Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční řízení Lenka Geržová. 2 Rozpočet Sestavování rozpočtu do žádosti o podporu 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční řízení Lenka Geržová. 2 Rozpočet Sestavování rozpočtu do žádosti o podporu 3."— Transkript prezentace:

1 Finanční řízení Lenka Geržová

2 2 Rozpočet

3 Sestavování rozpočtu do žádosti o podporu 3

4 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů 4 Výzva: 7.4; PpŽaP-o: 8.6.2, ,

5 1.2. Nepřímé náklady Neinvestiční náklady spojené s administrací projektu. Osobní náklady –Administrativní tým projektu – pracovníci, kteří zajišťují chod projektu, provádějí jeho monitorování, připravují vyúčtování a zajišťují jeho publicitu (projektový a finanční manažer, asistent, PR manažer apod. účetní, personalista, ostraha, úklid, údržba, IT podpora). –Smyslem jejich činnosti není odborná práce s cílovou skupinou. Cestovní náhrady –Tuzemské služební cesty realizačního týmu Hmotný a nehmotný majetek a materiál –Hardware, software a osobní vybavení související s administrací projektu –Spotřební materiál 5 Výzva: 7.4; PpŽaP-o: 8.6.2, ,

6 1.2. Nepřímé náklady Místní kancelář –Výdaje za materiál a služby, které souvisejí s řízením projektu, využívá je zejména administrativní tým a jsou pro zabezpečení realizace projektu nezbytné (telefon, poštovné, fax, platbu za připojení k internetu, spotřebu vody, paliv a energie, nájemné kanceláří pro realizační tým, apod.) Služby –Outsourcované služby (publicita) –Nájem a leasing –Správní a jiné poplatky (bankovní poplatky) 6 Výzva: 7.4; PpŽaP-o: 8.6.2, ,

7 1.1. Výdaje na přímé aktivity 7

8 Výdaje na přímé aktivity – investiční Způsobilým výdajem je pořizovací cena včetně montáže, dopravy, zapojení a pozáručního servisu nepřesahujícího dobu realizace projektu. 8 Výzva: 7.5; PpŽaP-o: 8.7.2; PpŽaP-s: a Investičními výdaji se rozumí výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku s dobou použití delší než 1 rok a částkou pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku či jeho technického zhodnocení vyšší než Kč a nehmotného majetku či jeho technického zhodnocení vyšší než Kč. Limit kapitoly: max. 15% z CZV

9 Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční 9 Výzva: 7.5; PpŽaP-o: 8.7.2; PpŽaP-s: 8.7.2

10 Osobní výdaje Realizační tým projektu se skládá z odborných a administrativních pracovníků. Mezi přímé osobní výdaje jsou zahrnuty pouze odborné pozice. Pozice administrativního týmu spadají do nepřímých nákladů. 10 PpŽaP-o: 5.2.1; 8.7.2; PpŽaP-s: 8.7.2

11 Osobní výdaje 11 Možné postupy stanovení mezd: fondy/op-vvv/mzdovelimity.pdfhttp://www.msmt.cz/strukturalni- fondy/op-vvv/mzdovelimity.pdf Stanovení sazby pomocí ISPV. Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu. Mzdy/platy v místě a čase obvyklé Vnitřní směrnice organizace

12 Stanovení sazby pomocí ISPV 12 ISPV uvádí průměrné výdělky jak pro mzdovou, tak pro platovou sféru. Při stanovování sazby pomocí ISPV uvede žadatel v žádosti o podporu o jakou sféru se jedná a uvede zároveň i kód zaměstnání CZ-ISCO včetně názvu zaměstnání, které pro stanovení konkrétní sazby využil.

