Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ústavního práva IX sarkarlova LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (LZPS) Katolog P a S, které vytváří status občana (aj. subjektů) Ideové zdroje:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ústavního práva IX sarkarlova LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (LZPS) Katolog P a S, které vytváří status občana (aj. subjektů) Ideové zdroje:"— Transkript prezentace:

1 Základy ústavního práva IX sarkarlova LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (LZPS) Katolog P a S, které vytváří status občana (aj. subjektů) Ideové zdroje: koncepce přirozených práv, právního státu, návaznost na Deklaraci práv člověka a občana (1789), ÚL1920, demokrat. ústavy, Všeobecná deklarace LP (1948), Evropská úmluva o ochraně LP a S atp. „Práva“, „svobody“ Vznik: 1991(9.1.), ú.z. 23/91 kterým se uvozuje LZPS – 1992: ČNR deklarace usnesením, publikace opět 2/93Sb. Postavení: Ústavní síla, 1 novelizace; součást ústavního pořádku

2 Základy ústavního práva IX sarkarlova Subjekty práv a svobod Dělení práv: - individuální-hmotněprávní - kolektivní -procesněprávní Omezení ZPS/ukládání povinnosti - Povinnosti :čl.4 (1); jediná povinnost výslovně ( ale i např. 11(3,5), 17(5), 35(3) atp.) - Čl. 4(2,3,4) : obecně výkladové pravidlo jak pro orgán ZÁK. moci, tak pro soudy (ÚS); pro urč. kategorie osob čl.44 ; polit. PaS : čl. 22 (vztah k čl.9 Ú) Struktura

3 Základy ústavního práva IX sarkarlova Obsah LZPS Preambule, 6hlav (oddíly) :44 článků Hlava I : obecná ustanovení - Ideová východiska, přirozenoprávní principy LZPS čl.1 : skutečný základ celé koncepce LZPS : 4 N ( nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná, nezrušitelná) : nejvýznamnější hodnota : svoboda a rovnost v důstojnosti i právech čl.2 : princip laického, hodnotově neutrálního státu (2) : princip právního státu; sebeomezení státní moci (3) : princip svobody ( zásada legální licence) čl.3 : zákaz diskriminace; princip rovnosti: základní a neopominutelná rys demokracie

4 Základy ústavního práva IX sarkarlova :(viz též čl.4(3))+ zvl. pravidla o rovnosti : čl.11(1), 21(4),32(3),37(3) Čl.4 (1): možnost ukládání povinností ( na základě zákona, v jeho mezích, při zachování ZPS) (2): meze ZPS : podmínky LZPS jen zákonem (3): zákonná omezení stejně pro všechny (4) : při zákonných omezení šetření podstaty a smyslu PaS Hlava II : oddíl první: ZLPS Čl.5 : každý je způsobilý mít práva Čl. 6 : právo na život ( odst.3:nepřípustnost trestu smrti) Čl.7 : nedotknutelnost osoby a jejího soukromí ( odst.2: zákaz mučení..) Čl. 8 osobní svoboda (2) : zásada řádného zákonného procesu

5 Základy ústavního práva IX sarkarlova (3): časový limit pro zadržení : 48 hodin (4) : limity pro zatčení (5) : vazba (6) ústavní zdrav. péče bez souhlasu Čl.9 : zákaz nucených prací Čl.10 : ochrana osobnosti : zákaz jakéhokoliv jednání, které zásah do lid. důstojnosti (2) : ochrana před neoprávněným zásahem do soukr. a rod. života (3): ochrana osobních údajů Čl.11: vlastnické právo : (1):subjekt: každý; dědění (2): omezení vlastnictví ve prospěch státu, obce,p.o. (3): zároveň povinnost – odpovědnost (4): vyvlastnění (5): : materiální základ fungování státu

6 Základy ústavního práva VIII sarkarlova Čl.12 : nedotknutelnost obydlí („domovní svoboda“) : průlom jen pro účely TŘ a v zájmu ochrany demokrat. společnosti jako takové Čl.13 : „tajemství pečeti“ : úzká souvislost s ochranou osobní svobody Čl. 14: svoboda pohybu a pobytu Čl. 15: svoboda myšlení, svědomí a nábož.vyznání (1): absolutní charakter : nelze omezit; zásada nábož. Pluralismu (2): ochrana zvl. formy svobody projevu : vědeckého bádání a uměl. tvorby (3): vojenská služba ( do 2004) Čl.16 : konkretizován čl. 15 (1): svoboda výkonu náboženství (2): nezávislost a samospráva církví

