIBERECKÉHO KRAJE

6 2. / 4. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 8. ÚNORA 2012 UKONČENÍ VÝZVY: 30. BŘEZNA 2012 17:00 HOD. VYPLŇOVÁNÍ BENEFIT 7: 10. ÚNORA 2012 PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: OD 26. BŘEZNA 2012 UKONČENÍ BENEFIT 7: 30. BŘEZNA 2012 16:00 HOD. 52 DNŮ

7 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO GLOBÁLNÍCH GRANTŮ ÚZEMÍ: LIBERECKÝ KRAJ NEINVESTIČNÍ PROJEKTY* CÍLOVÉ SKUPINY: Z LIBERECKÉHO KRAJE* DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTŮ: 36 MĚSÍCŮ DO 30. BŘEZNA 2015 30 MĚSÍCŮ PŘI ZAHÁJENÍ PROJEKTU V 10/2012 MIN: 400 000 Kč MAX:6 000 000 Kč*

8 FINANČNÍ PROSTŘEDKY VYČLENĚNÉ NA VÝZVU ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II 9 119 080 Kč DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI II 17 034 480 Kč PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI 37 887 014 Kč ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II 59 142 475 Kč

9 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

10 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II  školy a školská zařízení  vysoké školy  sdružení a asociace škol  právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  města, obce a svazky obcí  odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a odborová sdružení  hospodářská komora  zaměstnavatelé, jejichž činnost je v přímém vztahu k podporovaných aktivitám OP VK  nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy)

11 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II  školy a školská zařízení  vysoké školy  sdružení a asociace škol  právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže  města, obce a svazky obcí  nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy)

12 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI II  školy a školská zařízení  vysoké školy  sdružení a asociace škol  ostatní vzdělávací instituce  města a obce a svazky obcí  nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy)  hospodářská a agrární komora  zaměstnavatelé, organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení, jejichž činnost je v přímém vztahu k podporovaných aktivitám OP VK

13 PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI  vzdělávací instituce  vysoké školy  nestátní neziskové organizace  hospodářská komora  města, obce a svazky obcí

14 OBECNÉ PODMÍNKY OPRÁVNĚNOSTI ŽADATELE NENÍ V ÚPADKU VZDĚLÁVÁNÍ V PŘEDMĚTU ČINNOSTI 2 ROKY HISTORIE SÍDLO V ČR BEZDLUŽNOST VŮČI VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ZDRAVOTNÍM POJIŠŤOVNÁM ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPRAVU A REALIZACI PROJEKTU

15 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II.

16 CÍLOVÉ SKUPINY  žáci škol a školských zařízení  pracovníci škol a školských zařízení  vedoucí pracovníci škol a školských zařízení PŘEVAŽUJÍCÍ ZAMĚŘENÍ NA ŽÁKY

17 PODPOROVANÉ AKTIVITY  Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení  Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních  Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech  Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech pro žáky i pedagogické pracovníky, a to i mimo vyučování  Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce  Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje  Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání  Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání  Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání  Rozvoj kompetencí žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj

18 Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení  uplatňování vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které povedou k rozvoji kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativních, personálních, sociálních, občanských, matematických a pracovních kompetencí, k práci s informacemi a informačními zdroji,  inovace školních vzdělávacích programů v kontextu proměny školního klimatu a kooperujícího prostředí mezi žáky a učiteli a učiteli navzájem,  vytváření partnerství nebo sítí škol na regionální a místní úrovni zaměřených na komplexní inovaci školních vzdělávacích programů nebo jednotlivých vzdělávacích oblastí a tematických oblastí v případě průřezových témat, zaměřených zejména na přenos klíčových kompetencí,  řešení obsahu vzdělávání souvisejícího s klíčovými kompetencemi a průřezovými tématy  vytváření a ověřování nástrojů určených k přenosu kompetencí, nedílnou součástí bude hodnocení jejich efektivity,  vytváření modulového uspořádání výukových programů, při nichž budou posilovány mezipředmětové vazby (např. moduly zaměřené na kompetence k řešení problémů, matematické a k práci s informacemi a informačními zdroji) a zejména na praktický nácvik těchto kompetencí,  projektové vyučování