13 Stanovení sazby pomocí ISPV Horní limit tvoří hodnoty uvedené na ISPV pro třetí kvartil (Q3). Maximální limit hrubé způsobilé měsíční mzdy/platu, který je způsobilým výdajem v OP VVV, činí Kč nebo 390 Kč/hod. 13

14 Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu Roční hrubé mzdové náklady musí korespondovat s pozicí v projektu, musí být odůvodněny a doloženy spolu s žádostí o podporu například prostřednictvím účtů, výplatních pásek atd. a musí být kontrolovatelné. Doložené poslední roční hrubé mzdové náklady musí korespondovat s pozicí, kterou bude zastávat pracovník/zaměstnanec v projektu. Doporučeno zejména pro zahraniční klíčové pracovníky. 14

15 Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční 15 Seznam obvyklých cen: ds/OP_VVV/Seznam_ob vyklych_cen_vybaven.pdf ds/OP_VVV/Seznam_ob vyklych_cen_vybaven.pdf Outsourcované služby – max. 49 % Výzva:7.5; PpŽaP-o: 8.7.2; PpŽaP-s: 5.2.5, 8.7.2

16 1.3. Úspory projektu 16 PpŽaP-o: 12.5 Vznikne-li při zadávacím řízení úspora v podobě rozdílu mezi předpokládanou cenou zakázky a cenou nasmlouvanou, vzniká na projektu úspora. 10% z celkových způsobilých výdajů projektu

17 Způsobilost výdajů 17

18 Způsobilé výdaje 18 Výzva: 6.1, 6.2, 7.1, 7.2; PpŽaP-s: 5.2.2, 8.7.1; PpŽaP-o: 5.2.2, Aby mohl být výdaj považován za způsobilý, musí splňovat následující hlediska způsobilosti: věcná způsobilost; přiměřenost výdaje; místní způsobilost; časová způsobilost výdaje; prokazatelnost výdaje.

19 Časová způsobilost výdaje 19 Výzva: 2., 7.2; PpŽaP-s: 8.7.1, PpŽaP-o:

20 Časová způsobilost výdaje 20 Obecné pravidlo pro OP VVV: Nejdříve možným datem pro vznik způsobilých výdajů projektu je Výdaje vzniklé před tímto datem nemohou být považovány za způsobilé. Příjem žádostí o podporu: od do vyčerpání alokace, nejpozději však do Od úspěšného splnění první fáze hodnocení může žadatel projekt zahájit nebo začít fyzicky realizovat. ŘO má na zpracování žádosti o podporu a celý schvalovací proces do vydání právního aktu cca 7 měsíců. Výdaje, které vznikly před vydáním právního aktu, jsou vystaveny riziku, že po neúspěšném hodnocení a neposkytnutí podpory nebudou financovány z veřejných zdrojů, ale z prostředků žadatele. Před datem zahájení fyzické realizace projektu, jsou způsobilé pouze výdaje spojené s přípravou a administrací projektu. Po datu zahájení fyzické realizace projektu jsou způsobilé i výdaje spojené s realizaci aktivit projektu (např. s cílovou skupinou). Datum zahájení fyzické realizace projektu si zvolí žadatel v kdykoliv v době od zahájení projektu a nejpozději do 6 měsíců od vydaní právního aktu. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je Po tomhle datu nejsou výdaje způsobilé. Výzva: 2; 7.2, PpŽaP-s: 8.7.1, PpŽaP-o: 8.7.1

21 Prokazatelnost výdaje 21 PpŽaP-o: Komentář k rozpočtu: Osobní výdaje: Název pozice a vazba na položku rozpočtu Název subjektu (žadatel/partner) Počet osob na dané pozici Délka trvání pracovní pozice Úvazek/počet hodin Zdůvodnění výše úvazku Výše hrubé mzdy při 100% úvazku Sféra: mzdová/platová Kód, název pozice dle ISPV Zdůvodnění výše sazby Pracovní náplň Výdaj musí být řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný. Cestovní náhrady Počet, účel Ne/Hmotný majetek a materiál Zdůvodnění ceny Nákup služeb Vazba na KA Zdůvodnění potřebnosti, ceny

22 Nezpůsobilé výdaje 22 Výzva: 5.1.2; PpŽaP-s: 8.8; PpŽaP-o: 8.8 Nebude podporován vznik nových kurzů DVPP, ani jejich realizace. Nebudou podpořeny projekty zaměřené na vznik nových webových portálů nebo jejich částí. Nebude podporován vznik a vybavování klubů v rámci aktivity 4.4. V rámci aktivity 4.6. Kariérové poradenství je nezpůsobilým výdajem úhrada mzdových výdajů zaměstnavateli rodiče.

