Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 23. 9. 2014, 10:00 hod. D OPRAVA – PROJEKT MOS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 23. 9. 2014, 10:00 hod. D OPRAVA – PROJEKT MOS."— Transkript prezentace:

1 3. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 23. 9. 2014, 10:00 hod. D OPRAVA – PROJEKT MOS

2 Cíl první schůzky pracovní skupiny Dohoda s partnery na výstupech analýz Finalizace SWOT analýzy Cíl druhé schůzky pracovní skupiny Varianty řešení Cíle: hlavní, specifický; První návrhy opatření Cíl třetí schůzky pracovní skupiny Návrhy opatření Vize – cíle – indikátory → akční plán D OPRAVA – PROJEKT MOS

3 Vazba na ITI – integrované území investice  zlepšení obslužnosti regionu (kraj IDS),  zkvalitnění a optimalizace dopravního systému,  zkvalitnění dopravní infrastruktury,  zlepšení podmínek pro nemotorovou dopravu,  zvyšování bezpečnosti  optimalizace výdajů na dopravu.

4 D OPRAVA – PROJEKT MOS Program setkání Vize - slogan Strom problémů – problémové okruhy Cíle → opatření Indikátory --------------------------------------------------------------------------- Aktivity – projektové záměry

5 D OPRAVA – PROJEKT MOS VIZE strategie rozvoje Chomutovska - 2024 „Chomutovsko – region s dobrou prestiží a kvalitními službami – založený na plnohodnotném životě místních obyvatel a na spokojenosti návštěvníků, s výhodou vzájemně sladěných strategií, využívá kontrastu industriální krajiny a přírodního bohatství“

6 D OPRAVA – PROJEKT MOS SLOGAN HORY - DOLY Chomutovsko, region nečekaných možností

7 D OPRAVA – PROJEKT MOS STROM PROBLÉMŮ Definice hlavních problémů v oblasti dopravy a dopravní obslužnosti ORP Chomutov

8 D OPRAVA – PROJEKT MOS Problémy v ORP identifikované z ÚAP  Špatná dostupnost veřejné dopravy  Doprava dětí do školy, k lékaři  Komplikace údržby v zimním období  Špatný stav místních komunikací  Nízká míra využití železniční dopravy  Fragmentace krajiny novou trasou  Odklon od komunikace 1. třídy

9 D OPRAVA – PROJEKT MOS Dopravní infrastruktura - Identifikované problémy: Negativní vliv dopravy na obyvatele v obci (páteřní komunikace I/13 - nebezpečné úseky, hluk, prach) Špatná kvalita stávající dopravní infrastruktury Nevyhovující řešení komunikací (problémové body, nedostatečná šířka) Nedostatečné vybudování a vybavení, značení cyklostezek, cyklotras) Příležitosti: Dobudování dopravní infrastruktury hlavních tras Obchvaty obcí Bezpečné propojení obcí Zvýšení bezpečnosti dopravy Rozvoj meziobecní spolupráce (s dopravci, přeshraniční) plán zavedení integrovaného dopravního systému v ÚK (DPCHJ připraven zlepšení podmínek mobility osob se sníženou schopností pohybu a orientace

10 D OPRAVA – PROJEKT MOS Dopravní obslužnost - Identifikované problémy: Malá návaznost a četnost dopravních spojů Chybí návaznost na přímé spoje z Chomutova (obce) Nekoncepčnost řešení dopravy jako celku i v ÚK Redukce nebo rušení linek veřejné hromadné dopravy Zvýšení cen vstupů Příležitosti: zvýšení motivace občanů k využívání MHD a veřejné hromadné dopravy přechod vozidel MHD na alternativní pohon modernizace vozového parku, s důrazem na nízkopodlažní dopravní prostředky využití nových technologií v dopravě plán zavedení integrovaného dopravního systému v ÚK (DPCHJ připraven) zlepšení podmínek mobility osob se sníženou schopností pohybu a orientace

