Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Globální granty Libereckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Globální granty Libereckého kraje."— Transkript prezentace:

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Globální granty Libereckého kraje

2 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 1.ÚVODNÍ INFORMACE 2. GLOBÁLNÍ GRANTY  cíle  objemy finančních prostředků  oprávnění žadatelé  cílové skupiny  podporované aktivity GRANTOVÉ PROJEKTY  zaměření  délka trvání grantového projektu STRUKTURA PREZENTACE

3 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 3. FINANCOVÁNÍ A ZPŮSOBILÉ VÝDAJE  alokace finančních prostředků na globální granty v 1. výzvě  financování grantových projektů  způsobilé výdaje  křížové financování  nezpůsobilé výdaje 4.BENEFIT 7  registrace  tvorba nové žádosti  vyplňování webové žádosti  náležitosti žádosti při jejím odevzdání  termín výzvy 5. HODNOCENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ STRUKTURA PREZENTACE

4 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE PROGRAM: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PRIORITNÍ OSA: 1. Počáteční vzdělávání OBLASTI PODPORY:  1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání  1. 2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  1. 3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

5 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ GLOBÁLNÍ GRANTY  Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji  Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji  Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji

6 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ GLOBÁLNÍ GRANT LIBERECKÉHO KRAJE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

7 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji CÍL GLOBÁLNÍHO GRANTU  Zvýšení kvality počátečního, zejména základního a středního vzdělávání v Libereckém kraji CÍL OBLASTI PODPORY OPERAČNÍHO PROGRAMU  Zvýšení kvality počátečního vzdělávání CELKOVÁ VÝŠE FINANČNÍ PODPORY  172 473 995 Kč

8 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:  školy a školská zařízení  vysoké školy  sdružení asociace škol  organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  města a obce  odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a odborová sdružení  zaměstnavatelé, jejichž činnost je v přímém vztahu k podporovaných aktivitám OP VK  nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy) Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

9 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ CÍLOVÉ SKUPINY:  žáci škol a školských zařízení  pracovníci škol a školských zařízení  vedoucí pracovníci škol a školských zařízení  pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

10 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PODPOROVANÉ AKTIVITY A PŘÍKLADY MOŽNÝCH PROJEKTŮ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

11 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  vzdělávání členů metodických týmů  zpracování metodických příruček a pomůcek k zavádění ŠVP metod. týmy  vytváření partnerství nebo sítí škol a školských zařízení zaměřených na tvorbu ŠVP nebo jednotlivých vzdělávacích a tématických oblastí v případě průřezových témat (cíl: výměna zkušeností např. pomocí příkladů dobré praxe, prezentací pilotních škol; spolupráce na tvorbě metodiky, vzájemné hospitace, tvorba projektů...)  příprava nových forem a metod výuky v souvislosti s tvorbou a realizací ŠVP  zapojení soc. partnerů (profesních asociací, podnikatelských sdružení, podniků, úřadů práce) do realizačních týmů pro přípravu a implementaci ŠVP

12 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  inovace školních kurikulárních dokumentů  podpora procesu začleňování průřezových témat a dalších oblastí (finanční gramotnost, ICT gramotnost) do ŠVP  informační kampaně a otevření veřejné diskuse na regionální úrovni o cílech kurikulární reformy, jejích dopadech a konkrétních výsledcích  vzdělávání pedagogických pracovníků podporující tvorbu ŠVP, týmovou spolupráci, moderní vyučovací metody Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

13 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍKLAD PROJEKTU č. 1 Název projektu: Inovace školního vzdělávacího programu Podporované činnosti projektu:  inovace školního vzdělávacího programu a jeho implementace do praxe školy  pilotní odzkoušení ŠVP v rámci reálného vyučování a případné úpravy ŠVP  vzdělávání členů metodického týmu v oblasti tvorby a inovací ŠVP Způsobilé výdaje:  mzdy členů metodického týmu, kteří budou inovovat ŠVP  mzdy koordinátora projektu  školení členů metodického týmu zaměřená na tvorbu a inovace ŠVP  odborné publikace, časopisy, metodické příručky související s tvorbou a inovacemi ŠVP  výdaje spojené s pořádáním seznamovacích a adaptačních kurzů pro žáky v rámci pilotního odzkoušení inovovaného ŠVP

14 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  zavádění nových a netradičních forem a vzdělávacích metod – např. zážitkové formy vzdělávání žáků, adaptační kurzy pro žáky se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí a sociálních vztahů ve třídě, projektové dny,...  vzdělávání pedagogů v oblasti tvořivého a interaktivního vyučování  tvorba modulových výukových programů  předávání zkušeností pedagogů s využíváním netradičních forem a vzdělávacích metod s jinými školami (prezentace, hospitace, diskuze) Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

