Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Konzultace pro starosty a místostarosty Dotační programy MMR ČR v oblasti bytové a regionální politiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Konzultace pro starosty a místostarosty Dotační programy MMR ČR v oblasti bytové a regionální politiky."— Transkript prezentace:

1 1 Konzultace pro starosty a místostarosty Dotační programy MMR ČR v oblasti bytové a regionální politiky

2 2 Obsah prezentace: 1.Programy v oblasti bytové politiky 2.Programy v oblasti regionální politiky 3.Dotace na územní plány

3 3 1. Programy v oblasti bytové politiky pro rok 2009

4 4 1. Finanční prostředky na rok 2009 program Podpora bydlení (MMR) Skutečnost 2008 v tis. Kč Návrh rozpočtu 2009 v tis. Kč Podpora výstavby technické infrastruktury 89 463145 000 Podpora výstavby podporovaných bytů 115 127115 000 Podpora regenerace panelových sídlišť 181 662150 000 Podpora oprav olověných rozvodů 24 63210 000 Celkem Podpora bydlení 410 884420 000

5 5 Podprogram zahrnuje věcné podmínky dané nařízením vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť dotaci může získat obec, na jejímž území se nachází panelové sídliště (nejméně 150 b.j.) obec má schválený územní plán obce a projekt regenerace panelového sídliště dotace může být poskytnuta až do výše 50 % rozpočtových nákladů Program podpora bydlení (MMR): Podpora regenerace panelových sídlišť

6 6 Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Charakter a výše podpory: Příjemce dotace je obec Maximálně 50 tis. Kč na následně vybudovanou bytovou jednotku Maximálně 200 tis. EUR na 3 roky – dle pravidla de minimis Dotace je poskytována na: Pozemní komunikace Vodovodní sítě Kanalizace Program podpora bydlení (MMR): Podpora výstavby technické infrastruktury

7 7 Výstavba nájemných bytů pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená věkem nebo zdravotním stavem nebo pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemného vztahu. Dotační titul: Pečovatelský byt (PČB) - výše dotace na jednu bytovou jednotku 600 – 650 tis.Kč Vstupní byt (VB) - výše dotace na jednu bytovou jednotku 250 – 650 tis. Kč. Charakter podpory: Maximálně 200 tis. EUR na 3 roky – dle pravidla de minimis Příjemce dotace: Obec Program podpora bydlení (MMR): Podpora výstavby podporovaných bytů

8 8 Snížení koncentrace olova v pitné vodě výměnou domovních olověných rozvodů. Příjemce dotace: Vlastník nebo spoluvlastník domu či bytu v objektu s domovními olověnými rozvody. Charakter dotace 10 tisíc Kč na jednu bytovou jednotku, výměna olověných rozvodů musí být provedena v celém domě. Dotace má neinvestiční charakter. Maximálně 200 tis. EUR na 3 roky – dle pravidla de minimis. Program podpora bydlení (MMR): Podpora oprav domovních olověných rozvodů

9 9 Termíny MMR Vyhlášení programů na rok 2009 28. listopadu 2008 Termín pro předložení žádostí 4. března 2009

10 10 2. Finanční prostředky na rok 2009 Program podpora bydlení (SFRB) Skutečnost 2008 v mil. Kč Rozpočet 2009 v mil. Kč Podpora rekonstrukcí panelových bytových domů (program „PANEL“) 2 0003 500 Úvěry mladým domácnostem na pořízení bytu 1 500

11 11 - cílem je podpora celkové rekonstrukce a zateplení, prodloužení životnosti, modernizace, zvýšení standardu bydlení, nikoliv pouze jednotlivé opravy - podmínky - nař. vlády č. 299/2001 Sb. – všem vlastníkům panelových bytů a domů - úroková dotace ve výši 2 procentních bodů po dobu splácení úvěru, max. 15 let - bankovní záruka za splácení úvěrů (ČMZRB, a.s.) - informační a poradenská střediska poskytnou metodickou pomoc Program podpora bydlení (SFRB): Podpora rekonstrukcí panelových bytových domů (program „PANEL“)

