Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální národní projekt Střediska integrace menšin II – SIM PhDr. Jana Zapletalová Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální národní projekt Střediska integrace menšin II – SIM PhDr. Jana Zapletalová Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa."— Transkript prezentace:

1 Individuální národní projekt Střediska integrace menšin II – SIM PhDr. Jana Zapletalová Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního vzdělávání Oblast podpory 4.1 –systémový rámec celoživotního učení Rovnost příležitostí ve vzdělávání- podpora soudržnosti

2 Rámec podpory Podpora a rozvoj podpůrného poradenského a vzdělávacího systému v péči o žáky z rozdílných kultur a s různými podmínkami pro sociální inkluzi, zejména pak pro: Romy, etnické menšiny, migranty, azylanty, kteří přicházejí a žijí na území ČR, pro žáky opouštějící zařízení institucionální výchovy Pokračovat v definování vzdělávacích specifik-zohlednit Evropské kontexty a národní politiku ve vzdělávání těchto skupin Podporovat adaptabilitu a kvalifikovanost Podporovat včasnou péči v kontextu podpory počátečního vzdělávání Zkvalitnit proces integrace do společnosti v souvislosti s uplatněním na trhu práce Zlepšit podmínky pro získání kvalitního vzdělání a následnou uplatnitelnost na trhu práce s ohledem k genderové vyváženosti Realizace ve stávajících Střediscích integrace menšin (SIM)

3 Cíle projektu 1.Doplnění systému včasné péče o žáky z odlišného kulturního prostředí s různými podmínkami k sociálnímu začlenění, zkvalitnění procesu inkluze a zabránění exkluzi. Zkvalitnění procesů počátečního vzdělávání. Spolupráce s rodinou klienta. 2.Vytváření vzdělávací podpory prostřednictvím spolupráce s didaktiky, psychology, speciálními pedagogy ve spolupráci s tutory a kulturními antropology 3.Reflexe sociální situace žáků ve spolupráci se sociálními pracovníky SIM 4.Spolupráce se školami a NNO v regionech 5.Posouzení role asistenta pedagoga pro žáky z cílové skupiny 6.Příprava na vzdělávání na středních školách, případně VOŠ nebo VŠ

4 Cíle projektu 7. Posílení k ariérového poradenství s respektem ke specifikům cílové skupiny včetně zastoupení genderu a provázání s celým systémem péče směřujícího k podpoře zaměstnatelnosti; posílení osobní odpovědnosti příjemců služby 8. Aplikace vzdělávacích specifik a návrh systémových opatření pro přípravu pedagogů a poradenských pracovníků ve školství. Ověření závěrů výzkumů realizovaných v projektu SIM a vytvoření doporučení jak pracovat s klienty (žáky a jejich rodinami) v kontextu kulturního kapitálu rodin 9. Ve spolupráci s MPSV a případně dalšími subjekty specifikovat vliv sociálního statutu na průběh vzdělávání žáků; metodické vedení sociálních pracovníků poskytujících služby ve střediscích 10. Rozšířit stávající služby o služby pro klienty opouštějící zařízení institucionální výchovy v celém spektru poskytovaných služeb

5 Základní komponenty projektu Služby v regionech s vysokou koncentrací cílové populace v rámci ČR Služby poskytují : psycholog, specialista na kariérové poradenství, speciální pedagog, sociální pracovník, učitelé didaktici pro ZŠ a SŠ, kulturní antropolog, tutoři, další odborníci, tlumočníci.. Charakter poskytovaných služeb: Poradenské (psychologické, speciálně pedagogické, sociální) služby, Kariérové poradenství vzdělávací, informační a osvětové činnosti kulturně antropologický rámec.

6 Aktivity projektu Aktivita I. Koordinace systému služeb poskytovaných stávajícími SIM, zajištění metodického vedení pracovišť a vytváření metodické podpory Aktivita II. – poskytování poradenských (včetně sociálních), vzdělávacích a osvětových služeb v systému vzdělávání

7 Aktivity projektu Aktivita III.- DVPP vytvoření vzdělávacích programů prezenčního vzdělávání pro pracovníky středisek, pro asistenty pedagoga v regionech a pro další pedagogické pracovníky škol. Vzdělávání se zaměří na specifika včasné péče o žáka z odlišného kulturního prostředí, na specifika vlivu sociálního postavení na vývoj vzdělanostní úrovně. Specifická pozornost bude věnována rozvoji čtenářské gramotnosti a jejímu vlivu na kognitivní procesy ve vztahu k zvládání vzdělanostního trivia

