Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Jana Tká č iková, PhD. Právní režim pozemků sloužících dopravě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Jana Tká č iková, PhD. Právní režim pozemků sloužících dopravě."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Jana Tká č iková, PhD. Právní režim pozemků sloužících dopravě

2 Prameny právní úpravy dle druhu dopravy Silni č ní doprava  Z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Drážní doprava  Z. č. 266/1994 Sb., o drahách Letecká doprava  Z. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví Vodní doprava  Z. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavb ě

3 Právní režim pozemků - pozemních komunikací Pozemní komunikace - dopravní cesta ur č ená k užití silni č ními a jinými vozidly a chodci, v č etn ě pevných za ř ízení nutných pro zajišt ě ní tohoto užití a jeho bezpe č nosti Druhy Dálnice Silnice – I., II., III. t ř ídy Místní komunikace – I., II., III., IV. t ř ídy Ú č elové komunikace O za ř azení rozhoduje p ř íslušný silni č ní správní ú ř ad (ur č ení, dopravní význam, vybavení)

4 Majetkoprávní režim pozemních komunikací Dálnice a silnice I. t ř ídy - vlastníkem je stát - MD m ů že smluvn ě p ř evést výkon n ě kterých práv a povinností státu na organizace správy a údržby silnic, jejichž z ř izovatelem jsou kraje (úplatn ě ) - MD po projednání s MF m ů že na dobu ur č itou, nejdéle na dobu 35 let, smluvn ě p ř evést výkon n ě kterých práv a povinností státu na právnickou osobu vybranou dle zákona o schvalování ve ř ejných zakázek (koncesioná ř ská smlouva, úplatn ě ) Silnice II. a III. t ř ídy - vlastníkem je kraj, na jehož území se nacházejí Místní komunikace - vlastníkem je obec, na jejímž území se nacházejí Ú č elová komunikace - vlastníkem je právnická nebo fyzická osoba

5 Právní režim pozemků - pozemních komunikací Silni č ní pozemek - pozemky, na nichž je umíst ě no t ě leso dálnice, silnice a místní komunikace a silni č ní pomocný pozemek T ě leso pozemní komunikace - ohrani č eno spodním okrajem a vn ě jšími okraji stavby pozemní komunikace (vn ě jší okraje taras ů, zá ř ez ů, p ř íkop ů,…) Silni č ní pomocný pozemek - pruh pozemku p ř ilehlého po obou stranách k t ě lesu sloužící k ochran ě a údržb ě, pokud tyto pozemky jsou ve vlastnictví vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace. Silni č ní ochranné pásmo - prostor ohrani č ený svislými plochami k ochran ě a provozu mimo souvisle zastav ě né území obcí - vzniká rozhodnutím o umíst ě ní stavby - do výšky 50 m, do vzdálenosti od osy vozovky (p ř ilehlého jízdního pásu) 100 m/50m/15m - povolení pro umíst ě ní reklamních za ř ízení, stavby, terénní úpravy

6 Výstavba pozemních komunikací Speciální stavební ú ř ad – p ř íslušný silni č ní správní ú ř ad Stavební zákon a právní p ř edpisy na ochranu životního prost ř edí Získání pozemku pro výstavbu  smluvn ě  vyvlastn ě ním (vyvlast ň ovací ú ř ad, z. č. 184/2006 Sb., o vyvlastn ě ní)  z ř ízením v ě cného b ř emene (stavba na cizím pozemku, speciální stavební ú ř ad)

7 Užívání pozemních komunikací - obecné - Oprávn ě ní každého, bezplatn ě, obvyklým zp ů sobem, k ur č enému ú č elu Povinnost p ř izp ů sobit užívání stavu komunikace Zákazy (vý č et § 19 odst. 2) Zpoplatn ě ní (mýtné n. č asový poplatek) Omezení uzavírkami a objíž ď kami bez náhrady → povinnost strp ě t bezúplatn ě p ř evedený provoz

8 Užívání pozemních komunikací - zvláštní - Jiným než obvyklým zp ů sobem k jiným než ur č eným ú č el ů m Písemná žádost uživatele Povolení silni č ního správního ú ř adu (na dobu ur č itou) + souhlas vlastníka dot č ené pozemní komunikace (výjimka ve ř ejn ě prosp ě šná stavba) + souhlas MV n. Policie Č R

9 Omezení vlastníků nemovitostí sousedících Povinnost strp ě t provedení ochranných opat ř ení Povinnost provést ochranné opat ř ení na vlastní náklad Povinnost strp ě t vstup vlastníka pozemní komunikace

10 Účelové komunikace Pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro pot ř eby vlastník ů t ě chto nemovitostí nebo ke spojení t ě chto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospoda ř ování zem ě d ě lských a lesních pozemk ů. Vznik ze zákona Ve ř ejn ě p ř ístupné nebo sloužící pot ř eb ě vlastníka nebo provozovatele uzav ř eného prostoru nebo objektu