23 Spolufinancování 23

24 Spolufinancování 24 Výzva: 3.7; PpŽaP-s: 8.1.5, PpŽaP-o: 8.1.5

25 Spolufinancování – Věcný příspěvek 25 Výzva: 3.7; PpŽaP-s: 8.1.5; PpŽaP-o: 8.1.5, V případě, že se žadatel rozhodne využít pro spolufinancování projektu věcný příspěvek, uvede a popíše způsob a formu jeho poskytnutí již v žádosti o podporu (do textového pole příslušné klíčové aktivity projektu v IS KP14+) a současně v rozpočtu vytvoří samostatnou položku rozpočtu s označením, že se jedná o věcný příspěvek. Věcné příspěvky jsou způsobilé pouze do výše spolufinancování projektu žadatelem, stanoveného ze skutečně čerpaných CZV projektu. Dobrovolná práce: může se jednat pouze o dobrovolnickou práci organizovanou prostřednictvím dobrovolnických center, akreditovaných jako vysílající organizace dle zákona o dobrovolnické službě. Věcný příspěvek Zboží Dobrovolná práce Způsob spolufinancování žadatel popíše v žádosti o podporu.

26 Finanční plán 26

27 Finanční plán 27 Výzva: 3.7, 7.3; PpŽaP-s: 5.2.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2; PpŽaP-o: 5.2.5, 6.5, 7.1.1, 7.1.3, Žádost o platbu: Žádost o zálohu na další MO Vyúčtování výdajů za MO Monitorovací období: 1. MO: 3 měsíce od vydání právního aktu nebo od zahájení fyzické realizace projektu. Další MO: 6 měsíců Finanční plán Součást finanční řízení projektu Příjemce je povinen předložit aktualizovaný finanční plán předfinancování a vyúčtování nejpozději před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 1. zálohová platba Finanční milníky

28 Finanční plán 28 Krok 1: Příprava plánu vyúčtování rozvrhnout vyúčtování dle skutečného plánovaného čerpání do MO přičíst NN Krok 2: Výpočet 1. zálohové platby První zálohová platba = Součet předpokládaných vyčerpaných CZV za první dvě MO. max. 30% z CZV Krok 3: Plánování zálohových plateb Celkový součet záloh poskytnutých nad rámec schváleného vyúčtování nesmí přesáhnout 50 % celkových způsobilých výdajů projektu. Výzva: 3.7, 7.3; PpŽaP-s: 5.2.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2; PpŽaP-o: 5.2.5, 6.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2

29 Finanční plán 29 Výzva: 3.7, 7.3; PpŽaP-s: 5.2.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2; PpŽaP-o: 5.2.5, 6.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2

30 Vyúčtování – finanční milníky 30 PpŽaP-o: Průběžné finanční ukazatele budou sledovány pouze u projektů, jejichž doba trvání od data zahájení fyzické realizace do předpokládaného data ukončení (fyzické) realizace je delší, než 30 měsíců včetně. 80% kumulativní částky vyúčtování ve finančním plánu za 2 MO. Hraniční finanční ukazatele budou sledovány u všech projektů. 60% kumulativní částky vyúčtování ve finanční plánu za cca 60% doby realizace.

31 Vyúčtování – finanční milníky 31 V případě úpravy průběžných finančních ukazatelů je nutné požádat o podstatnou změnu projektu. Při nesplnění minimální výše finančního ukazatele je poskytovatel oprávněn udělit příjemci sankci. Její výše bude uvedena v právním aktu o poskytnutí podpory. Ponížení hraničního ukazatele lze pouze podstatnou změnou spolu s žádostí o snížení celkové částky dotace. PpŽaP-o:

32 Hodnoticí kritéria 32

33 Věcné hodnocení 33 Výzva: Příloha č. 2; PpŽaP-s: 5.4.2; PpŽaP-o: Žadatel/partner V1.1 – Struktura a velikost administrativního týmu (úvazky včetně případného externího zajištění) (max. 2 body) V1.2 – Struktura a velikost odborného týmu (úvazky včetně případného externího zajištění) (max. 6 bodů) Financování projektu: V4.1 – Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu (max. 10 bodů) V4.2 – Obecné podmínky způsobilosti výdajů (max. 2 body)

34 Děkuji za pozornost 34


Stáhnout ppt "Finanční řízení Lenka Geržová. 2 Rozpočet Sestavování rozpočtu do žádosti o podporu 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google