Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v rámci II. pilíře SZP  Strategický rámec  Finanční rámec  Priority pro RV 2) Co zůstává stejné  Cíle SZP  Rozsah možných opatření dle právního rámce EU  Potřeby ČR 3) Aktuální stav přípravy 2014+  Vybraná opatření PRV 4) Další kroky přípravy

3 Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společný strategický rámec (SSR) Dohoda o partnerství Program rozvoje venkova (EZFRV) Operační programy (EFRR, ESF, KF a ENRF) Přímé platby Společná zemědělská politika Možnost průřezového využití komunitně vedeného místního rozvoje formou metody Leader

4 Finanční rámec pro období 2014-2020  navržený rozpočet pro ČR z EZFRV je 2,17 mld. EUR (stávající rozpočet z EZFRV je 2,86 mld. EUR)  reálný rozpočet celkových veřejných prostředků pro program je tak o cca 1 mld. EUR nižší oproti 3,6 mld. ve stávajícím období  snaha o navýšení:  přesunem financí z I. pilíře (možnost až o 786 mil. EUR)  vyšším spolufinancováním ze státního rozpočtu  doplňkovostí podpor s ostatními fondy

5 Priority Unie pro rozvoj venkova a výběr opatření na základě potřeb ČR Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

6 Priority Unie pro rozvoj venkova a výběr opatření na základě potřeb ČR  nabídka opatření zůstává prakticky stejná  výběr opatření závisí na potřebách členských států  nutnost koncentrovat podporu - redukce opatření k zajištění efektivity  inovace, životní prostředí a změny klimatu jsou průřezová témata prolínající všemi prioritami  minimálně 30 % rozpočtu z EZRFV musí být určeno pro zmírnění klimatických změn a obhospodařování půdy (Agroenvironmentální- klimatické opatření, Ekologické zemědělství, Platby ve znevýhodněných oblastech)  minimálně 5 % rozpočtu z EZFRV musí být určeno pro metodu LEADER

7 Dopady sníženého rozpočtu na PRV celkově Aktuální varianta rozpočtu navrhuje dle celkových cílů opatření následující podíly na rozpočtu PRV - poměry zůstávají zachovány i při snížené míře kofinancování Konkurenceschopnost + zaměstnanost 34 % Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, klima (včetně závazků z období 2007-2013) 60 % metoda Leader (minimální povinný podíl) 5 % Technická pomoc 1 %

8 Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví Opatření horizontálně přispívají k předchozím prezentovaným prioritám  Odborné vzdělávání a informační činnost (čl. 15)  Poradenské služby (čl. 16)  Spolupráce (čl. 36) Podpora vývoje nových produktů, postupů, procesů a technologií v zemědělství a potravinářství Podpora horizontální a vertikální spolupráce Zřizování a fungování operačních skupin EIP

9 Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví Rozpočet bez přesunu z I. P v mil. EUR Rozpočet s přesunem z I. P v mil. EUR Rozpočet 2007-2013 v mil. EUR Míra kofinancování 75 %85 %75 %85 % Odborné vzdělávání a informační činnost 76151315 Poradenské služby 109141214 Spolupráce 15013015013545

10 Předávání znalostí a informační akce Příjemce: subjekt, který je akreditován MZe Uživatel: zemědělec, zpracovatel, vlastník půdy, osoba hospodařící v lesích Popis opatření: Zabezpečení zvyšování znalostí a dovedností a předávání informací pracovníkům v zemědělském, potravinářském a lesnickém odvětví a vlastníkům půdy formou vzdělávacích aktivit, kurzů atd. Podpora: přímá nevratná dotace s maximální mírou až 100 % způsobilých výdajů. Uvažované limity na projekt 50 tis. - 1 mil. Kč

11 Poradenské služby Příjemce: Poskytovatel poradenské služby akreditovaný MZe/ vybraný na základě výběrového řízení dle zákona o VZ Uživatel: zemědělec, zpracovatel, vlastník půdy, osoba hospodařící v lesích Popis opatření: Poskytování poradenských služeb pro zemědělce a lesníky. Podpora: přímá nevratná dotace s maximální mírou až 80 % způsobilých výdajů. míra podpory poradenské služby v oblasti lesního hospodářství bude zpřesněna dle typu poskytované veřejné podpory. maximální výše dotace, čerpaná na poradenské služby poskytnuté jednomu podniku, činí 1 500 EUR/rok.

12 Spolupráce (Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií) Příjemce: Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt podniká v odvětví zemědělství, potravinářství nebo lesnictví. Popis opatření: Přímé investiční náklady na vývoj nových produktů, postupů, procesů a technologií v zemědělství a potravinářství a lesním hospodářství včetně provozních nákladů na spolupráci, studie a propagaci. Podpora: Míra dotace bude stanovena v souladu s pravidly veřejné podpory

13 Spolupráce (Podpora horizontální a vertikální spolupráce) Příjemce: Podnikatelské subjekty v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví, NNO zastupující tyto subjekty, obce a jejich svazky, službové subjekty. Popis opatření: Podpora spolupráce mezi různými subjekty, zejména podpora krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů včetně podpory propagace v místním kontextu, organizace společných pracovních procesů, sdílení zařízení a zdrojů, společný přístup k projektům v oblasti využití OZE apod. Podpora: míra dotace bude stanovena v souladu s pravidly veřejné podpory.

