Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika vnitřní bezpečnost státu POLICEJNÍ SLUŽBY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika vnitřní bezpečnost státu POLICEJNÍ SLUŽBY."— Transkript prezentace:

1 Ekonomika vnitřní bezpečnost státu POLICEJNÍ SLUŽBY

2 Obsah  Úvod  Základní pojmy  Struktura MV a Police ČR  Financování bezpečnostních služeb  Veřejná kontrola  Zahraniční srovnání

3 Úvod |KritériumOzbrojené síly (Armáda ČR) Policie (státní, městská a obecní) Typ statkuČistě veřejný Netržní Čistě veřejný Netržní Typ uspokojovaných potřeb Finální, společenské Prostorový aspekt poskytování statku Nadnárodní Národní Nadnárodní Národní Lokální Financování a rozpočtování Státní rozpočet Místní rozpočet Ekonomický systémSPPR- Systém řízeníMO – Generální štáb (GŠ)MV – Policejní prezídium (PP) Veřejná kontrolaLaická (omezenější) Odborná Laická (větší možnosti) Odborná Obrana a vnitřní bezpečnost státu – obecné srovnání

4 Základní pojmy  Definice pojmu policie  Úkoly policie  Vnitřní (veřejná) bezpečnost a veřejný pořádek  Typy kriminality

5 Policie „Politea“  Obsah pojmu odvozen od slova „Politea“ „Policie“  Vývoj chápání pojmu „Policie“ veškerá státní činnost v období policejního státu pouze „vnitřní správa“ v období liberálního státu „určitá obsahově zvlášť kvalifikovaná výseč vnitřní správy, která se odlišuje od ostatní správy zvláštními prostředky současnost: „tzv. institucionální chápání“  Vnímání policie občany (dříve x nyní)

6 Úkoly Policie ČR Policie ČR je ozbrojený bezpečnostní sbor, který je zřízen zákonem č. 283/1991 Sb. o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, a plní úkoly zejména ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti. Základním úkolem je ochrana občanů, jejich svobod, života, zdraví a majetku včetně ochrany majetku státního. Obecně

7 Úkoly Policie ČR a)chrání bezpečnost osob a majetku, b)zajišťuje veřejný pořádek, c)bojuje proti terorismu, d)odhaluje trestné činy, zjišťuje jejich pachatele, e)zajišťuje ochranu ústavních činitelů a bezpečnost chráněných osob, f)zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů, ochranu sídelních objektů Parlamentu, prezidenta republiky, Ústavního soudu, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra a dalších objektů zvláštního významu,prezidenta republikyÚstavního soudu g)dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení Specifikace

8 Úkoly Policie ČR Ochrana Vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku veřejného pořádku

9 Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek  Vnitřní bezpečnost zahrnuje ochranu jednotlivců a společnosti před nebezpečím ohrožujícím: vnitřní bezpečnost státu život - zdraví - lidskou důstojnost a osobní čest jednotlivce majetek  veřejný pořádek představuje ochranu pravidel chování lidí na veřejnosti

10 Úkoly Policie ČR Prvořadým úkolem policie není dopadnout co nejvíce přestupitelů zákona, ale budovat prostředí, ve kterém bude k přestoupení zákona co nejméně možností. Změna filosofie

11 Typologie kriminality  Obecná násilná mravnostní majetková  Hospodářská

12 Vývoj kriminality v ČR V roce 2007 bylo na území České republiky Policií ČR evidováno 357 391 trestných činů. V roce 2008 bylo zjištěno celkem 343 799 skutků. Z toho bylo objasněno celkem 127 718 skutků. Přestože v roce 2008 došlo ke snížení celkové kriminality, škody způsobené trestnou činností naopak vzrostly na částku cca 31 600 000 tis. Kč. Dále byly zajištěny hodnoty pocházející z hospodářské trestné činnosti ve výši 175 000 tis. Kč. Z dlouhodobého hlediska došlo k určitému pozitivnímu vývoji. Svého vrcholu dosáhl počet evidovaných trestných činů v roce 1999, od té doby se postupně snižoval a údaj za rok 2003 je nejnižší od roku 1993. K 31.10. 2010 bylo evidováno celkem 266 148 trestných činů.

