Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní právo 3 Přednáška č. 6 JUDr. Veronika Vlčková 21. 3. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní právo 3 Přednáška č. 6 JUDr. Veronika Vlčková 21. 3. 2007."— Transkript prezentace:

1 Správní právo 3 Přednáška č. 6 JUDr. Veronika Vlčková 21. 3. 2007

2 Téma: územní plánování co je to za činnost, co je to za činnost, jaký je její smysl, cíle a náplň (úkoly), jaký je její smysl, cíle a náplň (úkoly), kdo zajišťuje její naplňování, kdo zajišťuje její naplňování, jaké k tomu má nástroje jaké k tomu má nástroje a jakým postupem tyto nástroje vytváří… a jakým postupem tyto nástroje vytváří…

3 Definice ÚP Územní plánování je: soustavná a komplexní činnost soustavná a komplexní činnost orgánů ÚP orgánů ÚP směřující k směřující k –vytvoření závazných podkladů pro rozhodování o území –a tím k usměrnění rozvoje území a navržení uspořádání území dle určitých politických představ v souladu se zásadou TUR

4 Právní úprava ÚP Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Účinnost od 1. 1. 2007 Účinnost od 1. 1. 2007 Pozor na návaznost na správní řád Pozor na návaznost na správní řád

5 Cíle ÚP § 18 StZ § 18 StZ předpoklady pro výstavbu předpoklady pro výstavbu předpoklady pro udržitelný územní rozvoj: předpoklady pro udržitelný územní rozvoj: –příznivé ŽP –hospodářský rozvoj –soudržnost společenství obyvatel území

6 Úkoly ÚP § 19 StZ § 19 StZ demonstrativní výčet demonstrativní výčet zmocnění k provedení cílů ÚP zmocnění k provedení cílů ÚP jednotlivé úkoly se u různých nástrojů ÚP uplatní v různé míře jednotlivé úkoly se u různých nástrojů ÚP uplatní v různé míře

7 Funkce ÚP koordinační koordinační konkretizující konkretizující ochranná ochranná preventivní preventivní limitující limitující zjišťovací a vyhodnocovací zjišťovací a vyhodnocovací prověřovací…. prověřovací….

8 Výkon veřejné správy kombinace přenesené a samostatné působnosti kombinace přenesené a samostatné působnosti §§ 5 – 11 StZ §§ 5 – 11 StZ obce, kraje, MMR, MO obce, kraje, MMR, MO Úřad územního plánování (OÚORP) Úřad územního plánování (OÚORP) Rada obcí pro udržitelný rozvoj Rada obcí pro udržitelný rozvoj

9 Nástroje ÚP ÚPP (§§ 25 – 30 StZ) ÚPP (§§ 25 – 30 StZ) Politika územního rozvoje (§§ 31 – 35) Politika územního rozvoje (§§ 31 – 35) ÚPD ÚPD –Zásady územního rozvoje (§§ 36 – 42) –Územní plán (§§ 43 – 60) –Regulační plán (§§ 61 – 75) Územní rozhodnutí (přednáška č. 7) Územní rozhodnutí (přednáška č. 7)

10 Politika územního rozvoje ČR celostátní nástroj ÚP celostátní nástroj ÚP vymezené období platnosti vymezené období platnosti konkretizace cílů definovaných ve StZ konkretizace cílů definovaných ve StZ v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech strategie a podmínky pro naplňování cílů strategie a podmínky pro naplňování cílů ohled na udržitelný územní rozvoj ohled na udržitelný územní rozvoj

11 Politika územního rozvoje ČR pořizuje: MMR pořizuje: MMR pro celé území ČR pro celé území ČR schvaluje: vláda schvaluje: vláda publikace: Sbírka zákonů, ve formě sdělení o schválení PÚR publikace: Sbírka zákonů, ve formě sdělení o schválení PÚR závazná pro… závazná pro…

12 Zásady územního rozvoje krajský nástroj ÚP, krajský nástroj ÚP, který v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly ÚP v souladu s PÚR, který v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly ÚP v souladu s PÚR, určuje strategii pro jejich naplňování určuje strategii pro jejich naplňování koordinuje územně plánovací činnost obcí koordinuje územně plánovací činnost obcí

13 Zásady územního rozvoje Obsah: Obsah: –plochy a koridory nadmístního významu –plochy pro VPS, VPO –územní rezerva vyhodnocení vlivů ZÚR na URÚ vyhodnocení vlivů ZÚR na URÚ pořizuje: KrÚ pořizuje: KrÚ pro celé území kraje pro celé území kraje vydává: zastupitelstvo kraje vydává: zastupitelstvo kraje

14 Zásady územního rozvoje

15

16 Územní plán místní nástroj ÚP, místní nástroj ÚP, který v souvislostech a podrobnostech území obce který v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly ÚP zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly ÚP v souladu se ZÚR a PÚR v souladu se ZÚR a PÚR

17 Územní plán obsah: obsah: –urbanistická koncepce –koncepce uspořádání krajiny –koncepce veřejné infrastruktury vymezuje: vymezuje: –zastavěné plochy, –zastavitelné plochy, –plochy přestavby –plochy pro VPS, VPO a územní rezervu může uložit prověření změn využití určitých ploch může uložit prověření změn využití určitých ploch

18 Územní plán pořizuje: pořizuje: –úřad ÚP nebo –obecní úřad obce, pro kterou se ÚP pořizuje pro celé území obce pro celé území obce vydává: zastupitelstvo obce, pro kterou se ÚP pořídil vydává: zastupitelstvo obce, pro kterou se ÚP pořídil

19 Územní plán

20 Regulační plán

21

22 místní nástroj ÚP, místní nástroj ÚP, který v řešené ploše který v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro stanoví podrobné podmínky pro –využití pozemků –umístění a prostorové uspořádání staveb (vždy staveb veřejné infrastruktury) –ochranu hodnot a charakteru území –vytváření příznivého ŽP vymezí VPS a VPO vymezí VPS a VPO

23 Regulační plán skupinové územní rozhodnutí (§ 61 odst. 2 StZ) skupinové územní rozhodnutí (§ 61 odst. 2 StZ) pořizuje: pořizuje: –úřad ÚP nebo –obecní úřad obce, pro kterou se ÚP pořizuje vydává: zastupitelstvo obce vydává: zastupitelstvo obce

24 Pořizování ÚPD upraveno pro každou kategorii ÚPD zvlášť upraveno pro každou kategorii ÚPD zvlášť ovlivněno formou vydávání ÚPD = OOP ovlivněno formou vydávání ÚPD = OOP

25 Pořizování ÚPD rozhodnutí o pořízení ÚPD rozhodnutí o pořízení ÚPD zadání ÚPD zadání ÚPD návrh ÚPD návrh ÚPD –společné jednání s… (neveřejné) –posouzení návrhu ÚPD nadřízeným orgánem ÚP –řízení o vydání ÚPD (SŘ) veřejné projednání návrhu ÚPD veřejné projednání návrhu ÚPD přezkum a odůvodnění návrhu ÚPD přezkum a odůvodnění návrhu ÚPD vydání ÚPD ve formě OOP vydání ÚPD ve formě OOP

26 Vybraná judikatura k ÚP SJS 968/2006 1 Ao 1/2006 SJS 968/2006 1 Ao 1/2006 SJS 459/1999 31 Ca 71/98 SJS 459/1999 31 Ca 71/98 Pl. ÚS 17/1995 Pl. ÚS 17/1995

27 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Správní právo 3 Přednáška č. 6 JUDr. Veronika Vlčková 21. 3. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google