Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Revitalizace hygienické služby první vyhodnocení její realizace MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Revitalizace hygienické služby první vyhodnocení její realizace MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR."— Transkript prezentace:

1 Revitalizace hygienické služby první vyhodnocení její realizace MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR

2 Klíčové kroky Schválení Koncepce hygienické služby poradou vedení ministerstva - březen 2013 Usnesení výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR č.50/2013 - listopad 2013 Usnesení výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR č.21/2014 - leden 2014 Usnesení výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR č.48/2014 - září 2014 (Dopady restrikce hygienické služby v letech 2006 – 2012 na zajištění ochrany a podpory veřejného zdraví a primární prevence nemocí v ČR a proporcionální financování)

3 Vývoj v hygienické službě v letech 2006 – 2012 Financování HS Počet pracovníků v HS

4 Průměrné platy odborných pracovníků a lékařů v hygienické službě a v nemocnicích v Kč Průměrné platy odborných pracovníků Průměrné platy lékařů

5 Nejdůležitější opatření realizovaná v letech 2013 až 2015  Podařilo se připravit a schválit Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 a zahájit její implementaci.  Podařilo se ve zkráceném čase připravit a vládou ČR schválit všechny akční plány Národní strategie Zdraví 2020.  Byla zpracována a publikována Zpráva o zdraví ČR jako základ její indikátorové soustavy  Podařilo se navýšit finanční prostředky na dotační programy: Národní program zdraví (13 mil. Kč) a Program prevence HIV/AIDS (6 mil. Kč).  Prevence AIDS byla posílena aktivací Národního programu řešení problematiky AIDS, dochází k obnově sítě poraden AIDS.  Je připraven projektový záměr na vytvoření plošné sítě Center podpory zdraví (pracovišť SZÚ) ve všech regionech, který by se měl stát základnou pro odborné zdravotní služby v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí, a který bude financovaný z EF.

6 Nejdůležitější opatření realizovaná v letech 2013 až 2015  Dokončila se příprava a v praxi se realizovaly směrnice pro vysoce nebezpečné nákazy, díky níž jsou orgány ochrany veřejného zdraví připraveny řešit mimořádná rizika ohrožení veřejného zdraví, jak po stránce odborné, tak i z hlediska naplnění své koordinační a řídící role při ochraně veřejného zdraví.  Byly opětovně realizovány serologické přehledy.  Bylo dokončeno 2. kolo strategického hlukového mapování.  Byla zpracována a je realizována „Strategie rozvoje lidských zdrojů na KHS“, která přispěla ke stabilizaci systému a připravila ho na přechod do režimu zákona o státní službě – samotný přechod byl zvládnut bez sebemenších problémů.  V koordinaci s MZe byl připraven plán kontrol orgánů ochrany veřejného zdraví na rok 2015 v oblasti společného stravování.

7 Nejdůležitější opatření realizovaná v letech 2013 až 2015  Podařilo se obrátit trend ve financování HS.  I přes nepříznivé ekonomické a personální podmínky nadále pokračovala v potřebné kvalitě každodenní práce hygieniků v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a primární prevence nemocí.  Hygienická služba zvládla mimořádné situace při hrozbách veřejného zdraví - metylalkohol, závažná epidemii chřipky v sezoně 2012/13, povodně v r. 2013, epidemii eboly a MERS  Současně krizové situace ukázaly křehkost systému ochrany veřejného zdraví v ČR a jeho nejslabší místa, které je třeba řešit s maximální prioritou.

8 Důležitým úkolem revitalizace HS je proporcionální financování v rámci celého zdravotnictví V současné době se financování systému ochrany a podpory veřejného zdraví pohybuje na úrovni 0,6% z celkových veřejných výdajů na zdravotnictví. Je proto nezbytně nutné nastavit financování hygienické služby v rámci její revitalizace v roce 2016 a v následujících letech tak, aby bylo reálným předpokladem, že dospěje financování 1% úrovně z veřejných výdajů na zdravotnictví v roce 2020, tj. během nejbližších pěti let.