19 Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních  akcentování komunikativních dovedností v různých simulovaných i reálných situacích,  zavádění nových vyučovacích metod vedoucích k tvořivému a interaktivnímu vyučování jazyků na základních i středních školách (např. speciální výukové projekty),  jazykově integrovanou výuku (začleňování a využívání cizích jazyků do výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů),  rozvoj výukových činností zaměřených na kulturní okruh oblasti cizího jazyka, poznávání tradic, zvyků, historie a geografie, sociálních a kulturních hodnot jazykové oblasti, a to prostřednictvím praktické aplikace,  podpora žáků při realizaci projektů, seminárních prací a jiných odborných činností v cizím jazyce, včetně možnosti prezentace svých výstupů na mezinárodních fórech, diskuzích či videokonferencích

20 Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech  pro základní školy  metody a formy vedoucí k popularizaci technických, přírodovědných oborů a řemesel pro žáky,  metody a formy vedoucí k efektivitě vzdělávání v oblasti technických, přírodovědných oborů a řemesel,  zavádění podpůrných výukových činností vedoucích k rozvoji manuální zručnosti žáků (zejména inovace dílenských prací),  spolupráce základních škol se středními školami technického zaměření a řemesel,  podpora aktivit seznamujících žáky a pedagogické pracovníky základních škol s novými technologiemi používanými v technických oborech a řemeslech

21 Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech  pro střední školy  zlepšování podmínek pro výuku technických oborů skupin  23 - Strojírenství a strojírenská výroba;  26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika;  36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie;  28 - Technická chemie a chemie silikátů;  31 - Textilní výroba a oděvnictví;  33 - Zpracování dřeva a hudebních nástrojů;  37 - Doprava a spoje;  39 - Speciální a interdisciplinární obory a  odborných technologií a praktických cvičení v skupině oborů 82 - Umění a užité umění prostřednictvím tvorby a pořizování nových či inovativních výukových materiálů, pomůcek pro výuku a metodických materiálů implementujících do kurikula technických oborů technologický rozvoj v daných odvětvích,

22 Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech  pro střední školy  činnosti směřující k větší participaci zaměstnavatelů na odborné přípravě v příslušných odvětvích (např. seznamování s technologickými inovacemi, pracovními, výrobními a technologickými procesy),  metody a formy vedoucí k efektivitě vzdělávání v oblasti technických, přírodovědných oborů a řemesel, podpora volitelných předmětů s ohledem na zaměření aktivity

23 Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech pro žáky i pedagogické pracovníky, a to i mimo vyučování  zajištění přístupu k ICT a to i mimo vyučování v souladu a návaznosti na ŠVP,  projekty zaměřené na aplikaci moderního didaktického SW a moderních technologií do výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů,  využívání komunikačního rozhraní (podpora elektronické komunikace mezi žáky a pedagogy např. při přípravě nebo konzultacích, publikování elektronických dokumentů, podpora informovanosti škol o novinkách, vzájemné sdílení vytvořených produktů a zkušeností s nimi)

24 Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce  zvyšování provázanosti a spolupráce středních škol se sociálními partnery a s aktéry na trhu práce (zaměstnavatelé, profesní sdružení a svazy, hospodářské komory a úřady práce) při tvorbě kurikula,  uplatňování inovací ve vzdělávání (např. stáže žáků u zaměstnavatelů, stáže učitelů u zaměstnavatelů, stáže odborníků z firem ve školách apod.),  pořádání veletrhů pracovních příležitostí pro žáky středních škol

25 Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje  participace škol na koncepčních a rozvojových záměrech samospráv (zapojení do společných diskuzí a kulatých stolů při řešení problémů obcí a měst, žákovské parlamenty, aj.),  podpora rozvoje nabídky škol a školských zařízení o další vzdělávací, kulturní, sociální aktivity ve spolupráci s neziskovými organizacemi, obcemi, firmami a dalšími aktéry v obci

