Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LIDSKÁ PRÁVA V SOUKROMÉM A VE VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LIDSKÁ PRÁVA V SOUKROMÉM A VE VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 LIDSKÁ PRÁVA V SOUKROMÉM A VE VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ Mgr. Michal Oblouk

2 SOUKROMÝ ŽIVOT  právo na život  osobní svoboda  ochrana před otroctvím a nucenými pracemi  nedotknutelnost osoby  svoboda pohybu  svoboda pobytu  právo uzavřít manželství a založit rodinu  právo na ochranu lidské důstojnosti  právo na soukromí  svoboda názoru  svoboda svědomí  svoboda náboženského vyznání  právo na majetek

3 VEŘEJNÝ ŽIVOT  právo na řádný soudní proces  právo domáhat se ochrany svých práv a svobod před nezávislými nestrannými soudy  právo volit a být volen  právo zastávat veřejné funkce  svoboda projevu  svoboda tisku  svoboda vyhledávat, přijímat a šířit informace  právo sdružovací  právo zakládat politické strany nebo hnutí  právo shromažďovací  petiční právo  právo na odpor  právo azylu

4 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD  součást ústavního pořádku České republiky  základní práva a svobody vyjadřují vztah mezi státem a občanem, práv a svobod zakotvených v Listině se zpravidla může domáhat každý, jen některá jsou vázaná na státní občanství  obsah Listiny vychází z principů právního státu – ze svrchovanosti práva a zásady možnosti zásahů státní moci do svobod jednotlivce jen na základě a v mezích zákona  pro všechna základní práva a svobody platí, že jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná a že jsou pod ochranou soudní moci  Listina má 44 článků členěných do šesti hlav - hlava první garantuje některá práva – obecná ustanovení, hlava druhá obsahuje katalog základních lidských práv a svobod + politická práva, hlava třetí upravuje práva národnostních a etnických menšin (2 články), hlava čtvrtá hospodářská, sociální a kulturní práva, hlava pátá se zabývá právem na soudní a jinou právní ochranu, hlava šestá pak upravuje společná ustanovení  platí od r. 1993

5 OBECNÁ USTANOVENÍ  základní práva jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná  základní náležitosti demokracie jsou vláda lidu, lidem a pro lid, vláda většiny, vláda na čas, vyloučení násilné vlády, právo na odpor a ochrana menšin  každý může činit vše, co zákon nezakazuje a naopak není povinen činit nic, co mu zákon neukládá  princip rovnosti, právo rozhodovat o své národnosti  povinnosti mohou být ukládány jen na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod  základní práva a svobody nemají v zásadě absolutní povahu a za stanovených podmínek je možné je omezit zákonem, je-li to v demokratické společnosti nezbytné z některého ze stanovených důvodů – nejčastěji bezpečnost státu, ochrana veřejného pořádku, ochrana práv a svobod druhých

6 ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY  právo na život a zdraví, které je absolutním právem, nikdo nesmí být zbaven života, nepřípustnost a nepřijatelnost trestu smrti  obecný princip ochrany lidské integrity - nedotknutelnost směřuje proti zásahům ze strany veřejné moci i soukromých subjektů, nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu  právo na osobní svobodu, nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který zákon stanoví  nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám  každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno, ochrana před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě, právo vyjadřovat své názory  právo vlastnit majetek, zaručuje se možnost dědění, daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona  domovní svoboda je ústavně zaručené právo, ochrana listovního tajemství  svoboda pohybu a pobytu je zaručena, právo každého občana na svobodný vstup na území republiky, občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti  svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, právo změnit své náboženství nebo víru, popřípadě být bez náboženského vyznání, svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby, nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo vyznáním

7 POLITICKÁ PRÁVA  právo na svobodu projevu, právo vyjadřovat své názory, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace  petiční právo patří k nejstarším politickým právům  právo shromažďovací zahrnuje různé formy shromažďovací aktivity, od práva shromáždění organizovat až po právo se shromáždění účastnit, konání shromáždění je zakázáno v okruhu sta metrů od budovy či místa, kde zasedá Parlament či Ústavní soud  sdružovací právo, politické strany a politická hnutí jsou odděleny od státu  volební právo garantuje jednotlivci účast na politickém a veřejném životě - právo volit a být volen  právo na odpor je posledním zákonným prostředkem obrany demokracie

8 HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ PRÁVA  každý má právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, právo na zaměstnání  koaliční právo - sdružování zaměstnanců i zaměstnavatelů, právo na stávku  právo zaměstnance na spravedlivou odměnu a uspokojivé pracovní podmínky, ochrana žen, mladistvých a zdravotně postižených  právo na hmotné zabezpečení ve stáří, při nezpůsobilosti k práci a při ztrátě živitele  právo na ochranu zdraví, občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon  ochrana rodiny a rodičovství - právo pečovat a vychovávat děti, právo na rodičovskou výchovu a péči  právo na vzdělání - bezplatné základní a středoškolské vzdělání  právo k výsledkům tvůrčí duševní činnosti, právo k přístupu ke kulturnímu bohatství  právo na příznivé životní prostředí a včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů

9 PRÁVO NA SOUDNÍ A JINOU PRÁVNÍ OCHRANU  právo na spravedlivý proces - princip nezávislosti a nestrannosti soudce, právo na zákonného soudce, právo na obhajobu, právo na přiměřenou dobu řízení, presumpci neviny, právo na tlumočníka, právo vyjadřovat se k důkazům a navrhovat je, právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem  právo odepřít výpověď, pokud by vyvolala nebezpečí trestního stíhání tomu, kdo vypovídá, nebo osobě vypovídajícímu blízké  právo na právní pomoc, žádná ze stran nesmí být v podstatné nevýhodě vůči protistraně při přednesu své záležitosti a má mít stejné možnosti účasti, vyjádření i jednání  právo, aby byla věc projednána veřejně, bez zbytečných průtahů, v přítomnosti fyzické osoby a s možností jejího vlastního vyjádření ke všem prováděným důkazům  jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem - vymezení trestného činu, stíhání pachatele a jeho potrestání je věcí vztahu mezi státem a pachatelem trestného činu

10 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ  antidiskriminační ustanovení, které zajišťuje rovnoprávnost práv a svobod tam, kde nejsou vázána na státní občanství  ČR se zavazuje poskytnout ochranu těm osobám, jejichž život je v zemi původu či v jiné zemi ohrožen - azyl může být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými právy a svobodami  žádost každého žadatele o udělení azylu je třeba posuzovat individuálně, udělit azyl je možné z důvodu pronásledování, z účelem sloučení rodiny nebo v případě zvláštního zřetele (humanitární azyl)  azyl nelze udělit pronásledovanému, u něhož je důvodné podezření, že se dopustil trestního činu proti míru, válečného trestného činu nebo trestného činu proti lidskosti dle mezinárodního práva nebo že se dopustil před podáním žádosti o udělení azylu vážného nepolitického trestného činu nebo je vinen činy, které jsou v rozporu se zásadami a cíli OSN  článek 44 umožňuje omezit právo na podnikání a jinou hospodářskou činnost, v případě soudců a státních zástupců omezit právo sdružovat se v politických stranách, omezit právo na stávku soudcům, státním zástupcům a příslušníkům bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, omezit petiční, shromažďovací a právo hospodářského sdružování na ochranu svých zájmů

11 ZDROJE  http://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_z%C3%A1kladn%C3%ADch_pr%C3%A 1v_a_svobod http://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_z%C3%A1kladn%C3%ADch_pr%C3%A 1v_a_svobod


Stáhnout ppt "LIDSKÁ PRÁVA V SOUKROMÉM A VE VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google