Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK Způsobilé a nezpůsobilé výdaje Jihomoravský kraj Oddělení evropských dotací Březen 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK Způsobilé a nezpůsobilé výdaje Jihomoravský kraj Oddělení evropských dotací Březen 2009."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK Způsobilé a nezpůsobilé výdaje Jihomoravský kraj Oddělení evropských dotací Březen 2009

2 Definice způsobilých výdajů  Výdaj je v souladu s legislativními předpisy (kap. 5.3.1 PPP);  Výdaj je přiměřený, hospodárný, účelný a efektivní;  Výdaj je prokazatelně vynaložen na aktivity související s projektem;  Výdaj vznikne a je uhrazen v průběhu realizace projektu;

3 Uznatelný účetní doklad  Předložený účetní doklad má předepsané náležitosti v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991;  Z dokladu je evidentní předmět nákupu, jeho množství a jednotková i celková cena;  Originál prvotního účetního dokladu je označen textem: „Financováno z projektu č. CZ.1.07/1.1……. (čl. VI, bod 4 Smlouvy)

4 Kapitola 1 – Osobní výdaje  Jedná se o osobní výdaje na pracovní tým projektu vznikající na základě pracovně- právního vztahu. Do této kapitoly spadají i autorské honoráře a pojištění (SP, ZP, a další);  Výdaje na konkrétního pracovníka se prokazují:pracovní smlouvou (nebo DPP, DPČ, autorskou smlouvou), výkazy práce, soupiskou (rozpisem) mzdových nákladů, výplatní listinou nebo výplatní páskou, dokladem o úhradě, případně dalšími doklady.

5 Kapitola 1 – Osobní výdaje  Pracovní smlouva, DPP, DPČ obsahuje náležitosti v souladu se zákoníkem práce a s Pokyny pro příjemce (kap. 5.3.2.1);  Z pracovní smlouvy/autorské, DPP, DPČ musí být zejména zřejmé, na jaký úvazek pracovník pracuje na konkrétním projektu, vykonávané činnosti a výše odměny;

6 Kapitola 1 – Osobní výdaje  Výkaz práce obsahuje minimální náležitosti stanovené v PPP (kap. 5.3.2.1);  Ve výkazu práce jsou popsány konkrétní činnosti vykonávané pro projekt, obecné formulace nejsou dostatečné;  Odpracovaný počet hodin uváděný ve výkazu práce je v souladu s ostatními doklady – zejména s výplatní páskou;

7 Kapitola 1 – Osobní výdaje pracovní výkaz

8 Kapitola 2 – Cestovní náhrady  Jedná se o výdaje na pracovní cesty zaměstnanců příjemce nebo partnera projektu (v souladu s kap. 5.3.2.2 PPP);  Cestovní výdaje zahrnují cestovné, výdaje na ubytování, stravné, nutné vedlejší výdaje;  Výdaje jsou doloženy cestovním příkazem s vyúčtováním, zprávou ze služební cesty, kopií technického průkazu (při uplatňování PHM), účetními doklady, interními předpisy organizace, rozpisem cestovních náhrad, knihou jízd, souhlasem zaměstnavatele s použitím AUV, další doklady vyžádané ZS;

9 Kapitola 3 – Zařízení  V rámci kapitoly je pořizováno zařízení související s realizací projektu, v souladu se schválenou projektovou žádostí (a s kap. 5.3.2.3 PPP);  Nákup zařízení se prokazuje objednávkou, kupní smlouvou, zadávací dokumentací (dle zákona o veřejných zakázkách), na dodávky nad 10.000,- Kč bude doložen průzkum trhu a zdůvodnění výběru dodavatele;  Nakoupené zařízení konečný příjemce eviduje ve své evidenci majetku a označí dle pravidel publicity;

