Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracoval Ing. Jan Weiser Logistické řetězce. Osnova výkladu Logistické ř et ě zce Pasivní prvky logistiky Materiál Obaly Manipula č ní a p ř epravní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracoval Ing. Jan Weiser Logistické řetězce. Osnova výkladu Logistické ř et ě zce Pasivní prvky logistiky Materiál Obaly Manipula č ní a p ř epravní."— Transkript prezentace:

1 Zpracoval Ing. Jan Weiser Logistické řetězce

2 Osnova výkladu Logistické ř et ě zce Pasivní prvky logistiky Materiál Obaly Manipula č ní a p ř epravní jednotky P ř epravní prost ř edky Aktivní prvky logistiky Manipula č ní prost ř edky Dopravní prost ř edky Železni č ní vozidla Plavidla

3 Logistické řetězce Logistické ř et ě zce zabezpe č ují pohyb materiálu, p ř ípadn ě energie, nebo osob ve výrobních a ob ě hových procesech s využitím informací a financí k tomu pot ř ebných. Jejich struktura a chování vychází z požadavku pružn ě a hospodárn ě uspokojit pot ř ebu finálních zákazník ů. Tento pohyb se uskute čň uje pomocí: manipula č ních, dopravních a pomocných prost ř edk ů. Pro ř ízení všech t ě chto logistických proces ů je nezbytné získávání, zpracování a p ř enos informací v č etn ě pokyn ů a informací p ř ispívajících k usm ě rn ě ní t ě chto proces ů (zp ě tné vazby) žádoucím sm ě rem.

4 Články logistických řetězců Logistické ř et ě zce jsou tvo ř eny jednotlivými č lánky. Jimi mohou být s p ř ihlédnutím ke zvolené rozlišovací úrovni: ve výrob ě : továrny, p ř ípadn ě jejich dílny, výrobní linky, sklady, a mezisklady, v doprav ě : železni č ní stanice, námo ř ní p ř ístavy, letišt ě, v obchod ě : prodejny, maloobchodní a velkoobchodní sklady, nebo v ě tší celky: logistické areály, r ů zné terminály, p ř ekladišt ě, budovy i plochy. Mezi t ě mito č lánky probíhají v rámci logistických ř et ě zc ů : materiálové, informa č ní, pen ě žní, energetické a p ř ípadn ě i další toky. Cílem logistických ř et ě zc ů i proces ů, které se uskute čň ují mezi jejich jednotlivými č lánky, je optimáln ě uspokojit hmotné pot ř eby zákazník ů.

5 Pasivní prvky log. řetězců Pasivními logistickými prvky nazýváme: materiál, obaly, p ř epravní prost ř edky, odpad a informace, které jsou podrobovány netechnologickým operacím. Pod pojmem materiál je možno zahrnout suroviny, základní a pomocný materiál, díly, nedokon č ené a hotové výrobky obaly i odpad. P ř echod materiálu v tržním hospodá ř ství se uskute čň uje prost ř ednictvím sm ě ny a proto n ě kdy o n ě m mluvíme jako o zboží. Materiál P ř i plánování logistických ř et ě zc ů je nutno mít dokonalou znalost o materiálu se kterým bude manipulováno a hlavn ě o jeho charakteristických vlastnostech, množství a tvaru. Za tím ú č elem se provádí klasifikace materiálu v rámci které se rozt ř ídí do manipula č ních skupin zboží s velmi podobnými vlastnostmi. Na tomto základ ě je lze manipulovat ur č itým typem technických prost ř edk ů shodným zp ů sobem. Základní č len ě ní materiálu je podle skupenství na: pevný (kusový a sypký), kapalný a plynný materiál.

6 Obaly Obaly pomáhají vytvá ř et manipula č ní a p ř epravní jednotky, chrání zboží p ř ed ztrátou i poškozením a mají ř adu dalších funkcí. Za posledních deset let i u nás stoupl význam obal ů v oblasti informací o výrobcích. Jejich ú č elem je: identifikace obsahu, údaje pot ř ebné pro p ř epravu a manipulaci jako je p ř íjemce, odesílatel, zp ů sob manipulace, p ř epravy a uložení (t ě žišt ě, sm ě r nahoru), informace pro kupující, zvlášt ě u spot ř ebitelského balení a propagace výrobku i firmy. Obaly č asto plní více funkcí sou č asn ě podle toho o jaký druh obalu se jedná. Je možno rozlišovat t ř i druhy obal ů : spot ř ebitelské, distribu č ní a p ř epravní.

