Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční řízení Lenka Geržová. 2 Rozpočet Sestavování rozpočtu do žádosti o podporu 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční řízení Lenka Geržová. 2 Rozpočet Sestavování rozpočtu do žádosti o podporu 3."— Transkript prezentace:

1 Finanční řízení Lenka Geržová

2 2 Rozpočet

3 Sestavování rozpočtu do žádosti o podporu 3

4 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů 4 Výzva: 7.4; PpŽaP-o: 8.6.2, 8.7.4.1, 8.7.4.3

5 1.2. Nepřímé náklady Neinvestiční náklady spojené s administrací projektu. Osobní náklady –Administrativní tým projektu – pracovníci, kteří zajišťují chod projektu, provádějí jeho monitorování, připravují vyúčtování a zajišťují jeho publicitu (projektový a finanční manažer, asistent, PR manažer apod. účetní, personalista, ostraha, úklid, údržba, IT podpora). –Smyslem jejich činnosti není odborná práce s cílovou skupinou. Cestovní náhrady –Tuzemské služební cesty realizačního týmu Hmotný a nehmotný majetek a materiál –Hardware, software a osobní vybavení související s administrací projektu –Spotřební materiál 5 Výzva: 7.4; PpŽaP-o: 8.6.2, 8.7.4.1, 8.7.4.3

6 1.2. Nepřímé náklady Místní kancelář –Výdaje za materiál a služby, které souvisejí s řízením projektu, využívá je zejména administrativní tým a jsou pro zabezpečení realizace projektu nezbytné (telefon, poštovné, fax, platbu za připojení k internetu, spotřebu vody, paliv a energie, nájemné kanceláří pro realizační tým, apod.) Služby –Outsourcované služby (publicita) –Nájem a leasing –Správní a jiné poplatky (bankovní poplatky) 6 Výzva: 7.4; PpŽaP-o: 8.6.2, 8.7.4.1, 8.7.4.3

7 1.1. Výdaje na přímé aktivity 7

8 1.1.1. Výdaje na přímé aktivity – investiční Způsobilým výdajem je pořizovací cena včetně montáže, dopravy, zapojení a pozáručního servisu nepřesahujícího dobu realizace projektu. 8 Výzva: 7.5; PpŽaP-o: 8.7.2; PpŽaP-s: 5.2.5 a 8.7.2 Investičními výdaji se rozumí výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku s dobou použití delší než 1 rok a částkou pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku či jeho technického zhodnocení vyšší než 40 000 Kč a nehmotného majetku či jeho technického zhodnocení vyšší než 60 000 Kč. Limit kapitoly: max. 15% z CZV

9 1.1.2. Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční 9 Výzva: 7.5; PpŽaP-o: 8.7.2; PpŽaP-s: 8.7.2

10 1.1.2.1. Osobní výdaje Realizační tým projektu se skládá z odborných a administrativních pracovníků. Mezi přímé osobní výdaje jsou zahrnuty pouze odborné pozice. Pozice administrativního týmu spadají do nepřímých nákladů. 10 PpŽaP-o: 5.2.1; 8.7.2; PpŽaP-s: 8.7.2

11 1.1.2.1. Osobní výdaje 11 Možné postupy stanovení mezd: http://www.msmt.cz/strukturalni- fondy/op-vvv/mzdovelimity.pdfhttp://www.msmt.cz/strukturalni- fondy/op-vvv/mzdovelimity.pdf Stanovení sazby pomocí ISPV. Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu. Mzdy/platy v místě a čase obvyklé Vnitřní směrnice organizace

12 Stanovení sazby pomocí ISPV 12 ISPV uvádí průměrné výdělky jak pro mzdovou, tak pro platovou sféru. Při stanovování sazby pomocí ISPV uvede žadatel v žádosti o podporu o jakou sféru se jedná a uvede zároveň i kód zaměstnání CZ-ISCO včetně názvu zaměstnání, které pro stanovení konkrétní sazby využil. http://www.mpsv.cz/ISPV.php

13 Stanovení sazby pomocí ISPV Horní limit tvoří hodnoty uvedené na ISPV pro třetí kvartil (Q3). Maximální limit hrubé způsobilé měsíční mzdy/platu, který je způsobilým výdajem v OP VVV, činí 56.000 Kč nebo 390 Kč/hod. 13

