Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: Základy ekonomiky Ověření ve výuce Třída:OktávaDatum: DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Romová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 TÉMA:Právní úprava účetnictví PŘEDMĚT:Základy ekonomiky KLÍČOVÁ SLOVA:Účetnictví, zákon o účetnictví, účtová osnova JMÉNO AUTORA:Mgr. Jana Romová

3 Metodický pokyn: výklad seznámit se se zákonem o účetnictví na webových stránkách: www.business.center.cz

4 Právní úprava účetnictví Předmět účetnictví, význam a funkce účetnictví; Právní normy; Směrná účtová osnova a účtový rozvrh; Vnitropodnikové směrnice; Účetní zásady.

5 Předmět účetnictví, význam a funkce účetnictví Účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách. Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní jednotce: a) stav a pohyb aktiv a pasiv; b) náklady, výnosy, hospodářský výsledek.

6 Předmět účetnictví, význam a funkce účetnictví Účetnictví plní tyto funkce: 1. Poskytuje informace pro potřeby podnikatele (průběh hospodaření, zisk, ztráta); 2. Může sloužit jako důkazní prostředek při vedení sporů; 3. Poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku; 4. Zjištění informací pro účely daňové; 5. Údaje v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření.

7 Právní normy Základním předpisem upravujícím účetnictví podnikatelů v ČR je zákon o účetnictví. Další normou jsou prováděcí vyhlášky ministerstva financí. Dalšími předpisy, které účetní jednotky musí ve své praxi využívat, jsou nový občanský zákoník, daňové zákony, pojišťovací zákony, zákon o cestovních náhradách, zákoník práce, mzdové předpisy, devizový zákon, zákon o cenných papírech.

8 Právní normy Zákon o účetnictví Povinností podle zákona o účetnictví je vést účetnictví úplně (zaúčtovány všechny účetní případy týkající se účetního období), průkazným způsobem (účetní případy jsou doloženy účetními doklady; inventarizace) a správně (nesmí být porušeny povinnosti stanovené zákonem o účetnictví) tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem.

9 Právní normy Obsah zákona o účetnictví a) definuje účetní jednotky; b) definuje předmět účetnictví a účetní období; c) stanoví základní povinnosti při vedení účetnictví a při používání účetních metod; d) stanoví pravidla pro oceňování; e) definuje účetní knihy a jejich otevírání a uzavírání, účetní doklady; f) definuje směrnou účtovou osnovu; g) stanoví základní požadavky na obsah účetní závěrky.

10 Právní normy Vymezení účetních jednotek a) právnické osoby, které mají sídlo na území ČR; b) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku; c) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 15.000.000 Kč; d) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí.

11 Směrná účtová osnova a účtový rozvrh Směrná účtová osnova seznam účtových tříd a účtových skupin – 10 účtových tříd (0–9): 0- Dlouhodobý majetek; 1- Zásoby; 2- Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry; 3- Zúčtovací vztahy; 4- Kapitálové účty a dlouhodobé závazky; 5- Náklady; 6- Výnosy; 7- Závěrkové a podrozvahové účty; Účtové třídy 8 a 9 jsou vyhrazeny pro vnitropodnikové účetnictví.

12 Směrná účtová osnova a účtový rozvrh Účtový rozvrh - seznam všech syntetických a analytických účtů, které budeme v účetním období používat; - účetní jednotky sestavují účtový rozvrh pro každé účetní období, v průběhu účetního období je možné účtový rozvrh doplňovat. Syntetické účty - každý účet má název a trojmístné číselné označení; např. 511 – Opravy a udržování; 5 = Náklady (účtová třída); 1 = Služby (účtová skupina); 1 = Opravy a udržování (účet); Analytické účty – podrobnější členění účtu: např. 511/100 Opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku; 511/200 Opravy a udržování drobného hmot. majetku.

13 Vnitropodnikové směrnice Každá účetní jednotka si vytváří vlastní vnitropodnikové směrnice. Tyto směrnice upřesňují účetní postupy a přístupy. Každá směrnice musí mít uveden den nabytí účinnosti a musí být podepsána k tomu oprávněnou osobou. Mezi nejtypičtější vnitropodnikové směrnice patří: - účtový rozvrh;- odpisový plán; - podpisové vzory;- harmonogram účetní závěrky; - používání měnových kurzů;- způsoby oceňování. - oběh účetních dokladů; - inventarizace majetku a závazků; - normy přirozených úbytků; - používání silničních motorových vozidel; - způsob účtování zásob; - limity pro zatřídění do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

14 Účetní zásady Aby účetnictví podávalo věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a závazků účetní jednotky, musí vycházet ze všeobecných účetních zásad, tj. ze souboru určitých pravidel. Mezi obecné zásady pro vedení účetnictví patří zejména: Zásada bilanční kontinuity (návaznosti jednotlivých účetních období) – KZ 2007 = PZ 2008; Zásada věcné a časové souvislosti – účtování o případech, které patří do příslušného účetního období; Zásada stálosti účetních metod – např. oceňování, odpisování; Zásada věrného a poctivého zobrazení skutečnosti (zásada opatrnosti); – nepřenášet současná rizika do budoucnosti (tvorba rezerv, nepodhodnocovat náklady, nenadhodnocovat výnosy); Zákaz kompenzace – zákaz vzájemného vyrovnávání (náklady/výnosy).

15 ZDROJE: Štohl, P.: Maturitní okruhy z účetnictví 2011 [pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví]. Znojmo: Pavel Štohl, 2011. ISBN 978-80-87237-32-8. s. 6–12.


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google