11 D OPRAVA – PROJEKT MOS Problémový okruh 1 : DEFICITY V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE Nevyhovující stav komunikací, špatná kvalita, nedostatečná údržba Nedostatečná kapacita pro parkování Nevyhovující řešení komunikací (problematické body, křižovatky…) Neexistence infrastruktury pro ekologickou dopravu Nedostatečné značení cyklotras a cyklostezek Nedostatečná infrastruktura pro cyklodopravu Pomalá příprava a realizace projektů hlavních silničních tras (I/13, R7)

12 D OPRAVA – PROJEKT MOS Problémový okruh 2 : NEPŘÍZNIVÉ VLIVY DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST Špatný technický stav vozidel MHD, zastaralost vozového parku Přetížení některých komunikací, rostoucí zatížení automobilovou dopravou Zvyšování znečištění ovzduší vlivem dopravy (hluk, prach,…) Nedokončené řešení bezbariérových přístupů pro osoby s omezenou schopností pohybu Zhoršení bezpečnosti silničního provozu Nebezpečné úseky komunikací

13 D OPRAVA – PROJEKT MOS Problémový okruh 3 : DEFICITY V DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI A ZAVÁDĚNÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Chybějící návaznost spojů, redukce nebo rušení některých linek veřejné hromadné dopravy Nárůst individuální automobilové dopravy Vysoké náklady na údržbu Neatraktivita ostatních druhů dopravy Absence preference vozidel MHD a veřejné hromadné dopravy Nenavazující doprava – regionální mezi kraji, ve městech mezi různými typy dopravy Nedostatečný (matoucí) navigační systém

14 D OPRAVA – PROJEKT MOS CÍLE: Návrh cílů: v oblasti dopravy ORP Chomutov

15 D OPRAVA – PROJEKT MOS CÍLE (návrhy z PS 2): HLAVNÍ CÍL: EFEKTIVNÍ BEZPEČNÁ DOPRAVA (SYSTÉM) SPECIFICKÝ CÍL 1: PODPORA EKOLOGICKÉ DOPRAVY SPECIFICKÝ CÍL 2: PODPORA MODERNÍCH INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPECIFICKÝ CÍL 3: ZATRAKTIVNĚNÍ MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY PRO OBČANY SPECIFICKÝ CÍL 4: TRANZITNÍ DOPRAVA MIMO OBCE SPECIFICKÝ CÍL 5: SYSTÉM DETEKCE NEBEZPEČNÝCH MÍST V DOPRAVĚ (JEJICH MINIMALIZACE)

16 D OPRAVA – PROJEKT MOS Cíl 1 : ZVÝŠIT KVALITU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURYZVÝŠIT KVALITU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Cíl 1.1 OPATŘENÍ: - Zlepšit stav místních komunikací - Odstranění problémových míst, zkapacitnění, rozšíření - Budování parkovišť, P+R, K+R, - Obchvaty obcí, tlak na ŘSD ZLEPŠIT STAV DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ZVÝŠIT PODÍL NEMOTOROVÉ DOPRAVY OPATŘENÍ: - Vybudování infrastruktury pro cyklodopravu - Vybudování zázemí pro ekologické dopravní prostředky - Značení cyklotras a cyklostezek Cíl 1.2

17 D OPRAVA – PROJEKT MOS Cíl 2 : SNÍŽENÍ NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V DOPRAVĚ SNÍŽENÍ NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V DOPRAVĚ Cíl 2.1 OPATŘENÍ: - Zvýšit podíl moderních ekologických prostředků MHD - Podpořit opatření ke snížení emisí z dopravy, CNG,… - Prosadit převedení tranzitní dopravy mimo obce, zvýšit podíl železniční dopravy ODSTRANIT ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ PROSTŘEDÍ ZAJISTIT VĚTŠÍ BEZPEČNOST V DOPRAVĚ OPATŘENÍ: - Odstranit nebezpečná místa, úseky komunikací, realizovat obchvaty obcí - Budování bezbariérových přístupů (nástupiště, chodníky, vstupy) Cíl 2.2