12 12 - úvěr do výše 300 000 Kč splatný do 20 let, fixní úrok 2 % p.a. po celou dobu splácení - samotná osoba pečující alespoň o jedno nezletilé dítě, která v roce podání žádosti nedovrší 36 let věku nebo manželé, z nichž alespoň jeden splňuje toto věkové kriterium - na koupi bytu nebo rod. domku s 1 bytem - na výstavbu bytu nebo rod. domku s 1 bytem - na získání družstevního bytu převodem členských práv nebo úhradou členského vkladu - narodí-li se dítě v průběhu splácení úvěru, Fond sníží nesplacenou část jistiny o 30 000 Kč Program podpora bydlení (SFRB): Úvěry mladým domácnostem na pořízení bytu

13 13 Nová opatření (s platností od roku 2010, budou-li na ně finanční prostředky): a)podpora výstavby nájemních bytů - formou garancí SFRB b)podpora výstavby sociálních bytů c)provozní podpora pronajímatelů sociálních bytů d)podpora výstavby a rekonstrukcí technické infrastruktury – formou garancí SFRB e)rozšíření programu PANEL na nepanelové domy Nové nástroje podpory investic do bydlení

14 14 cíl: podpora orientace podnikatelských záměrů na výstavbu nájemních bytů forma podpory: záruky za dlouhodobé úvěry cestou garančních nástrojů SFRB příjemci podpory: jakákoliv právnická nebo fyzická osoba Evropský kontext: nezbytná notifikace u Evropské komise a) Podpora výstavby nájemních bytů – formou garancí SFRB

15 15 cíl: podpora výstavby malých a dostupných bytů pro tu skupinu obyvatel, která si není schopna z důvodů nízkého příjmu pořídit bydlení cílová skupina: domácnosti s vymezeným příjmem forma podpory: investiční dotace na výstavbu nájemních bytů příjemci podpory: jakákoli právnická nebo fyzická osoba Evropský kontext: nezbytná notifikace u Evropské komise b) Podpora výstavby sociálních bytů

16 16 cíl: využít již existujících bytů pro bydlení sociálně potřebných osob cílová skupina: domácnosti, které nejsou schopné hradit zvýšené nájemné a nemohou z objektivních důvodů (věk, zdravotní stav apod.) přizpůsobit bydlení svým příjmovým možnostem forma podpory: provozní podpora poskytovaná pronajímateli, kompenzující rozdíl mezi dosavadní úrovní nájemného a úrovní v místě a čase obvyklou příjemci podpory: pronajímatelé na základě smlouvy mezi obcí a pronajímatelem Evropský kontext: není třeba notifikovat c) Provozní podpora pronajímatelů sociálních bytů

17 17 cíl: rozšíření nabídky zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů forma podpory: záruky za dlouhodobé úvěry cestou garančních nástrojů SFRB příjemci podpory: jakákoli právnická nebo fyzická osoba Evropský kontext: nezbytná notifikace u Evropské komise d) Podpora výstavby a rekonstrukcí technické infrastruktury – formou garancí SFRB

18 18 cíl: zajištění rovného nediskriminačního přístupu vlastníků domů pro bydlení ke státní podpoře, stimulace komplexní rekonstrukce bytových domů, podpora energetických úspor forma podpory: úroková dotace k bankovnímu úvěru příjemci podpory: vlastníci bytových domů postavených jakoukoli stavební technologií Evropský kontext: nezbytná notifikace u Evropské komise e) Rozšíření programu PANEL na nepanelové domy

