Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt ESF OP VK CZ.1.07/1.2.00/14.0024 PROTIPŘEDSUDKOVÉ WORKSHOPY pro žáky základních a středních škol se zaměřením na multikulturní výchovu Hlavní řešitelka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt ESF OP VK CZ.1.07/1.2.00/14.0024 PROTIPŘEDSUDKOVÉ WORKSHOPY pro žáky základních a středních škol se zaměřením na multikulturní výchovu Hlavní řešitelka."— Transkript prezentace:

1 Projekt ESF OP VK CZ.1.07/1.2.00/14.0024 PROTIPŘEDSUDKOVÉ WORKSHOPY pro žáky základních a středních škol se zaměřením na multikulturní výchovu Hlavní řešitelka projektu: Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D. Koordinátor projektu: Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.

2 Projekt „Multikulturní workshopy“ Projekt je realizován členy Sekce kulturní antropologie na Katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Řešitelský tým je veden Mgr. Andreou Preissovou Krejčí, Ph.D., zástupkyní vedoucího katedry pro obor kulturní antropologie na FF UP. Řešitelé projektu vychází vstříc základním a středním školám při naplňování průřezového tématu daného RVP.

3 Cíle projektu Hlavním cílem projektu je prevence předsudků a xenofobního způsobu uvažování u žáků. Nástrojem k dosažení tohoto cíle jsou interaktivní workshopy, ve kterých jsou žáci pod vedením dvojice lektorů směrováni formou zážitkové pedagogiky k pochopení rizik předsudků a rasismu, a kdy je naopak prezentován význam tolerance odlišných sociálních a etnických skupin.

4 Cílová skupina Primární cílovou skupinou projektu jsou jednak žáci 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jednak žáci středních škol, resp. gymnázií v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji ČR. Sekundární cílovou skupinou jsou učitelé těchto žáků, kteří přijímají podporu formou poradenství, včetně možnosti využívat metodické materiály zpracované v rámci projektových aktivit.

5 Klíčové aktivity Tvorba metodiky workshopů, příprava výukových materiálů a pilotní ověření workshopů (1). Realizace workshopů na vybraných školách (2 + 3). Poradenství a mentoring pedagogů (4).

6 Tvorba metodiky workshopů, příprava výukových materiálů a pilotní ověření Příprava: Na počátku projektu jsme oslovili, v červnu 2010, 301 středních škol a gymnázií s prosbou o upřesnění témat, která by se mohla stát součástí protipředsudkových workshopů. Odpovědělo nám pouze 80 škol. Dotazník byl určen metodikům prevence či výchovným poradcům.

7 Zájem o témata Moravskoslezský kraj

8 Zájem o témata Olomoucký kraj

9 Zájem o témata Zlínský kraj

10 Zájem škol o předkládaná témata byl velký. Převážná většina škol považuje většinu témat za důležitou nebo alespoň za spíše důležitou. Za velmi důležitý a důležitý označila většina škol téma: Neonacismus a extremismus. Dále následovala témata: Tolerance odlišných názorů, chování a vzhledu v mezilidských vztazích a Rasismus – přesvědčení o méněcennosti některých skupin lidí. Za nejméně důležité považuje největší procento škol téma: Antiislamismus – stereotypní vnímání muslimů. Dle výsledků jsme upravili tematiku připravovaných protipředsudkových workshopů pro ZŠ a SŠ.

11 Pilotní ověření „Pilotní“ škola: Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť. 6 tříd čtyřletého gymnázia nebo vyšších ročníků víceletého gymnázia (SŠ). 4 třídy nižších ročníků víceletého gymnázia (ZŠ). Na základě pilotního ověření byly metodické materiály upraveny a dopracovány.

12 Realizace workshopů na vybraných školách Témata workshopů Všichni jsme různí – všichni jsme stejní Stereotypy v myšlení a jednání Předsudek má mnoho podob Dlouhá cesta k novému domovu Je extremismus blízký nebo vzdálený?

