Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 O čem to dnes bude? OP vzdělávání pro konkurenceschopnost OP výzkum a vývoj pro inovace OP přeshraniční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 O čem to dnes bude? OP vzdělávání pro konkurenceschopnost OP výzkum a vývoj pro inovace OP přeshraniční."— Transkript prezentace:

1 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 O čem to dnes bude? OP vzdělávání pro konkurenceschopnost OP výzkum a vývoj pro inovace OP přeshraniční spolupráce ČR – Polsko OP přeshraniční spolupráce Slovensko – ČR

2 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 OP výzkum a vývoj pro inovace Priority: 1. Vytvoření omezeného počtu center excelence vybavených špičkovou, moderní infrastrukturou VaV o kritické velikosti schopné se zapojit do budování Evropského výzkumného prostoru (ERA) a vytvářet poznatky využívané komerčními subjekty. 2. Zajištění regionálních výzkumných kapacit určených pro tvorbu a přenos poznatků využitelných pro rozvoj ekonomiky regionů. 3. Vytváření podmínek pro ochranu, šíření a využití (transfer) výsledků výzkumných organizací, jakož i zvyšování efektivity veřejné podpory VaV, popularizace VaV (zejména technických a přírodovědných oborů) a zintenzívnění zapojení českého VaV do mezinárodní spolupráce. 4. Rozvoj kvalitní infrastruktury pro výuku na vysokých školách s přímým dopadem na výzkumné a vývojové aktivity.

3 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 Rozvoj kvalitní infrastruktury pro výuku na vysokých školách s přímým dopadem na výzkumné a vývojové aktivity. investice do infrastruktury (rekonstrukce a úpravy stávajících budov a zařízení, výjimečně výstavba nových budov, pořízení / modernizace přístrojů a laboratoří pro výuku, včetně výpočetní techniky a multimediálních výukových zařízení) a ubytovacích kapacit pro krátkodobé ubytování hostujících výzkumných pracovníků; výstavbu či rozšíření knihoven zajištěním informačních zdrojů včetně nákupu odborné literatury, vstupů do databází, síťování knihoven a propojování jejich informačních systémů atd.; školení související s používáním nové přístrojové techniky, softwaru atd., včetně spolupráce s aplikační sférou ve výukovém procesu; podporu dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory (např. náklady na přípravu a řízení projektu, náklady na zapojování zástupců soukromé sféry do výuky atp.).

4 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 Seznámení s OP VK na léta 2007 - 2013 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tématický operační program zajišťovaný přímo MŠMT – řídící orgán OP VK MSK - zprostředkující subjekt – cca 2.1 Mld Kč, minimální výše finanční pomoci na projekt je 400 tis. Kč Realizace OP VK na krajské úrovni zajišťována pomocí tzv. globálních grantů Financován z Evropského sociálního fondu (ESF) – neinvestiční projekty (křížové financování z ERDF max. do 10 %)

5 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 Prioritní osy OP VK  OP VK bude realizován prostřednictvím 5 prioritních os, které jsou dále členěny do 11 oblastí podpory: Prioritní osa 1 – „Počáteční vzdělávání“ Prioritní osa 2 – „Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj“ Prioritní osa 3 – „Další vzdělávání“ Prioritní osa 4 – „Systémový rámec celoživotního vzdělávání“ Prioritní osa 5 – „Technická pomoc“

6 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 Prioritní osa 1 – „ Počáteční vzdělávání “  Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, vč. dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  Příjemci podpory (např.): Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy Kraje, města a obce Školy a školská zařízení Vysoké školy zřízené na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách Nestátní neziskové organizace Profesní organizace zaměstnavatelů, zaměstnanců, odborové Další

7 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.4 Partnerství a sítě

8 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 Prioritní osa 3 – „Další vzdělávání“  Oblasti podpory: 3.1 Individuální další vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání  Příjemci podpory (např.): Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy Kraje, města a obce Školy a školská zařízení Instituce terciárního vzdělávání Nestátní neziskové organizace Zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců podnikatelů

9 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 GLOBÁLNÍ GRANTY realizované krajem  Prioritní osa 1: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, vč. dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  Prioritní osa 3: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

10 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 Příklady podporovaných aktivit v rámci GG  Prioritní osa 1 - Oblast podpory 1.1 – „Zvyšování kvality ve vzdělávání“ Rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem. Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních). Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnost směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty. Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání. Podpora informačních center na školách, včetně marketingové podpory. Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ). Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace (environmentálních) programů.

