Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Page 1 Vyhodnocení pilotních projektů (ČR) 2. mezinárodní setkání, Halle, 19.3.2014 Ing. Alena Loudová DEKRA Automobil a.s. + partneři projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Page 1 Vyhodnocení pilotních projektů (ČR) 2. mezinárodní setkání, Halle, 19.3.2014 Ing. Alena Loudová DEKRA Automobil a.s. + partneři projektu."— Transkript prezentace:

1 Page 1 Vyhodnocení pilotních projektů (ČR) 2. mezinárodní setkání, Halle, 19.3.2014 Ing. Alena Loudová DEKRA Automobil a.s. + partneři projektu

2 Pilot Project ImplementationPage 2 Realizované pilotní trasy WG 4 1)Německo – Česká republika – Slovensko – Ukrajina zahrnující kombinaci silniční a železniční přepravy 2) Německo – Česká republika – Slovensko zahrnující říční přepravu po Labi a železniční přepravu 3) Belgie – Německo – Česká republika – Slovensko – Maďarsko zahrnující kombinaci silniční a železniční přepravy

3 Pilot Project ImplementationPage 3 V pilotních projektech využity 2 aplikace -obě aplikace fungují na základě sdílení dat o poloze kontejneru v reálném čase – Positrex, DEKRA Positrex = platforma výrobce OBU čerpající a zpracovávající data z OBU jednotky  relevantní údaje o přepravě (poloha, geofencing, havárie);  provozní data OBU jednotky;  specifikace kontejneru;  fakultativně provozní data o nákladu a kontejneru.

4 Pilot Project ImplementationPage 4 V pilotních projektech využity 2 aplikace -obě aplikace fungují na základě sdílení dat o poloze kontejneru v reálném čase – Positrex, DEKRA DEKRA = platforma čerpající a zpracovávající data  data z OBU jednotky;  vlastní data;  data od ostatních zapojených subjektů např. relevantní data o zboží, příjemci, odesílateli…

5 Pilot Project ImplementationPage 5 TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA OBU PLATFORMA T&T Prezentujeme na platformě společnosti DEKRA, která vyhovuje zadání pilotního projektu OBU Datové platformy pilotních projektů

6 Pilot Project ImplementationPage 6 Positrex www.test.positrex.eu Technologická platforma (Sledování kontejneru)

7 Pilot Project ImplementationPage 7 Poloha = místo a čas Specifikace kontejneru = číslo kontejneru Shock senzor = havárie Jednosměrná data související s technologií OBU = např. stav kapacity baterií Jednosměrná data související se snímáním provozních dat nákladu/kontejneru = např. tlak, teplota, otevření vstupních otvorů do jednotky atd. Dvousměrná data související s technologií OBU = např. nastavení intenzity shock senzorů, geofencing Technologická platforma (Data z OBU jednotky)

8 Pilot Project ImplementationPage 8 1.Dlouhodobé sledování kontejnerů 2.Sledování jednotlivých jízd Kdo bude umísťovat OBU jednotku na kontejner? – nutno vypracovat systém subjektů (operátorů OBU jednotek), kteří by podle jednotné metodiky udržovaly jednotky v provozuschopném stavu a zároveň prováděly montáž a demontáž OBU jednotek (mnoho subjektů z celé Evropy): odesilatelé; dopravci; operátoři; speditéři; jiní Tyto subjekty nemusí být vždy shodné se zadáváním ostatních dat do systému T&T = nutno legislativně ošetřit!!!! Technologická platforma

9 Pilot Project ImplementationPage 9 TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA OBU PLATFORMA T&T Prezentujeme na platformě společnosti DEKRA, která vyhovuje zadání pilotního projektu OBU Datové platformy pilotních projektů

10 Pilot Project ImplementationPage 10 NAMA LEVEL OBU TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA DEKRA INFORMAČNÍ PLATFORMA OSTATNÍ I. VRSTVA II. VRSTVA III. VRSTVA Integrovaný záchranný systém Dopravci, výrobci, příjemci, spedice, operátoři Státní správa, orgány EU, statistika, celní orgány ostatní sektory DATOVÝ SKLAD T&T

11 Pilot Project ImplementationPage 11 DEKRA http://chemlog.dekra-automobil.cz Informační T&T platforma (Sledování kontejneru)

12 Pilot Project ImplementationPage 12 Evidence dat: Elektronicky (např. SAP, ORACLE) Ručně – menší subjekty bez dostatečného IT vybavení Omezení duplicity prací, bezobslužnost, chybovost lidského faktoru – čerpání dat vložených ve standardně používaných systémech (např. SAP) a propojení s údožištěm dat T&T (generování dat ve formě nákladního listu) - DEKRA aplikace!!!! Shromažďování dat