14 Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu Roční hrubé mzdové náklady musí korespondovat s pozicí v projektu, musí být odůvodněny a doloženy spolu s žádostí o podporu například prostřednictvím účtů, výplatních pásek atd. a musí být kontrolovatelné. Doložené poslední roční hrubé mzdové náklady musí korespondovat s pozicí, kterou bude zastávat pracovník/zaměstnanec v projektu. Doporučeno zejména pro zahraniční klíčové pracovníky. 14

15 1.1.2. Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční 15 Seznam obvyklých cen: http://www.msmt.cz/uploa ds/OP_VVV/Seznam_ob vyklych_cen_vybaven.pdf http://www.msmt.cz/uploa ds/OP_VVV/Seznam_ob vyklych_cen_vybaven.pdf Outsourcované služby – max. 49 % Výzva:7.5; PpŽaP-o: 8.7.2; PpŽaP-s: 5.2.5, 8.7.2

16 1.3. Úspory projektu 16 PpŽaP-o: 12.5 Vznikne-li při zadávacím řízení úspora v podobě rozdílu mezi předpokládanou cenou zakázky a cenou nasmlouvanou, vzniká na projektu úspora. 10% z celkových způsobilých výdajů projektu

17 Způsobilost výdajů 17

18 Způsobilé výdaje 18 Výzva: 6.1, 6.2, 7.1, 7.2; PpŽaP-s: 5.2.2, 8.7.1; PpŽaP-o: 5.2.2, 8.7.1 Aby mohl být výdaj považován za způsobilý, musí splňovat následující hlediska způsobilosti: věcná způsobilost; přiměřenost výdaje; místní způsobilost; časová způsobilost výdaje; prokazatelnost výdaje.

19 Časová způsobilost výdaje 19 Výzva: 2., 7.2; PpŽaP-s: 8.7.1, PpŽaP-o: 8.7.1.

20 Časová způsobilost výdaje 20 Obecné pravidlo pro OP VVV: Nejdříve možným datem pro vznik způsobilých výdajů projektu je 1. 1. 2014. Výdaje vzniklé před tímto datem nemohou být považovány za způsobilé. Příjem žádostí o podporu: od 30. 3. 2016 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 9. 12. 2016. Od úspěšného splnění první fáze hodnocení může žadatel projekt zahájit nebo začít fyzicky realizovat. ŘO má na zpracování žádosti o podporu a celý schvalovací proces do vydání právního aktu cca 7 měsíců. Výdaje, které vznikly před vydáním právního aktu, jsou vystaveny riziku, že po neúspěšném hodnocení a neposkytnutí podpory nebudou financovány z veřejných zdrojů, ale z prostředků žadatele. Před datem zahájení fyzické realizace projektu, jsou způsobilé pouze výdaje spojené s přípravou a administrací projektu. Po datu zahájení fyzické realizace projektu jsou způsobilé i výdaje spojené s realizaci aktivit projektu (např. s cílovou skupinou). Datum zahájení fyzické realizace projektu si zvolí žadatel v kdykoliv v době od zahájení projektu a nejpozději do 6 měsíců od vydaní právního aktu. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2022. Po tomhle datu nejsou výdaje způsobilé. Výzva: 2; 7.2, PpŽaP-s: 8.7.1, PpŽaP-o: 8.7.1

21 Prokazatelnost výdaje 21 PpŽaP-o: 8.7.1 Komentář k rozpočtu: Osobní výdaje: Název pozice a vazba na položku rozpočtu Název subjektu (žadatel/partner) Počet osob na dané pozici Délka trvání pracovní pozice Úvazek/počet hodin Zdůvodnění výše úvazku Výše hrubé mzdy při 100% úvazku Sféra: mzdová/platová Kód, název pozice dle ISPV Zdůvodnění výše sazby Pracovní náplň Výdaj musí být řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný. Cestovní náhrady Počet, účel Ne/Hmotný majetek a materiál Zdůvodnění ceny Nákup služeb Vazba na KA Zdůvodnění potřebnosti, ceny

22 Nezpůsobilé výdaje 22 Výzva: 5.1.2; PpŽaP-s: 8.8; PpŽaP-o: 8.8 Nebude podporován vznik nových kurzů DVPP, ani jejich realizace. Nebudou podpořeny projekty zaměřené na vznik nových webových portálů nebo jejich částí. Nebude podporován vznik a vybavování klubů v rámci aktivity 4.4. V rámci aktivity 4.6. Kariérové poradenství je nezpůsobilým výdajem úhrada mzdových výdajů zaměstnavateli rodiče.

