Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poskytovatel v rámci systému financování sociálních služeb Jihočeský kraj – 29. dubna 2016 Lektor JUDr. Karel Zuska.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poskytovatel v rámci systému financování sociálních služeb Jihočeský kraj – 29. dubna 2016 Lektor JUDr. Karel Zuska."— Transkript prezentace:

1 Poskytovatel v rámci systému financování sociálních služeb Jihočeský kraj – 29. dubna 2016 Lektor JUDr. Karel Zuska

2 Poskytovatelé SOSL Právní forma NNO Spolek Obecně prospěšná společnost Ústav Ostatní – školská zařízení Náboženské společnosti Ziskový sektor Obchodní korporace OSVČ Vlastník Veřejná instituce Soukromé osoby Účel / cíl Veřejný zájem Soukromý zájem Činnosti Hlavní Doplňková VHČ

3 Právní rámec financování CO (způsobilé náklady) - Akce / činnost / projekt - Provozní a investiční KOMU (způsobilý příjemce) - podmínky podpory JAK - Právní titul KOLIK -Financovatelnost (rozpočet) - Míra intenzity podpory - Spoluúčast příjemce Právní titul = právní řád ČR - dotace - příspěvek PO - dar - výpůjčka/nájem - pr. hospodaření - vklad - členský příspěvek - objednávka (veřejná zakázka) Veřejná podpora = čl. 107/1 SFEU ANO – NE Identifikace podle 5 znaků - Veřejné prostředky - Podnik - Výhoda - Hrozba narušení soutěže - Ovlivnění obchodu EU

4 Podnik Subjekt bez ohledu na právní formu bez ohledu na způsob financování bez ohledu na účel založení, ziskový či neziskový charakter který provozuje hospodářskou činnost

5 Hospodářská činnost Nabízení zboží nebo služeb na relevantním trhu bez ohledu na ziskovost, výdělečnost bez ohledu, kdo činností platí (zda koneční uživatelé, nebo jiný subjekt) Rozhodující je CÍL činnosti

6 NEHOČ a HOČ Nehospodářská činnost = nepředstavuje nabízení zboží a služeb na relevantním trhu spolková činnost (vůči členům) amatérský sport, mládež volnočasové aktivity sociální aktivizace a prevence státem akreditovaný vzdělávací systém (školy) základní výzkum veřejné knihovny podpora pracovníků na úseku NEHOČ Hospodářská činnost = představuje nabízení zboží a služeb na relevantním trhu VHČ (vůči veřejnosti) profesionální sport festivaly, divadla, koncerty sociální služby (zejména péče) komerční vzdělávání smluvní výzkum vydavatelská činnost, prodej knih, novin a časopisů podpora pracovníků na úsek HOČ

7 Sociální péče a služby Nehospodářská činnost služby sociální prevence navazující činnosti, aktivizace, volný čas chráněné dílny jako sociální podnikání (cíl podpory) sociální poradenství Hospodářská činnost služby sociální péče základní / fakultativní činnosti sociální podnikání v širším pojetí vzdělávání (komerční)

8 NEHOČ a HOČ Akce zpravidla lze určit, zda akce má charakter HOČ Činnost většina subjektů provozuje NEHOČ i HOČ VHČ doplňková činnost podnikání výdělečná činnost Infrastruktura zpravidla bývá provozována jak NEHOČ, tak i HOČ placené služby pronájmy ostatní HOČ

9 Základní podmínka POSKYTOVATEL PODPORY vymezení způsobilých výdajů k financování z podpory PŘÍJEMCE PODPORY účetní oddělení hospodářské a nehodpodářské činnosti ve vztahu ke všem výnosům a nákladům, a to jak na úrovni přímých, tak i nepřímých nákladů

10 Základní přístup (akce, činnost) Pokud subjekt provozuje jak hospodářské, tak i nehospodářské činnosti, vztahují se pravidla veřejné podpory pouze na financování hospodářských činností Subjekt je považován za „podnik“ pouze ve vztahu ke svým hospodářským činnostem (ENTITY) – „hospodářské středisko)

11 Základní přístup (infrastruktura) Financování infrastruktury není veřejnou podporou, pokud na ní nejsou prováděny hospodářské činnosti vůbec, nebo jsou prováděny pouze doplňkově, přičemž kapacita využití infrastruktury pro HČ nepřesáhne ročně (20%)

12 Ovlivnění obchodu EU Podpora ryze lokálního významu Tisková zpráva Komise ze dne 29. 4. 2015 (7 případů lokální podpory) Aspekty dopad na zvýšení cestovního ruchu (v důsledku podpory dojde k větší návštěvnosti ze strany zahraničních turistů) dopad na trhy a spotřebitele v sousedních členských státech zvýšení poptávky nebo investic do daného regionu oproti regionům jiným překážky usazování společností z jiných členských států jazyková bariéra

13 Financování činností Podpora GBER Není VP HČ NHČ SGEI Naplnění znaku „ VLIV NA OBCHOD EU “ De minimis ANONE Naplnění znaku „ PODNIK “ nebo

14 Pravidla veřejné podpory  Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 SFEU na podporu de minimis, Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013  Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. 4. 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 114, 26. 4. 2012  Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 SFEU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, Úř. věst. L 187, 26. 6. 2014 ( GBER )  Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012 ( SGEI )