19 19 2. Programy v oblasti regionální politiky pro rok 2009

20 20 Národní programy v roce 2009 Program obnovy venkova Zásady: http://www.mmr.cz/uploads/MMR_Temata/REGIONALNI_POLITIKA/Programy_Dotace _RP/081201_zasady_POV.pdf http://www.mmr.cz/uploads/MMR_Temata/REGIONALNI_POLITIKA/Programy_Dotace _RP/081201_zasady_POV.pdf Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití Zásady: http://www.mmr.cz/uploads/MMR_Temata/REGIONALNI_POLITIKA/Programy_Dotace _RP/081201_zasady_VA.pdf http://www.mmr.cz/uploads/MMR_Temata/REGIONALNI_POLITIKA/Programy_Dotace _RP/081201_zasady_VA.pdf Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Zásady: http://www.mmr.cz/uploads/MMR_Temata/REGIONALNI_POLITIKA/Programy_Dotace _RP/080318_Zasady_217117.doc http://www.mmr.cz/uploads/MMR_Temata/REGIONALNI_POLITIKA/Programy_Dotace _RP/080318_Zasady_217117.doc Bezbariérové obce – nový program Zásady: http://www.mmr.cz/uploads/MMR_Temata/REGIONALNI_POLITIKA/Programy_Dotace _RP/081201_zasady_BO.pdf http://www.mmr.cz/uploads/MMR_Temata/REGIONALNI_POLITIKA/Programy_Dotace _RP/081201_zasady_BO.pdf

21 21 Finanční prostředky na rok 2009 Program Skutečnost 2008 Návrh rozpočtu 2009 Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití 119130 Podpora obnovy venkova 105150 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou 37094 Bezbariérové obce (nový program) -10

22 22 Program obnovy venkova: Dotační titul č. 1 Název: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 1.Příjemci: obce 2.Forma podpory: dotace do výše 80% celk. přímých nákladů 3.Předmět dotace: –obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, –obnova a zřizování veřejné zeleně, –rekonstrukce a výstavba místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení, –příprava a realizace propagačních materiálů obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.

23 23 Dotační titul č. 1 - pokračování 4. Přílohy žádosti doklad o vlastnictví majetku, U akcí stavebního charakteru: části projektové dokumentace zahrnující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situaci stavby jako součást dokumentace akce, předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek, doklady požadované podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jde-li o stavby, terénní úpravy zařízení a udržovací práce podle § 103 stavebního zákona nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, doloží se pouze soulad akce, pro niž je požadována dotace, se schválenou územně plánovací dokumentací

24 24 Program obnovy venkova: Dotační titul č. 2 Název: Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci 1.Příjemci: obce do 3000 obyvatel, svazky obcí 2.Forma podpory: dotace do 70% celk. přímých nákladů s limitem dotace min. 50 tis. Kč, max. 300 tis. Kč 3.Předmět dotace: Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na: –obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, –úpravu veřejných prostranství, –obnovu a zřizování veřejné zeleně, –rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity.

25 25 Dotační titul č. 2 - pokračování 4. Přílohy žádosti doklad o vlastnictví majetku, popis přípravy akce, zapojení dětí a mládeže včetně obrazové dokumentace, harmonogram akce atd. U akcí stavebního charakteru: části projektové dokumentace zahrnující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situaci stavby jako součást dokumentace akce, předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek, doklady požadované podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jde-li o stavby, terénní úpravy zařízení a udržovací práce podle § 103 stavebního zákona nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, doloží se pouze soulad akce, pro niž je požadována dotace, se schválenou územně plánovací dokumentací

26 26 Program obnovy venkova: Dotační titul č. 3 Název: Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 1.Příjemci: obce do 3000 obyvatel, svazky obcí 2.Forma podpory: dotace do 70% celkových přímých nákladů s limitem dotace max. 200 tis. Kč 3.Předmět dotace: akce nadregionálního významu zaměřené na: −prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, −výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, −podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova

27 27 Dotační titul č. 3 - pokračování 4. Přílohy žádosti doklad o vlastnictví majetku, popis akce, její cíle atd. U akcí stavebního charakteru: části projektové dokumentace zahrnující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situaci stavby jako součást dokumentace akce, předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek, doklady požadované podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jde-li o stavby, terénní úpravy zařízení a udržovací práce podle § 103 stavebního zákona nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, doloží se pouze soulad akce, pro niž je požadována dotace, se schválenou územně plánovací dokumentací

28 28 Program obnovy venkova: Dotační titul č. 4 Název: Podpora obnovy drobných sakrálních staveb obcí (nový dotační titul) 1.Příjemci: obce do 3000 obyvatel, svazek obcí 2.Forma podpory: dotace do 70% celk. nákladů s limitem dotace min. 50 tis. Kč, max. 400 tis. Kč 3.Předmět dotace: Budou podporovány akce zaměřené na obnovu sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturním památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako: –kaple, kaplička, socha, boží muka, kříž, –úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb.