23 Spolufinancování 23

24 Spolufinancování 24 Výzva: 3.7; PpŽaP-s: 8.1.5, PpŽaP-o: 8.1.5

25 Spolufinancování – Věcný příspěvek 25 Výzva: 3.7; PpŽaP-s: 8.1.5; PpŽaP-o: 8.1.5, 8.7.3 V případě, že se žadatel rozhodne využít pro spolufinancování projektu věcný příspěvek, uvede a popíše způsob a formu jeho poskytnutí již v žádosti o podporu (do textového pole příslušné klíčové aktivity projektu v IS KP14+) a současně v rozpočtu vytvoří samostatnou položku rozpočtu s označením, že se jedná o věcný příspěvek. Věcné příspěvky jsou způsobilé pouze do výše spolufinancování projektu žadatelem, stanoveného ze skutečně čerpaných CZV projektu. Dobrovolná práce: může se jednat pouze o dobrovolnickou práci organizovanou prostřednictvím dobrovolnických center, akreditovaných jako vysílající organizace dle zákona o dobrovolnické službě. Věcný příspěvek Zboží Dobrovolná práce Způsob spolufinancování žadatel popíše v žádosti o podporu.

26 Finanční plán 26

27 Finanční plán 27 Výzva: 3.7, 7.3; PpŽaP-s: 5.2.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2; PpŽaP-o: 5.2.5, 6.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2 Žádost o platbu: Žádost o zálohu na další MO Vyúčtování výdajů za MO Monitorovací období: 1. MO: 3 měsíce od vydání právního aktu nebo od zahájení fyzické realizace projektu. Další MO: 6 měsíců Finanční plán Součást finanční řízení projektu Příjemce je povinen předložit aktualizovaný finanční plán předfinancování a vyúčtování nejpozději před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 1. zálohová platba Finanční milníky

28 Finanční plán 28 Krok 1: Příprava plánu vyúčtování rozvrhnout vyúčtování dle skutečného plánovaného čerpání do MO přičíst NN Krok 2: Výpočet 1. zálohové platby První zálohová platba = Součet předpokládaných vyčerpaných CZV za první dvě MO. max. 30% z CZV Krok 3: Plánování zálohových plateb Celkový součet záloh poskytnutých nad rámec schváleného vyúčtování nesmí přesáhnout 50 % celkových způsobilých výdajů projektu. Výzva: 3.7, 7.3; PpŽaP-s: 5.2.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2; PpŽaP-o: 5.2.5, 6.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2

29 Finanční plán 29 Výzva: 3.7, 7.3; PpŽaP-s: 5.2.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2; PpŽaP-o: 5.2.5, 6.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2

30 Vyúčtování – finanční milníky 30 PpŽaP-o: 5.2.5.1 Průběžné finanční ukazatele budou sledovány pouze u projektů, jejichž doba trvání od data zahájení fyzické realizace do předpokládaného data ukončení (fyzické) realizace je delší, než 30 měsíců včetně. 80% kumulativní částky vyúčtování ve finančním plánu za 2 MO. Hraniční finanční ukazatele budou sledovány u všech projektů. 60% kumulativní částky vyúčtování ve finanční plánu za cca 60% doby realizace.

31 Vyúčtování – finanční milníky 31 V případě úpravy průběžných finančních ukazatelů je nutné požádat o podstatnou změnu projektu. Při nesplnění minimální výše finančního ukazatele je poskytovatel oprávněn udělit příjemci sankci. Její výše bude uvedena v právním aktu o poskytnutí podpory. Ponížení hraničního ukazatele lze pouze podstatnou změnou spolu s žádostí o snížení celkové částky dotace. PpŽaP-o: 5.2.5.1

32 Hodnoticí kritéria 32

33 Věcné hodnocení 33 Výzva: Příloha č. 2; PpŽaP-s: 5.4.2; PpŽaP-o: 5.4.2 Žadatel/partner V1.1 – Struktura a velikost administrativního týmu (úvazky včetně případného externího zajištění) (max. 2 body) V1.2 – Struktura a velikost odborného týmu (úvazky včetně případného externího zajištění) (max. 6 bodů) Financování projektu: V4.1 – Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu (max. 10 bodů) V4.2 – Obecné podmínky způsobilosti výdajů (max. 2 body)

34 Děkuji za pozornost 34


Stáhnout ppt "Finanční řízení Lenka Geržová. 2 Rozpočet Sestavování rozpočtu do žádosti o podporu 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google