13 Vývoj vnitřní bezpečnosti v ČR Kriminalita

14 Vývoj vnitřní bezpečnosti v ČR Kriminalita

15 Vývoj vnitřní bezpečnosti v ČR Kriminalita

16 Vývoj vnitřní bezpečnosti v ČR Kriminalita 2009

17 Vývoj vnitřní bezpečnosti v ČR Územní rozložení kriminality 2009

18 Faktory ovlivňující vnitřní bezpečnost České Republiky  nahromadění sociálních, ekonomických a morálních problémů bývalého systému  pokles aktivit policie a justičních orgánů v důsledku jejich společenské diskreditace  prosazení se tendencí k vyrovnání hladiny kriminality s vyspělými zeměmi Evropy v důsledku liberalizace, demokratizace, rozvoje tržního hospodářství, uvolnění hranic  nepřipravenost policie a orgánů činných v trestním řízení pružně reagovat na explozi kriminality a sofistikované způsoby páchání trestné činnosti  průnik zahraničního organizovaného zločinu

19 Struktura ministerstva vnitra ČR Ministr vnitra Bezpečnostní odbor Odbor interního auditu a kontroly Inspekce Policie České republiky POLICEJNÍ PREZIDENT Kancelář ombudsmana Policie ČR Náměstek pro vnitřní bezpečnost Náměstek pro ekonomiku a provoz Kancelář ministra vnitra Náměstek pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví Náměstek pro strategie a programové řízení Generální ředitel HZS ČR

20 Struktura Policie ČR Policie je podřízena Ministerstvu vnitra. Základními organizačními celky Policie ČR jsou:  policejní prezidium,  útvary s působností na celém území ČR a  útvary s územně vymezenou působností. Činnost policie řídí Policejní prezidium v čele s policejním prezidentem.

21 Útvary s územní působností Struktura Policie ČR Policejní prezidium Policie České republiky Náměstek pro SKPV Náměstek pro vnější službu Náměstek pro ekonomiku Krajská ředitelství PČR Územní odbory PČR Útvary s celostátní působností

22 Krajská správa policie Okresní ředitelství policie Policie v České republice 1 2 4 3 5 6 7 8 Výchozí situace před 1.1. 2009

23 Policie v České republice Výchozí situace před 1.1. 2009

24 Policie v České republice Cílový stav k 1.1. 2012 Krajské ředitelství PČR Územní odbor PČR

25 Policie v České republice

26 Policie ČR – organizační změny  Vnitřní organizační strukturu policie - 2 úrovně:  Policejní prezidium ČR  Krajská ředitelství policie  územními odbory  obvodní oddělení  policejní stanice  Na zmíněných územních odborech zůstal pouze výkon tzv. základních policejních činností, veškeré podpůrné činnosti, zejména personální, logistické či ekonomické, jsou nově zajišťovány z krajské úrovně.  Zrušení úrovně okresních ředitelství - zrušeno cca 320 systemizovaných služebních míst ředitelů, jejich zástupců a vedoucích kanceláří okresních ředitelství. (Předpokládaná úspora na mzdových prostředcích se pohybuje kolem 120 mil. Kč ročně.)  Tato místa byla následně využita zejména pro posílení přímého výkonu služby, zajištění nových úkolů policie a personálního obsazení nově budovaných krajských ředitelství policie.

