Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZMĚNA Č. II ÚP PROSTĚJOV & VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 3. 12. 2015 KNESL+KYNČL s.r.o., INVEK s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZMĚNA Č. II ÚP PROSTĚJOV & VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 3. 12. 2015 KNESL+KYNČL s.r.o., INVEK s.r.o."— Transkript prezentace:

1 ZMĚNA Č. II ÚP PROSTĚJOV & VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 3. 12. 2015 KNESL+KYNČL s.r.o., INVEK s.r.o.

2 OBSAH ZMĚNY Č. 2 ÚP PROSTĚJOV PROVĚŘENÍ A ÚPRAVA VYUŽITÍ, PODMÍNEK VYUŽITÍ A REGULATIVŮ PLOCH 0027, 0034 A 0041 (KASC, TRŽNICE A OKOLÍ) AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A S TÍM SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY

3 ZMĚNY NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ ZADÁNÍ (BODY J.1.1. A J.2.1. ZADÁNÍ)

4 ÚP PROSTĚJOV 2014ZMĚNA Č. II ÚP – NÁVRH 12/2015 ZMĚNY V PLOŠE 0041 Změna obč. vybavení – komerční zařízení (OK) na plochu smíšenou obytnou (SX) Hlavní využití doplněno o polyfunkční stavby. Zrušen zákaz podzemního parkování. Nám. TGM Wolkerova Komenského

5 ÚP PROSTĚJOV 2014ZMĚNA Č. II ÚP – NÁVRH 12/2015 ZMĚNY V PLOCHÁCH 0027 A 0034 A 0041 Požadavek na maximální zastavěnost 75 % byl zrušen. Požadavek na blokovou strukturu zástavby byl zrušen. Nám. TGM Wolkerova Komenského

6 ÚP PROSTĚJOV 2014ZMĚNA Č. II ÚP – NÁVRH 12/2015 Přípustné využití umožňující výstavbu komerčních zařízení nad 1200 m2 HPP se stalo využitím hlavním. ZMĚNY V PLOCHÁCH 0027 A 0034 Nám. TGM Wolkerova Komenského

7 ZMĚNA Č. II SE NETÝKÁ MOŽNOSTI UMÍSTĚNÍ KONCERNÍHO A SPOLEČENSKÉHO SÁLU V PLOCHÁCH 0027 A 0034 - MOŽNOST DLE ÚP ZŮSTÁVÁ MOŽNOSTI DEMOLICE KASC - MOŽNOST DLE ÚP ZŮSTÁVÁ NAVRHOVANÉ STRUKTURY NOVÝCH ULIC - ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY MAXIMÁLNÍ VÝŠKY ZÁSTAVBY - ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY

8 ZMĚNY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (BOD J.1.1. ZADÁNÍ)

9 ÚPRAVY HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Vrahovice Žešov MOSTKOVICE Centrum Domamyslice Čechovice Krasice KRALICE NA HANÉ BEDIHOŠŤ DRŽOVICE

10 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (VČETNĚ VYHODNOCENÍ SEA)

11 Stanoviska DO k zadání Návrh změny č. II ÚP Prostějov Stavební zákon (č. 183/2006 Sb.) Zákon o posuzování vlivů na ŽP (č. 100/2001 Sb.) … VÝCHODISKA

12 DLE VYHLÁŠKY Č. 500/2006 Sb.: VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA EVL A PO (NATURA 2000) VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽP (SEA) VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA URÚ OBSAH VYHODNOCENÍ NATURA 2000 VYHODNOCENÍ SEA VYHODNOCENÍ URÚ

13 Změna plochy č. 0041 na plochu smíšenou obytnou (zastavěnost, struktura zástavby, parkování) Změna podmínek ploch č. 0027 a 0034 (zastavěnost, struktura zástavby) Změna podmínek plochy č. 0001 (možnost podzemních staveb) Aktualizace zastavěného území PŘEDMĚT VYHODNOCENÍ

14 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA)

15 POZADÍ SEA SEA (Strategic Environmental Assessment, vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí) je jednou ze součástí hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a zabývá se environmentálním pilířem. Legislativní rámec: zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), zákon č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Postup: zadání územního plánu, KÚ OLK ve stanovisku k zadání územního plánu požaduje vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Rozsah vyhodnocení vlivů je proveden pro všechny složky životního prostředí a veřejného zdraví, zejména s ohledem na: vlivy na krajinný ráz a hydrologické poměry, zatížení území hlukem a imisemi, vyhodnocení nárůstu dopravy, zpracování závěru a návrhu stanoviska, včetně podmínek.

16 POSTUP SEA Věcná náplň: úprava využití ploch občanského vybavení – komerční zařízení č. 027, 034 a 041 ve prospěch maloobchodních zařízení, úprava maximální zastavěnosti a podmínky blokové zástavby v těchto plochách, zrušení zákazu výstavby podzemního parkování v ploše č. 041. Referenční projekt: Galerie Prostějov, oznámení záměru včetně relevantních studií (rozptylová studie, hluková studie, přírodovědný průzkum, vliv na oslunění a osvětlení okolních budov, hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum), zjišťovací řízení se závěrem, že záměr nebude dále posuzován, pro posouzení SEA je tedy k dispozici podrobné hodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí na konkrétní projektové úrovni, slouží jako referenční vzor maximálně dimenzovaného návrhu, který lze v území předpokládat, a tedy maximální únosnosti území nejde tedy o předmět posouzení SEA.