18 D OPRAVA – PROJEKT MOS Cíl 3 : ZVÝŠIT KOMFORT V PŘEPRAVĚ OSOB A ZAVÁDĚT MODERNÍ TECHNOLOGIE : ZVÝŠIT KOMFORT V PŘEPRAVĚ OSOB A ZAVÁDĚT MODERNÍ TECHNOLOGIE Cíl 3.1 OPATŘENÍ: -Spolupráce obcí a kraje při zajištění dopravní obslužnosti - Optimalizovat náklady na údržbu komunikací - Podpořit vybudování integrovaného dopravního systému ZAJISTIT VYHOVUJÍCÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST ZAVÁDĚT MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU OPATŘENÍ: -Zavést chytrý informační systém -Systém zvýhodněného parkování pro ekologické dopravní prostředky - Systém řízení dopravního provozu, aplikace pro detekci nebezpečných úseků Cíl 3.2

19 D OPRAVA – PROJEKT MOS INDIKÁTORY: Ověření cílů: v oblasti dopravy ORP Chomutov

20 D OPRAVA – PROJEKT MOS SMART kritéria pro formulaci cílů:kritéria pro formulaci cílů S pecifický Je jasně popsaný? M ěřitelný Lze jej snadno změřit? A mbiciózní Umožní nám přispět k řešení problému? R ealistický Máme nástroje, jak dosáhnout cíle? T ermínový Je reálné dosáhnout cíle v čase? r. 2024

21 DOPRAVA – PROJEKT MOS Příklady dobré praxe: v oblasti dopravy ORP Chomutov

22 D OPRAVA – PROJEKT MOS Příklady dobré praxe: http://www.obcesobe.cz/news/obecni-autobus-na- chebsku-jezdi-pro-vsechny/ http://www.audis.cz/doprava-v-regionu-orlickych-hor-a- podorlicka/spoje-na-zavolani-radiobus-ve-verejne- doprave.htm v oblasti dopravy ORP Chomutov

23 D OPRAVA – PROJEKT MOS AKTIVITY - projektové záměry: Návrhy: v oblasti dopravy ORP Chomutov

24 D OPRAVA – PROJEKT MOS Nástin řešení problémů a potřeb: Návrh č. 1: Podpora ekologické dopravy Přechod vozidel MHD na alternativní pohon Propojení stávajících cyklotras a cyklostezek bezpečnými úseky, vybudování tras pro cyklodopravu ve městech, včetně přehledného systému značení, vybavení zázemím (parkování, odpočívadla, zeleň) – pro turisty i do zaměstnání Tranzit mimo obce - vybudování obchvatů obcí – tlak na realizaci připravených projektů, podpora plynulého provozu na komunikacích Zatraktivnění městské a příměstské dopravy pro občany (zvýšení počtu osob přepravených veřejnou hromadnou dopravou – školní autobusy, přijatelná cena jízdného, četnost spojů)

25 D OPRAVA – PROJEKT MOS Nástin řešení problémů a potřeb: Návrh č. 2: Podpora moderních informačních technologií a systém detekce nebezpečných míst Napojení na IDS Systém sdílení dopravy, poptávkové dopravy (pozor na předpisy EU) Zavedení systému dopravních informací o volných parkovacích místech, chytré semafory, zastávky ? Vybudování a zavedení systému detekce nebezpečných úseků, míst Internetový portál pro detekci (hlášení občanů)

26 Harmonogram dalších prací do 30. září 2014 ANALYTICKÁ ČÁST ( vč. VOLITELNÉ TÉMA ) do 20. prosince 2014 DOKUMENT S TRATEGIE ( NÁVRH - VŠECH 5 TÉMAT ) do 31. března 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS ELEKTRONICKY ) do 15. dubna 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS V LISTINNÉ PODOBĚ ) ------------------------------------------------------------------------------ 2. SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ do 30. dubna 2015

27 Děkujeme za Vaši aktivní spolupráci


Stáhnout ppt "3. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 23. 9. 2014, 10:00 hod. D OPRAVA – PROJEKT MOS."

Podobné prezentace


Reklamy Google