9 Priority revitalizace a financování hygienické služby 1.Personální stabilizace systému 2.Krizová připravenost na hrozby veřejného zdraví 3.Obnova a zefektivnění materiálně technického zabezpečení 4.Podpora a standardizace odborných kontrolních činností 5.Posílení a stabilizace podpory zdraví a prevence nemocí 6.Sledování a hodnocení zdravotního stavu ve vztahu k faktorům životního a pracovního prostředí a životního stylu 7.Věda a výzkum v podpoře a ochraně veřejného zdraví

10 Personální stabilizace systému ochrany a podpory zdraví Je nutné zvýšit motivaci pro práci v hygienické službě a zejména pak finanční ohodnocení jeho zaměstnanců. Jako prioritní řešení je nezbytné:  Přijetí novely Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců (č. 304/2014 Sb.) v § 2, odst. 2: Státnímu zaměstnanci, který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení a orgánu ochrany veřejného zdraví, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Tarifní mzda lékařů v HS se tím výrazně zvýší.  Navýšení osobních a zvláštních příplatků v rozsahu, který umožňují stávající platové předpisy, zejména u pracovníků, kteří se podílejí na řešení krizových situací – určitý předpoklad již v roce 2016.

11 American Medical Association Report: Epidemiologist the sexiest medical profession Published on August 2, 2015 in NewsNews In a recent report issued by the American Medical Association, Epidemiologist is the run away winner for sexiest medical profession. Rounding out the top 5 were Nurse, Neurologist, Surgeon and Pediatrician. “We looked at several different variables” said the AMA’s Dr. George Klooney. “And in every category, Epidemiologist came out on top. They are a very sexy bunch.”Some experts were surprised that Epidemiologists did so well, beating out the pre-season favorite, Nurse. The bottom 5 sexiest professions were not really a surprise to anyone, they were: Naturopath, Chiropractor, Nutritionist, Osteopath and Homeopath.

12 Personální stabilizace systému ochrany a podpory zdraví Na základě zkušeností z řešení krizových situací a hrozeb pro veřejné zdraví považujeme za zásadní, aby systém byl schopný zajistit trvalou pohotovost, včasnost výjezdu do místa zásahu a zejména potřebnou odbornost. Proto je nezbytné navýšení počtu pracovníků, zejména lékařů v souvislosti s krizovou připraveností, a to především na regionálních pracovištích KHS. Z analýzy vyplývá potřeba navýšení počtu zhruba o 70 pracovníků, z toho 40 pracovníků na KHS (tj. v průměru 3 pracovníci na jednu KHS), 20 pracovníků na SZÚ a 10 zdravotních ústavech.

13 Krizová připravenost na hrozby veřejného zdraví Základní podmínkou nastavení systému řízení rizik při ohrožení veřejného zdraví z důvodů vážných zdravotních hrozeb v souladu s požadavky EK, WHO a Mezinárodních zdravotnických předpisů z roku 2005 i UV č. 785/2011 k jejich implementaci v České republice je zřízení a zajištění provozu Pohotovostního centra na Státním zdravotním ústavu. Tento útvar bude plnit funkci kontaktního místa s nepřetržitým provozem k zajištění koordinace řízení rizik, související komunikaci na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Předmětem činnosti budou mimořádné události biologického, chemického a environmentálního charakteru, které mohou ohrozit zdraví lidí a které mohou mít mezinárodní dopady.

14 Obnova a zefektivnění materiálně technického zabezpečení hygienické služby Dlouhodobá restriktivní opatření se promítla zásadním způsobem do materiálně technického vybavení hygienické služby, prostředků na údržbu a rekonstrukci objektů, obnovu autoparku či informačních technologií, ale také do oblasti komunikace rizika, medializace činnosti.