10 Kapitola 3 – Zařízení  Pokud je pořizovaný majetek využíván pro projekt jen částečně, je k financování způsobilá pouze poměrná část výdaje;  Výdaje na nájem zařízení a budov jsou způsobilé za podmínek dle PPP (kap. 5.3.2.3) – možnost uplatňovat poměrnou část výdaje jen na základě stanovené metodiky zachované po celou dobu realizace projektu;  Výdaje na opravy a údržbu jsou uznatelné pouze ty, které se vážou k položkám pořízených ze způsobilých výdajů daného projektu;

11 Kapitola 3 – Zařízení  Do křížového financování patří: Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč; Veškerý nábytek pořízen pro potřebu cílové skupiny; Stavební úpravy nad 40 tis. Kč v úhrnu za jednotlivý majetek;

12 Kapitola 4 – Místní kancelář  Jedná se o výdaje na zabezpečení provozu kanceláře (v souladu s kap. 5.3.2.4 PPP a Metodickým dopisem ŘO č. 5);  Výdaje na telefony, internet, nájemné, spotřeba vody, paliv, energie musí prokazatelně souviset s projektem – je zapotřebí hned na začátku realizace projektu si stanovit poměrnou část způsobilou pro projekt (v interní směrnici) na základě kalkulace (např. 10 % výdaje);  Výdaj se prokazuje příslušnými účetními doklady (fakturami, výpisy z bankovních účtů);

13 Kapitola 5 – Nákup služeb  Nákup služeb přímo souvisejících s realizací projektu (v souladu s kap. 5.3.2.4 PPP) se prokazuje objednávkou, smlouvou s dodavatelem, zadávací dokumentací (dle zákona o veřejných zakázkách), na dodávky nad 10.000,- Kč bude doložen průzkum trhu a zdůvodnění výběru dodavatele;  V případě realizace konferencí/kurzů jsou výdaje podloženy prezenčními listinami, zápisy z konferencí/kurzů, fotografiemi, apod.

14 Kapitola 6 – Stavební úpravy  Stavební úpravy souvisí s úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postižením nebo s úpravou prostor používaných k realizaci aktivit projektu (v souladu s kap. 5.3.2.6 PPP);  Pro dokladování výdaje platí obdobné podmínky jako pro výdaje na zařízení a služby;

15 Kapitola 7 – Přímá podpora  Výdaje souvisí se zapojením cílové skupiny do projektových aktivit (v souladu s kap. 5.3.2.7 PPP);  Mzdové příspěvky jsou způsobilé pouze do výše 70 % skutečně vyplacených mzdových nákladů a to pouze za dobu účasti osob na školení;  Způsobilost výdaje se prokazuje účetním dokladem a dokladem o úhradě výdaje;

16 Kapitola 8 – Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy  Jedná se o výdaje v souladu s kap. 5.3.2.8 PPP;  Audit projektu je uznatelným výdajem pouze pokud je rozpočet projektu roven 3 mil. Kč a více, dokládá se faktura, zpráva z auditu a doklad o zaplacení výdaje;  Publicita – v souladu s pravidly publicity;

17 Příklady nezpůsobilých výdajů  Výdaj nesouvisející s realizací projektu, nepodložen účetními doklady, nezaznamenán v účetnictví projektu, výdaje, které nejsou nezbytné;  Zálohové faktury nevydány na základě smlouvy s dodavatelem;  Úroky z úvěrů; sankce, pokuty, penále;  Výdaje spojené s přípravou a řízením projektu;

18 Příklady nezpůsobilých výdajů  Režijní náklady na všeobecný provoz organizace, výdaje na běžné provozní náklady, které by se prováděly i bez realizace projektu (např. řízení chodu organizace);  Splátky finančního leasingu;  Výdaje na základě smluv o zprostředkování;

19 Odkazy Více informací k dispozici: www.kr-jihomoravsky.cz www.msmt.cz Příručka pro příjemce OP VK Tým oddělení evropských dotací JMK

20 Závěrem Děkuji za pozornost a přeji pěkný den Ing. Dagmar Slavíková slavikova.dagmar@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK Způsobilé a nezpůsobilé výdaje Jihomoravský kraj Oddělení evropských dotací Březen 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google