Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atestace, jak na to… Ondřej Blohoň. Vzdělávací program oboru OFTALMOLOGIE platný od 24. 02. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atestace, jak na to… Ondřej Blohoň. Vzdělávací program oboru OFTALMOLOGIE platný od 24. 02. 2011."— Transkript prezentace:

1 Atestace, jak na to… Ondřej Blohoň

2 Vzdělávací program oboru OFTALMOLOGIE platný od

3 Základní oftalmologický kmen v délce minimálně 24 měsíců všeobecná povinná praxe 2x2x2 M -1)anesteziologie a intenzivní medicína – lůžkové oddělení resuscitační a intenzivní péče -2)chirurgie – lůžkové oddělení všeobecné chirurgie (s minimálním počtem 35 lůžek) -3)vnitřní lékařství – standardní interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem nemocných z toho jednotka intenzivní péče 1 měs. povinná praxe v oboru kmene -Akreditované pracoviště oftalmologie s akreditací I. nebo II. nebo III. typu 18 měs.

4 Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního oftalmologického kmene vzdělávacího programu -potvrzení o absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene všemi školiteli s příslušnou specializovanou způsobilostí na akreditovaném pracovišti, v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem, v délce minimálně 24 měsíců, -předložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku přednostovi kliniky

5 povinná praxe 36 měs. -ambulantní pracoviště – na pracovišti s akreditací I. typu24 měs. -ambulantní nebo lůžkové pracoviště – na pracovišti s akreditací II. nebo III. typu12 měs. -z toho lůžkové pracoviště – na pracovišti s akreditací II. nebo III. typu6 měs. -specializační stáž na pracovišti s akreditací I., II. nebo III. typu zajišťující vitreoretinální chirurgii3 měs. -specializační stáž na pracovišti s akreditací I., II. nebo III. typu zajišťující refrakční chirurgii1 měs. -specializační předatestační stáž1 tý.

6 doporučená doplňková praxe vždy po 2 měs. -maxilofaciální chirurgie nebo orální a maxilofaciální chirurgie -otorinolaryngologie -dermatovenerologie -radiologie a zobrazovací metody -vnitřní lékařství – se zaměřením na endokrinologii -plastická chirurgie

7 účast na vzdělávacích akcích - povinná -Lékařská první pomoc 3 dny -Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy 2 dny -Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí 1 den -předatestační test v Oftalmologii1 den -Výroční oftalmologický sjezd České oftalmologické společnosti JEP v každém roce přípravy, event. dvě odborné akce v sekci doporučená účast

8 Předpoklad přístupu k atestační zkoušce -záznam o absolvované praxi a školících akcích v průkazu odbornosti v šestiměsíčních intervalech, záznamy o provedených činnostech, výkonech v logbooku. -absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí, -absolvování povinných školicích akcí - záznam v průkazu odbornosti, -úspěšné absolvování předatestačního testu v Oftalmologii -Specializované předatestační stáž ve specializovaném výcviku, nově na kterékoliv ze 7 LF -vypracování písemné práce, -potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcích

9 Atestační práce Pokyny pro formální úpravu atestační práce -Rozsah práce: nejméně 25 stran -Velikost písma: 12 bodů -Řádkování: 1,5 -Typ písma: Times New Roman (doporučený) -Vzor obálky: (typ a velikost písma dle vlastního výběru z nabídky MS Word)

10 předatestační test v Oftalmologii Zůstává v prostorách počítačové učebny IPVZ, Ruská 85, Praha 10. V jednom kalendářním roce může školenec absolvovat maximálně dva pokusy, kdy druhý je nejdříve měsíc po neúspěšném prvním pokusu. Podmínkou úspěšného zvládnutí testu je 65% správně zodpovězených otázek. Lékaři, kteří úspěšně absolvují evropskou zkoušku FEBO budou osvobozeni od absolvování tohoto předatestačního testu.

11 předatestační test v Oftalmologii 270 otázek x 270 minut > 65% Okruhy: -Pedoftalmologie- Neurooftalmologie -Glaukom- Spojivka -Rohovka- Skléra -Čočka- Uvea -Sítnice- Nádory -Katarakta- Traumatologie -Refrakce- Očnice, víčka, slzná žláza

12 od roku 2012 přechází postgraduální vzdělávání lékařů v základních oborech na lékařské fakulty Od je tedy možné se zapsat do vzdělávacího programu oftalmologie na některou ze 7 lékařských fakult (mimo Ostravské univerzity) Lékař, který byl v minulosti zařazen do vzdělávacího programu u IPVZ se nyní musí přeregistrovat formulář „Žádost o registraci účastníka na lékařské fakultě“.

