Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of."— Transkript prezentace:

1

2 NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ platná právní úprava definuje ve stavebním zákoně tyto nástroje územního plánování: Politika územního rozvoje České republiky Územně plánovací dokumentace Územně plánovací podklady

5 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období (zpravidla 2 až 4 roky) požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových přeshraničních mezinárodních souvislostech zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů

6 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE s ohledem na možnosti území koordinuje tvorbu a aktualizaci zásad územního rozvoje tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady záměry na změny v území republikového významu stanoví úkoly zajišťující tuto koordinaci

7 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE územně plánovací dokumentace jsou právně závazné dokumenty sloužící pro koordinaci rozvoje území a stanovují jednoznačné požadavky pro rozhodování v území zpracovávají se pro: území krajů, a nazývají se Zásady územního rozvoje území obcí, a nazývají se Územní plány části území krajů nebo obcí – Regulační plány

8 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY územně plánovací podklady jsou podkladem pro pořizování Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace a jejich změn a pro rozhodování v území tvoří je: územně analytické podklady – mají za cíl zjišťovat a vyhodnocovat stav a vývoj území. Zpracovávají se pro území kraje a pro území tzv. obcí s rozšířenou působností (ORP). Jde o soustavnou činnost spočívající ve sběru a zpracování dat o území v podobě tzv. jevů. územní studie - ověřují možnosti a podmínky změn v území. Zpracovávají se zpravidla pro určitá specifická témata (např. dopravní řešení trasy komunikace) a mohou jako podklad pro rozhodování v území (územní řízení) tvořit podrobnější formu suplující např. regulační plán.

9 ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ úkolem územního plánování je zejména a)zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty b)stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území

10 ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ úkolem územního plánování je zejména c)prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání, d)stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb,

11 ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ úkolem územního plánování je zejména e)stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území f)stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci) g)vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem h)vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn

12 ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ úkolem územního plánování je zejména i)stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení j)prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území k)vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany l)určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území

13 ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ úkolem územního plánování je zejména m)vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů 4), 12) před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak n)regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů o)uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče.

14 úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1 Stavebního zákona) pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast

15 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of."

Podobné prezentace


Reklamy Google