26 Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání  posilování a rozvoj kariérového poradenství cíleného na žáky a jejich zákonné zástupce ve školách, uplatňování nástrojů profesní diagnostiky,  rozšíření činností a rozsahu v případě výchovných či kariérových poradců ve školách, zejména s ohledem na začleňování tématu volby další vzdělávací dráhy do školních vzdělávacích programů a poskytování služeb individuálního kariérového poradenství, zejména žákům ohroženým předčasným odchodem ze vzdělávacího systému či ohroženým nesprávnou volbou další vzdělávací dráhy,  rozšiřování možností praktického vyzkoušení charakteristických pracovních postupů pro jednotlivá povolání a poznávání prostředí, v němž se povolání uskutečňují (např. exkurze u zaměstnavatelů, motivační dny zaměstnavatelů, tréninkové dílny pro různé okruhy pracovních činností), a to i u žáků v základním vzdělávání,  tvorbu informačních materiálů, případně podpůrných marketingových kampaní zaměřených na racionální volbu další vzdělávací dráhy včetně vazby na budoucí potřeby regionálního trhu práce s ohledem na perspektivy uplatnění po úspěšném ukončení vzdělávání,  monitoring neúspěšnosti žáků středních škol po nevhodné volbě oboru, zjišťování příčin neúspěšnosti a hledání náprávných kroků v této oblasti,  tvorbu a realizaci projektů zaměřených na screening studijních předpokladů žáků s vazbou na možnost následného uplatnění na trhu práce

27 Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání  konkrétní přizpůsobení dostupných evaluačních nástrojů pro hodnocení kvality vzdělávání na úrovni škol a školských zařízení,  nové metody hodnocení žáků včetně sebehodnocení žáků,  rozšíření hodnotících mechanismů na úrovni školy a na úrovni jejich zřizovatelů, včetně systémů propojujících vzdělávání a trh práce,  evaluaci podmínek ke vzdělávání a jeho průběh (testování úrovně žáků v oblasti znalostí a dovedností),  vytvoření systému spolupráce škol v oblasti evaluace, využití příkladů dobré praxe,  využití ICT jako jednoho z prostředků evaluace

28 Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání  prohlubování dovedností, schopností a invence v oblasti podnikatelství,  aktivity zaměřené na simulaci reálných procesů v oblasti aplikované ekonomie a marketingu, které žáky povedou k obeznámení s hlavními principy fungování trhu, řízení fiktivních firem, navrhování vlastních podnikatelských záměrů, výcvik v oblasti jejich prezentace, vytváření marketingových a komunikačních strategií včetně komplexního řešení na základě mezipředmětových vazeb,  poznávání reálných peněžních a bankovních produktů,  seznámení s podpůrnými nástroji pro rozvoj podnikání (výhody a nevýhody různých forem financování podnikatelských záměrů, jejich rizika, možnosti investování, podpora malého a středního podnikání ze zdrojů Evropské unie),  praktický rozvoj kompetencí v komunikaci se zákazníky/klienty

29 Rozvoj kompetencí žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj  rozvoj dalších průřezových témat založených na pochopení souvislostí mezi ekonomicko-sociální a environmentální sférou (vytváření předpokladů šetrného přístupu k životnímu prostředí, předpokladů pro následnou profesní orientaci a budoucí odpovědné profesní jednání),  podpora účelného využívání mezipředmětových souvislostí s předmětem ekologie (průřezového tématu Člověk a životní prostředí),  modernizaci a zefektivnění výuky (např. podpora netradičních metod – interdisciplinární aktivní učení např. pozorování, simulace, hry, diskuse, hraní rolí, problémové vyučování, projektové vyučování, aj.),  provázání environmentální výchovy s ekologicky příznivým provozem školy, místní komunitou a ochranou přírody na lokální úrovni,  využití školních pozemků jako multifunkčních zahrad, ekofarem a učeben v přírodě

30 OMEZENÍ AKTIVIT DOPORUČENÍ: DOLOŽENÍ POTŘEBNOSTI KLÍČOVÉ AKTIVITY = AKTIVITY S PŘÍMOU VAZBOU NA CÍLE PROJEKTU, NA PRÁCI S CÍLOVOU SKUPINOU… ≠ ŘÍZENÍ PROJEKTU, PUBLICITA, VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ … NENÍ PODPOROVÁNO VYTVÁŘENÍ PORTÁLOVÝCH ŘEŠENÍ DVOJÍ FINANCOVÁNÍ 1.4 I 1.5

31 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI II.

