Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální stav aplikace zákona o státní službě na Ministerstvu financí ČR Mgr. Jan Sixta, státní tajemník v Ministerstvu financí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální stav aplikace zákona o státní službě na Ministerstvu financí ČR Mgr. Jan Sixta, státní tajemník v Ministerstvu financí."— Transkript prezentace:

1 Aktuální stav aplikace zákona o státní službě na Ministerstvu financí ČR Mgr. Jan Sixta, státní tajemník v Ministerstvu financí

2 2 Služební úřady v rezortu financí Ministerstvo financí ČR Finanční správa ČR Nadřízenost MF vymezena v § 1 zákona č. 456/2001 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

3 První systemizace MF schválená k 1. 7. 2015 Struktura 1611 systemizovaných míst: 1250 státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými, 155 zaměstnanců v pracovním poměru, 203 představených a 3 vedoucí zaměstnanci

4 První systemizace MF schválená k 1. 7. 2015 Struktura míst představených (ZSS) Náměstci pro řízení sekce – 7 (+ 1 sekci řídí státní tajemník) Ředitelé odborů – 44 Vedoucí oddělení – 143, z toho 3 vedoucí samostatných oddělení Struktura míst vedoucích zaměstnanců (ZP) Vedoucí oddělení – 3, z toho 1 vedoucí samostatného oddělení

5 První systemizace MF schválená k 1. 7. 2015 Struktura oborů služby na funkčních místech (FM) Celkem jednotlivým místům přiřazeno 79 oborů služby 1 102 jednooborových FM 351 víceoborových FM 282 dvouoborových FM 59 tří oborových FM 8 čtyř oborových FM 1 pěti oborové FM a 1 šesti oborové FM Nejvíce využity obory služby Audit (na 432 FM), Finance (na 343 FM), Legislativa a právní činnost (na 224 FM) a Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím (na 148 FM).

6 Příprava systemizace a organizační struktury k 1. 1. 2016 Revize funkčních míst (FM) ve smyslu požadavků na: změnu odborného zaměření vzdělání, rozšíření nebo zúžení výčtu oborů služby na FM, převod FM z režimu zákoníku práce pod službu a naopak, přesuny FM pod jiné vedoucí oddělení v rámci struktury odboru, změny definovaných správních činností ve vazbě na katalog správních činností, upřesnění míst hrazených dotačními prostředky a stupeň a druh požadované jazykové úrovně.

7 7 Příprava systemizace a organizační struktury k 1. 1. 2016 První systemizace, kterou nenavrhuje člen vlády. Státní tajemník navrhuje v součinnosti s ministrem. Účelem je zejména zpřesnění vymezení služebních míst státních zaměstnanců a pracovních míst zaměstnanců. Napříště zásadnější změny systemizace pouze dojde-li ke změně působnosti služebního úřadu nebo podstatné změně podmínek, za kterých byla systemizace schválena.

8 8 Příprava systemizace a organizační struktury k 1. 1. 2016 Návrhy na změnu organizační struktury: nezbytné je nalezení shody s členem vlády nutná akceptace Ministerstvem vnitra MV může návrh předložit k rozhodnutí vládě, pokud není akceptováno jeho vyjádření k návrhu možné změny organizační struktury během roku stejným postupem schválením státním tajemníkem pokud důsledkem není skončení služebního poměru nebo odvolání představeného

9 9 Vznik služebních poměrů dle přechodných ustanovení ZSS 195 vedoucích zaměstnanců  187 představených (187 složilo k 31. 8. 2015 služební slib, 8 míst neobsazeno) 1250 ostatních zaměstnanců  1135 státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými (18 zaměstnanců o přijetí do služebního poměru nepožádalo, 97 míst neobsazeno)

10 10 Výběrová řízení - představení Dle přechodných ustanovení zákona o státní službě. Náměstci pro řízení sekce – vyhlášení v týdnu od 14. 9. 2015. Ostatní představení – vyhlášení do 30. 6. 2016 (průběžně rozloženo do celého období). Přechodná ustanovení se použijí i pro první výběrová řízení na neobsazená místa představených.

