Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20. 3. 2013 Odbor životního prostředí, oddělení školství a památkové péče.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20. 3. 2013 Odbor životního prostředí, oddělení školství a památkové péče."— Transkript prezentace:

1 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20. 3. 2013 Odbor životního prostředí, oddělení školství a památkové péče

2 Sídlo odboru a partneři odboru Masarykovo nám. 275 (bývalý finanční úřad) – 2. patro Partneři odboru: občané, projektanti, ZŠ, MŠ, DDM v obvodu ORP Valašské Klobouky obce, města v obvodu ORP Valašské Klobouky NPÚ Kroměříž autoškoly dotčené orgány státní správy organizace

3 Struktura odboru životního prostředí, oddělení školství a památkové péče ochrana zvířat proti týrání, zkoušky řidičů v autoškolách Vedoucí odboru - Ing. Josef Slánský, CSc. vodní hospodářství, souhrnná a koordinovaná stanoviska ke stavbám Ing. Pavla Fuksová, Ing. Milan Dorňák lesní hospodářství, myslivost, ochrana přírody a krajiny Lubomír Častulík

4 Struktura odboru životního prostředí, oddělení školství a památkové péče památková péče, školství, válečné hroby a pietní místa Bc. Anna Sáblíková zemědělský půdní fond, zemědělství, rostlinolékařská péče, rybářství, koordinovaná stanoviska k územním plánům Ing. Zuzana Slánská odpadové hospodářství, ochrana ovzduší Leona Vlčková

5 Stanoviska odboru ŽP k projektovým dokumentacím staveb k projektovým dokumentacím staveb se vyjadřují referenti odboru ŽP v návaznosti na výkon státní správy v agendách jim svěřeným v letech 2003–2012 se referenti odboru ŽP zabývali celkem 1 646 žádostmi o stanovisko k předloženým projektovým dokumentacím stanoviska se stala nedílnou součástí rozhodnutí vydaných příslušnými stavebními úřady při vydávání stanovisek odbor ŽP spolupracuje se stavebními úřady – Horní Lideč, Brumov-Bylnice, Slavičín a Valašské Klobouky

6 Ochrana zvířat proti týrání vedoucí odboru: Ing. Josef Slánský, CSc. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve správním obvodu ORP řeší podněty a uchovává evidenci osob, které se dopustily přestupků podle tohoto zákona - v letech 2003–2012 bylo přijato 41 podnětů na řešení problematiky týrání zvířat, z toho bylo 10 oprávněných rozhoduje o zvláštních opatření a o předběžné náhradní péči, včetně náhrady nákladů za toto opatření plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem pokud není příslušný jiný orgán ochrany zvířat

7 Zkoušky řidičů v autoškolách vedoucí odboru: Ing. Josef Slánský, CSc. Zákon č. 247/2000 Sb., o autoškolách výkon zkušebního komisaře od roku 2003 rozsah skupin A1, A1/50, A2, A, B, B1, C, C1, D, D1, C+E, C1+E, B+E, T, D+E, D1+E v letech 2003 – 2012 bylo vykonáno na odboru dopravy 6 304 zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění přezkoušení z odborné způsobilosti přezkoušení k získání profesního průkazu

8 Ochrana zemědělského půdního fondu Referent odboru: Ing. Zuzana Slánská Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu souhlasy k návrhu tras nadzemních a podzemních vedení souhlasy k trvalému i dočasnému odnětí půdy ze zem. půdního fondu (zábor do 1 ha) - v letech 2003–2012 bylo trvale odňato ze zemědělského půdního fondu 44 ha zemědělské půdy a to zejména za účelem zalesnění, výstavby komunikací, rodinných domů, sportovišť a drobných hospodářských objektů – celkem vydáno 457 souhlasů k odnětí půdy - na území ORP Valašské Klobouky je dočasně umístěno na zemědělské půdě 5 fotovoltaických elektráren, které zabírají cca 9,6 ha půdy

9 Ochrana zemědělského půdního fondu Referent odboru: Ing. Zuzana Slánská ukládání odstranění závad zjištěných při kontrolní a dozorové činnosti vydávání rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy souhlasy ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu rozhodování o zákazu používání pozemku pro výrobu potravin, v případě kontaminace pozemku škodlivými látkami udělování souhlasu k použití sedimentů rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vedení evidence jejich použití ve svém správním obvodu

