Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní plán města Meziboří Fáze pořizování: NÁVRH územního plánu určený k projednání s veřejností dle § 52 stavebního zákona Jak se v územním plánu zorientovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní plán města Meziboří Fáze pořizování: NÁVRH územního plánu určený k projednání s veřejností dle § 52 stavebního zákona Jak se v územním plánu zorientovat."— Transkript prezentace:

1 Územní plán města Meziboří Fáze pořizování: NÁVRH územního plánu určený k projednání s veřejností dle § 52 stavebního zákona Jak se v územním plánu zorientovat ? Jak lze ovlivnit výslednou podobu územního plánu ? Ing. arch. Babeta Otcovská (MěÚ Litvínov) Ing. Aleš Jedlička (Město Meziboří) 4. října 2010

2 Co je to Územní plán ? Textová část + Textová část + Výkresy: Výkresy: funkčního členění jednotlivých ploch ve městě a okolí, (samostatně detailní výkres zastavěné části a nejbližšího okolí) funkčního členění jednotlivých ploch ve městě a okolí, (samostatně detailní výkres zastavěné části a nejbližšího okolí) veřejných zájmů, veřejných zájmů, koncepce veřejné infrastruktury (inženýrské sítě a stavby), koncepce veřejné infrastruktury (inženýrské sítě a stavby), koncepce dopravy koncepce dopravy širších vztahů … širších vztahů …

3 Uspořádání výkresů katastrální území katastrální území zastavěná část zastavěná část legenda - stav x návrh legenda - stav x návrh tabulka s identifikačními údaji o výkresu tabulka s identifikačními údaji o výkresu

4 Identifikační tabulka výkresu údaje o zakázce údaje o zakázce etapa pořizování úz. plánu etapa pořizování úz. plánu název výkresu název výkresu zpracovatelé výkresu zpracovatelé výkresu měřítko výkresu měřítko výkresu číslo výkresu číslo výkresu severní směr severní směr číslo paré dokumentace číslo paré dokumentace větrná růžice větrná růžice

5 Pojem „Plocha“

6 Rozdíl mezi pojmy „Pozemek“ a „Plocha“ Pozemek – hranice určena v mapě katastru nemovitostí a přesně zaměřena Pozemek – hranice určena v mapě katastru nemovitostí a přesně zaměřena Plocha – hranice zakreslena ve výkresech Plocha – hranice zakreslena ve výkresech kopíruje hranici dle katastru (např. D4) nebo kopíruje hranici dle katastru (např. D4) nebo jeden pozemek tvořen více plochami (např. SM a SR) nebo jeden pozemek tvořen více plochami (např. SM a SR) nebo jedna plocha tvořena více sousedními pozemky (např. BC) jedna plocha tvořena více sousedními pozemky (např. BC)

7 Funkční využití plochy: PŘÍPUSTNÉ = PŘEVAŽUJÍCÍ = HLAVNÍ

8 Funkční využití ploch - podrobně - viz textová část – tabulka od str. 31

9 Detail tabulky – textová část od str. 31

10 Přípustné (= převažující, hlavní), částečně přípustné a podmíněné využití ploch

11 Různé způsoby využití ploch – dohledání ve výkresu

12 Možnosti průzkumu výkresů podle možných účelů využití plochy (řádky tabulky od str. 31) podle možných účelů využití plochy (řádky tabulky od str. 31) podle typu plochy (sloupce tabulky od str. 31) podle typu plochy (sloupce tabulky od str. 31) průzkum vybrané lokality (kombinace předchozích) průzkum vybrané lokality (kombinace předchozích)

13 Průzkum výkresu – podle funkčního účelu využití účel využití: tělovýchovná (fit centra), sauny pro veřejnost a relaxační zařízení – kromě erotických salonů účel využití: tělovýchovná (fit centra), sauny pro veřejnost a relaxační zařízení – kromě erotických salonů na různých plochách různé typy využití (SR – žlutá, BM – oranžová, SM – tm. fialová). Např. na ploše SR je tento účel využití přípustný, na ploše BM je jen podmíněný… účel využití: herny účel využití: herny možný jen na plochách: SM, KV a RH žádné černé čtverce, jen šedé = vždy nutný souhlas rady příp. zastupitelstva města (RM/ZM)

14 Průzkum výkresu – nalezení dané plochy - 1 Jaké účely jsou na ploše Jaké účely jsou na ploše přípustné ? (černé čtverce v tabulce od str. 31) přípustné ? (černé čtverce v tabulce od str. 31) podmíněné souhlasem RM/ZM ? (šedé čtverce v tabulce) podmíněné souhlasem RM/ZM ? (šedé čtverce v tabulce) Posouzení, zda mi tyto účely vadí Posouzení, zda mi tyto účely vadí Určení barvy dané plochy - kombinace dvoupísmenné zkratky z tabulky (ZH) a odpovídající barvy z legendy výkresu (modrozelená), ale uvnitř bílá barva (= jen nové využití, dnes žádná plocha pro hřbitov není využívána) Určení barvy dané plochy - kombinace dvoupísmenné zkratky z tabulky (ZH) a odpovídající barvy z legendy výkresu (modrozelená), ale uvnitř bílá barva (= jen nové využití, dnes žádná plocha pro hřbitov není využívána) Nalezení ploch ve výkrese Nalezení ploch ve výkrese