13 Pilot Project ImplementationPage 13 Poloha kontejneru Data o přepravovaném zboží: UN číslo, oficiální pojmenování zboží, množství, typ balení, další specifika Přepravní informace: odesilatel, místo nakládky, dopravce, příjemce, místo vykládky, přepravní modus a jeho změna (silnice, železnice, řeka), místo a doba skladování Další: seznam železničních stanic, zpracování průvodních dokladů, mapové podklady, parkoviště, tunely a dopravní omezení, ADRem… Požadavky na datový sklad T&T

14 Pilot Project ImplementationPage 14 SHROMAŽĎOVAT, GENEROVAT A PŘEDÁVAT DATA Základní data o havárii pro integrovaný záchranný systém (údaje o poloze a zboží) – prioritní cíl projektu!!! Širší data pro ostatní subjekty (podle přesně zadaných přístupových práv k systému) 1.Aktuální 2.Pro statistiku a souhrnná Co umí datový sklad T&T?

15 Pilot Project ImplementationPage 15 Aktuální poloha kontejneru UN číslo Balení (kusy, cisterna, volně ložená látka) a množství nebezpečné látky Další - návrhy??? (lze využít ADRem – informace z chemické legislativy, únik látky) Např. u systému TRINS se osvědčil bezpečnostní list. Informace o havárii pro integrovaný záchranný systém

16 Pilot Project ImplementationPage 16 Zákazník by měl mít přístup k informacím o havárii – poloha a informace k havárii. Informace k havárii je potřeba je rozdělit do tří oblastí: 1. linie – oddělit informace důležité jen pro integrovaný záchranný systém 2. linie – tvoří ji odesilatel, dopravce a příjemce (mají všechny informace k havárii) 3. linie – statistická data (zahraniční přeprava, nehodovost, multimodální přeprava, objem přepravovaného množství nebezpečných věcí…) Informace o havárii mimo integrovaný záchranný systém

17 Pilot Project ImplementationPage 17 Silnice – pokud je řidič v bezvědomí, informace o havárii podávají svědkové nehody v místě havárie – laický faktor neprofesní orientace v problematice NV Železniční shuttle – operátor zná místo havárie vlaku Řeka – říční přeprava je dle legislativy v ČR monitorována (Říční informační systém - sledování celých lodí) Havárie – poloha (současný stav)

18 Pilot Project ImplementationPage 18 Data pro ostatní subjekty? Orgány státní správy Orgány EU Regionální využití -Trasy -Nehody -Analýza rizika atd. Statistické úřady: -Informace o pohybu kontejnerů s nebezpečnými látkami v jednotlivých státech a ve sledovaných územích

19 Pilot Project ImplementationPage 19 Datový sklad T&T - návrh Na základě analýzy požadavků na obsah datového skladu jsme došli k návrhu na využití systému dat v nákladních listech!!!

20 Pilot Project ImplementationPage 20 Přepravní doklad Nákladní listy: Mezinárodní nákladní listy jsou součástí mezinárodních smluv: CMR – silniční přeprava CIM – železniční přeprava Říční přepravní doklad – říční přeprava Všeobecně známé (pro mezinárodní přepravy) Nepravdivé informace jsou sankcionovány (příslušný orgán státní správy)

21 Pilot Project ImplementationPage 21 Tvorba přepravního dokladu -povinnost vyplnit přepravní doklad pro nebezpečné zboží má odesilatel -jazyk: úřední jazyk odesílající země + angličtina, francouzština nebo němčina -odesilatel a dopravce musí přepravní doklad ADR, RID, ADN archivovat min. 3 měsíce (tiskopis nebo elektronicky)

22 Pilot Project ImplementationPage 22 Doporučujeme, aby se v přepravním dokladu objevila specifikace OBU jednotky (výrobní, sériové číslo…)!!!! Přepravní doklad