27  14 krajských ředitelství  policistů celkem 46 014 (rok 2004)  policistů celkem 44 157 (rok 2009)  policistů celkem 38 996 (rok 2013) dle rozhodnutí vlády z 12. září 2012  občanských zaměstnanců 12 000 (rok 2004) Policie v České republice

28

29

30 Vývoj měsíčního hrubého služebního příjmu příslušníka PČR

31 Systém financování a hospodaření Policie ČR

32 Krajské ředitelství PČR Územní útvary Policie ČR

33 Zdroje financování Policie ČR  Státní rozpočet  Kapitola státního rozpočtu stanovené výdajové limity  Rezervní fond  FKSP  Dary  Dary od fyzických a právnických osob  Sdružené prostředky (koefinancování potřeb společně se samosprávou).  Dotace z Evropských strukturálních fondů

34  Informace o výdajích souvisejících se zabezpečením fungování Police ČR podává kapitola státního rozpočtu 314 Ministerstvo vnitra. Dle návrhu kapitoly 314 SR  Výdaje na Policii ČR za rok 2012 činily 27,8 mld. Kč  Výdaje na Policii ČR za rok 2011 činily 28,6 mld. Kč  Výdaje na Policii ČR za rok 2010 činily 34,6 mld. Kč  Výdaje na Policii ČR za rok 2009 činily 33,7 mld. Kč  Výdaje na Policii ČR za rok 2008 představovaly 35,1 mld.  Výdaje na Policii ČR za rok 2007 představovaly 34 mld. Kč z celkových 54,3 mld. za resort ministerstva vnitra.  Výdaje na Policii ČR za rok 2006 představovaly 32,5 mld. Kč z celkových 51,2 mld. za resort ministerstva vnitra. Rozpočet Policie ČR

35 Vývoj policejního rozpočtu v letech 2000-2011

36  Z celkových výdajů na Policii ČR největší díl představují platy zaměstnanců ostatní běžné výdaje Výdaje na financování programů reprodukce majetku Rozpočet Policie ČR

37 Výdaje Policie ČR (2010) – závěrečný účet

38 Rozpočet Policie ČR Výdaje Policie ČR (2011 - závěrečný účet)

39 Rozpočet Policie ČR Výdaje Policie ČR (2012 – návrh kapitoly SR)

40 Nedostatky v hospodářském zabezpečení resortu – výchozí situace  centralizace ekonomického řízení a zabezpečení  finanční prostředky poskytnuté polici nebyly dostačující  materiální vybavení policie zastarávalo, a bylo na nízké úrovni  dlouhodobý program „Rekondice Policie ČR, byl pro nedostatek prostředků redukován, přehodnocen a nakonec zastaven  obnova modernizace a rozvoj materiálního zabezpečení ministerstva včetně policie byly prováděny krátkodobě, z roku na rok

41 Nový model ekonomického řízení  Od ledna 2009 začala policie fungovat podle nového modelu ekonomického řízení, který je naprosto odlišný od bývalého systému.  Krajská ředitelství policie se nově stala organizačními složkami státu, které jsou samostatnými účetními jednotkami.  V praxi to přináší klíčovou změnu spočívající v tom, že krajská ředitelství policie mají větší možnost disponovat finančními prostředky na vlastní odpovědnost tam, kde je to z jejich pohledu nejvíce potřeba (možnost více zohlednit místní potřeby).

42 Hospodaření Policie ČR s omezeným rozpočtem na rok 2013  snížení počtu vedoucích příslušníků na úrovni krajských ředitelství policie, v rámci útvarů policie s celostátní působností a na Policejním prezidiu České republiky;  omezení potřeby přesčasové služby v policii nad 150 hodin ročně;  vytvoření podmínek pro alternaci služebních míst pracovními, zejména v oblasti správních činností policie;  další snížení počtu služebních míst na Policejním prezidiu. Schválená opatření