13 Realizace workshopů na vybraných školách Zapojené ZŠ ZŠ Zdeny Kaprálové, Vrbátky ZŠ Litovel, Jungmannova 655 ZŠ Štěpánkovice ZŠ Hlubočky ZŠ Olomouc, tř. Spojenců Slovanské gymnázium Olomouc Zapojené SŠ Gymnázium Vítkov SŠ logistiky a chemie SŠ obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK, Olomouc

14 Workshop č. 1: Všichni jsme různí - všichni jsme stejní (verze pro ZŠ) Výchozí předpoklady: Je pravděpodobné, že žáci nemají dostatečně rozvinutou schopnost sebereflexe, tolerance a empatie, což jim může bránit pochopení a přijetí odlišností, jinakosti a různosti ve společnosti. Je třeba začít od osvojení základních sociálních dovedností, jako je schopnost říci svůj názor a akceptovat postoje druhých.

15 Cíle: napomoci vytvoření pozitivního klimatu ve třídním kolektivu, založeném na vzájemném respektu a toleranci, zvýšit schopnost vcítění se do pocitů a prožitků druhých lidí, sebepoznání pomocí introspekce, posilování schopnosti tolerance, respektu k odlišnostem, reflexe a uznání ostatních sociálních skupin, vnímání odlišností jako příležitosti k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu.

16 Aktivita: Mapa světa – Imaginace

17 Aktivita: Společné znaky lidí

18 Workshop č. 2: Stereotypy v myšlení a jednání (verze pro SŠ) Výchozí předpoklady: Předpokládáme, že žáci a žákyně středních škol, zvláště gymnázií, se již setkali s pojmy „stereotyp, předsudek, generalizace“. Budeme dále prohlubovat pochopení této problematiky, povedeme žáky a žákyně k uvědomění si stereotypů v myšlení a jednání, přijetí vlastní „jinakosti“, větší empatii vůči lidem neprávem posuzovaným nikoli na základě vlastních schopností, ale skupiny, do níž náleží.

19 Cíle: uvědomit si „jinakost“ lidí kolem sebe, naučit se s touto jinakostí pracovat – budovat vnitřní porozumění, toleranci a empatii, porozumět pojmům generalizace, stereotyp a předsudek, dokázat tyto pojmy vůči sobě vymezit, uvědomit si stereotypy ve svém vlastním myšlení a jednání, přijmout vlastní „jinakost“ a na prožitku této jinakosti budovat empatii vůči lidem posuzovaným na základě stereotypů.

20 Aktivita: Práce s příběhem

21 Aktivita: Storyboard

22 Workshop č. 3: Předsudek má mnoho podob (verze pro ZŠ i SŠ) Výchozí předpoklady: Postoje žáků k lidem, se kterými se běžně setkávají, jsou do značné míry ovlivněny prvním dojmem a předsudky. Když k těmto předsudkům přidáme navíc ještě podobně negativní postoje vůči příslušníkům různých etnických, náboženských a dalších skupin, objeví se nám celá škála předsudků, které ovlivňují žáky ZŠ i SŠ v jejich postojích a jednání vůči různým skupinám lidí, se kterými se denně setkávají. Může docházet ke ztotožňování pojmu předsudek a stereotyp, žáci základních škol nemusejí navíc zmíněným pojmům správně rozumět.

23 Cíle: odhalit vlastní předsudky při posuzování lidí na základě prvního dojmu, uvědomit si, že předsudky mohou být v nás samotných často velmi hluboce zakořeněny, takže si jejich působení na naše jednání mnohdy vůbec neuvědomujeme, vnímat pojem předsudek v širším kontextu, nikoliv pouze ve spojení s příslušníky jiných kultur, národností či etnických skupin, uvědomit si, že naše jednání ovlivněné předsudky může mít na člověka, který se stal objektem takových postojů, často i velmi závažné důsledky, vžít se do pozice člověka, vůči kterému jeho okolí jedná pod vlivem předsudků, přijít na to, co může v boji proti předsudkům udělat každý z nás.