11 11 Výběrová řízení - představení Možnost přihlášení pouze pro státní zaměstnance na dobu neurčitou, kteří vykonávají službu na služebním místě alespoň v jednom stejném oboru služby, v jakém je služební místo představeného. Za státního zaměstnance se pro účely tohoto výběrového řízení považuje i stávající zaměstnanec ve služebním úřadu splňující podmínky pro přijetí do služebního poměru (jehož žádost není ještě vyřízena). Nefunguje zatím prostupnost vůči samosprávě, bezpečnostním sborům, orgánům EU a akademické sféře.

12 12 Výběrová řízení ostatní Volná služební místa státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými. Možnost přihlášení pro státní zaměstnance nebo jiné osoby, které splní zákonné podmínky dle § 25 ZSS. Budou vyhlašována paralelně s výběrovými řízeními na místa představených. Aktuální potřeba obsadit 97 míst.

13 13 Úřednická zkouška Není součástí výběrového řízení ani předpokladů pro přijetí do služebního poměru. Obecná část - až po přijetí do služebního poměru (písemný test). Zvláštní část – až po úspěšném vykonání obecné části (ústně před komisí). Možno však vykonat i předem (ti, kteří splňují předpoklady pro přijetí do služebního poměru).

14 14 Úřednická zkouška Splnění zákonných podmínek dle přechodných ustanovení ZSS => vykonání úřednické zkoušky fikcí. Zkouška zvláštní odborné způsobilosti úředníka územně samosprávného celku => uznání za rovnocennou obecné části úřednické zkoušky.

15 15 Úřednická zkouška Zvláštní část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka ÚSC k výkonu správní činnosti => při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu, při správě daní a poplatků uznání za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky pro obor služby 1) Finance Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1) § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky.

16 16 Úřednická zkouška Uznání kvalifikace podle zákona upravujícího uznávání odborné kvalifikace => uznání za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky pro obory služby Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a Audit 2). 2) § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky.

17 17 Úřednická zkouška Ministerstvo financí gestorem pro zvláštní část úřednické zkoušky v oborech služby: Finance, Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, Audit, Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, Loterie a jiné podobné hry, Finanční trh a Ekonomická ochrana státu.

18 18 Úřednická zkouška Pro 8 oborů služby v gesci Ministerstva financí 54 zkušebních komisí (4 Finance, 33 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění,4 Audit, 4 Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 3 Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 4 Loterie a jiné podobné hry, 3 Finanční trh a 3 Ekonomická ochrana státu). 174 zkušebních komisařů, 58 náhradníků

19 19 Změna struktury vnitřních aktů řízení Služební předpis nový typ interního normativního aktu vydává služební orgán (v ministerstvu státní tajemník) stanoví organizační věci služby (ne doslovně) další věcné působnosti dle zákona přenesení rozhodování služebního orgánu, rozvržení služební doby, hmotná odpovědnost, další požadavky na služební místa, zvláštní příplatky, forma a způsob ukládání příkazů k výkonu služby apod.

20 20 Změna struktury vnitřních aktů řízení Interní normativní akty vydávané ministrem podrobnosti výkonu působnosti, z hlediska působnosti ZSS hromadné ukládání služebních úkolů dle § 84 odst. 1, Osobní působnost služebních předpisů státní zaměstnanci + zaměstnanci v pracovním poměru vykonávající činnosti dle § 5 ZSS, možné rozhodnutí ministra o rozšíření závaznosti služebního předpisu pro zaměstnance v pracovním poměru nevykonávajícího činnosti podle § 5 ZSS + dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

21 21 Složitosti aplikace ZSS Administrativní náročnost Kolize některých ustanovení Předchozí souhlas k vedlejší výdělečné činnosti Rozhodování o odměňování – jednotlivá rozhodnutí i o odměnách Např. způsoby výpočtu náhrady platu Pro stávající SZ povinnost požádat o udělení souhlasu do 3 měsíců od vzniku služebního poměru

22 22 Dotazy ? Děkuji za pozornost Jan.Sixta@mfcr.cz


Stáhnout ppt "Aktuální stav aplikace zákona o státní službě na Ministerstvu financí ČR Mgr. Jan Sixta, státní tajemník v Ministerstvu financí."

Podobné prezentace


Reklamy Google