11 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 Příklady podporovaných aktivit v rámci GG  Prioritní osa 1 - Oblast podpory 1.1 – „Zvyšování kvality ve vzdělávání“ Zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby. Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků. Zlepšování podmínek pro užívání ICT (Informační a komunikační technologie) pro žáky a učitele. Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.

12 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 Příklady podporovaných aktivit v rámci GG  Prioritní osa 1 - Oblast podpory 1.2 – „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ Uplatňování a zlepšování organizačních forem, výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací. Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit. Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním. Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy a vzdělávání. Vzdělávání cizinců (především jazykové) žijících na území ČR. Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.

13 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 Příklady podporovaných aktivit v rámci GG  Prioritní osa 1 - Oblast podpory 1.3 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení“ Další vzdělávání pedagogických pracovníků a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kutikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání. Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky. Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol.

14 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 Oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji  Forma a výše podpory Podpora bude poskytována formou nevratné finanční pomoci. Minimální objem finančních prostředků na projekt je 1 mil. Kč (maximální přípustná výše finančních prostředků bude upřesněna výzvou, mezi 15 a 20 mil. Kč). Platby – zálohové, průběžné do výše 90 %, pak posledních 10 %.  Délka projektu Předpokládaná maximální délka projektu jsou 3 roky (bude upřesněno konkrétní výzvou k předkládání Vašich projektů).

15 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 2.2 Vysokoškolské vzdělávání - podporované aktivity I. –Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace, rozšiřování nabídky kombinovaného a distančního studia, modernizace didaktických metod, realizace výuky v cizích jazycích, podpory podnikatelského přístupu atd. –Inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti mezioborových studií. –Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. –Podpora praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů. –Tvorba, zavádění, realizace a vyhodnocování systémů zajišťování kvality. –Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních oborů.

16 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 2.2 Vysokoškolské vzdělávání - podporované aktivity II. –Podpora spolupráce VŠ se základními a středními školami v rámci poskytování poradenských služeb a podpory talentovaných žáků. –Podpora tvorby týmů. –Podpora intersektorální mobility akademických pracovníků. –Zvyšování manažerských dovedností v oblasti řízení vysokých škol. –Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT u akademických pracovníků a ostatních pracovníků VŠ. –Zvyšování jazykových kompetencí u akademických pracovníků a ostatních pracovníků VŠ –Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ. –Podpora spolupráce se zahraničními vzdělávacími a vědeckými institucemi, příprava zapojení jednotlivců do mezinárodních projektů a sítí.

17 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve VaV Další specifické odborné vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje. –Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje. Popularizace a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe, transferu technologií a v osvojování si znalostí o ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje. –Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje, zejména inicializačních pracovních pozic a startovacích pracovních pozic. –Příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních sítí a projektů v oblasti výzkumu a vývoje. –Podpora intersektorální mobility, zejména mobility mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem. –Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost. –Podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV.

18 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 Oblast podpory 2.4 – partnerství a sítě –Příprava lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem, technologicky orientovaných klastrů apod. –Pracovní a studijní pobyty a odborné praxe studentů, pedagogů, akademických pracovníků a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru. –Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem včetně vytváření komunikačních a interaktivních platforem. –Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem. –Vznik a podpora kontaktních míst institucí terciárního vzdělávání a výzkumných a vývojových institucí určených pro veřejnost a podnikatelský sektor. –Vznik a podpora kontaktních míst popularizace VaV. –Finanční podpora mezi 5 a 40 mil. Kč

19 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 Program ČR - Polsko Prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik Prioritní osa II. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu Oblasti podpory: 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství Oblasti podpory: 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit 3.3 Fond mikroprojektů Prioritní osa IV. Technická pomoc Technická pomoc