32 CÍLOVÉ SKUPINY  děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami od 3 let (např. z mateřských škol a přípravných tříd základních škol)  děti (do 18 let), které předčasně opustily systém počátečního vzdělávání  žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání  děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže

33 CÍLOVÉ SKUPINY  rodiče dětí a žáků  děti a žáci mimořádně nadaní (ve smyslu vyhlášky č. 73/2005 Sb.)  děti a žáci nadaní

34 CÍLOVÉ SKUPINY  pracovníci škol a školských zařízení  vedoucí pracovníci škol a školských zařízení  pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

35 PODPOROVANÉ AKTIVITY  Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací  Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

36 Uplatňování a zlepšování …  Rozvíjení forem a metod inkluzívního vzdělávání (projekty zajišťující potřebnou podporu při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách).  Rozvíjení podpůrných mechanismů zajišťujících speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním v běžných školách (např. mentoring, tutoring, zajištění služeb asistenta pedagoga, využívání pedagogické a sociální intervence apod).  Rozvíjení takových metod a forem práce ve třídě, které zvyšují šance pro rovné zapojení dětí a žáků z kulturně či sociálně odlišného prostředí do škol hlavního vzdělávacího proudu.  Projekty zaměřené na rozvíjení individuálního přístupu v rámci vzdělávání (rozvoj forem a metod práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tvorba individuálních vzdělávacích plánů).  Rozvíjení metod a forem práce v rámci školní výuky zaměřené na vyhledávání a práci s mimořádně nadanými dětmi a žáky, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů.  Zajištění podpory v oblasti speciálně pedagogického vzdělávání, především v didaktické, metodické a materiálně technické pomoci základním a středním školám hlavního vzdělávacího proudu při jejich záměru integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  Podpora projektů zaměřených na vznik a využití terapeutických dílen pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

37 Rozvoj poradenství …  Zkvalitnění diagnostiky, vytváření metodik vyrovnávacích a podpůrných opatření a metodických postupů pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  Výměna zkušeností pedagogických pracovníků, kteří pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a příkladů dobré praxe.  Projekty zaměřené na vznik a rozvoj metodických a konzultačních pracovišť při školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením. Speciální pedagogové z těchto pracovišť budou poskytovat metodickou podporu pedagogům běžných škol ve svém okolí při individuální integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  Podpora zpřístupnění činnosti asistentů pedagoga pro znevýhodněné žáky.  Vyhledávání ohrožených jedinců a skupin a navazování kontaktů s učiteli, rodiči a orgány sociálně právní ochrany dětí.

38 OMEZENÍ AKTIVIT DOPORUČENÍ: DOLOŽENÍ POTŘEBNOSTI KLÍČOVÉ AKTIVITY = AKTIVITY S PŘÍMOU VAZBOU NA CÍLE PROJEKTU, NA PRÁCI S CÍLOVOU SKUPINOU… ≠ ŘÍZENÍ PROJEKTU, PUBLICITA, VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ … NENÍ PODPOROVÁNO VYTVÁŘENÍ PORTÁLOVÝCH ŘEŠENÍ DVOJÍ FINANCOVÁNÍ 1.4 I 1.5 80 : 20

39 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI II.