10 Úsek zemědělství Referent odboru: Ing. Zuzana Slánská Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství evidence zemědělských podnikatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působnosti - v době od účinnosti zákona (1. 5. 2004) do konce roku 2012 je na území ORP registrováno 131 fyzických osob oprávněných k podnikání a 17 právnických osob na úseku zák. o zemědělství vydávání změnového osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů vyřazování z evidence zemědělských podnikatelů - na vlastní žádost bylo ve sledovaném období vyřazeno z evidence 19 a zemřelo 6 zemědělských podnikatelů projednávání přestupků a správních deliktů podle zákona o zemědělství

11 Rostlinolékařská péče Referent odboru: Ing. Zuzana Slánská Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči přijímání oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů plnění specifických povinností na úseku ochrany včel - ve Valašských Kloboukách a v místních částech je evidováno 35 včelařů, kteří se starají o cca 360 včelstev projednávání přestupků, jde-li o výskyt a šíření plevelů jakožto škodlivých organismů - v letech 2003–2012 bylo řešeno celkem 73 stížností na neudržované pozemky

12 Úsek rybářství Referent odboru: Ing. Zuzana Slánská Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství ustanovení, odvolání nebo zrušení rybářské stráže vedení evidence rybářských stráží v působnosti ORP v územním obvodu ORP vykonává svou činnost 20 rybářských stráží vydávání a odebírání rybářských lístků ve správním obvodu ORP v letech 2003–2012 vydáno celkem 1 848 rybářských lístků s dobou platnosti 1 rok, 3 roky nebo 10 let projednávání přestupků a správních deliktů na úseku rybářství

13 Stavební zákon Referent odboru: Ing. Zuzana Slánská Zákon č. 186/2006 Sb., stavební zákon zpracování koordinovaných stanovisek k územně plánovacím dokumentacím obcí v obvodu ORP včetně MěÚ Valašské Klobouky - v letech 2003–2012 se odbor životního prostředí vyjadřoval celkem k 319 návrhům a změnám územních plánů

14 Výkon státní správy lesů Referent odboru: Lubomír Častulík Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích výkon státní správy ve správním obvodu ORP ORP Valašské Klobouky vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa vydává stanoviska k územně plánovacím dokumentacím - v letech 2003-2012 bylo vydáno 110 stanovisek vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa - v letech 2003-2012 bylo vydáno 439 souhlasů zajišťuje zpracování osnov a výdej osnov vlastníkům lesa a soudním znalcům - v současnosti je 5800 drobných vlastníků lesa v rámci ORP

15 Výkon státní správy lesů Referent odboru: Lubomír Častulík povoluje výjimky ze zákona o lesích - v letech 2003-2012 bylo vydáno 180 správních rozhodnutí ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu - v současnosti je ve správním obvodu ORP 18 lesních stráží soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a postupuje je pověřené organizační složce státu ustanovuje a odvolává lesní hospodáře - v současnosti je ve správním obvodu ORP 22 lesních hospodářů povoluje organizované akce v lesích - v letech 2003-2012 bylo vydáno 45 správních rozhodnutí

16 Výkon státní správy lesů Referent odboru: Lubomír Častulík rozhoduje ve věci odnětí lesních pozemků - v letech 2003-2012 bylo vydáno 53 správních rozhodnutí rozhoduje o prohlášení pozemků za pozemky lesní - v letech 2003-2012 bylo vydáno 70 rozhodnutí vydává potvrzení o původu sadebního materiálu lesních dřevin povoluje výjimky ze zákazu těžeb do 80 let věku lesních porostů ukládá nápravná opatření při zjištění nedostatků a uděluje sankce za porušení zákona o lesích - v letech 2003-2012 bylo uloženo 84 nápravných opatření

17 Výkon státní správy myslivosti Referent odboru: Lubomír Častulík Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti ORP Valašské Klobouky stanovuje jakostní třídy honitby, stanovuje minimální a normované stavy zvěře v honitbě - v současnosti je 24 honiteb v rámci ORP na ploše 28 000 ha honebních pozemků každoročně rozhoduje o uskutečnění chovatelské přehlídky trofejí a o případném pověření pořádáním přehlídky, ustanovuje hodnotitelskou komisi rozhoduje o umístění přikrmovacího zařízení rozhoduje o omezení nebo zákazu vstupu do honitby ustanovuje mysliveckou stráž pro každou honitbu - stráž vykonává 65 držitelů loveckých lístků rozhoduje o uznání honitby, přičlenění pozemků, změně honitby a stavů zvěře