7 Manipulační a přepravní jednotky a jejich členění Jedním z nejd ů ležit ě jších logistických požadavk ů je vytvo ř it z manipulovaného a p ř epravovaného materiálu co nejd ř íve ucelenou manipula č ní a p ř epravní jednotku, která bez p ř epracování prochází co nejdelším úsekem logistických ř et ě zc ů. Uplatn ě ní tohoto principu p ř ízniv ě ovliv ň uje kvalitu i cenu všech logistických č inností realizovaných v rámci ob ě hových i výrobních proces ů. 1. Ru č n ě manipulovatelné základní manipula č ní jednotky je možno charakterizovat takto: Tyto nejmenší manipula č ní jednotky mohou mít vzhledem k ru č ní manipulaci, kterou provád ě jí i ženy, maximální hmotnost 15 kg a jsou dále ned ě litelné, mohou být tvo ř eny podložkou, krytou smrš ť ovací folií, lepenkovým kartonem, pytlem, sudem, demižonem i ukládacími bednami, nebo p ř epravkami, Manipulace je provád ě na ru č n ě, nebo pomocí r ů zných vozík ů, dopravník ů apod. 2. Mechanizovan ě,p ř ípadn ě automatizovan ě manipulované menší manipula č ní a p ř epravní jednotky které: umož ň ují mechanizovanou i automatizovanou manipulaci ve skladech i p ř i p ř ekládce do a z navazujících dopravních prost ř edk ů, jsou složeny z více jednotek p ř edchozí kategorie a mají maximální hmotnost 250 – 1000 kg (n ě kdy dokonce až do 5000 kg), jsou manipulovány nízkozdvižnými i vysokozdvižnými vozíky, regálovými zaklada č i, stohovacími je ř áby, p ř ípadn ě ru č ním odtla č ením na kratší vzdálenost ( roltejnery ). Jako p ř epravní prost ř edky této kategorie se uplat ň ují palety, malé kontejnery, roltejnery a n ě kdy i pakety.

8 Manipulační a přepravní jednotky a jejich členění 3. Velké p ř epravní jednotky pro dálkovou vnitrozemskou a námo ř ní, v ě tšinou kombinovanou dopravu které: využívají mechanizovanou, nebo automatizovanou manipulaci a uplat ň ují se v dálkové p ř eprav ě, jsou složeny z více jednotek p ř edchozí kategorie a mají maximální hmotnost do 30 500 kg, jsou manipulovány speciálními je ř áby, bo č ními p ř eklada č i, portálovými zdvižnými vozy, vozy se zdvižnou ložnou plochou apod. Jako p ř epravní jednotky se zde uplat ň ují velké kontejnery ISO ř ad 1 A – D, letecké kontejnery a r ů zné vým ě nné nástavby. 4. Mimo ř ádn ě velké p ř epravní jednotky (bárky) uplat ň ované ve vnitrozemské vodní a námo ř ní doprav ě které: používají v dálkové kombinované doprav ě po velkých vnitrozemských vodních tocích a po mo ř i speciáln ě upravených p ř epravních prost ř edk ů „plovoucích kontejner ů “ (bárek), mají hmotnosti zpravidla od 400 do 2000 tun, p ř epravují se námo ř ními nosi č i Manipulují se palubními portálovými je ř áby, zdvižnými plošinami, nebo p ř ímým vplouváním do námo ř ních nosi čů.

9 Přepravní prostředky P ř epravní prost ř edky jsou technické prost ř edky, které usnad ň ují manipulaci i p ř epravu a spoluvytvá ř í manipula č ní, nebo p ř epravní jednotky. Jako p ř epravní prost ř edky se v našich podmínkách používají: ukládací bedny, p ř epravky, palety a kontejnery. Ukládací bedny Tyto bedny jsou p ř izp ů sobeny k ru č ní manipulaci, ale mohou být manipulovány i mechanicky, nebo automaticky pomocí r ů zných dopravník ů, (vále č kových kuli č kových, nebo kladi č kových) i regálových zaklada čů. Jsou p ř epravovány samostatn ě na r ů zných vozících, nebo pomocí uložení na paletách pomocí vidlicových vozík ů.

