Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace z porady MMR s kraji dne 26.03.2014 Porada vedoucích ÚÚP dne 15.04.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace z porady MMR s kraji dne 26.03.2014 Porada vedoucích ÚÚP dne 15.04.2014."— Transkript prezentace:

1 Informace z porady MMR s kraji dne 26.03.2014 Porada vedoucích ÚÚP dne 15.04.2014

2 01 | 2 Z MĚNY NA OÚP MMR OÚP je nově začleněn do sekce 05 Sekce územní a bytové politiky (dříve OÚP spadal do sekce 08). Funkci náměstka ministryně pro územní a bytovou politiku od 10.03.2014 zastává Ing. Petr Smrček.

3 01 | 3 DOČERPÁNÍ JIŽ DŘÍVE ALOKOVANÝCH PROSTŘEDKŮ Z IOP Programové období 2007 – 2013 přebytek 2 až 3 miliony Kč MMR OÚP požádal krajské úřady o maximální součinnost při dočerpání a uplatnění těchto dotací: Město Šlapanice Město Veselí nad Moravou Obec Moravský Písek Obec Šitbořice Při problémech s plněním termínu neprodleně informovat OÚPSŘ KrÚ JMK.

4 01 | 4 I NFORMACE O IROP Příprava Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020: v současné době jsou připraveny návrhy programových dokumentů, které budou předmětem dalších jednání, prioritní osa 3 „Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí“, specifický cíl 3.2 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje“ – zlepšení rozhodování veřejné správy o území

5 01 | 5 I NFORMACE O IROP Podpora zpracování: územních plánů (např. obce v rozvojových oblastech, osách nebo specifických oblastech, obce dotčené záměry PÚR ČR zpřesněnými v ZÚR, obce v území ohroženém potenciálními riziky a přírodními katastrofami, obce v hospodářsky problémových regionech podle Strategie regionálního rozvoje ČR), územních studií (např. řešení veřejných prostranství a řešení veřejné infrastruktury nadmístního významu, ucelené a koncepční řešení krajiny i s ohledem na naplňování závěrů Evropské úmluvy o krajině apod.), regulačních plánů z podnětu nenahrazujících ÚR (např. obce v národních parcích a CHKO, obce s památkovou rezervací nebo památkovou zónou, obce s územím přestavby vymezeným v územních plánech, které jsou ve vlastnictví obce).

6 01 | 6 I NFORMACE O IROP Předběžný časový harmonogram: IV/2014 – schválení Dohody o partnerství (dále jen „DP“) vládou ČR a její zaslání Evropské komisi, VII/2014 – schválení Dohody o partnerství Evropskou komisí, VI/2014 – ukončení projednání PD IROP v ČR, VII/2014 – předložení PD IROP Evropské komisi, konec 2014 – schválení PD IROP Evropskou komisí, první čtvrtina 2015 – první výzvy.

7 01 | 7 I NFORMACE O IROP Krajské úřady mají připravovat zaměření možných územních studií ve vztahu k přípravě aktualizací ZÚR a zejména prohloubení (zpodrobnění) řešení obsaženého v ZÚR. MMR požádalo krajské úřady, aby sdělily názor na dvě úrovně územních studií krajiny (krajská úroveň a úroveň ORP) a zda by pořídily územní studii krajiny pro celé území kraje, pokud by byla z 85 % hrazena z IROP.

8 01 | 8 I NFORMACE O STAVU POŘIZOVÁNÍ AKTUALIZACE PÚR ČR Aktualizace PÚR ČR se pořizuje na základě UV ČR č. 596 ze dne 09.08.2013 ke Zprávě o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky 2008; vláda rozhodla o zpracování návrhu aktualizace PÚR ČR v termínu do 30.11.2014. Rozsah aktualizace PÚR ČR je uvedený ve Zprávě o uplatňování PÚR ČR 2008 – část d). Předmětem projednání návrhu aktualizace PÚR ČR vládou budou pouze změny oproti dosud platnému znění PÚR ČR 2008. Změny budou zdůvodněné v tzv. Odůvodnění k návrhu aktualizace PÚR ČR. Součástí materiálu předkládaného vládě bude i srovnávací text s vyznačením všech změn.