8 Aktivity projektu Aktivita IV. Evaluace zahrnuje průběžné hodnocení kvality prováděných aktivit, způsoby komunikace mezi realizátory v jednotlivých regionech. V jednotlivých etapách jsou vyhodnocovány kvalitativní a kvantitativní ukazatelé informující o úrovni plnění jednotlivých úkolů a ukazatelů projektu. Evaluace výsledků projektu a to jak formativní tak i normativní, implementace výsledků evaluace ; aplikovaný výzkum v průběhu projektu. Aktivita V. Monitorování, publicita vyhodnocování kvantity a kvality poskytovaných služeb ve střediscích v režimu vytváření monitorovacích zpráv, vyhodnocování vzdělávacích programů a metodického vedení jednotlivých středisek Publicita bude zahrnovat vytváření informační báze tvořené tištěnými informacemi, mediálními výstupy v různých typech médií, metodickými materiály, pracovními setkáními, tvorbou a doplňováním webového portálu a organizací 2 konferencí

9 Očekávané výstupy ve vztahu k cílové skupině Udržení nabídky poradenských, vzdělávacích a sociálních služeb pro cílovou klientelu Posílení systému včasné péče jako nástroje zkvalitnění počátečního vzdělávání Poskytování vzdělávacích a tutorských služeb pro zkvalitnění faktorů zprostředkovaného učení Ověření dynamické diagnostiky pro cílovou klientelu, uplatnění kulturně neproblematických nástrojů Ověření vymezených specifik pro vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí, návrhy na začlenění těchto specifik do vzdělávacího procesu, Vytvoření systému poradenských služeb ve školách, který se zaměří na poskytování vzdělávací podpory pro tyto žáky a jejich rodiče v součinnosti se stávajícími středisky SIM (Střediska integrace menšin) Poskytování služeb kariérového poradenství v návaznosti na možnosti světa práce Pomoc v začleňování do společnosti u klientů opouštějících institucionální výchovu

10 Změny ve školském poradenském systému Návrh na restrukturalizaci poradenských služeb podle typů příjemců ve školství v ČR Doplnění poradenských pedagogicko-psychologických služeb a služeb sociálního poradenství o služby pro specifickou cílovou skupinu vymezenou projektem Doplnění ověřených diagnostických a intervenčních nástrojů do poradenského systému v ČR Vymezení specifik pro oblast kariérového poradenství pro cílovou skupinu projektu, zvláště pak pro kategorii 12-16 let a pro mladé dospělé Specifika potřeb poradenských služeb pro klienty opouštějící zažízení institucionální výchovy Návrh modelu interkulturního poradenství v ČR

11 Výstupy vzdělávací programy prezenčního vzdělávání metodické materiály nové vzdělávací moduly pilotní ověřování úprav ve vzdělávání u sociokulturně odlišných žáků studie změn ve vzdělávání v souvislosti s poskytovanými poradenskými a tutorskými službami tvorba podpůrných učebních pomůcek webový portál projektu

12 Podpora projektu MPSV Rada vlády pro otázky romské komunity (Agentura) Asociace vícehejtmanů krajů

13 Rekapitulace stávajících služeb: Služby pro žáka a jeho rodinu Včasná péče o žáka a jeho rodinu Nejčastěji práce s matkami a dětmi ve věku od 5 do 7 let (v azylových domech i s mladšími), 2x týdně Rozvíjení osobnosti dětí (rozvoj motoriky, grafomotoriky a vizuomotorické koordinace, jazykové a řečové dovednosti, výuka českého jazyka) Logopedické služby-dyslalie Práce s pozorností a koncentrací dětí Posilování výchovných kompetencí matek, vedení dětí při plnění úkolů, komunikace s dětmi, zvládání herních aktivit, individuální konzultace, poradenství Kooperace didaktiků, speciálních pedagogů, psychologů, tutorů Spolupráce např. Oblastní charity, Centra pro matky, Rodina v tísni Osek-azyly pro matky, ZŠ Braňany, Bečov, Chánov, Fond ohrožených dětí

14 Podpůrné služby Příprava na vstup do školy Specifikace speciálních vzdělávacích potřeb ve vztahu k individualitě dítěte (žáka, studenta) v kontextu jeho kulturní odlišnosti a aktuální sociální situace Vytváření adaptačních programů pro děti, žáky Poskytování služeb tutorů z řad studentů VŠ

15 Specifika péče v průběhu školní docházky Nácvik a příprava na školní práci v kontextu s pořádanými adaptačními programy a volno časovými aktivitami Spolupráce s tutory a poradenskými pracovníky, komunikace s kmenovými školami Kariérové poradenství a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání Komparace školsky úspěšných a neúspěšných žáků, kvalita života a osobní spokojenost

16 Programy mimovýukových aktivit Tvůrčí dílny, taneční skupiny, festivaly, divadla Posilování vztahů, prevence nežádoucího chování, adaptační zimní i letní pobyty Outdoorové programy, pobyty pro děti ze sociálně vyloučených lokalit např. Železná v Ostravě Programy Cesta kolem světa, To jsem já…