14 Spolupráce (Zřizování a fungování operačních skupin EIP) Příjemce: Operační skupiny EIP Popis opatření: Podpora spolupráce mezi různými subjekty s cílem podpory KDŘ a místních trhů včetně podpory propagace v místním kontextu, organizace společných pracovních procesů, sdílení zařízení a zdrojů, společný přístup k projektům v oblasti využití OZE apod. Podpora: míra dotace bude stanovena v souladu s pravidly veřejné podpory.

15 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti … Vybraná opatření  Investice do hmotného majetku (čl. 18 a)) Investice do zemědělských podniků  Pozemkové úpravy (čl. 18 c))  Zahájení činnosti mladých zemědělců (čl. 20 1. a) i ))  Lesnická infrastruktura (čl. 18 c))  Investice do lesních technologií a zpracování lesnických produktů a jejich uvádění na trh (čl. 27)

16 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti … Rozpočet bez přesunu z I. P v mil. EUR Rozpočet s přesunem z I. P v mil. EUR Rozpočet 2007-2013 v mil. EUR Míra kofinancování 75 %85 %75 %85 % Investice do hmotného majetku * 370321488440442 Pozemkové úpravy 120104150134173 Zahájení činnosti mladých 5043605458 Lesnická infrastruktura 4035504544 Investice do lesnických technologií 3026353141

17 Investice do hmotného majetku Příjemce: Investice do zemědělských podniků: zemědělský podnikatel, službové subjekty převážně vlastněné zemědělskými prvovýrobci Popis opatření: Podpora investic do staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu (stáje, dojírny, jímky…), speciálních mobilních strojů a investice do zpracování zemědělských produktů. Podpora: 40% způsobilých výdajů, možnost navýšení o 10% pro mladé zemědělce, znevýhodněné oblasti, projekty spolupráce, pro velké podniky v zemědělství pouze 30 %

18 Investice do hmotného majetku  Pro investice do zemědělské prvovýroby je nutné rozhodnout o rozdělení alokace mezi rostlinnou a živočišnou výrobu (v současném období je poměr cca 75 % ŽV: 25 % RV)  Strategie pro růst doporučuje vytvoření samostatných sektorových obálek pro živočišnou výrobu  Navrhujeme k diskusi:dojnice 28 % prasata 25 % KBTPM 21 % drůbež 18 % ovce a kozy 5 % ostatní (včely, králíci atp.) 3 %  Dále je nezbytné rozhodnout o podpoře zemědělských strojů.

19 Pozemkové úpravy Příjemce: pobočky krajských pozemkových úřadů Popis opatření: Realizace plánů společných zařízení dle schváleného návrhu PÚ (zpřístupnění pozemků, protierozní a vodohospodářská opatření apod.) a geodetické projekty (zaměření území, vytyčení pozemků). Podpora: V případě, že je žadatelem SPÚ, pak je míra dotace až 100 % způsobilých výdajů, jinak dle pravidel veřejné podpory.

20 Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce Příjemce: Zemědělský podnikatel (PO, FO mladší 40 let) – mikropodnik nebo malý podnik. Popis opatření: Stimulace zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory investic nezbytných pro realizaci podnikatelského plánu. Podpora: přímá nevratná dotace ve dvou splátkách na plnění podnikatelského plánu na pětileté období

21 Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce  Maximální výše podpory je navržena na 40 tis. EUR (nařízení umožňuje až 70 tis. EUR)  Nezbytnost definice minimální velikosti podniku pro vstup do opatření  Jako ukazatel je navržena hodnota minimálního objemu standardní produkce za jednotlivá výrobní zaměření dle typologie farem  Standardní produkce musí zajistit adekvátní roční příjem alespoň pro jednoho plně zaměstnaného pracovníka v hospodářství (odpovídá 150 tis. Kč)

22 Lesnická infrastruktura Příjemce: subjekt hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých subjektů nebo obcí Popis opatření: Investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů. Podpora bude směrována zejména do takových rekonstrukcí, které umožní přeřazení přibližovacích cest (třída L3, L4) do vyšší kategorie odvozních cest (třída L1, L2). Podpora: míra dotace bude stanovena v závislosti na typu veřejné podpory.

23 Investice do nových lesnických technologií a zpracování lesnických výrobků a jejich uvádění na trh Příjemce: subjekty hospodařící v lesích, které jsou v majetku soukromých subjektů nebo obcí, školkařské subjekty ( k dořešení s EK), malé pilařské podniky Popis opatření: Investice do strojů, technologií a zařízení pro přípravu sadebního materiálu, pořízení strojů a technologií pro hospodaření v lese, výstavba či modernizace provozu dřevozpracujících provozoven a pořízení technologií ke zpracování zbytkové biomasy. Podpora: míra dotace bude stanovena v závislosti na typu veřejné podpory.