7 Základy ústavního práva VIII sarkarlova Hlava II: oddíl druhý : politická práva funkce: spoluurčují právní status jednotlivce ve společnosti subjekty polit. práv :často vázanost na státní občany Čl. 17: svoboda projevu : ochrana práva na info (2): každý má právo vyjadřovat své názory (3) cenzura je nepřípustná (4): omezení možné jen v zájmu ochrany demokrat. společnosti jako takové (5): povinnost st. orgánů orgány ÚSC informovat o činnosti Čl. 18: petiční právo (2,3): 2 meze petičního práva ( nezávislost soudů, výzva k porušování ZPS v Listině) ( i čl. 44 omezení pro příslušníky bezp.sborů/ozbroj.sil, souvisí-li s výkonem jejich služby)

8 Základy ústavního práva IX sarkarlova Čl. 19: právo shromažďovací ( z. o právu shromažďovacím) : ochrana pokojného shromáždění : princip ohlašovací : čl. 44: dtto u čl. 18 : zákaz 100m od místa konání zasedání PS a S a ÚS Čl.20 : právo sdružovací (spolkové) : obecná norma sdružov. práva ( spec. Úprava pro pol. str., nábož. společn., odborové organ.) (2): občané: politické strany (3): omezení zákonem jen z důvodu ochrany demokrat. společnosti jako takové (4): oddělenost pol. Stran a hnutí od státu ( ochrana autonomie pol. stran na státu)

9 Základy ústavního práva IX sarkarlova Čl. 21: právo občanů podílet se na správě věcí veřejných : souvislost s principem suverenity lidu (2): vázanost na (ústavní)lhůty (3): principy volebního práva (4): občané: rovný přístup k voleným aj.veřej. funkcím Čl.22: politický pluralismus Čl. 23: právo postavit se na odpor : občané –proti každému, kdo by odstraňoval dem.řád LPS založený Listinou,je-li činnost úst.orgánů/účinné použití zákonných prostředků znemožněny Omezení politických práv -jestliže stát má zvl. zájem chránit z ústavního hlediska významné společenské hodnoty; čl. 44 pro urč. kategorie osob

10 Základy ústavního práva IX sarkarlova Hlava III: práva národnostních a etnických menšin Čl. 24: základní antidiskriminační ustanovení Čl.25 : občané ČR : menšiny - souvislost s čl. 3(1,2)LZPS Hlava IV Hospodářská, sociální a kulturní práva („2.generace ZP“) - Vyžadují urč. materiál.plnění ze strany státu - Vliv Mez. Paktu o hospod., soc. a kult. právech 1976 - Cíl: zajištění sociální spravedlnosti - Čl. 26 (3) - Koaliční svoboda čl. 27 - Čl. 33 P na vzdělání Hlava V Právo na soudní aj. pr. ochranu Hlava VI závěrečná ustanovení

11 Základy ústavního práva IX sarkarlova Prostředky ochrany ZPS - Obecné soudnictví : Čl. 36(2) - Ústavní soudnictví (po vyčerpání všech možných právních ochran) - VOP ( z.č. 349/99Sb.) : k ochraně osob před jednáním úřadů aj. institucí, vykonávající státní správu, je-li toto jednání: a) v rozporu s právem b) nejde o a), ale je jinak vadné/nesprávné odporující principům demokrat.právního státu a principu dobré správy c) jsou –li tyto orgány nečinné - nezávislé šetření – při zjištění pochybení může žádat zjednání nápravy ( nemůže rušit/měnit); VOP oprávněn návrh na zrušení podzák.pr. předpisu u ÚS

12 Základy ústavního práva IX sarkarlova - i z vlastního podnětu Mezinárodní ochrana Evropský soud pro LP : Štrasburk ( Evr. úmluva o ochraně LP 1950) - stížnosti individuální – mezistátní - neanonymní, vyčepání vnitrost. opr. prostředků ( do 6měsíců) - překážka rei iudicate


Stáhnout ppt "Základy ústavního práva IX sarkarlova LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (LZPS) Katolog P a S, které vytváří status občana (aj. subjektů) Ideové zdroje:"

Podobné prezentace


Reklamy Google