18 Výkon státní správy myslivosti Referent odboru: Lubomír Častulík vede rejstřík honebních společenstev, vede evidenci smluv o nájmů honiteb, vede evidenci využití honiteb - v současnosti je ve správním obvodu ORP 19 honebních společenstev ustanovuje a odvolává mysliveckého hospodáře - v letech 2003-2012 bylo ustanoveno celkem 35 mysliveckých hospodářů vede mysliveckou evidenci a statistiku na základě pokynů ČSÚ povoluje lov ve zvláštních případech vystavuje lovecké lístky - v letech 2003-2012 bylo vystaveno 350 loveckých lístků pro české občany a cizí státní příslušníky vede evidenci a vydávání zúčtovatelných plomb na označování ulovené a uhynulé zužitkovatelné zvěře vykonává dozor nad dodržováním zákona o myslivosti, předpisů vydaných k jeho provedení

19 Ochrana přírody a krajiny Referent odboru: Lubomír Častulík Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ORP Valašské Klobouky vydává závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce - v letech 2003-2012 bylo vydáno 180 závazných stanovisek

20 Ochrana přírody a krajiny Referent odboru: Lubomír Častulík vydává závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů - v letech 2003-2012 bylo vydáno 60 závazných stanovisek vydává souhlasy k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz - v letech 2003-2012 bylo vydáno 80 závazných stanovisek přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin stanovuje náhradní výsadby - v letech 2003-2012 bylo vydáno 95 rozhodnutí

21 Vodní hospodářství Referenti odboru: Ing. Pavla Fuksová, Ing. Milan Dorňák Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) Zákon č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) ochrana povrchových a podzemních vod a stanovení podmínek pro hospodárné využívání vodních zdrojů

22 Nakládání s vodami Referenti odboru: Ing. Pavla Fuksová, Ing. Milan Dorňák odběr podzemních a povrchových vod vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních vzdouvání a akumulace vod využívání energetického potenciálu vod jiné nakládání - v letech 2003–2012 bylo vydáno 305 povolení nakládání s vodami

23 Stavby vodních děl Referenti odboru: Ing. Pavla Fuksová, Ing. Milan Dorňák speciální stavební úřad povolování staveb vodních děl (např. studny, vodovody, ČOV, kanalizace, jezy, rybníky, přehrady, vodní elektrárny, úpravy vodních toků, …) kolaudace staveb vodních děl

24 Vodoprávní řízení v letech 2003-2012 Referenti odboru: Ing. Pavla Fuksová, Ing. Milan Dorňák 284 povolených staveb vodních děl 208 zkolaudovaných staveb vodních děl 181 souhlasů udělených ke stavbám a činnostem 326 jiných vodoprávních rozhodnutí ( schválení kanalizačních řádů a havarijních plánů …) 324 sdělení, usnesení, vyjádření

25 Ochrana vodních poměrů Referenti odboru: Ing. Pavla Fuksová, Ing. Milan Dorňák ochranná pásma vodních zdrojů ochranná pásma vodních děl havarijní plány PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA povodňové plány (PP města Valašské Klobouky, PP ORP Valašské Klobouky) povodňové prohlídky záplavová území (souhlas ke stavbám v záplavovém území)

26 Kontrola dodržování vodního zákona Referenti odboru: Ing. Pavla Fuksová, Ing. Milan Dorňák vodoprávní dozor nápravná opatření přestupky, správní delikty, sankce

27 Školství Referent odboru: Bc. Anna Sáblíková Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Obecní úřad ORP spravuje v souladu se školským zákonem a zpracovává statistické výkazy pro: – 9 mateřských škol – 5 základních škol – 5 základních škol spojených s mateřskou školou – 2 domy dětí a mládeže zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem a krajskými normativy a předává je krajskému úřadu

28 Památková péče Referent odboru : Bc. Anna Sáblíková Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči výkon a organizování státní památkové péče ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v ČR podílí se na zpracování krajské koncepce rozvoje státní památkové péče uplatňuje stanoviska k územně plánovacím dokumentacím vydává stanoviska ke koordinovaným závazným stanoviskům a koordinovaným stanoviskům

29 Památková péče Referent odboru: Bc. Anna Sáblíková vydává závazná stanoviska k údržbě, opravám, rekonstrukcím, k restaurování nebo jiným úpravám kulturních památek a k nemovitostem, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se v památkové zóně - v letech 2003–2012 bylo celkem vyřízeno 544 žádostí o vydání závazného stanoviska vyjadřuje se k návrhu na prohlášení věci za kulturní památku vyjadřuje se ke zrušení prohlášení věci za kulturní památku vydává rozhodnutí o opatřeních, která je povinen učinit vlastník kulturní památky upozorňuje na neplnění povinností vlastníka kulturní památky rozhoduje o uložení pokuty právnické a fyzické osobě