10

11 Přepravní prostředky P ř epravky Používají se k rozvozu spot ř ebního zboží hlavn ě z výrobních, nebo velkoobchodních sklad ů do prodejen maloobchodu. Bývají zhotoveny obdobn ě jako ukládací bedny z plastu, nebo kovu, jsou stohovatelné a uzp ů sobené pro ru č ní manipulaci. Palety jsou p ř epravní prost ř edky ur č ené pro manipulaci ve výrob ě mezi jednotlivými operacemi i ve skladech a p ř i p ř eprav ě. P ř ináší zefektivn ě ní logistických proces ů prakticky p ř i všech operacích uskute čň ovaných v rámci logistických ř et ě zc ů. Jejich parametry odpovídají standard ů m ISO.

12 Euro palety Euro palety jsou velmi rozší ř eným typem vým ě nných p ř epravních palet. Smyslem využití t ě chto palet je dokonalé využití prostoru p ř i p ř eprav ě, což je dosaženo detailním normováním všech parametr ů europalet. Euro paleta je plochá d ř ev ě ná paleta o rozm ě rech 1200×800×144 mm (délka × ší ř ka × výška), s plochou 0,96 m². Váha palety je cca 20–24 kg dle vlhkosti d ř eva. Jednotlivé d ř ev ě né díly palety jsou spojené 78 speciálními h ř ebíky. Výroba europalet je definována velmi podrobn ě - je definováno nap ř. i umíst ě ní jednotlivých h ř ebík ů. Nosnost europalet je nejvýše 1500 kg, dovoleno je stohovat nejvýše t ř i euro palety na sebe. Europaleta je takzvan ě č ty ř stranná paleta, což znamená, že je možné s paletou manipulovat vysokozdvižným vozíkem č i jiným transportním za ř ízením ze všech 4 stran.

13 Kontejnery Kontejner je p ř epravní prost ř edek trvalé povahy, dostate č n ě pevný, uzp ů sobený k opakovanému použití, speciáln ě konstruovaný tak, aby uleh č oval p ř epravu zboží jedním, nebo více druhy dopravy a aby jej bylo možno lehce plnit a vyprazd ň ovat. Má mít vnit ř ní objem v ě tší, než 1 m3.

14

15 Aktivní prvky logistických systémů Aktivní prvky v logistických systémech realizují transformaci objekt ů logistických proces ů (pasivních prvk ů ) spo č ívající v p ř em ě n ě objednávek na p ř emíst ě ní (p ř ípadn ě úprav ě a ochrany) ur č itých výrobk ů na jejich realizaci (dodávky). Fyzicky se zde v logistických systémech pomocí aktivních prvk ů uskute čň ují netechnologické operace s pasivními prvky, které spo č ívají v jejich: p ř emíst ě ní, úprav ě, zachování neporušenosti a v operacích s informacemi, které tyto procesy doprovází (sb ě r, p ř enos, zpracování a úschova). Mezi aktivní prvky uplat ň ované v logistických systémech je možno za ř adit: manipula č ní prost ř edky, dopravní prost ř edky, prost ř edky pro získávání (ozna č ování, sledování, automatickou identifikaci) i zpracování informací a ostatní prost ř edky.

16 Manipulační prostředky Manipula č ní prost ř edky p ř edstavují velmi rozsáhlou oblast r ů zných technických za ř ízení ur č ených k p ř emís ť ování materiálu ve vertikálním i horizontálním sm ě ru na krátkou vzdálenost. Ř adíme mezi n ě : 1. Za ř ízení na p ř etržitou manipulaci s cyklickým provozem: dopravní vozíky, je ř áby, lopatové rypadla a buldozery, výtahy a shrnovací mechanické lopaty a lanové shrnova č e. 2. Za ř ízení na p ř etržitou manipulaci s periodickou ob ě žným provozem: podv ě sné dopravníky, visuté lanovky a podlahové dopravníky. 3. Za ř ízení na plynulou nep ř etržitou manipulaci s kontinuálním provozem: dopravníky s tažným nosným prost ř edkem (pásové a č lánkové,elevátory), dopravníky s tažným vle č ným prost ř edkem (hradlové a záchytkové, redlery), dopravníky bez tažného prost ř edku (dopravní skluzy,vále č kové a kladi č kové trat ě,závitové,vibra č ní a vrhací dopravníky), pneumatické dopravní soustavy a hydraulické dopravní soustavy. 4. Dopl ň ková manipula č ní za ř ízení: zásobníky, uzáv ě ry zásobník ů, podáva č e, naklada č e a vyklada č e, zaklada č e a vysklad ň ovací stroje.