43 Civilní řízení a demokratická kontrola Veřejná kontrola P ČR a její realizace

44 Veřejná kontrola Policie ČR  Odborná Inspekce ministra vnitra Supervize  Laická občané media neziskové organizace

45 Veřejná kontrola Policie ČR  Legislativní cestou  Rozpočtem  Cestou kontroly představitele výkonné moci  Svým vlastním kontrolním orgánem  Ustanovenými komisemi ad hoc V parlamentním systému demokratické vlády je veřejná kontrola policie prováděna následujícími cestami:

46 Ekonomie zločinu Ekonomické souvislosti vnitřní bezpečnosti

47 Vývoj škod celkové kriminality v ČR (mil. Kč) 442 253 mil. Kč Ekonomické souvislosti vnitřní bezpečnosti

48 Vývoj škod celkové kriminality v ČR (mil. Kč) Ekonomické souvislosti vnitřní bezpečnosti

49 Vývoj škod celkové kriminality v ČR (mil. Kč) Ekonomické souvislosti vnitřní bezpečnosti

50  Výše zjištěných škod – 22 782 465 tis. Kč (-6,1%, 1 479 689 tis. Kč),  Výše zajištěných škod – 161 536 tis. Kč (-80,7%, - 673 407 tis. Kč)  Každoročně na silnicích zemře na silnicích kolem 1000 osob.  Dalších více než čtyři tisíce jich skončí s těžkým zraněním a téměř třicet tisíc lidí s lehkým zraněním, - to jsou znepokojující čísla.  Odhaduje, že dopravní nehody způsobí každoročně společnosti socioekonomickou ztrátu ve výši padesát miliard korun ročně, z toho třicet osm miliard jsou škody na zdraví (2006).

51 Dopravní nehody a jejich ekonomický dopad Ekonomické souvislosti vnitřní bezpečnosti

52 Dopravní nehody a jejich ekonomický dopad Ekonomické souvislosti vnitřní bezpečnosti

53 Náklady kriminality

54 Reforma Policie ČR Nová Policie

55 Nová policie Reforma Policie ČR  10 pilířů  služba veřejnosti Community Policing policisté musejí být hrdí na své povolání a musejí být dobře ohodnoceni občané by měli mít důvod být hrdí na svého policistu Služba, profesionalita, hrdost Co bylo plánováno zpracování návrhu zákona a rozeslání do vnitroresortního připomínkového řízení: září 2007 rozeslání návrhu zákona do meziresortního připomínkového řízení: listopad 2007 předložení návrhu zákona vládě: prosinec 2007 předložení návrhu zákona Parlamentu ČR: jaro 2008 nabytí účinnosti zákona: 1. 1. 2009

56 Reforma policie 2009-2011 Nová Policie – 10 pilířů

57 Projekt P 1000  modernizace prvních 300 služeben za rok 2007- 90, za rok 2008 – 180 celkem do 2010 – cca 4.mld.Kč  otevřené recepce  pojízdné policejní služebny pro vyřizování dopravních přestupků  Internet za rok 2008 byl zvýšen počet služeben s internetem z 9,8 % na 99,5 %! Policejní služebna – místo důvěry a bezpečí

58 Personální oblast Péče o policisty V roce 2012 byl průměrný plat policisty 30 548 Kč. Zajímavé srovnání naleznete na stránce: www.mvcr.cz/soubor/policista-5-2012-s-14-15-pdf.aspx ‎www.mvcr.cz/soubor/policista-5-2012-s-14-15-pdf.aspx

59 Policie ČR – mzdové náklady (2010)

60 ZÁVĚR  Policie ČR uspokojuje jednu ze společenských potřeb – ochrana vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.  Z pohledu budování a transformace jejího ekonomického systému došlo k zásadním změnám, které se projevily především ve větší autonomii Krajských ředitelství policie.  Veřejná bezpečnost a veřejný pořádek a jeho ochrana mají neodmyslitelně i svůj ekonomických význam.

61


Stáhnout ppt "Ekonomika vnitřní bezpečnost státu POLICEJNÍ SLUŽBY."

Podobné prezentace


Reklamy Google