13 Atestační zkouška od roku 2012 Informace a potřebné formuláře najdete na webových stránkách všech LF a také u odpovědného referenta Splnění základního oftalmologického kmene potvrzuje přednosta dané kliniky nebo jiný pověřený pracovník zapsáním do indexu lékař je povinen se přihlásit k atestační zkoušce nejpozději 90 dnů před termínem atestace na fakultě, která v daný termín atestace organizuje

14 Atestační zkouška od roku rok před termínem atestace je lékaři „určeno“ téma atestační práce na té oční klinice LF, kde je zapsán do vzdělávacího programu Nejpozději 6 měsíců před plánovanou atestační zkouškou předloží školenec první návrh atestační práce danému přednostovi ke konzultaci odevzdání nejpozději 3 měsíce před termínem atestace přednostovi oční kliniky lékařské fakulty, na které se v daném termínu atestace koná a to v 5 výtiscích a v elektronické formě Pokud atestační práci uchazeče nadpoloviční většina komise odmítne, bude atestace odložena. Školenec, který úspěšně obhájil disertační práci PhD v termínu více jak 3 měsíce před konáním atestační zkoušky nemusí předkládat atestační práci, pouze doloží spolu s přihláškou k atestaci 1 výtisk dizertace a doklad o úspěšném průběhu obhajoby

15 Atestační zkouška od roku 2012 přihláška: na tištěném formuláři (ve formátu A3), který je k dispozici na všech odděleních specializačního vzdělávání na LF (nelze elektronicky) nutné uvedení výběru vzdělávacího programu, v němž je školenec zařazen (2005, 2009, 2011) řádně vyplněná žádost, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů potvrzení školitelem a statutárním zástupcem akreditovaného zařízení, v němž specializační vzdělávání uchazeč o atestaci absolvoval.

16 Atestační zkouška od roku 2012 přihláška – přílohy: kopie dokladů o požadované praxi a výkonech (z průkazu odbornosti a logbooku), event. kopie příslušného rozhodnutí ministerstva nebo pověřené organizace, pokud byla uznána odborná nebo specializovaná způsobilost získaná v cizině nebo započítána praxe absolvovaná v cizině nebo v jiném oboru nebo část doby studia absolvovaného v doktorském studijním programu posílat se na oddělení specializačního vzdělávání LF, která atestační zkoušku ve vybraném termínu organizuje, (nezasílají se již na IPVZ!)

17 Vlastní atestační zkouška nově v jeden den -část praktická – vyšetření pacienta, diferenciálně diagnostická rozvaha, návrh terapie -část teoretická – 3 odborné otázky (klinické situace, kasuistiky), obhajoba písemné práce.

18 Atestační komise Atestační komisi pro daný termín schvaluje Specializační oborová rada (SOR) pro oftalmologii na návrh přednosty oční kliniky organizující atestaci v daném termínu Atestační komise musí být minimálně tříčlenná a musí být zastoupeny všechny složky, tj. zástupce organizující LF, zástupce jiné LF, zástupce odborné společnosti a zástupce ČLK Je k dispozici seznam 17 zkoušejících Pokud je některý ze zkoušejících nominován za více složek (např. ČOS a ČLK), tak může v jedné osobě při atestaci zastupovat tyto složky

19 Termíny a místa konání atestací Rok 2012:13. – FNKV Praha Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. 28. – FN Hradec Králové Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. Rok 2013:jarní termínVFN Praha Doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc. podzimní termínFN Brno Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. Rok 2014:jarní termínFN Motol Praha Prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc. podzimní termínFN Olomouc Doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc. rok 2015:jarní termínFN Plzeň Doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc. podzimní termínFNKV Praha Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. a znovu

20 Děkuji za pozornost a přeji hodně štěstí


Stáhnout ppt "Atestace, jak na to… Ondřej Blohoň. Vzdělávací program oboru OFTALMOLOGIE platný od 24. 02. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google