11 Pozemky sloužící dopravě po drahách Dráha - cesta ur č ená k pohybu drážních vozidel v č etn ě pevných za ř ízení pot ř ebných pro zajišt ě ní bezpe č nosti a plynulosti drážní dopravy Druhy drah  Železni č ní – celostátní, regionální, vle č ka, speciální  Tramvajová  Trolejbusová  Lanová Obvod dráhy - území ur č ené územním rozhodnutím pro umíst ě ní stavby dráhy (vymezen svislými plochami) Stavba dráhy - stavba cesty ur č ené k pohybu drážních vozidel a stavba, která rozši ř uje, dopl ň uje, m ě ní nebo zabezpe č uje dráhu bez ohledu, zda je v obvodu dráhy č i nikoliv

12 Ochrana dráhy Vázanost č inností v obvodu dráhy na povolení provozovatele dráhy Vymezení ve ř ejnosti p ř ístupných míst na dráze a v obvodu dráhy

13 Ochrana dráhy Ochranné pásmo dráhy - prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou ve vzdálenosti dle druhu dráhy od osy krajní koleje (hranic obvodu dráhy) - Z ř izování staveb a provád ě ní daných č inností pouze se souhlasem drážního správního ú ř adu - Oprávn ě ní provozovatele dráhy a dopravce vstupovat na cizí pozemky - Omezení vlastnického práva k p ř ilehlého nemovitosti k zajišt ě ní provozu tramvajových a trolejbusových drah - Povinnost vlastník ů sousedních pozemk ů strp ě t provedení nezbytných ochranných opat ř ení, resp. provést jej na vlastní náklad

14 Pozemky sloužící letecké dopravě Letišt ě - územn ě vymezená a vhodným zp ů sobem upravená plocha v č etn ě souboru staveb a za ř ízení letišt ě, trvale ur č ená ke vzlet ů m a p ř istávání letadel a k pohyb ů m letadel s tím souvisejícím Druhy letiš ť - Vnitrostátní a mezinárodní (dle vybavení, provozních podmínek a základního ur č ení) - Civilní - ve ř ejná a neve ř ejná - a vojenská (dle okruhu uživatel ů a charakteru) O stanovení druhu letišt ě a o jeho zm ě n ě rozhoduje Ú ř ad na základ ě žádosti provozovatele letišt ě po posouzení technických a provozních podmínek stanovených pro požadovaný druh letišt ě.

15 Další pojmy Plochy ur č ené ke vzlet ů m - územn ě vymezené plochy v územn ě plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území, ur č ené k vzlet ů m a p ř istáním letadel a s tím souvisejícím č innostem ALE K vzlet ů m a p ř istáním stanovených druh ů letadel p ř i vymezených leteckých č innostech lze použít jakékoliv plochy, pokud zajiš ť ují bezpe č ný vzlet nebo p ř istání. Letecká stavba - stavba letišt ě a stavba v prostoru letišt ě NEBO stavba sloužící k zajišt ě ní letového provozu mimo prostor letišt ě. Ochranná pásma leteckých staveb – vznik nabytím právní moci územního rozhodnutí o ochranném pásmu (souhlas Ú ř adu) kolem letiš ť kolem leteckých pozemních za ř ízení

16 Omezení Souhlas Ú ř adu ke z ř izování za ř ízení a provád ě ní č inností v ochranných pásmech Souhlas Ú ř adu a MO k umíst ě ní stanovených staveb a za ř ízení mimo ochranná pásma Oprávn ě ní provozovatele letišt ě nebo jiných leteckých staveb i mimo ochranných pásem ke vstupu na cizí pozemky, p ř edchozí prokazatelné informování vlastníka Povinnost vlastníka nemovitosti strp ě t omezení vlastnického práva ke své nemovitosti p ř i výkonu t ě chto oprávn ě ní

17 Pozemky sloužící vodní dopravě Vnitrozemskými vodními cestami - vodní toky a jiné vodní plochy, na kterých je možno provozovat plavbu. Druhy vodních cest  Sledované - dopravn ě významné (využívané a využitelné) - ú č elové  Ostatní Správce vodní cesty – vlastník nebo správce P ř ístav - tvo ř en vodní č ástí a pozemní č ástí p ř ístavu, kde lze p ř ekládat zboží, umožnit bezpe č ný výstup a nástup osob mezi plavidlem a b ř ehem, provád ě t opravy, vystrojování, zásobování a stání plavidel u náb ř eží k t ě mto ú č el ů m upraveného. - lze z ř izovat a provozovat jen se souhlasem plavebního ú ř adu


Stáhnout ppt "JUDr. Jana Tká č iková, PhD. Právní režim pozemků sloužících dopravě."

Podobné prezentace


Reklamy Google