15 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu) PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  zavádění moderních vyučovacích metod a využívání ICT při výuce cizích jazyků (např. interaktivní tabule; e-learning; sdílený pracovní prostor na internetu pro partnerské školy určený k výměně výukových materiálů, kvízů, zkušeností, soutěží,...)  příprava a výuka některých všeobecně vzdělávacích předmětů v cizím jazyce za účelem zlepšení jazykových kompetencí žáků  tvorba metodických materiálů k nově zavedeným vyučovacím metodám a výukovým činnostem  vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využívání inovativních metod při výuce cizích jazyků Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

16 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  příprava a výuka některých všeobecně vzdělávacích či odborný předmětů v cizím jazyce za účelem zlepšení jazykových kompetencí žáků  vypracování výukových materiálů pro všeobecně vzdělávací či odborné předměty v cizím jazyce  mezinárodní spolupráce středních škol v oblasti jazykového i odborného vzdělávání  podpora zvýšení zájmu žáků o studium cizích jazyků (vydávání cizojazyčného časopisu, tvorba cizojazyčných webových stránek,...)  vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využívání inovativních metod při výuce cizích jazyků Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

17 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  zajišťování oboustranných výměnných stáží učitelů cizích jazyků pro výuku cizích jazyků nebo pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů v cizích jazycích  podpora vzájemné spolupráce zahraničních a českých učitelů  pomoc hostujícím učitelům s aklimatizací v cizím prostředí - základní příprava pro komunikaci v českém jazyce, zvládnutí nezbytných administrativních postupů souvisejících s legislativními podmínkami Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

18 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Název projektu: Dlouhodobé hostování učitelů cizích jazyků Podporované činnosti projektu:  vytvoření zázemí pro učitele cizího jazyka  pomoc hostujícímu pedagogovi se začleněním do vzdělávacího systému ČR  pořízení metodických a vzdělávacích pomůcek potřebných k výuce cizího jazyka Způsobilé výdaje:  cestovné, ubytování, stravné, mzdy pro hostujícího učitele cizího jazyka  pomůcky potřebné pro výuku cizího jazyka  vzdělávání dlouhodobě hostujícího učitele cizího jazyka – příprava pro komunikaci v českém jazyce PŘÍKLAD PROJEKTU č. 2

19 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  tvorba a pořizování nových či inovativních výukových materiálů, pomůcek pro výuku a metodických materiálů  spolupráce škol a školských zařízení se zaměstnavateli – pořádání exkurzí, besed, odborných seminářů, stáží a praxí ve firmách  tvorba a provoz portálu k výměně zkušeností a k podpoře odborného vzdělávání formou e-learningu  aktivity vedoucí k popularizaci studia technických oborů Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

20 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  zpřístupnění informačních a komunikačních technologií žákům a učitelům i mimo vyučování - internetové připojení, nosiče multimediálních vzdělávacích programů, specifické aplikace spojené s odborným zaměřením středního vzdělávání  využívání ICT v zájmových činnostech (filmová tvorba, práce s audiovizuální technikou, fotografování apod.)  vytváření e-learningových aplikací a interaktivních materiálů pro výuku i volný čas žáků Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

21 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  vzdělávání pedagogů v oblasti efektivního využívání ICT ve výuce  tvorba datových skladů a prostorů určených ke sdílení a vytváření nových výukových objektů  tvorba e-learningových aplikací a jejich využívání při výuce  využívání internetu a interaktivní tabule při výuce  tvorba či pořízení výukového softwaru Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

22 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Název projektu: Využití ICT při výuce odborných předmětů Podporované činnosti projektu:  výuka odborných předmětů s pomocí využívání ICT  tvorba interaktivních výukových materiálů  tvorba datových skladů a prostorů s výukovými materiály s možností sdílení pro partnerské školy Způsobilé výdaje:  vybavení učeben výpočetní technikou a interaktivními tabulemi  pořízení výukového softwaru  platby za školení pedagogů o efektivním využívání ICT při výuce a o novinkách v oblasti výukového softwaru  školící a informační materiály pro pedagogy  platby za tvorbu prostorů určených ke sdílení metodických materiálů a nově vytvořených výukových objektů s partnerskými školami PŘÍKLAD PROJEKTU č. 3