20 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 Oblast podpory 2.1 – podnikatelské prostředí Podpora vzniku a rozvoje technologických a inovačních center, podpora vědeckotechnických parků a přeshraničních podnikatelských inkubátorů, podpora přeshraničních projektů spojujících oblast výzkumu a podnikatelské aktivity, Podpora, vytváření, rozvoj a propagace sítě spolupráce mezi hospodářskou sférou a výzkumnými a vývojovými institucemi (vědeckými institucemi, univerzitami), spolupráce v oblasti transferu nových technologií podporujících MSP, podpora rozvoje klastrů, Poradenské služby a školení pro podnikatele: spolupráce v oblasti poradenství při zakládání podniků, zajišťování dostupnosti poradenských služeb pro stávající firmy, také v oblasti marketingu, propagace atd.

21 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 OP 2.3 Spolupráce v oblasti vzdělávání Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení (včetně zlepšování jazykových znalostí, zvyšování kvalifikací a dovedností a odborných kompetencí), Projekty pro podporu osob vracejících se na trh práce, předcházení sociálnímu vyloučení, včetně školení pro nezaměstnané, Zvyšování odborné kvalifikace v souladu s požadavky trhu práce, rekvalifikační kurzy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, Organizace kurzů zaměřených na získávání, zvyšování odborných kvalifikací a dovedností, jazykových znalostí, včetně přípravy na zaměstnání a celoživotní učení, Podpora zpracování společných česko-polských studijních programů, Výměna zkušeností v oblasti vytváření vzdělávacích programů, Podpora využívání a uplatňování ICT, včetně specializovaných aplikací, pro realizaci výše uvedených aktivit.

22 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 OP 3.1 Územní spolupráce veřejných inst. Zpracování analýz, studií, strategií, programů atd. v rámci socioekonomického rozvoje příhraniční oblasti, Spolupráce mezi poskytovateli veřejných služeb, Spolupráce samosprávných územních celků a jimi zřizovaných organizací, Podpora rozvoje aktivit sdělovacích prostředků poskytujících veřejnou službu v příhraničním regionu, Přeshraniční spolupráce mládežnických organizací, výměna mládeže, Přeshraniční spolupráce škol, výměna studentů, žáků a vědeckých a pedagogických pracovníků, Drobné doprovodné infrastrukturální aktivity a aktivity spojené s využitím a používáním ICT nutné pro naplnění cíle oblasti podpory.

23 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 OP Slovensko - ČR Prioritní osa I:Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce Prioritní osa II: Rozvoj dostupnosti přeshraničního prostředí a životního prostředí Prioritní osa III: Technická pomoc

24 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 I:Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce podpora rozvoje kooperačních sítí veřejnoprávních aktérů, které se budou věnovat individuálním tématickým činnostem v rámci níže popsaných aktivit; rozvoj společných systémů vzdělávání rozvoj společných systémů trhu práce rozvoj přeshraniční spolupráce mezi podniky, výzkumnými a vývojovými institucemi podpora rozvoje přeshraničních průmyslových klastrů; podpora malých projektů s přeshraninčím charakterem v rámci Fondu mikroprojektů

25 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 Společné rysy obou programů Podpora až do výše 90% nákladů projektu Minimální výše nákladů projektu ve výši 30 000 EUR Společný projekt řízený jedním partnerem Princip tzv. lead partnera Pro nás jsou relevantní partneři z Opolského, Slezského (Katowice) – PL a Žilinského kraje - SK

26 Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 Děkuji Vám za pozornost a přeji krásný den. Mgr. Hynek Böhm Institut EuroSchola hynek.bohm@euroschola.cz tel. 775 297 415


Stáhnout ppt "Prezentace pro Slezskou univerzitu, Krnov, 8.1. 2008 O čem to dnes bude? OP vzdělávání pro konkurenceschopnost OP výzkum a vývoj pro inovace OP přeshraniční."

Podobné prezentace


Reklamy Google