17

18 Dopravní prostředky Dopravní prost ř edky zabezpe č ují v logistických systémech p ř emíst ě ní (p ř epravu) zboží na v ě tší vzdálenosti a s rostoucí výrobní kooperací hrají stále významn ě jší úlohu v kvalit ě poskytovaných služeb i nákladech na zabezpe č ení logistických systém ů. Jsou sou č ástí v ě tšiny logistických technologií a mimo ř ádn ě d ů ležitým faktorem fyzické distribuce. D ě líme je do následujících skupin: Silni č ní vozidla Železni č ní vozidla Plavidla

19 Silniční vozidla Pro p ř epravu zboží se v silni č ní doprav ě používají základní typy dopravních prost ř edk ů, které je možno č lenit : dle podvozk ů na: klasické nákladní automobily, p ř ív ě sy, nebo náv ě sy dle koncepcí nástaveb na: univerzální (valníky)a speciální (r ů zné sk ř í ň ové, nádržkové, izotermické, pro p ř epravu a manipulaci s kontejnery a vým ě nnými nástavbami, p ř ípadn ě vybavené r ů zným dalším speciálním za ř ízením). Klasické nákladní automobily mají integrován motor i ložný prostor v jednom celku dopravního prost ř edku. P ř ív ě sy jsou dvou, nebo vícenápravová silni č ní vozidla, která jsou výrazn ě levn ě jší než nákladní automobily a nemají samostatnou hnací jednotku. Taha č e jsou silni č ní vozidla vybavená výkonným motorem, která mají místo ložného prostoru za ř ízení pro oto č né upevn ě ní p ř ední č ásti náv ě su

20

21 Železniční vozidla Železni č ní vozy jsou podle základních vlastností, vycházejících z jejich konstrukce, na základ ě Úmluvy o vzájemném používání nákladních voz ů v mezinárodní p ř eprav ě ( RIV) roz č len ě ny do základních ř ad (typ ů ) voz ů. Základní písmenné ozna č ení ř ad železni č ních voz ů, jejich název a uplatn ě ní je podle materiál ů Č D následující: G - kryté ( T s otevíratelnou st ř echou), M - kryté pro p ř epravu živých zví ř at, E - otev ř ené vysokost ě nné, K,R - otev ř ené nízkost ě nné, F,T - výsypné, K,R - plošinové, L,S - oplenové, I - chladící, U - nádržkové, a další.

22

23 Plavidla Ve vnitrozemské vodní doprav ě se používají pro p ř epravu tato plavidla: motorové nákladní lod ě (jsou rychlejší a operativn ě jší), vle č né č luny (spíše v minulosti), tla č né č luny( spojené na velkých ř ekách do v ě tších soulodí), plovoucí kontejnery - bárky ( u typu Lash jsou ukládány na železni č ní podvozky a u interlicht ě r ů vplouvají do námo ř ních nosi čů apod.), ř í č n ě námo ř ní lod ě na v ě tších tocích (mohou plout po ř ekách i okrajových a vnitrozemských mo ř ích) a r ů zné speciální lod ě (cisternové, plovoucí je ř áby, sací bagry apod. )

24

25 Plavidla V námo ř ní doprav ě se používají tyto typy námo ř ních lodí: konven č ní (pro všeobecné zboží, umož ň ující zvlášt ě v menších p ř ístavech rozvojových zemí p ř ekládku kusového zboží i kontejner ů také vlastními za ř ízeními – je ř áby), kabotážní lod ě pro p ř epravu zboží p ř i pob ř eží v blízkosti velkých p ř ístav ů, kontejnerové lod ě pro záoceánskou p ř epravu velkého množství kontejner ů mezi nejd ů ležit ě jšími sv ě tovými p ř ístavy, lod ě pro p ř epravu typu Ro/Ro ( umož ň ují horizontální p ř ekládku silni č ních i železni č ních vozidel najížd ě ním), námo ř ní nosi č e bárek ( jde o p ř epravu plovoucích kontejner ů – bárek u systém ů LASH, INTERLICHTER a dalších).

26 Klíčová slova

27 Otázky a úkoly Objasn ě te, co chápeme pod pojmem logistické ř et ě zce? Co jsou pasivní prvky logistických systém ů ? Vyjmenujte základní prvky a krátce je charakterizujte. Co jsou aktivní prvky logistických systém ů ? Vyjmenujte základní prvky a krátce je charakterizujte.


Stáhnout ppt "Zpracoval Ing. Jan Weiser Logistické řetězce. Osnova výkladu Logistické ř et ě zce Pasivní prvky logistiky Materiál Obaly Manipula č ní a p ř epravní."

Podobné prezentace


Reklamy Google