15 Právní rámec financování sociálních služeb Sociální služby jako služby SGEI

16 Poskytovatelé SoSl Registrovaní / neregistrovaní ? Zařazení do sítí / nezařazení Financovaní z veřejných zdrojů / privátní

17 Sociální služby dle ZSS Obecně jsou považovány za služby obecného hospodářského zájmu, a jako takové je lze financovat jako slučitelnou podporu podle režimu SGEI podporou de miminis

18 Základní zásady financování podle pravidel VP Veřejná podpora „SGEI“ - slučitelná  Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106/2 SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním SGEI

19 Podpora vyrovnávací platbou Poskytovatel podpory Poskytovatel služby SGEI Pověření poskytováním SGEI (max.10 let) (KOMU + ZA CO) Stanovení vyrovnávací platby Mechanismus korekcí (nadměrná VP) (KOLIK) Právní titul/y vyrovnávací platby (JAK) Kontrola (nejméně každé 3 roky) Odkaz na předpis EU

20 Základní zásady financování podle pravidel VP Co je „služba SGEI“  Vymezení, rozsah a náplň služby v Pověření  Pojem „jedna“ (sociální) služba  Oddělené sledování služby

21 Vyrovnávací platba Vyrovnávací platba (compensation) = pokrytí čistých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby (včetně přiměřeného zisku) – v rozsahu, jak byla vymezena

22 Vyrovnávací platba Sledování po dobu Pověření  vypořádání VP za celou dobu Pověření  ke konci každého účetního období sledujeme tzv. průměrnou roční vyrovnávací platbu (kontrola nadměrnosti)

23 Vyrovnávací platba Metody výpočtu  na základě očekávaných výnosů a nákladů  na základě skutečných výnosů a nákladů  na základě kombinace obou metod

24 Vyrovnávací platba Náklady vynaložené pouze na danou službu  přímé náklady  odpovídající podíl nepřímých nákladů  náklady spojené s investicemi, pokud jsou nezbytné pro poskytování služby Výnosy „ze služby“  veškeré výnosy ze služby (úhrady)  členský stát může rozhodnout, že zisky z jiných činností musí být použity zcela nebo zčásti na financování služby

25 Vyrovnávací platba POZOR ! Výnosy „ze služby“  POZOR na prostředky z privátních zdrojů účelově určené na úhradu nákladů, které jsou jinak kryty vyrovnávací platbou (sponzorské dary, veřejné sbírky, dědictví) Dohadné položky aktivní a pasivní

26 Vyrovnávací platba Kalkulace - metoda KOMBINACE očekávané vers. skutečné (náklady a výnosy)  stanovení hodnot na základě mediánu  korekce pro důvodně zvýšené náklady  Nájem  Energie  PHM  Údržba  Ostatní služby  historická (žádoucí )korekce – mzdy / dostupnost  korekce aktuálně nižších příjmů  MONITORING reálného vývoje – 30.6., 30.9.

27 Kdo se snaží, bude po zásluze potrestán ? Princip krácení nadměrné VP Nadměrná platba je platbou k duplicitnímu pokrytí týchž nákladů Nadměrná platba není, pokud pokrývá jiné náklady, než způsobilé náklady na službu v rozsahu POVĚŘENÍ

28 Vyrovnávací platba Problematika zdravotní péče u pobytových služeb v zařízeních SS Aplikace § 36 ZSS Zdravotní péče jako součást služby? (Ne)uznatelný náklad podle Metodiky MPSV / krajů …

29 Vyrovnávací platba Náklady – problematika INVESTIC  Odpisy po dobu POVĚŘENÍ  Pořizovací hodnota – doba „umoření“  Doba Pověření – Referenční období – Doba životnosti – Zůstatková hodnota

30 Vyrovnávací platba Koncepce „JEDNOTNÉ VYROVNÁVACÍ PLATBY“ KRAJ jako garant Poskytovatel SS Zadavatel 1Zadavatel 3Zadavatel 2

31 Vyrovnávací platba Koncepce „JEDNOTNÉHO POVĚŘENÍ SGEI“ KRAJ - POVĚŘENÍ Poskytovatel SS Zadavatel 1Zadavatel 3Zadavatel 2 Přistoupení k pověření kraje

32 Vyrovnávací platba a příspěvek zřizovatele PO Specifika příspěvkových organizací Neexistence veřejnoprávní smlouvy Svěřený majetek / odpisy Bezúplatné užívání Alokace příspěvku na jednotlivé činnosti / služby

33 Dotace  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (ve znění novely z.č. 25/2015 Sb.)  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ve znění novely z.č. 24/2015 Sb.)

34 Dotace  Postavení žadatele o dotaci  Na dotaci není právní nárok  Právo na transparentní postup a rovné zacházení  Právo na opravné prostředky a / nebo soudní přezkum

35 Kontakty JUDr. Karel Zuska Web: www.zklub.cz; www.holec-advokati.czwww.zklub.czwww.holec-advokati.cz E-mail: info@zklub.cz; kzuska@holec-advokati.czinfo@zklub.czkzuska@holec-advokati.cz Tel: +420 702 144 106; +420 602 325 447 Aktuální články k tématu plánování a financování sociálních služeb průběžně zveřejňujeme na http://zklub.cz/clanky http://zklub.cz/clanky


Stáhnout ppt "Poskytovatel v rámci systému financování sociálních služeb Jihočeský kraj – 29. dubna 2016 Lektor JUDr. Karel Zuska."

Podobné prezentace


Reklamy Google