9 01 | 9 I NFORMACE O STAVU POŘIZOVÁNÍ AKTUALIZACE PÚR ČR 07.02.2014 se uskutečnilo neformální projednání připomínek k pracovnímu znění aktualizace PÚR ČR se zástupci krajského úřadu JMK. OÚP v březnu 2014 připravil materiál „Návrh aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR“ pro rozeslání do vnitřního připomínkového řízení na MMR. Meziresortní připomínkové řízení (včetně možnosti uplatňování připomínek ze strany obcí a veřejnosti k návrhu aktualizace PÚR ČR a také k Vyhodnocení vlivů návrhu aktualizace PÚR ČR na udržitelný rozvoj území) se předpokládá v měsících květen až červenec 2014.

10 01 | 10 I NFORMACE O STAVU POŘIZOVÁNÍ AKTUALIZACE PÚR ČR Podle stavebního zákona mají možnost se vyjádřit k návrhu aktualizace PÚR ČR i sousední státy. Veřejné projednání návrhu aktualizace PÚR ČR a Vyhodnocení vlivů návrhu aktualizace PÚR ČR na udržitelný rozvoj území se předpokládá v červnu 2014 (v Brně a v Praze). Do doby, než bude aktualizace PÚR ČR schválena vládou, stále platí PÚR ČR 2008 (schválena usnesením vlády č. 929/2009).

11 01 | 11 I NFORMACE O OBNOVENÍ ČINNOSTI PORADNÍHO SBORU PRO STAVEBNÍ PRÁVO Základní údaje: zřízen v r. 2006 za účelem řešení problémů při interpretaci a aplikaci stavebního práva, v letech 2008 – 2013 se nescházel, činnost obnovena v roce 2014, člení se na sekci pro pořizovatelskou praxi (působnost odboru územního plánování) a sekci pro územní rozhodování a stavební řád (působnost odboru stavebního řádu).

12 01 | 12 I NFORMACE O OBNOVENÍ ČINNOSTI PORADNÍHO SBORU PRO STAVEBNÍ PRÁVO 4. zasedání Poradního sboru (sekce pro pořizovatelskou praxi) proběhlo 17.02.2014 a zabývalo se tematy: Návrh nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Hl. m. Praha má v § 194 písm. e) SZ obecnou výjimku k vydání komplexní úpravy vylučující v plném rozsahu obecnou úpravu obsaženou ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. a vyhlášce č. 268/2009 Sb., ale nemůže svým nařízením nahradit úpravu obsaženou ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. a nařízením stanovit obsah ÚPD a nemůže pojmově ignorovat pojmosloví SZ a založit si svoje pojmosloví).

13 01 | 13 I NFORMACE O OBNOVENÍ ČINNOSTI PORADNÍHO SBORU PRO STAVEBNÍ PRÁVO Přezkum směrné části územně plánovací dokumentace schválené před 01.01.2007 (Zákonnost úpravy směrné části ÚP v přezkumném řízení na základě § 174 SŘ přezkoumat zřejmě nelze, a to ani v mezích vyplývajících z usnesení rozšířeného senátu 1 Aos 2/2013-116, tzn. za podmínky, že se součástí směrné části stalo něco, co patří do části závazné.). Možnost přechodných ustanovení v PÚR/ÚPD (Přechodná ustanovení v PÚR ani v ÚPD nejsou přípustná). Zástupce veřejnosti a podmínky jeho zastupování (Postup, kdy se zástupce veřejnosti nechá zastupovat jinou osobou, je vyloučen z povahy věci).

14 01 | 14 INFORMACE O POŘIZOVANÝCH METODIKÁCH Vyhodnocení vlivů PÚR a ÚPD na URÚ (Proces+T- Plan), pořídil TAČR – metodika nenaplnila očekávání. MMR nedoporučuje k plošnému využití. Metodická pomůcka pro pořizování a zpracování ZÚR v kontextu EÚoK (Maier+???), pořídil TAČR. Vyhodnocení SEA pro PÚR a ÚPD (T-Plan), objednalo MŽP, odevzdány části PÚR a ZÚR, chybí ÚP, předáno na OŽP krajů. ÚP obsah; Pořizování ÚP (Sklenář) – zveřejněno.

15 01 | 15 INFORMACE O POŘIZOVANÝCH METODIKÁCH ÚP města – příklad zpracování ÚP po novele (Poláčková), vzor celé textovky, grafika jen vypovídající výřezy. Podmínky prostorového uspořádání v ÚP (Tunka) – úpravy po připomínkách. Návrh pojetí vymezení koridorů veřejné DaTI v ÚP (Haluza) – existuje více pojetí, které zákon připouští; chápat jako jeden z možných přístupů.