40 CÍLOVÉ SKUPINY  pracovníci škol a školských zařízení  vedoucí pracovníci škol a školských zařízení zákon o pedagogických pracovnících

41 PODPOROVANÉ AKTIVITY  Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy  Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích  Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky technických, přírodovědných oborů a řemesel  Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce  Podpora profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj  Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení

42 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy  rozvoj pedagogických kompetencí a dovedností  cíle, postupy a možnosti pedagogického projektování  metody zvyšování participace žáků na vzdělávání  metody motivace žáků k celoživotnímu učení  procesy řízení vzdělávání a jejich průběžná diagnostika  způsoby hodnocení výsledků vzdělávání  metody a cíle tvorby a inovace školních vzdělávacích programů  oborová didaktika

43 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích  zvyšování odborné kvalifikace pro výuku cizího jazyka pedagogických pracovníků vyučujících cizí jazyk  didaktika výuky cizího jazyka  didaktika a zásady výuky v cizím jazyce  rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce učitelů odborných předmětů  metody a výukové činnosti zvyšující efektivitu vzdělávání žáků v cizích jazycích  metody a výukové činnosti při výuce cizího jazyka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

44 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky technických, přírodovědných oborů a řemesel  V případě pedagogických pracovníků 1. stupně základního vzdělávání:  rozvoj dovedností, znalostí a metod výuky ve vzdělávacích oblastech „Umění a kultura“, Člověk a jeho svět“ a „Člověk a svět práce“ ve vztahu k zaměření aktivity  V případě pedagogických pracovníků 2. stupně základního vzdělávání:  metody a formy výuky ve vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“ se zaměřením na řemesla  rozvoj odborné kvalifikace pedagogických pracovníků vyučujících přírodovědné a technické předměty  systematický rozvoj znalostí v oblasti výuky technických, přírodovědných oborů a řemesel a didaktických technik umožňujících odborný a metodický růst a účelné využívání dostupných zdrojů informací  metody a formy vedoucí k popularizaci technických, přírodovědných oborů a řemesel pro žáky  metody a formy vedoucí k efektivitě vzdělávání v oblasti technických, přírodovědných oborů a řemesel

45 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky technických, přírodovědných oborů a řemesel  V případě pedagogických pracovníků středních škol:  systematický rozvoj znalostí v oblasti technických, přírodovědných oborů a řemesel a didaktických technik umožňujících odborný a metodický růst a účelné využívání dostupných zdrojů informací  metody a formy vedoucí k popularizaci technických, přírodovědných oborů a řemesel pro žáky  metody a formy vedoucí k efektivitě vzdělávání v oblasti technických, přírodovědných oborů a řemesel  odborné praxe a stáže v jiných vzdělávacích zařízeních nebo u zaměstnavatelů s úzkou vazbou na oborové zaměření školy  vzdělávací programy založené na přenosu praxe výrobní sféry směrem ke znalostem a dovednostem pedagogických pracovníků  Podporovány nebudou vzdělávací programy, stáže, exkurze apod. u organizací působících v zahraničí.

46 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce  metody a formy využívání hardwarových prostředků ve výuce, zejména z hlediska schopnosti pedagogických pracovníků plnohodnotně využít jejich možnosti  metody a formy využívání softwaru ve výuce, od běžných aplikací po vysoce specializované programové vybavení určené pro jednotlivá odborná zaměření  metody a formy využívání didaktického software ve výuce  rozvoj odborné kvalifikace pedagogických pracovníků vyučujících informační a komunikační technologie  metody a formy využívání „nových“ komunikačních médií ve výuce, zejména služeb poskytovaných prostřednictvím celosvětové počítačové sítě

47 Podpora profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj  metody a formy začleňování témat udržitelného rozvoje do mezipředmětových vztahů a do školních vzdělávacích programů jako průřezového tématu  inovativní metody vzdělávacích programů v oblasti udržitelného rozvoje (simulace, hry, hraní rolí atp.)  posilování kvality a dostupnosti vzdělávacích materiálů zaměřených na udržitelný rozvoj  vzdělávací programy založené na předávání zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje  didaktika ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty

48 Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení  rozvoj skrytého kurikula (např. zdravá výživa v prostředí školního stravování, předcházení vzniku sociálně nežádoucích projevů chování z pozice nepedagogických pracovníků)  rozvoj specifického spektra odbornosti jednotlivých nepedagogických pracovníků (např. v oblasti správy nemovitého a movitého majetku, právních předpisů, finančního řízení a ekonomiky apod.),  zdravověda, bezpečnost a ochrana zdraví při práci  hygienické požadavky na provoz a existenci zařízení pro vzdělávání  efektivní využívání informačních a komunikačních technologií