24 Aktivita: Koho byste si vybrali?

25 Aktivita: Útěk před epidemií

26 Workshop č. 4: Dlouhá cesta k novému domovu (verze pro SŠ) Výchozí předpoklady: Mezi žáky, ale i ostatními obyvateli České republiky přetrvává zkreslený a stereotypní pohled na cizince. Cizinci, kteří k nám přicházejí z různých zemí, jsou vnímáni rozdílně. Převážně negativně jsou vnímáni cizinci z tzv. východních zemí (např. Rusko, Ukrajina, Mongolsko, Vietnam, arabské země), naproti tomu lidé ze členských států EU, USA nebo Velké Británie jsou často vnímáni jako sympatičtí, žádoucí návštěvníci. Stejná nálepka pro celý národ či etnikum může vyvolat nedůvěru, strach, xenofobii. V některých případech tyto projevy mohou dokonce přerůst až v otevřené rasistické projevy vůči příslušníkům jiných národností.

27 Cíle: seznámit studenty středních škol s procesem migrace, uvědomit si složitost tohoto procesu, který v sobě zahrnuje četné překážky, odpírání a značnou odvahu jedince čelit neznámému a jít dál, pochopit pocity samotných migrantů, které mohou být převážně negativní a frustrující, a obtížnost se s těmito pocity vypořádat, změnit pohled na jednotlivé země. Uvědomění si, že cizince často kategorizujeme na základě dílčích, mnohdy zkreslených a neúplných informací o některých zemích či národech, zvýšit schopnosti empatie a pochopení situace imigrantů.

28 Aktivita: Hádej, kdo jsem

29 Aktivita: Cesta do nové země

30 Workshop č. 5: Je extremismus vzdálený nebo blízký? (verze pro SŠ) Výchozí předpoklady: Extremismus je v naší společnosti statisticky okrajový jev, hlásí se k němu jen velmi malé procento lidí. Nebezpečí extremismu pro naši dnešní společnost přitom nespočívá v síle jeho politických ambicí či v mohutnosti jeho společenského zastoupení, ale ve skutečnosti, že naše myšlení ovládá řada postojů a pohnutek, které s extremismem souvisejí a mohou k němu vést.

31 Cíle: pochopit, co to je extremismus a jak je přítomen v naší společnosti, pochopit, jak je extremismus vázaný na historii (symbolikou, ikonografií postav), pochopit, jak je extremismus aktuální v některých našich přesvědčeních a pohnutkách, pochopit, co je na extremismu lákavé, pochopit, co je na extremismu hrozivé, navodit prožitek přechodu od postojů netolerance k projevům extremismu.

32 Aktivita: Je extremismus blízký nebo vzdálený?

33 Aktivita: Mozaika extremismu

34 Poradenství a mentoring pedagogů Pedagogové jsou zapojeni od začátku navázání kontaktu se školou do plánování a konkrétní realizace aktivit Klíčová je vstupní analýza dosavadní realizace MKV – velmi různé postoje škol Jedním z výstupů aktivity bude příručka shrnující naše zkušenosti z realizace workshopů

35 Evaluace workshopů - žáci Formou dotazníku na závěr. Uzavřené otázky – na jednotlivé aktivity, nejvíce oceňovány interaktivní hry a činnosti spojené s audiovizuální technikou. Otevřené otázky – zaměřené na přínos prožitého času; míra reflexivita výrazně vyšší na SŠ, většina žáků na ZŠ tento prostor k hodnocení nevyužila.

36 Evaluace workshopů - učitelé Formou dotazníku (otevřené odpovědi) na závěr spolupráce. Slouží jako podklad pro vyhodnocení postojů pedagogů k této formě práce se třídou. Klíčová otázka: Inspirovaly vás některé workshopy nebo aktivity k inovaci Vaší výuky? – možnost následné podpory pedagogů.

37 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Projekt ESF OP VK CZ.1.07/1.2.00/14.0024 PROTIPŘEDSUDKOVÉ WORKSHOPY pro žáky základních a středních škol se zaměřením na multikulturní výchovu Hlavní řešitelka."

Podobné prezentace


Reklamy Google