23 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  pořádání společných akcí partnerských základních škol – sportovních a kulturních akcí, soutěží, výstav, ekovýchovných pobytů, exkurzí,...  společné řešení problémů škol v oblasti výchovného poradenství, primární prevence, péče o žáky s SVP, o žáky nadané a talentované  výměna zkušeností učitelů s používanými metodickými a technickými pomůckami a zkušeností s implementací dokumentů kurikulární reformy + spolupráce na využívání inovativních metod ve výuce  vytvoření webové stránky využitelné pro spolupráci partnerských škol  podpora spolupráce žáků na společných projektech  pořádání burz škol, burz profesí, besed s úspěšnými absolventy škol Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

24 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů) PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  exkurze, stáže pedagogů ve spolupracujících firmách a úprava výuky dle požadavků firem kladených na uchazeče o zaměstnání  exkurze, stáže studentů ve spolupracujících firmách  besedy s pracovníky z firem – poskytování aktuálních informací o dané firmě, pracovních nabídkách, seznamování studentů s inovačními procesy, které jsou ve spolupracujících firmách realizovány  spolupráce s partnerskými firmami při tvorbě školního vzdělávacího programu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

25 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje) PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  oboustranná participace na rozvojových a koncepčních dokumentech  činnosti zaměřené na participaci žáků na rozvoji obce  „parlamenty dětí a mládeže“  pořádání výstav, soutěží, přehlídek, jarmarků  knihovna s výpůjčkami knížek  diskusní setkání zaměřená na problematiku místní správy Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

26 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  profesní diagnostika žáků poskytování poradenství v oblasti dalšího zaměření vzdělávání a profesní dráhy  vyhledávání žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávacího systému poskytování individuálního kariérového poradenství těmto žákům  tvorba informačního systému, který bude sloužit výchovným poradcům a pedagogickým pracovníkům jako metodický a informační portál  informační kampaně k prohlubování zájmu o jednotlivé obory a profese  spolupráce s firmami v Libereckém kraji – zprostředkovávání krátkodobých praxí žáků ve firmách pro lepší rozhodování o bud. zaměření studia a profesní dráhy Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

27 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Název projektu: Centrum kariérového poradenství pro žáky ZŠ Podporované činnosti projektu:  profesní diagnostika - vyhodnocování osobnostních dispozic žáků a jejich představ o profesním růstu  konzultace o zaměření dalšího vzdělávání a profesní dráhy  poskytování informací o vzdělávací nabídce Způsobilé výdaje:  pronájem prostor sloužících pro centrum kariérového poradenství, mzdy pro kariérové poradce, software pro diagnostiku žáků  informační materiály o vzdělávací nabídce na regionální i celostátní úrovni, platby za tvorbu informačního a metodického portálu pro výchovné poradce a pedagogické pracovníky, nákup speciálních publikací a časopisů pro kariérové poradce  provozní náklady centra kariérového poradenství – platby za spotřební materiál, energie, telefon, internet, poštovné, … PŘÍKLAD PROJEKTU č. 4

28 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  implementace systémů kvality do škol  zavádění metod, nástrojů a kritérií pro zjišťování kvality vzdělávání  vzdělávání pedagogů v oblasti evaluace  spolupráce s organizacemi zabývajícími se autoevaluací škol  průběžné vyhodnocování kvality vzdělávání a zapracování opatření zaměřených na zvýšení kvality do strategického záměru rozvoje školy a ŠVP  hospitační činnost zaměřená na způsoby, metody a efektivitu výuky  testování žáků pomocí různých standardizovaných testů a využití zpětné vazby pro zvyšování kvality škol Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

29 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  vytváření informačních center ve školách  zajišťování besed a odborných přednášek pro žáky  vytváření vhodných podmínek pro studijní přípravu i mimo vyučování  půjčování knížek, časopisů, slovníků, encyklopedií, kopírovací služby, možnost využití počítačů připojených k internetu, scanneru, kopírky, videa, data projektoru  tvorba webových stránek informačního centra a pravidelné zveřejňování informací o přírůstcích ve fondu knihovny (vydávání letáků, zasílání e-mailů)  propagace inform. centra v tisku, v region. rozhlasovém vysílání, v televizi Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

30 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ) PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  podpora spolupráce škol se zaměstnavateli formou besed, exkurzí, praxí, stáží  rozvoj osobnostních vlastností žáků v oblasti týmové spolupráce, projektové činnosti, kreativity, komunikativnosti  tvorba a využívání e-learningových aplikací za účelem získávání a prohlubování podnikatelských znalostí žáků  vzdělávání pedagogů v oblasti rozvíjení podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků  tvorba metodických pomůcek využitelných při výuce podnikatelství Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