49 OMEZENÍ AKTIVIT DOPORUČENÍ: DOLOŽENÍ POTŘEBNOSTI KLÍČOVÉ AKTIVITY = AKTIVITY S PŘÍMOU VAZBOU NA CÍLE PROJEKTU, NA PRÁCI S CÍLOVOU SKUPINOU… ≠ ŘÍZENÍ PROJEKTU, PUBLICITA, VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ … NENÍ PODPOROVÁNO VYTVÁŘENÍ PORTÁLOVÝCH ŘEŠENÍ DVOJÍ FINANCOVÁNÍ 1.4 I 1.5 AKREDITACE DVPP

50 PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

51 CÍLOVÉ SKUPINY  lektoři  pracovníci vzdělávacích institucí  účastníci dalšího vzdělávání (aktivity pro tuto cílovou skupinu musí směrovat ke zvyšování konkurenceschopnosti a definovány s ohledem na uplatnitelnost na trhu práce)

52 PODPOROVANÉ AKTIVITY  Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů  Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích  Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávaní pro udržitelný rozvoj  Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství

53 Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů  vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací (dílčí kvalifikace)  vytváření modulů navazujících na obory vzdělání poskytované školami – rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy (RVP, ŠVP)

54 Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích  rozvoj nabídky dalšího vzdělávání, směřující ke konkurenceschopnosti  vytváření vzdělávací nabídky v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů daného regionu  Žadatelé prokáží a doloží, že zaměření aktivit projektu odpovídá konkrétním potřebám konkrétních zaměstnavatelů (nesmí se však jednat o podnikové vzdělávání).

55 Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávaní pro udržitelný rozvoj  rozšíření kvalifikace vzdělavatelů účastníků dalšího vzdělávání  vzdělávání poradců v oblasti dalšího vzdělávání

56 Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství  vzájemná spolupráce vzdělávacích institucí pro další vzdělávání  spolupráce vzdělávacích institucí a sociálních partnerů  partnerství privátního sektoru a škol  rozvoj a poskytování poradenských služeb  analytická činnost a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství

57 OMEZENÍ AKTIVIT V PROJEKTU MUSÍ BÝT UVEDENA ANALÝZA POTŘEB ÚČASTNÍKŮ FORMULACE CÍLŮ NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČOVÉ AKTIVITY = AKTIVITY S PŘÍMOU VAZBOU NA CÍLE PROJEKTU, NA PRÁCI S CÍLOVOU SKUPINOU… ≠ ŘÍZENÍ PROJEKTU, PUBLICITA, VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ … ≠ PODNIKOVÉ / FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZKOUŠKY A CERTIFKÁTY - LEKTORŮ - ÚČASTNÍKŮ POUZE DLE NSK PILOTNÍ OVĚŘENÍ

58 UDRŽITELNOST  Udržitelnost není zprostředkujícím subjektem stanovena pro žádnou oblast podpory UDRŽITELNOST NENÍ STANOVENA PRO ŽÁDNÝ GLOBÁLNÍ GRANT POPIS POKRAČOVÁNÍ AKTIVIT JE V ŽÁDOSTI UVEDEN

59 DĚKUJI ZA POROZUMĚNÍ 1.1 Martina Vojtěchová I 485 226 244 I martina.vojtechova@kraj-lbc.cz 1.2 Miloslava Wierczeková I 485 226 256 I miloslava.wieczekova@kraj-lbc.cz 1.3 Petra Prokešová I 485 226 229 I petra.prokesova@kraj-lbc.cz 3.2 Michal Hnízdo I 485 226 294 I michal.hnizdo@kraj-lbc.cz Leoš Křeček I 485 226 647 I leos.krecek@kraj-lbc.cz oddělení projektů ve vzdělávání odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE GLOBÁLNÍ GRANTY LIBERECKÉHO KRAJE OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 6. ÚNORA 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE."

Podobné prezentace


Reklamy Google