15 Průzkum výkresu – nalezení dané plochy - 2 Hřbitov – Označení plochy ZH1 - Palpost

16 Průzkum výkresu – prověření lokality Vypsat si PLOCHY NALEZENÉ VE VÝKRESU Vypsat si PLOCHY NALEZENÉ VE VÝKRESU BC (červená), SM (fialová) BC (červená), SM (fialová) BM (oranžová) BM (oranžová) BM – NOVÁ ! (bílá uvnitř, oranžová hranice) BM – NOVÁ ! (bílá uvnitř, oranžová hranice) SR (žlutá), ZO (zelenohnědá) SR (žlutá), ZO (zelenohnědá) VV (modrá), PZ (modrozelená) ….. VV (modrá), PZ (modrozelená) ….. Najít v tabulce od str. 31 účely využití ploch: Najít v tabulce od str. 31 účely využití ploch: černý čtverec = přípustný – není nutný další souhlas černý čtverec = přípustný – není nutný další souhlas šedý čtverec = podmíněný – nutný souhlas rady města = RM (příp. ZM) šedý čtverec = podmíněný – nutný souhlas rady města = RM (příp. ZM) bílý čtverec = nepřípustný - nelze využívat bílý čtverec = nepřípustný - nelze využívat Poznamenat si, s čím nesouhlasím Poznamenat si, s čím nesouhlasím

17 Příklad návrhu změny přípustného (hlavního) účelu využití plochy změna přípustného účelu = v legendě ve sloupci „Návrh“ je uvnitř plochy bílá barva = tento hlavní účel využití plochy bude nově úplně jiný než dnešní !! změna přípustného účelu = v legendě ve sloupci „Návrh“ je uvnitř plochy bílá barva = tento hlavní účel využití plochy bude nově úplně jiný než dnešní !! např. plochy BM16, BM12 (dnes zeleň, nově bydlení v RD!) např. plochy BM16, BM12 (dnes zeleň, nově bydlení v RD!) důvody pro návrh nové zástavby mezi domy důvody pro návrh nové zástavby mezi domy nutno vyjádřit názor na tyto plochy nutno vyjádřit názor na tyto plochy

18 Co lze vidět ve výkresech – členění legendy ve výkresech funkční využití ploch – viz výše funkční využití ploch – viz výše ochrana dopravní infrastruktury ochrana dopravní infrastruktury ochrana přírody a krajiny ochrana přírody a krajiny ochrana vodních zdrojů ochrana vodních zdrojů ochrana lesa ochrana lesa ochrana dopravy ochrana dopravy ochrana technické infrastruktury ochrana technické infrastruktury ochrana nerostných surovin ochrana nerostných surovin ochrana památek ochrana památek ostatní limity ostatní limity ostatní ostatní

19 Ochrana dopravní infrastruktury, přírody a krajiny Význam značek Význam značek ochranné pásmo ÚSES památný strom obora Fláje NATURA přírodní park … LIMITY LIMITY vstupní výstupní

20 DOPRAVA Stav x Návrh Stav x Návrh Význam značek Význam značek stávající trasy pro turisty nové trasy pro turisty nové cyklostezky heliport (požadavek Zadání)

21 OSTATNÍ zastavěné území zastavěné území zastavitelné území zastavitelné území přestavbové území přestavbové území plochy pro studii plochy pro studii dominanty dominanty

22 Nutno studovat i další výkresy - např. výkres koncepce dopravy

23 SMYSL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ CÍL: vyjasnit si vhodnost, nikoli slibovat CÍL: vyjasnit si vhodnost, nikoli slibovat ÚČELY využití ploch – ÚČELY využití ploch – chceme nové byty – ale kde ? chceme nové byty – ale kde ? co se může x co bude co se může x co bude omezení v uskutečnění plánů: omezení v uskutečnění plánů: přírodní (nová parkoviště ve svažitém terénu) přírodní (nová parkoviště ve svažitém terénu) technická (inženýrské sítě pod zemí) technická (inženýrské sítě pod zemí) finanční finanční

24 Jak vyjádřit nesouhlas či požadavek připomínka připomínka námitka námitka zástupce veřejnosti zástupce veřejnosti Nutno vyjádřit svůj názor nyní. Až bude územní plán schválen zastupitelstvem města a vydán formou tzv. opatření obecné povahy, bude již pozdě. To již nebude možné podávat opravné prostředky Nutno vyjádřit svůj názor nyní. Až bude územní plán schválen zastupitelstvem města a vydán formou tzv. opatření obecné povahy, bude již pozdě. To již nebude možné podávat opravné prostředky (§ 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. – správní řád).