31 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  ekologizace provozu škol (třídění odpadů, používání recyklovaného papíru, pořádání sběrů papíru,...)  spolupráce se středisky ekolog. výchovy (např. čištění přírody od odpadků, vysazování stromků, péče o naučené stezky,...)  ekovýchovné pobytové kurzy a exkurze (na ekofarmy, do spalovny,...)  simulační hry zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností žáků v oblasti udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální oblast  diskuse, semináře na témata týkající se udržitelného rozvoje s odborníky  pořádání soutěží s ekologickou tématikou Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji

32 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ GLOBÁLNÍ GRANT LIBERECKÉHO KRAJE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

33 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji CÍL GLOBÁLNÍHO GRANTU  Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji CÍL OBLASTI PODPORY OPERAČNÍHO PROGRAMU  Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami CELKOVÁ VÝŠE FINANČNÍ PODPORY  62 717 816 Kč

34 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:  školy a školská zařízení  vysoké školy  sdružení asociace škol  organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství  organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže  města a obce  nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy) Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji

35 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ CÍLOVÉ SKUPINY:  děti se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol a přípravných tříd základních škol  děti a mladiství, kteří předčasně opustili systém počátečního vzdělávání  žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání  rodiče dětí a žáků se sociálním znevýhodněním  děti a žáci mimořádně nadaní  pracovníci škol a školských zařízení  vedoucí pracovníci škol a školských zařízení  pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji

36 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PODPOROVANÉ AKTIVITY A PŘÍKLADY MOŽNÝCH PROJEKTŮ Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji

37 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  tvorba, naplňování a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SVP  vzdělávání pedagogů v oblasti metod a forem práce se žáky se SVP  činnosti vedoucí k integraci žáků se SVP do hlavního vzdělávacího proudu  činnosti podporující rozvoj osobnostních dispozic žáků se SVP  podpora zlepšování materiálního vybavení škol a úsilí o zlepšení prostředí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji

38 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání žáků s SVP (odborné speciálně pedagogické vzdělávání, prevence rasismu a xenofobie)  tvorba metodických materiálů pro pedagogické pracovníky pracující se žáky s SVP  kurzy pro pedagogické pracovníky zaměřené na současné trendy v integraci žáků s SVP do hlavního proudu vzdělávání, na metody a formy stimulace Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji

39 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍKLAD PROJEKTU č. 5 Název projektu: „Minimum“ o vzdělávání žáků s SVP Cíl projektu: Cílem projektu je rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Uznatelné náklady: - kurzy, školení, semináře, pracovní dílny pro pedagogy (cestovné, ubytování, stravné) - nákup odborných publikací a časopisů zaměřených na problematiku vzdělávání žáků s SVP - nákup speciálních kompenzačních pomůcek pro žáky s SVP - služby (asistent, speciálně vyškolený pedagog - reedukační péče)

40 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  podpora vzniku školních poradenských pracovišť a rozšiřování nabídky služeb stávajících školních poraden  rozvoj personálních a organizačně-technických kapacit v pedagogicko- psychologických poradnách, speciálních pedagogických centrech a školských poradenských pracovištích  rozvoj spolupráce škol a institucí zabývajících se poradenstvím, speciálně pedagogickými službami a asistencí  rozvoj a inovace forem psychologické a speciálně pedagogické individuální intervence Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji

41 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  včasné identifikování osob ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání a vyhledávání osob, které předčasně opustily systém vzdělávání; diagnostika těchto osob ve vztahu k problémové oblasti a tvorba individuálních rozvojových plánů  individuální poradenství pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit  kurzy zaměřené na sociální a osobnostní rozvoj cílových skupin (posílení sebevědomí, sebepoznání, výcvik komunikačních dovedností, asertivní chování,...)  pomoc s návratem do systému vzdělávání osobám, které jej předčasně opustily a chtějí se navrátit Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji

42 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  vzdělávání sociokulturně znevýhodněných dětí v přípravných třídách a mateřských školách s cílem rozvíjet jejich osobnost a potřebné dovednosti  činnosti vedoucí ke zvyšování školní úspěšnosti a k integraci dětí se sociokulturním znevýhodněním  zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a asistentů pedagoga v oblasti vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním, v oblasti motivace těchto dětí ke vzdělávání  rozvoj komunikativního přístupu pedagogů k rodinám dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s cílem zvýšit informovanost rodičů o významu vzdělávání pro budoucí život jejich dětí a motivovat rodiče ke spolupráci na předškolním vzdělávání dětí Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji

43 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  tvorba a využívání výukových materiálů pro multikulturní výchovu  účast pedagogů na seminářích a kurzech zaměřených na multikulturní výchovu  výměna zkušeností pedagogů s multikulturní výchovou  pořizování knih - s informacemi o historii, zvycích a tradicích rozličných kultur, etnických skupin a národnostních menšin  výtvarné a literární soutěže pro žáky – cíl: zamyšlení nad rozmanitostí kultur Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji

44 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání cizinců (především jazykové) žijících na území ČR PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  vzdělávání cizinců umožňující jejich začlenění do vzdělávacího systému ČR a překonávání sociokulturních a jazykových bariér  tvorba bilingvních výukových materiálů a pomůcek  zájmový kroužek zaměřený na výuku českého jazyka pro žáky cizince  individuální přístup k žákům cizincům a pomoc i mimo výuku  vytvoření vícejazyčné webové stránky školy, kde budou publikovány vícejazyčné výukové materiály Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji

45 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání  rozvoj, rozšiřování služeb a udržitelnost nízkoprahových klubů a středisek volného času  podpora vytváření modulově uspořádaných kurzů v zájmovém vzdělávání, které budou spadat svým obsahovým rámcem do dalšího vzdělávání  rozvoj kvalifikace pracovníků NNO a středisek volného času Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji

46 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ GLOBÁLNÍ GRANT LIBERECKÉHO KRAJE DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

47 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ CÍL GLOBÁLNÍHO GRANTU  Zlepšení kompetencí pracovníků škol a školských zařízení s důrazem na realizaci kurikulární reformy v Libereckém kraji CÍL OBLASTI PODPORY OPERAČNÍHO PROGRAMU  Zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení CELKOVÁ VÝŠE FINANČNÍ PODPORY  78 397 270 Kč Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji

48 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji CÍLOVÉ SKUPINY  pracovníci škol a školských zařízení  vedoucí pracovníci škol a školských zařízení OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  školy a školská zařízení  vysoké školy  sdružení asociace škol  města a obce  nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy)

49 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji PODPOROVANÉ AKTIVITY A PŘÍKLADY MOŽNÝCH PROJEKTŮ

50 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ:  vytváření modulových vzdělávacích programů podporujících soustavný rozvoj pedagogických dovedností a aktualizaci odborného profilu pedagogických pracovníků o nové znalosti (vztažené k aprobaci)  vzdělávání pedagogických pracovníků ve využívání ICT ve výuce  podpora jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků včetně zahraničních stáží (rozvoj komunikačních dovedností v cizích jazycích )  odborné praxe u zaměstnavatelů s úzkou vazbou na oborové zaměření školy

51 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍKLAD PROJEKTU č. 6 Název projektu: „Vybudujme pozitivní školní klima“ Cíl projektu: Rozvoj klíčových dovedností pedagogických pracovníků vedoucí ke změně klimatu školy. Uznatelné náklady: - diagnostika psychosociálního klimatu školy - proškolení učitelů (např. využívání nových metod a forem výuky – zaměřené na budování pozitivního sociálního klimatu ve třídách) - kurzy zážitkové pedagogiky (hry, modelové situace, tvořivé a dramatické dílny, aktivity zaměřené na sebepoznání, týmovou spolupráci, …aj.) - nákup odborných publikací, materiálů, pomůcek

52 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: tvorbu nových či inovovaných programů pro zkvalitnění výuky v cizích jazycích, zejména vytvářeních nových metodických pomůcek pro jazykové vzdělávání podpora činnosti konzultačních a poradenských center metodická podpora škol poskytujících vzdělávání v cizích jazycích výměna zkušeností v oblasti výuky cizích jazyků

53 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: další vzdělávání řídících pracovníků škol a školských zařízení zaměřené na management vzdělávací instituce, strategické řízení a plánování, finanční řízení, projektové řízení a management jakosti zvyšování kompetencí v oblasti kvality a hodnocení školy, podpora metodické pomoci v oblasti řízení s důrazem na rozvoj jazykových a ICT kompetencí.

54 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ: podpora e-learningových a zážitkových forem dalšího vzdělávání; podpora vzdělávacích center poskytujících poradenské a vzdělávací služby pedagogickým pracovníků rozšíření nabídky dalšího vzdělávání o moderní metody výuky a formy práce (např. diagnostické nástroje, cílená podpora tvorby a inovací vzdělávacích programů ) podpora procesů hodnocení efektivity a kvality dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a vytváření efektivních strategií pro zvyšování jeho atraktivity (včetně informační a marketingové podpory)

55 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ GRANTOVÉ PROJEKTY ZAMĚŘENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ - neinvestiční, tzv. měkké projekty v oblasti vzdělávání DÉLKA TRVÁNÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU - max. 3 roky (36 měsíců)


Stáhnout ppt "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Globální granty Libereckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google