23 Pilot Project ImplementationPage 23 Nákladní list CMR 1 ODESILATEL (JMÉNO, ADRESA, ZEMĚ) ABSENDER (NAME, ADRESSE, LAND) MEZINÁRODNÍ NÁKLADNÍ LIST Č. INTERNATIONALER FRACHTBRIEF NR. CZ Tato přeprava podléhá i pokud bylo ujednáno jinak podmínkám o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR) Diese Beförderung unterliegt auch im Falle einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über Beförderunsvertrag im Internationalen Strassengüterverkehr (CMR) 2 PŘÍJEMCE (JMÉNO, ADRESA, ZEMĚ) EMPFÄNGER (NAME, ADRESSE, LAND) 16 DOPRAVCE (JMÉNO, ADRESA, ZEMĚ) FRACHTFÜHRER (NAME, ADRESSE, LAND) 3 MÍSTO VYKLÁDKY ZBOŽÍ AUSLADESTELLE DES GUTES 17 DALŠÍ DOPRAVCI (JMÉNO, ADRESA, ZEMĚ) FOLGENDE FRACHTFÜHRER (NAME, ADRESSE, LAND) MÍSTO / ORT ZEMĚ / LAND 4 MÍSTO A DATUM NAKLÁDKY ZBOŽÍ EINLADESTELLE DES GUTES UND DATUM MÍSTO / ORT ZEMĚ / LAND18 VÝHRADA A POZNÁMKY DOPRAVCE VORBEHALTE UND BEMERKERUNGEN DES FRACHTFÜHRERS 5 PŘIPOJENÉ DOKLADY BEILEGENDE DOKUMENTE 6 SIGNO A ČÍSLO 7 POČET KOPIÍ 8 DRUH OBALU 9 OZNAČENÍ ZBOŽÍ ZEICHEN UND NR. ANZAHL DER KOPIEN ART DER VERPACKUNG BEZEICHNUNGEN DES GUTES 10 STATISTICKÉ ČÍSLO STATISTISCHE NR. 11 HR. HMOTNOST V KG BTTOGEWICHT KG 12 OBJEM V M 3 UMFANG M 3 1 SUD400 KG 1 FASS400 KG UN 1203 BENZÍN 3 II (D/E) UN 1203 BENZIN 3 II (D/E) OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ UMWELTGEFÄHRDEND UN ČÍSLO OFICIÁLNÍ POJMENOVÁNÍ ČÍSLA VZORŮ BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK OBALOVÁ SKUPINA UN NUMMER OFIZIELE BENENNUNG NUMMERN DER GEFAHRZETTELMUSTER VERPACKUNGSGRUPPE

24 Pilot Project ImplementationPage 24

25 Pilot Project ImplementationPage 25 Přepravní informace Zápis dle ADR: UN 1203, BENZÍN, 3, II, (D/E)

26 Pilot Project ImplementationPage 26 ADRem

27 Pilot Project ImplementationPage 27 - do příjezdu prázdného cisternového kontejneru na čistící stanici se stále jedná o přepravu nebezpečného zboží 1. Kdo je odesilatelem prázdného nevyčištěného kontejneru? – řidič, strojvůdce, velitel plavidla (dopravce)??? 2. Jak řidič (strojvůdce, velitel plavidla) zadá do databáze T&T zpáteční jízdu, když nemá k dispozici PC? – před zpáteční jízdou??? Zápis dle ADR, RID, ADN: PRÁZDNÝ CISTERNOVÝ KONTEJNER, POSLEDNÍ NÁKLAD: UN 1203, BENZÍN, 3, II, (D/E) Přeprava prázdných nevyčištěných cisternových kontejnerů

28 Pilot Project ImplementationPage 28 Definice rozhraní DEKRA X SAP -Datový sklad T&T podporuje automatické vytváření nákladních listů pomocí WSDL nebo HTTP zpráv POST. -Rozhraní WSDL - addDocument (vytváří nákladní list) - addSender(přidává odesílatele do NL) - addRecipient(přidává příjemce do NL) - addLoad(přidává místo nakládky do NL) - addUnload(přidává místo vykládky do NL) - addCarrier(přidává dopravce do NL) - addUN(přidává látku do NL)

29 Pilot Project ImplementationPage 29 DEKRA SOAP server SAP SOAP client IS SOAP client DEKRA ADRem SOAP client DEKRA datový sklad Rozhraní WSDL schéma

30 Pilot Project ImplementationPage 30 odesílání nákladního listu ve formě XML dokumentu do datového skladu příklad XML souboru: Rozhraní HTTP POST

31 Pilot Project ImplementationPage 31 DEKRA HTTP POST SAP IS DEKRA ADRem DEKRA datový sklad HTTP POST message Rozhraní HTTP POST schéma

32 Pilot Project ImplementationPage 32 Děkuji za pozornost DEKRA CZ a.s. Türkova 1001 149 00 Praha 4 telefon: +420 702 056 604 e-mail: alena.loudova@dekra.czalena.loudova@dekra.cz


Stáhnout ppt "Page 1 Vyhodnocení pilotních projektů (ČR) 2. mezinárodní setkání, Halle, 19.3.2014 Ing. Alena Loudová DEKRA Automobil a.s. + partneři projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google