25 PŘIPOMÍNKA MŮŽE PODAT KAŽDÝ MŮŽE PODAT KAŽDÝ nutná písemná forma nutná písemná forma konkrétně popsat co navrhuji nebo s čím nesouhlasím konkrétně popsat co navrhuji nebo s čím nesouhlasím uvést své identifikační údaje a podepsat se uvést své identifikační údaje a podepsat se lhůta PRO DORUČENÍ lhůta PRO DORUČENÍ do 2. listopadu 2010 nebo do 2. listopadu 2010 nebo při veřejném projednání při veřejném projednání Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11 Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11 Ing. arch B. Otcovská, Ing. arch B. Otcovská, tel: 476 767 683, ústř. 476 767 600, … 800, …900 tel: 476 767 683, ústř. 476 767 600, … 800, …900 otcovska@mulitvinov.cz otcovska@mulitvinov.cz

26 NÁMITKA jen vlastníci nemovitosti jen vlastníci nemovitosti jen pokud je moje nemovitost dotčena návrhem jen pokud je moje nemovitost dotčena návrhem veřejně prospěšných staveb veřejně prospěšných staveb veřejně prospěšných opatření veřejně prospěšných opatření zastavitelných území zastavitelných území jen písemně - navíc oproti připomínce (identif. údaje o sobě a podpis) nutno uvést i: jen písemně - navíc oproti připomínce (identif. údaje o sobě a podpis) nutno uvést i: vymezení území dotčeného námitkou vymezení území dotčeného námitkou údaje o dotčené nemovitosti - podle katastru (č. pozemku, kat. území) údaje o dotčené nemovitosti - podle katastru (č. pozemku, kat. území) odůvodnění – např. v čem spatřuji omezení svých vlastnických práv, proč podávám námitku atd… odůvodnění – např. v čem spatřuji omezení svých vlastnických práv, proč podávám námitku atd… také jen do 2. listopadu - na MěÚ Litvínov také jen do 2. listopadu - na MěÚ Litvínov Krajský úřad - MOŽNOST PŘEZKUMU příp. až zrušení ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA O NÁMITCE Krajský úřad - MOŽNOST PŘEZKUMU příp. až zrušení ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA O NÁMITCE

27 Zástupce veřejnosti - § 23 stav. zákona připomínka se stává námitkou (lze se odvolat…) připomínka se stává námitkou (lze se odvolat…) nejméně 200 občanů či obyvatel podle zvl. předpisu nejméně 200 občanů či obyvatel podle zvl. předpisu nutná věcná shodnost nutná věcná shodnost k připomínce (námitce) nutno doložit zmocnění zástupce veřejnosti k připomínce (námitce) nutno doložit zmocnění zástupce veřejnosti zmocnění doložit zmocnění doložit seznamem občanů či obyvatel obce !! seznamem občanů či obyvatel obce !! podpisovou listinou podpisovou listinou jméno, příjmení, trvalý pobyt, podpis každého, jméno, příjmení, trvalý pobyt, podpis každého, prohlášení o zmocnění zástupce veřejnosti k podání a projednání námitky prohlášení o zmocnění zástupce veřejnosti k podání a projednání námitky jméno, příjmení, trvalý pobyt, podpis zástupce veřejnosti a prohlášení o přijetí zmocnění jméno, příjmení, trvalý pobyt, podpis zástupce veřejnosti a prohlášení o přijetí zmocnění

28 Osobní konzultace s projektantem Ing. arch. Ivan Kaplan Ing. arch. Ivan Kaplan úterý 12. října 2010 nebo úterý 26. října 2010 úterý 12. října 2010 nebo úterý 26. října 2010 nutno se předem objednat – sekretariát. MěÚ – 2. patro – tel: 476 748 169 nutno se předem objednat – sekretariát. MěÚ – 2. patro – tel: 476 748 169 každému bude určen čas zahájení (první od 16 hod) každému bude určen čas zahájení (první od 16 hod) max. 15 minut max. 15 minut omezený počet účastníků omezený počet účastníků místo konání: MěÚ Meziboří – přízemí, č. dv. 19 místo konání: MěÚ Meziboří – přízemí, č. dv. 19

29 www.mezibori.cz

30

31 www.mezibori.czwww.mezibori.cz – Městský úřad – Územní plánování – Základní informace www.mezibori.cz

32 www.mezibori.cz – Městský úřad – Územní plánování – Návrh územního plánu www.mezibori.cz

33 Veřejné projednání – § 22 a 52 staveb. zákona (č. 183/2006 Sb.) poslední možnost pro podání či uplatnění připomínky nebo námitky !! poslední možnost pro podání či uplatnění připomínky nebo námitky !! úterý 2. listopadu 2010 úterý 2. listopadu 2010 kinosál Meziboří, nám. 8. května 343 kinosál Meziboří, nám. 8. května 343 od 14 hod SEA - posouzení vlivu ÚP na ŽP od 14 hod SEA - posouzení vlivu ÚP na ŽP od 16 hod Návrh územního plánu od 16 hod Návrh územního plánu Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Územní plán města Meziboří Fáze pořizování: NÁVRH územního plánu určený k projednání s veřejností dle § 52 stavebního zákona Jak se v územním plánu zorientovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google