24 Podpora organizace potravinového řetězce Vybraná opatření pro prioritní oblasti: 3A  Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin (čl. 17)  Investice do hmotného majetku (čl. 18 b)) Investice do zpracování zemědělských produktů (Annex I)  Seskupení producentů (čl. 28)  Platby za dobré životní podmínky zvířat (čl. 34)

25 Podpora organizace potravinového řetězce Rozpočet bez přesunu z I. P v mil. EUR Rozpočet s přesunem z I. P v mil. EUR Rozpočet 2007-2013 v mil. EUR Míra kofinancování 75 %85 %75 %85 % Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin 003128 neimplementováno Investice do hmotného majetku * 370321488440442 Zřizování seskupení producentů 001614 7 (jen staré závazky)

26 Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin Příjemce: zemědělský podnikatel - malý a střední podnik Popis opatření: Zapojení zemědělců v režimu jakosti garantovaného Národní značkou KLASA.  koncentrace prostředků na značku, která je známá většině spotřebitelů  Nezbytné je vlastní zavedení zemědělské Klasy a vyřešit systém nezávislých kontrol, který je pro poskytnutí podpory nezbytný Podpora: roční pobídková platba výše stanovena na základě fixních nákladů vyplývajících z účasti v podporovaných programech, nejdéle na dobu 5 let maximální míra podpory: 3 000 EUR na podnik

27 Investice do hmotného majetku Příjemce: Investice do potravinářských podniků: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku. Popis opatření: Podpora investic pro zpracování zemědělských produktů (finální úpravu, balení a značení výrobků, investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů investice související s uváděním produktů na trh, investice do čištění odpadních vod…) Podpora: 40% způsobilých výdajů, možnost navýšení o 10% pro mladé zemědělce, znevýhodněné oblasti, projekty spolupráce, pro velké podniky v zemědělství pouze 30 % Výraznější cílení na inovace.

28 Zřizování seskupení producentů  Je nezbytné rozhodnout o implementaci tohoto opatření ( i s ohledem na ponížený rozpočet PRV)  problémy s nejednotností názorů NNO na základní princip a cíle opatření  V případě implementace opatření je třeba rozhodnout, zda se bude podpora vyplácet na základě odbytu všech komodit, či pouze některých konkrétních komodit.  nutná definice minimální výše roční produkce u každé komodity, kterou musí každé seskupení v daném roce dosáhnout

29 Platby za dobré životní podmínky zvířat Příjemce: zemědělský podnikatel Popis opatření: Kompenzační platba zemědělcům, kteří se zaváží k ročnímu závazku poskytovat dobré životní podmínky pro zvířata jdoucí nad rámec povinných standardů. Závazek lze každoročně obnovovat. Podpora: podpora formou jednorázové platby - sazby na dobytčí jednotku (max. 500 EUR /DJ).

30 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje Vybraná opatření pro prioritní oblasti 6A  Investice do nezemědělských činností (20 1. b)) 6B  LEADER (čl. 42- 45)

31 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje Rozpočet bez přesunu z I. P v mil. EUR Rozpočet s přesunem z I. P v mil. EUR Rozpočet 2007-2013 v mil. EUR Míra kofinancování 75 %85 %75 %85 % Investice do nezemědělských činností 207180242218328 LEADER 145126184165206

32 Investice do nezemědělských činností Odůvodnění opatření: Stabilizace venkovského obyvatelstva prostřednictvím zajištění pracovních příležitostí Popis opatření: Investice k diverzifikaci činností zemědělských subjektů. Podpora bude poskytována na zahájení a rozvoj nezemědělské činnosti. Příjemce: zemědělský podnikatel Podpora: míra dotace bude stanovena v závislosti na typu veřejné podpory.

33 LEADER Odůvodnění: Metoda LEADER umožňuje lepší cílení podpor, neboť o potřebách a prioritách daného území rozhodují lidé, kteří zde žijí. Implementace je povinná z nařízení. Popis: V rámci podpory metody LEADER bude dotace poskytována na činnost MAS a spolupráci mezi nimi. Podporovány budou rovněž projekty konečných žadatelů z území MAS, které budou v souladu se strategií rozvoje dané MAS. Příjemce: Místní akční skupina (MAS), koneční žadatelé z území MAS Podpora: výše a míra podpory je závislá na typu realizovaného projektu.

34 Další kroky při přípravě PRV  Dopracování detailů pro vybraná opatření PRV  Dořešení bodů k rozhodnutí ze strany vedení ministerstva (finanční obálky na opatření, výše sazeb…)  Neformální konzultace s EK  Předložení informace o PRV MMR k dopracování DoP (IV. Q 2013)  Předložení PRV ke schválení vládě ČR (I.Q 2014)  Oficiální předložení PRV EK (I - II. Q 2014) Průběžně: konzultace s veřejností, partnery, ostatními ministerstvy ex-ante hodnocení, proces SEA


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google