15 Podpora a standardizace odborných kontrolních činností Aktivity, v nichž spatřujeme největší zanedbání a nápravu v této prioritní oblasti, vnímáme zejména v nutnosti posílení finančních prostředků na:  laboratorní a ostatní specializované služby pro výkon státního zdravotního dozoru a dalších činností orgánů ochrany veřejného zdraví,  na stabilizaci, regulaci a finanční zajištění činností národních referenčních laboratoří a center  a na rozvoj hygienických registrů.

16 Posílení a stabilizace podpory zdraví a prevence nemocí Jednou z nejvíce opomíjených oblastí v činnosti hygienické služby byla a stále je oblast podpory zdraví a prevence nemocí. K minimálnímu naplnění této pro zdraví obyvatel i ekonomiku celého zdravotnictví nesmírně důležité oblasti bude nutné zajistit prostředky na zřízení a provoz Center podpory zdraví, které nahradí v minulosti zrušené regionální pracoviště podpory zdraví při SZÚ. Dalšími důležitými kroky bude mj. vytvoření webového portálu podpory zdraví a prevence nemocí pro širokou i odbornou veřejnost, zvýšení aktivit v oblasti prevence AIDS vč. obnovy sítě poraden AIDS, navýšení financování dotačních programů MZ na prevenci a zejména zajištění dostatečných prostředků na implementaci přijaté Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020, vč. jejích schválených akčních plánů.

17 Sledování a hodnocení zdravotního stavu ve vztahu k faktorům životního a pracovního prostředí a životního stylu Jako východisko všech preventivních aktivit i ke zpětné vazbě jejich efektivity je nutná znalost zdravotního stavu obyvatel i jeho determinant. Proto je nezbytné zajistit potřebné prevalenční studie, vyhodnocování zdravotního stavu, serologické přehledy, surveillance infekčních nemocí a nozokomiálních nákaz. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví přináší novou povinnost hygienické službě, a to pravidelně analyzovat a hodnotit zdravotní stav na republikové i regionální úrovni, stejně tak je Usnesením vlády č. 369/1991 i zákonem o ochraně veřejného zdraví dána povinnost hygienické službě provádět monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životním a pracovním podmínkám, podobně jsme vázání nařízením EU provádět strategické hlukové mapování.

18 Věda a výzkum v podpoře a ochraně veřejného zdraví Vědecká a výzkumná činnost je základem dalšího rozvoje všech oborů hygienické služby, umožňuje rozhodování založené na vědeckých důkazech (EBM). Priority výzkumu jsou stanoveny v souladu s vládními prioritami schválenými Radou vlády pro vědu, výzkum a inovace a s prioritami EU – patří k nim:  monitorování vlastností a diverzity mikrobiálních agens infekčních nemocí a epidemiologická analýza závažnosti jejich výskytu,  psychosociální determinanty zdraví,  zdravotní rizika životního prostředí,  zdravotní rizika expozice faktorům pracovního prostředí,  zdravotní rizika expozice chemickým látkám z výrobků určených spotřebiteli, podpora a ochrana zdraví spotřebitele,  bezpečnost potravin a aplikovaná výživa.

19 Děkuji za pozornost Ochrana a podpora zdraví a primární prevence nemocí jsou skutečně efektivním řešením problémů zdravotního stavu, ale pouze za předpokladu dosažení odpovídající úrovně investic. Ta byla, bohužel, v minulých letech významně podkročena, a proto nemůže přinášet ten efekt, který by odpovídal jejímu potenciálu. Vláda, Parlament, Česká republika tedy budou muset jasně deklarovat, jakou hygienickou službu, tj. ochranu a podporu zdraví a primární prevenci nemocí, v ČR chceme. Zda takovou, která dnes jen stěží a se zbytky odborných kapacit hasí požáry, či moderní orgán ochrany veřejného zdraví, který naplní svou zákonnou úlohu i společenskou roli danou tradicí, evropskými standardy a vývojem zdraví obyvatel této republiky.


Stáhnout ppt "Revitalizace hygienické služby první vyhodnocení její realizace MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google