30 Památková péče Referent odboru: Bc. Anna Sáblíková vykonávání dozoru při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně nebo v ochranném pásmu z hlediska státní památkové péče řešení odvolání

31 Památková péče Referent odboru: Bc. Anna Sáblíková v rámci ORP Valašské Klobouky je evidováno: 76 nemovitých kulturních památek 1 národní kulturní památka – Památník protifašistického odboje Ploština městská památková zóna Valašské Klobouky městská památková zóna Brumov – centrum města městská památková zóna Brumov - dělnická kolonie ochranné pásmo nemovitých kulturních památek v obci Brumov-Bylnice, místní část Sidonie

32 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP Referent odboru: Bc. Anna Sáblíková vyhlášení programu – průběh – vyhodnocení výše podpory a počet podaných žádostí další dotační programy informování vlastníků kulturních památek, obcí a měst o existenci různých dotačních programů rokvýše podpory (Kč)počet žádostí 2009416 0006 2010290 0001 2011202 0002 2012320 0002 2013213 000probíhá

33 Válečné hroby a pietní místa Referent odboru: Bc. Anna Sáblíková zákon č.122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu. Tento úřad informuje příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci. vyhledání, nafocení, zaevidování válečných hrobů a pietních míst v obvodu ORP - celkem evidováno 35 válečných hrobů a pietních míst zpracování statistického výkazu

34 Odpadové hospodářství Referent odboru: Leona Vlčková Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech kontrola právnických osob a fyzických osob oprávněných podnikání z hlediska využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem ukládání pokut právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání ukládání pokut fyzickým osobám za přestupek kontrola právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání z hlediska zajištění využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem

35 Odpadové hospodářství - samospráva Referent odboru: Leona Vlčková spolupráce s Valašskoklobouckými službami při úklidu města zpracování průběžné evidence odpadů za město zpracování výkazů pro EKO-KOM, statistiku….. kontrola místa zpětného odběru, stanovišť kontejnerů na tříděný odpad a kontejnerů určených pro vyřazené elektrozařízení dohled nad svozem komunálního odpadu, tříděného odpadu, bio odpadu dohled nad provozem komunitní kompostárny a sběrného dvora organizace akcí „Den Země“, „Ukliďme svět“, „Jarní úklid“, „Sběr nebezpečných odpadů“ organizace soutěží vyhlášených pro školy a veřejnost v rámci Dne Země

36 Odpadové hospodářství Referent odboru: Leona Vlčková v letech 2003-2012 občané Valašských Klobouk, Lipiny, Mirošova a Smoliny vytřídili (papír, plasty, sklo) a vyprodukovali (směsný komunální odpad): komoditacelkem tun papír 549,21 plast 520,81 sklo 689,76 směsný komunální odpad11 915,47

37 Odpadové hospodářství – státní správa Referent odboru: Leona Vlčková udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady kontrola právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a obcí z hlediska dodržování ustanovení právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství ukládání pokut právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněných k podnikání za porušení ustanovení právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství zpracování evidence o produkci a nakládání s odpady za příslušný kalendářní rok za ORP vydávání vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, vyjádření z hlediska nakládání s odpady (územní a stavební řízení) a vyjádření ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů

38 Odpadové hospodářství – státní správa Referent odboru: Leona Vlčková v letech 2003-2012 bylo: 1 131 přijatých a zpracovaných hlášení o produkci a nakládání s odpady 5 236 přijatých a zpracovaných evidenčních listů o přepravě nebezpečných odpadů 248 vydaných souhlasů k nakládání s nebezpečnými odpady 412vydaných vyjádření z hlediska zákona o odpadech

39 Ovzduší – státní správa Referent odboru: Leona Vlčková Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vydávání závazných stanovisek k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší ( u nevyjmenovaných stacionárních zdrojů) ukládání opatření ke zjednání nápravy u „nevyjmenovaných“ zdrojů a u zdrojů provozovaných fyzickými osobami projednávání přestupků projednávání správních deliktů u PO a podnikajících FO spáchaných v souvislosti s provozem „nevyjmenovaných zdrojů“

40 DĚKUJE ZA POZORNOST Odbor životního prostředí, oddělení školství a památkové péče


Stáhnout ppt "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20. 3. 2013 Odbor životního prostředí, oddělení školství a památkové péče."

Podobné prezentace


Reklamy Google