16 01 | 16 I NFORMACE O PŘÍPRAVĚ DOKUMENTU P OLITIKA STAVEBNÍ KULTURY ( ARCHITEKTURY ) Zpracování bylo uloženo usnesením vlády č. 524 ze dne 13.07.2011 kterým byla schválena Koncepce bydlení České republiky do roku 2020. Účelem dokumentu je zlepšení života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém žijí. Politika bude definovat vize, cíle a konkrétní opatření, včetně stanovení jejich garantů a termínů splnění.

17 01 | 17 I NFORMACE O PŘÍPRAVĚ DOKUMENTU P OLITIKA STAVEBNÍ KULTURY ( ARCHITEKTURY ) Politika bude rozdělena na 3 témata: Struktura a prostorové uspořádání sídel (včetně veřejných prostranství a začlenění staveb do území) Kvalita staveb Stavební kultura ve vzdělávání (včetně výzkumu a vývoje, osvěty a propagace v médiích) Garant:MMR ve spolupráci s ČKA, ČKAIT, AUÚP ČR a Státním fondem rozvoje bydlení

18 01 | 18 I NFORMACE O PŘÍPRAVĚ DOKUMENTU P OLITIKA STAVEBNÍ KULTURY ( ARCHITEKTURY ) Zpracovatel: Ústav územního rozvoje Harmonogram: březen 2011 – Zvyšování kultury výstavby - Evropské fórum politik architektury (zpracoval ÚÚR): Vyhodnocení zahraničních politik architektury Požadavky vyplývající z dokumentů EU Identifikace nejvýznamnějších problémů únor 2012 – Analýza stavební kultury (zpracoval tým pod vedením prof. Maiera a ÚÚR): Nejdůležitější témata a identifikace problémů kultury výstavby Naznačení řešení - opatření

19 01 | 19 I NFORMACE O PŘÍPRAVĚ DOKUMENTU P OLITIKA STAVEBNÍ KULTURY ( ARCHITEKTURY ) říjen 2013 – tři dílčí části návrhu Politiky (zpracovatelé ČKA, ČKAIT, AUÚP) Obsahovaly zejména návrh opatření k řešení zjištěných problémů, byly hlavním podkladem pro zpracování návrhu Politiky. březen 2014 – 1. pracovní znění návrhu Politiky (zpracovalo MMR a ÚÚR): V první fázi bude pracovní znění připomínkováno zejména ČKA, ČKAIT a AUÚP ČR. Následovat bude vnitroresortní a meziresortní připomínkové řízení včetně připomínkování veřejností. Do konce roku 2014 by měl být materiál předložen vládě ČR ke schválení.

20 01 | 20 INFORMACE O PŘÍPRAVĚ REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU VYMÍSTĚNÍ ZÁSTAVBY ZE ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ Zadání úkolu – Usnesení vlády č. 524 z 13.07.2011 – Koncepce bydlení ČR do roku 2020 Úkol D 4.2 „Realizace pilotního programu přemístění zástavby z ohrožených území. Na jeho základě je třeba formulovat doporučení pro projekt Motivačního programu na zlepšení urbanizace v územích s významným povodňovým rizikem.“ Odpovědnost za úkol – MMR, odbor politiky bydlení ve spolupráci s odborem územního plánování a s odborem stavebního řádu. OÚP požádal o spolupráci při vytipování vhodných lokalit krajské úřady, magistrát hl. m. Prahy a Svaz měst a obcí ČR s termínem pro podání návrhů do 31.05.2014 na adresu MMR).

21 01 | 21 INFORMACE O PŘÍPRAVĚ REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU VYMÍSTĚNÍ ZÁSTAVBY ZE ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ Pracovní harmonogram březen 2014: příprava podkladů pro pilotní projekt 31.05.2014: shromáždění podkladů pro pilotní projekt 30.06.2014: vytipování nejvhodnějších lokalit (spolupráce MŽP a MZe) 17.08.2014: odhad nákladů na pilotní projekt 31.10.2014: návrh pilotního projektu programu přemístění zástavby 30.11.2014: vyhodnocení pilotního programu a rozhodnutí o zahájení přípravy Motivačního programu