29 29 Dotační titul č. 4 - pokračování 4. Přílohy žádosti popis akce, harmonogram akce (termín realizace akce, termín závěrečného vyhodnocení akce) apod., části projektové dokumentace zahrnující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situaci stavby jako součást dokumentace akce (podle charakteru stavby), předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek, doklady požadované podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v části čtvrté: Stavební řád (podle charakteru stavby), doklad o vlastnictví majetku.

30 30 Program obnovy venkova: Dotační titul č. 5 Název: Podpora zapojení rómské komunity do života obce a společnosti (nový dotační titul) 1.Příjemci: obce do 3000 obyvatel, které mají min. 4 % romského etnika 2.Forma podpory: dotace do 70% celk. nákladů,dotace s limitem min. 50 tis. Kč, max. 500 tis. Kč 3.Předmět dotace: občanská vybavenost, zařízení pro volnočasové aktivity,související infrastruktura

31 31 Dotační titul č. 5 - pokračování 4. Přílohy žádosti doklad o vlastnictví majetku, části projektové dokumentace zahrnující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situaci stavby jako součást dokumentace akce, předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek, doklady požadované podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), plán práce obce na zapojení romské komunity (aktivity obce, podpora romských spolků, sdružení), informace o využívání jiných dotačních programů pro práci s romskou komunitou, projekt na využití vybudovaného nebo rekonstruovaného objektu dokladující životnost akce.

32 32 Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití: Dotační titul č. 1 Název: Infrastruktura a rekonstrukce 1.Příjemci: obec, svazek obcí 2.Forma podpory: dotace do 75% celk. nákladů v daném roce s limitem dotace min. 100 tis. Kč 3.Předmět dotace: -rekonstrukce převzatých kasárenských areálů, popřípadě dalších objektů a ploch pro nové civilní využití, -rekonstrukci, příp. vybudování nové infrastruktury v kasárnách nebo vojenských areálech související s novým využitím bývalých vojenských objektů a ploch nebo související infrastruktury umožňující napojení na nadřazené sítě, obnovu místních komunikací, parkovacích ploch a veřejného osvětlení, -využití převzatých objektů, zařízení a pozemků pro účely rozvoje cestovního ruchu, rekreace a sportu, -provedení demolic devastovaných nebo nevyužitelných objektů bránících provedení revitalizace areálů a uvolněných ploch.

33 33 Dotační titul č. 1 - pokračování 4. Přílohy žádosti doklad o vlastnictví majetku, části projektové dokumentace zahrnující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situaci stavby jako součást dokumentace akce, předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek, doklady požadované podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), doklad o souladu akce se schválenou územně plánovací dokumentaci, jde-li o stavby, terénní úpravy zařízení a udržovací práce podle § 103 stavebního zákona nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, doklady pro provedení demolic devastovaných nebo nevyužitelných objektů.

34 34 Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití: Dotační titul č. 2 Název: Aktualizace územně plánovací dokumentace obcí 1.Příjemci: obce 2.Forma podpory: dotace do 75% celk. nákladů v daném roce s limitem dotace min. 100 tis. Kč 3.Předmět dotace: -aktualizace rozpracované územně plánovací dokumentace, -pořízení změn platné územně plánovací dokumentace, -pořízení nové územně plánovací dokumentace – pouze v případě výrazně postižených obcí. 4.Přílohy žádosti -doklad o vlastnictví majetku, -předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek.

