Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atestace, jak na to… Ondřej Blohoň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atestace, jak na to… Ondřej Blohoň."— Transkript prezentace:

1 Atestace, jak na to… Ondřej Blohoň

2 Vzdělávací program oboru OFTALMOLOGIE platný od 24. 02. 2011

3 Základní oftalmologický kmen v délce minimálně 24 měsíců
všeobecná povinná praxe 2x2x2 M - 1) anesteziologie a intenzivní medicína – lůžkové oddělení resuscitační a intenzivní péče - 2) chirurgie – lůžkové oddělení všeobecné chirurgie (s minimálním počtem 35 lůžek) - 3) vnitřní lékařství – standardní interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem nemocných z toho jednotka intenzivní péče 1 měs. povinná praxe v oboru kmene - Akreditované pracoviště oftalmologie s akreditací I. nebo II. nebo III. typu měs.

4 Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního oftalmologického kmene vzdělávacího programu - potvrzení o absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene všemi školiteli s příslušnou specializovanou způsobilostí na akreditovaném pracovišti, v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem, v délce minimálně 24 měsíců, - předložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku přednostovi kliniky

5 povinná praxe 36 měs. ambulantní pracoviště – na pracovišti s akreditací I. typu měs. ambulantní nebo lůžkové pracoviště – na pracovišti s akreditací II. nebo III. typu 12 měs. z toho lůžkové pracoviště – na pracovišti s akreditací II. nebo III. typu měs. specializační stáž na pracovišti s akreditací I., II. nebo III. typu zajišťující vitreoretinální chirurgii 3 měs. specializační stáž na pracovišti s akreditací I., II. nebo III. typu zajišťující refrakční chirurgii 1 měs. specializační předatestační stáž 1 tý.

6 doporučená doplňková praxe
vždy po 2 měs. maxilofaciální chirurgie nebo orální a maxilofaciální chirurgie otorinolaryngologie dermatovenerologie radiologie a zobrazovací metody vnitřní lékařství – se zaměřením na endokrinologii plastická chirurgie

7 účast na vzdělávacích akcích - povinná
Lékařská první pomoc 3 dny Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy dny Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí den předatestační test v Oftalmologii 1 den Výroční oftalmologický sjezd České oftalmologické společnosti JEP v každém roce přípravy, event. dvě odborné akce v sekci doporučená účast

8 Předpoklad přístupu k atestační zkoušce
- záznam o absolvované praxi a školících akcích v průkazu odbornosti v šestiměsíčních intervalech, záznamy o provedených činnostech, výkonech v logbooku. - absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí, - absolvování povinných školicích akcí - záznam v průkazu odbornosti, úspěšné absolvování předatestačního testu v Oftalmologii Specializované předatestační stáž ve specializovaném výcviku, nově na kterékoliv ze 7 LF - vypracování písemné práce, - potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcích

9 Pokyny pro formální úpravu atestační práce
- Rozsah práce: nejméně 25 stran - Velikost písma: 12 bodů - Řádkování: 1,5 - Typ písma: Times New Roman (doporučený) - Vzor obálky: (typ a velikost písma dle vlastního výběru z nabídky MS Word)

10 předatestační test v Oftalmologii
Zůstává v prostorách počítačové učebny IPVZ, Ruská 85, Praha 10. V jednom kalendářním roce může školenec absolvovat maximálně dva pokusy, kdy druhý je nejdříve měsíc po neúspěšném prvním pokusu. Podmínkou úspěšného zvládnutí testu je 65% správně zodpovězených otázek. Lékaři, kteří úspěšně absolvují evropskou zkoušku FEBO budou osvobozeni od absolvování tohoto předatestačního testu.

11 předatestační test v Oftalmologii
270 otázek x 270 minut > 65% Okruhy: Pedoftalmologie - Neurooftalmologie Glaukom - Spojivka Rohovka - Skléra Čočka - Uvea Sítnice - Nádory Katarakta - Traumatologie - Refrakce - Očnice, víčka, slzná žláza

12 od roku 2012 přechází postgraduální vzdělávání lékařů v základních oborech na lékařské fakulty
Od je tedy možné se zapsat do vzdělávacího programu oftalmologie na některou ze 7 lékařských fakult (mimo Ostravské univerzity) Lékař, který byl v minulosti zařazen do vzdělávacího programu u IPVZ se nyní musí přeregistrovat formulář „Žádost o registraci účastníka na lékařské fakultě“.