22 01 | 22 INFORMACE O PŘÍPRAVĚ REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU VYMÍSTĚNÍ ZÁSTAVBY ZE ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ KRITÉRIA pro výběr vhodných lokalit Rozptýlená zástavba max. o 5 stavbách určených pro trvalé bydlení (v případě rekreačního objektu se musí jednat o jediné místo, kde může jeho vlastník žít); Stavby jsou v aktivní zóně záplavového území, nebo došlo po 1.1.1997 vícekrát k zatopení obytných místností aniž se jedná o lokality, kde bylo zatopení způsobeno splachem z polí v důsledku špatného systému hospodaření;

23 01 | 23 INFORMACE O PŘÍPRAVĚ REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU VYMÍSTĚNÍ ZÁSTAVBY ZE ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ Místo nelze rozumně ochránit protipovodňovou stavbou nebo opatřením; Obec má ve svém vlastnictví pozemky připadající v úvahu pro přemístění, popř. i stavby vhodné pro rekonstrukci a ubytování přemisťovaných občanů; Současní vlastníci by pod vlivem předchozích zkušeností dobrovolně uvažovali o přemístění, pokud jsou takové dostupné informace. Návrh vhodných lokalit od ÚÚP v termínu: 30.04.2014

24 01 | 24 AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Priorita – správnost vstupních dat a údajů ÚAP – dopis OÚP ze dne 12.03.2014 – požadavky: úplnost a aktuálnost údajů o území (stávající údaje a záměry, doplnění „chybějících“ údajů a nových záměrů), úplnost a aktuálnost údajů o území přebíraných z doplňujících průzkumů a rozborů (prověření rozdílů), kontrola úplnosti dat odborným pracovníkem na úseku ÚP

25 01 | 25 AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ možnosti poskytování dat (jevy lze je poskytovat prostřednictvím krajů; v návaznosti na toto lze poskytnout údaje o území i pasport za celé území ČR nebo za celé správní území kraje; údaje o území lze přebírat prostřednictvím dálkového přístupu k datům, tzn. z oficiálních serverů poskytovatelů), změna přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. – pasport o území („použitý údaj“ byl změněn „poskytnutý údaj“),

26 01 | 26 AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Úprava metodických pokynů pro ÚAP: Jsou připraveny k postupnému zveřejnění: Metodický návod „Pořizování ÚAP“ Metodický návod č. 1A „Standard sledovaných jevů pro ÚAPo“ Metodický návod č. 1B „Standard sledovaných jevů pro ÚAPk“ Znění druhého a třetího metodického návodu nejprve MMR projedná s poskytovateli údajů o území.

27 01 | 27 AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Průzkum sledovaných jevů potvrdil zájem o vytvoření metodiky pro jevy zjišťované průzkumem, zájem o vytvoření jednotné datové struktury, přetrvávající problémy s kvalitou jevů (především zjišťovaných vlastním průzkumem a též od některých poskytovatelů), nespokojenost s rozdělením jevů dle přílohy A a B vyhlášky u „krajských“ respondentů; výsledky průzkumu jsou na adrese AUÚP http://www.urbanismus.cz/asociace-pro-urbanismus-a- uzemni- planovani/auup.php?lg=cz&sel=content&cntID=231&menuI D=4, http://www.urbanismus.cz/asociace-pro-urbanismus-a- uzemni- planovani/auup.php?lg=cz&sel=content&cntID=231&menuI D=4

28 01 | 28 AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Proběhla neformálním jednání zástupců MMR OÚP s Národním památkovým ústavem a s MŽP; NPÚ připravuje metodiky, MŽP řeší problémy s definicí pojmů a jevů (včetně jejich přebytečnosti nebo neexistence), uvádí též potřebu jednotného datového modelu, aby byly odstraněny problémy s předáváním dat. OÚP požádal krajské úřady o poskytnutí struktury datových modelů ÚAP z důvodu záměru pořízení celorepublikových ÚAP (r. 2015) a případného navržení „jednotného“ datového modelu.

29 01 | 29 AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Příprava aktualizace vyhlášky č. 500/2006 Sb. (sběr podnětů k úpravě především přílohy 1A této vyhlášky), KÚ mají možnost podávat podněty a návrhy k dané problematice Termín pro doručení podnětů od ÚÚP je 15.05.2014.

30 01 | 30 Děkuji za pozornost Ing. arch. Jana Janíkovájanikova.jana@kr-jihomoravsky.czjanikova.jana@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Informace z porady MMR s kraji dne 26.03.2014 Porada vedoucích ÚÚP dne 15.04.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google