Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky doplněných textem podporujícím výklad učitele Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku. Pro možnost plného využití materiálu je potřebné být připojen k internetu.

3

4 Specifická zaměřenost dopravních organizací používá pojmu dispečerské řízení, které vyžaduje, aby realizátoři této funkce řízení ovládli a uměli tvůrčím způsobem aplikovat specifické formy dispečerského řízení, a jeho formy a metody. Dispečerské řízení je tedy součástí operativního řízení a má dvě složky: a)příprava provozu sestavení plánu na určité časové období (den, týden, turnus) b) řízení provozu zajišťování plnění plánu OPERATIVNÍ PLÁNY

5 V dopravních organizacích se sestavuje celá řada operativních plánů : 1.G rafikony 2. J ízdní řády 3. P lány služeb provozních pracovníků 4. P lány ošetřování A oprav dopravních prostředků 5. P lány revizí protipožárních prostředků, zdvihacích prostředků, atd

6

7 V SILNIČNÍ DOPRAVĚ ZÁSILKY (PŘEPRAVOVANÝ NÁKLAD) DĚLÍME NA : 1.VOZOVÉ zásilky přepravované od jednoho odesilatele jednou jízdou silničního vozidla, jsou to zásilky, jimiž se využije užitečná hmotnost nebo ložní plocha vozidla 2. PŘIKLÁDKY zásilky přepravované společně s jinými zásilkami 3. KUSOVÉ zásilky, které se přepravují za zvláštních přepravních podmínek a nesplňují charakter vozových zásilek či přikládek

8 Při OPERATIVNÍM PLÁNOVÁNÍ práce nákladních automobilů mezi místy nakládky a vykládky je možno využívat různých dopravních systémů. OPERATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ zajišťuje uspokojení přepravních požadavků s minimálním vynaložením prostředků materiálových, technických a finančních.

9 1. pro každého řidiče 2. pro každou směnu 3. pro každé vozidlo 1. podle evidence příjezdu a návratu vozidel 2. podle deníků dispečerů 3. objednávky přepravy od přepravců 4. žádanky o přepravu nákladů (pro vlastní organizaci) OPERATIVNÍ PLÁNY SE ZPRACOVÁVAJÍ PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ OPERATIVNÍCH PLÁNŮ

10 ROZEZNÁVÁME ČTYŘI ZÁKLADNÍ SYSTÉMY PŘEPRAVY : KYVADLOVÁ DOPRAVA

11 Je tvořena opakujícími se jízdami nákladních automobilů mezi 2 stálými místy nakládky a vykládky. Vzdálenost od místa nakládky do místa vykládky se pak nazývá úsekem kyvadlové přepravy. Podle toho, jaká část kyvadlových jízd je uskutečněna jako ložená, rozeznáváme čtyři druhy kyvadlové přepravy : 1. jednosměrně vytížené - kdy při zpětné jízdě jede vozidlo prázdné 2. oboustranně vytížené - kdy jízdu tam i zpět koná vozidlo s nákladem 3. se zpětnou jízdou částečně vytíženou - kdy je zpětná jízda využita na části úseku 4. se zajížďkou - kdy vozidlo zajíždí stranou hlavního směru pro zpětný náklad Nejvhodnější způsob kyvadlové dopravy je obousměrně vytížená.

12 Při plánování kyvadlových jízd se vychází : a)z doby obratu b) z počtu obratů c) z denních výkonů vozidla v t, tkm, km Doba obratu vozidla je doba od naložení vozidla v jednom koncovém bodě kyvadlové dopravy až do opětovného naložení v témže místě. Při jednosměrně vytížené kyvadlové přepravě jde pouze o jednu nakládku a vykládku. U zbývajících druhů kyvadlových doprav půjde o dvě nakládky a vykládky.

13 RADIÁLNÍ JÍZDY

14 Využívají se při svozu a rozvozu zboží do železničních stanic a z nich, nebo při přepravě zboží speciálními jednoúčelovými vozidly (cement). Při těchto jízdách se zboží vyváží nebo sváží nákladními automobily z jednoho místa nebo do jednoho místa. Jedna jízda je zpravidla prázdná, a proto nejsou vhodné je využívat pro přepravu na větší přepravní vzdálenosti.

15 CYKLICKÉ JÍZDY

16 Propojují jednotlivé jízdy do uzavřeného okruhu, ve kterém jsou rozmístěna místa nakládky a vykládky. Organizace provozní práce tímto způsobem klade velké nároky na práci pracovníků sestavujících operativní plány ; dispečer y. V jejich obvodu je většinou velké množství přepravních nároků, které je možno skloubit do různých cyklických jízd a v různých variantách. Je velmi obtížné z nich vybrat tu, která přináší maximální efekt. Zde se nabízí možnost využití matematických metod a výpočetní techniky, usnadňujících práci dispečerů. V důsledku snížení prázdných jízd na nezbytné minimum se docílí zhospodárnění přepravní práce. Často se jich využívá při svozu a rozvozu kusových zásilek, zásobování obchodní sítě, atd. Tento systém je také vhodný pro celovozové zásilky. Při sestavovaní těchto jízd je třeba přepravy rozčlenit, podle požadavků na jednotlivé typy a užitečné hmotnosti vozidel. Nejčastěji jsou při plánování práce vozidel používány smíšené jízdy.

17 SMÍŠENÁ PŘEPRAVA

18 Je to kombinace všech dříve uvedených způsobů jízdy, které umožní co nejekonomičtější (nebo nejracionálnější) využití výkonů vozidel. Pro zajištění přepravy je důležité, aby byla dohodnuta s přepravcem současně nakládka a vykládka nákladního automobilu i přívěsu u těch druhů zboží, které vyžadují dlouhé doby prostojů při ložných manipulacích. Nakládka a vykládka vyžaduje dostatečný počet pracovníků a mechanismů.

19  1.Vyjmenuj druhy zásilek?  2.Popiš podklady pro operativní plány?  3.Popiš pro koho se sestavují operativní plány?  4.Popiš druhy kyvadlových jízd?  5.Popiš cyklické jízdy?

20 ŽEMLIČKA, Zdeněk; MYNAŘÍK, Jaroslav. Doprava a přeprava 1. díl. Praha: Nadatur, 2008, ISBN 80-7270-030-8 (BROŽ.). ŠIROKÝ, Jaromír. Základy technologie a řízení dopravy, Vyd. 1. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2007, ISBN 978-80-7194-983-1 (BROŽ). Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google