35 35 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou : Dotační titul č. 1 1.Příjemci: obce, svazky obcí a kraje, pokud byl pro jejich území v důsledku živelné pohromy vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav 2.Forma podpory: obcím a svazkům - dotace do 100% celk. nákladů krajům – dotace do 50% celk. nákladů 3.Předmět dotace: Rekonstrukce nebo opravu majetku obce nebo svazu obcí poškozeného živelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou ničený (jde zejména o mosty, místní komunikace, veřejná prostranství, obecní stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury). Pozn.: Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotací za škody vzniklé v roce 2008 byla ukončena ke dni 16. února 2009.

36 36 Dotační titul č. 1 - pokračování 4. Přílohy žádosti dokumentace požadovaná podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), projektová dokumentace zahrnující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situaci stavby jako součást dokumentace akce včetně náležité fotodokumentace poškozeného majetku, předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek (položkový rozpočet), potvrzení na formuláři „Prohlášení krajského úřadu k žádosti obce (svazku obcí, kraje) o dotace financované z programu 217 117 „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“.

37 37 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou : Dotační titul č. 2 1.Příjemci: obce, svazky obcí a kraje postižené živelní nebo jinou pohromou, pokud nebyl pro jejich území v důsledku živelné pohromy vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav 2.Forma podpory: obcím a svazkům - dotace do 80% celk. nákladů krajům – dotace do 50% celk. nákladů 3.Předmět dotace: Rekonstrukce nebo opravu majetku obce nebo svazu obcí poškozeného živelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou ničený (jde zejména o mosty, místní komunikace, veřejná prostranství, obecní stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury). Pozn.: Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotací za škody vzniklé v roce 2008 byla ukončena ke dni 16. února 2009.

38 38 Dotační titul č. 2 - pokračování 4. Přílohy žádosti dokumentace požadovaná podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), projektová dokumentace zahrnující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situaci stavby jako součást dokumentace akce včetně náležité fotodokumentace poškozeného majetku, předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek (položkový rozpočet), potvrzení na formuláři „Prohlášení krajského úřadu k žádosti obce (svazku obcí, kraje) o dotace financované z programu 217 117 „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“.

39 39 Program – Bezbariérové obce 1.Příjemci: obce,města 2.Forma podpory: dotace do 50 % celk. nákladů, dotace s limitem min. 100 tis. Kč 3.Předmět dotace: bezbariérové vstupy do budov městských a obecních úřadů, DPS, výtahy,WC, transportní technologie

40 40 Program Bezbariérové obce - pokračování 4. Přílohy žádosti doklad o vlastnictví majetku, projektová dokumentace zahrnující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situaci stavby jako součást dokumentace akce předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek, doklady požadované podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), doklad o schválení bezbariérové trasy obce Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny, schválený rozpočet obce v době podání žádosti, prohlášení o počtu sociálních nebo zdravotních zařízení zaměřených na péči o osoby s omezenou schopností ohybu a orientace v obci.

41 41 Termíny MMR Vyhlášení programů na rok 2009 28. listopadu 2008 Termín ukončení příjmu žádostí 4. března 2009

42 42 3. Dotace na územní plány

43 43 O podporu můžou požádat obce nad 500 obyvatel (včetně), které splní alespoň jednu z následujících podmínek: obec leží v rozvojových oblastech a osách nebo ve specifických oblastech vymezených v Politice územního rozvoje ČR 2006, případně zpřesněných v zásadách územního rozvoje kraje, nebo minimálně 10 staveb pro bydlení na území obce se nachází ve stanoveném záplavovém území nebo jejich obytné místnosti určené pro bydlení byly po 1. lednu 1997 zaplaveny a tyto stavby nemají dosud zajištěnou protipovodňovou ochranu, nebo obec musí do nového územního plánu zapracovat rozvojový záměr nadmístního významu obsažený v Politice územního rozvoje 2006 nebo v územně plánovací dokumentaci kraje. Dotace na územní plány

44 44 Dotace na územní plány Maximální výše dotace: 3 mil. Kč Podíl spolufinancování: 15 % Datum vyhlášení výzvy: 30.1.2009

45 45 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Konzultace pro starosty a místostarosty Dotační programy MMR ČR v oblasti bytové a regionální politiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google