13 Atestační zkouška od roku 2012
Informace a potřebné formuláře najdete na webových stránkách všech LF a také u odpovědného referenta Splnění základního oftalmologického kmene potvrzuje přednosta dané kliniky nebo jiný pověřený pracovník zapsáním do indexu lékař je povinen se přihlásit k atestační zkoušce nejpozději 90 dnů před termínem atestace na fakultě, která v daný termín atestace organizuje

14 Atestační zkouška od roku 2012
1 rok před termínem atestace je lékaři „určeno“ téma atestační práce na té oční klinice LF, kde je zapsán do vzdělávacího programu Nejpozději 6 měsíců před plánovanou atestační zkouškou předloží školenec první návrh atestační práce danému přednostovi ke konzultaci odevzdání nejpozději 3 měsíce před termínem atestace přednostovi oční kliniky lékařské fakulty, na které se v daném termínu atestace koná a to v 5 výtiscích a v elektronické formě Pokud atestační práci uchazeče nadpoloviční většina komise odmítne, bude atestace odložena. Školenec, který úspěšně obhájil disertační práci PhD v termínu více jak 3 měsíce před konáním atestační zkoušky nemusí předkládat atestační práci, pouze doloží spolu s přihláškou k atestaci 1 výtisk dizertace a doklad o úspěšném průběhu obhajoby

15 Atestační zkouška od roku 2012 přihláška:
na tištěném formuláři (ve formátu A3), který je k dispozici na všech odděleních specializačního vzdělávání na LF (nelze elektronicky) nutné uvedení výběru vzdělávacího programu, v němž je školenec zařazen (2005, 2009, 2011) řádně vyplněná žádost, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů potvrzení školitelem a statutárním zástupcem akreditovaného zařízení, v němž specializační vzdělávání uchazeč o atestaci absolvoval.

16 Atestační zkouška od roku 2012 přihláška – přílohy:
kopie dokladů o požadované praxi a výkonech (z průkazu odbornosti a logbooku), event. kopie příslušného rozhodnutí ministerstva nebo pověřené organizace, pokud byla uznána odborná nebo specializovaná způsobilost získaná v cizině nebo započítána praxe absolvovaná v cizině nebo v jiném oboru nebo část doby studia absolvovaného v doktorském studijním programu posílat se na oddělení specializačního vzdělávání LF, která atestační zkoušku ve vybraném termínu organizuje, (nezasílají se již na IPVZ!)

17 Vlastní atestační zkouška nově v jeden den
část praktická – vyšetření pacienta, diferenciálně diagnostická rozvaha, návrh terapie - část teoretická – 3 odborné otázky (klinické situace, kasuistiky), obhajoba písemné práce.

18 Atestační komise Atestační komisi pro daný termín schvaluje Specializační oborová rada (SOR) pro oftalmologii na návrh přednosty oční kliniky organizující atestaci v daném termínu Atestační komise musí být minimálně tříčlenná a musí být zastoupeny všechny složky, tj. zástupce organizující LF, zástupce jiné LF, zástupce odborné společnosti a zástupce ČLK Je k dispozici seznam 17 zkoušejících Pokud je některý ze zkoušejících nominován za více složek (např. ČOS a ČLK), tak může v jedné osobě při atestaci zastupovat tyto složky

19 Termíny a místa konání atestací
Rok 2012: 13. – FNKV Praha Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. 28. – FN Hradec Králové Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. Rok 2013: jarní termín VFN Praha Doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc. podzimní termín FN Brno Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. Rok 2014: jarní termín FN Motol Praha Prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc. podzimní termín FN Olomouc Doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc. rok 2015: jarní termín FN Plzeň Doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc. podzimní termín FNKV Praha a znovu

20 Děkuji za pozornost a přeji hodně štěstí


Stáhnout ppt "Atestace, jak na to… Ondřej Blohoň."

Podobné prezentace


Reklamy Google