17 STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Základní charakteristika životního prostředí dotčeného území: dnes i historicky urbanizovaný prostor městského charakteru, žádné přirozené prvky pro volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny, žádná zvláště chráněná území, rozhodující je tedy životní prostředí člověka vč. památkové ochrany (městská památková zóna, nemovité kulturní památky). Stávající problémy životního prostředí: nevyřešená urbanistická struktura, neorganizované plochy, které jsou předmětem změny ÚPD („divoké parkování“ a z něj vyplývající důsledky), ovzduší – možné překračování denních maxim PM10 (nadlimitní četnost), avšak dlouhodobé průměry (ISKO ČHMÚ) v souladu s limity, hluk – vysoká hluková zátěž při komunikacích vnitřního městského okruhu, přes základní limit 60/50 dB (den/noc), v souladu s limitem korigovaným pro starou hlukovou zátěž 70/60 dB (den/noc), suburbanizace – odliv obyvatelstva z vnitřního města a přesídlování do okolních obcí, z toho plynoucí rostoucí hybnost při cestách za prací a sociální vybaveností  rostoucí podíl individuální automobilové dopravy, nejde o limitující faktory, které by znemožňovaly urbanistický rozvoj území.

18 VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Hodnocení vlivů na referenční cíle ochrany životního prostředí: sada referenčních cílů: hodnocení významnosti vlivu (+2, +1, 0, -1, -2), hodnocení rozsahu vlivu, trvání vlivu a spolupůsobení vlivu (kumulativní a synergické účinky s existujícími resp. uvažovanými plochami/záměry), hodnocen potenciálně nejméně příznivý stav, včetně návrhu opatření, výsledek: nejsou očekávány žádné významně negativní vlivy (-2), očekávané vlivy se pohybují v pásmu +1 až -1, nejsou očekávány významné spolupůsobící vlivy s jinými aktivitami, jsou dostupná opatření pro omezení či vyloučení negativních vlivů.

19 VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2 Hodnocení vlivů referenčního projektu (Galerie Prostějov): žádné vlivy na zvláště chráněná území, Natura 2000 a územní systém ekologické stability, možné dotčení městské zeleně – požadavek na náhradu (včetně zeleně na nerostlém terénu resp. zelených střechách a konstrukcích, obnovení původního uličního profilu ul. Komenského včetně zeleného pásu s dosadbou nových stromů pro doplnění aleje, omezení: podmínka zachování prostoru u kostela bez prvků vysoké zeleně (zachování pohledů na kostel), potenciální riziko ovlivnění horninového prostředí s možným vlivem na statický stav okolních objektů, podmínka pro postupy výstavby – statické zajištění objektů, zachování HG poměrů, pasport budov žádný vliv na zemědělský půdní fond a lesní pozemky, bez vlivu na krajinný ráz (krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území), řešeno urbanistickými a architektonickými prostředky, nedojde k významné změně intenzit na dotčených komunikacích (ul. Wolkerova v řádu jednotek procent), nedojde k hodnotitelné změně hlukové situace ani překročení limitů, nedojde k významné změně imisní zátěže území, z uvedených důvodů nejsou identifikovány negativní vlivy na veřejné zdraví, očekáván pozitivní vliv na socioekonomické determinanty.

20 ZÁVĚR VYHODNOCENÍ SEA Změna č. II ÚPD nevyvolá závažné střety s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví. Podmínky souhlasného stanoviska: 0041 V prostoru u kostela Povýšení svatého Kříže nemohou být umísťovány prvky vysoké zeleně, které by potlačovaly v pohledech jeho monumentalitu nebo tříštily pohledy na něj. Při stavební aktivitě v ploše nesmí dojít k negativnímu vlivu na statiku a fyzikální charakteristiky okolních objektů. 0034 Při stavební aktivitě v ploše nesmí dojít k negativnímu vlivu na statiku a fyzikální charakteristiky okolních objektů. 0027 Při stavební aktivitě v ploše nesmí dojít k negativnímu vlivu na statiku a fyzikální charakteristiky okolních objektů. 0001 Při výstavbě podzemních garáží budou minimalizovány zásahy do stromořadí v Komenského ulici, případné dosadby budou prováděny odpovídajícími kultivary.

21 KONCEPCE PILÍŘE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SOCIÁLNÍ PILÍŘ ENIROMENTÁLNÍ PILÍŘEKONOMICKÝ PILÍŘ

22 VYHODNOCENÍ URÚ Vliv na ŽP Vliv na SS Vliv na HP Vliv na ÚRU 0041 (SX, park., struktura, zastavěnost) -1 +1 -1 až +1+2+2 +1 až +2 0027, 0034 (struktura, zastavěnost) -1 +1 -1 až +1+2+2 +1 až +2 0001 (možnost podzemních staveb) -1 +1 -1 až +1+2+2 +1 až +2 Aktualizace zastav. území -1 +1 -1 až +1000 Změna II -1 až +1 +2+2 +1 až +2

23 VYHODNOCENÍ ÚRU Změna č. II splňuje požadavky na vyváženost udržitelného rozvoje území. Změna č. II vytváří podmínky pro posilování silných stránek, odstraňování slabých stránek, využívání příležitostí a eliminování rizik ovlivňujících potřeby života současné generace obyvatel města a dlouhodobých ohrožení podmínek života budoucích generací obyvatel města. Změna č. II, která řeší především úpravy podmínek ploch č. 001, 0027, 0034 a 0041, nemá potenciálně závažný negativní vliv na příznivé životní prostředí Prostějova, má potenciálně výrazně pozitivní vliv na jeho hospodářský rozvoj a má také potenciálně výrazně pozitivní vliv na soudržnost obyvatel území. Celkově lze konstatovat, že Změna č. II má potenciálně mírně až výrazně pozitivní vliv na udržitelný rozvoj území.

24 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ZMĚNA Č. II ÚP PROSTĚJOV & VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 3. 12. 2015 KNESL+KYNČL s.r.o., INVEK s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google