17 Služby pro pedagogické pracovníky Metodická a konzultační činnost pro vzdělávání žáků ze znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí Úpravy vzdělávacích programů ve školách, Náslechové a prezenční vyučovací hodiny Specifika učebních stylů a vyučovacích strategií Kultura jako funkční nástroj akulturace Vytváření sebereflexe a interkulturních kompetencí Role jazykové výuky

18 Služby pro asistenty pedagoga Metodické a konzultační služby pro asistenty v dosahu služby středisek Poradenské služby Pravidelná setkávání asistentů podle typů škol z regionu Spolupráce s tutory Bálintovské skupiny Vytváření DVPP Setkávání s krajskými koordinátory a dalšími terénními sociálními pracovníky

19 Práce s učebními strategiemi a vyučovacími styly- didaktici a tutoři Kombinace učebních metod a strategií Symbolické zpracování skutečnosti Práce se základním kódem Postihování vztahů, třídění, homologace Transformace prvků v logizaci řeči, v práci s formou Algoritmy, algebraizace, substituce, varianty

20 Identifikace rizikových skupin Dynamická diagnostika a intervence Tvorba podpůrných programů jako prevence záškoláctví a dalších signálů rizikového chování Minimalizace dopadů rizikového chování, zejména pak závislostí a prekriminálního chování 2. Práce s rizikovou mládeží

21 A.Vzdělávání pracovníků středisek (SIM) B.Vzdělávání asistentů pedagoga v konkrétním regionu C.Vzdělávání pedagogů v regionu (včetně vytváření programů „na míru“) D.Vzdělávání pedagogických pracovníků v celé ČR, kteří pracují s těmito žáky 3. DVPP

22 Změny v poradenských službách Rozšíření poradenských pedagogicko- psychologických služeb a služeb sociálního poradenství Ověřování nových diagnostických a intervenčních nástrojů Práce s psychologickým posudkem v kontextu vzdělávání žáka a porozumění rodiny- informovaný souhlas Poskytování poradenských služeb v modelu interkulturního poradenství Evaluace

23 Spolupracující subjekty Spolupráce s členy Rady vlády pro záležitosti romské komunity Spolupráce s krajskými koordinátory pro práci s menšinami Spolupráce s poradenskými zařízeními, včetně poskytovatelů sociálních a preventivních služeb Spolupráce s NNO a dalšími občanskými sdruženími na úrovni vybraných regionů –např.Armáda spásy Přerov, Sdružení Romů Severní Moravy, Charita Krnov, Zvídálek, Domov pro matky s dětmi Karviná, Rodina v tísni Osek, klub Sovička…… Spolupráce s městskými úřady

24 Spolupráce se školami Spolupráce se ZŠ-např.Vranovská(Brno), ZŠ Přichystalova, ZŠ Zeyerova- Olomouc, ZŠ Boženy Němcové Přerov, ZŠ Nám.Míru Krnov, ZŠ Vítkov, ZŠ Komenského Vítkov, ZŠ Hlubčická Krnov, ZŠ Zimný Důl Bohumín, ZŠ Orlová, ZŠ Štúra Frýdek, ZŠ Koperníkova Lutyně, ZŠ Bečov, ZŠ Obrnice, ZŠ Zlatnická Chánov, ZŠ Václava Talicha Most, ZŠ T.G. M. Masaryka Pdbořany, ZŠ Byškovice, Neratovice, Nymburk, Kladno… Dětské domovy- např. Velké Heraldice, Lichnov ve Velkých Losinách, Dolní Benešov….

25 Poskytnuté služby v datech Individuální klienti OpavaOlomoucMostBrnoKarvináPraha 153 Celkem 727247578858267 2830

26 Skupinoví klienti OpavaOlomoucMostBrnoKarvináPraha 2964993141514611324420 Celkem8577

27 Metodická podpora OpavaOlomoucMostBrnoKarvináPraha 204206518295210 Celkem848

28 Celkem bylo podpořeno 12 255 klientů

29 Náklady na projekt 3 roky trvání- 120 mil. Kč 105 mil. Kč na zajištění mezd pro pracovníky SIM – 48 + 8+4= 60 včetně cestovních náhrad Náklady na tutory (1 středisko 30) Náklady na provoz středisek (nájmy, energie, telefon, internet, metodické materiály, publikace) DVPP- 2 mil Kč/1 rok Evaluace a výzkum 4 mil Kč Monitorování a publicita 5 mil. Kč (včetně publikací)

30 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Individuální národní projekt Střediska integrace menšin II – SIM PhDr. Jana Zapletalová Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa."

Podobné prezentace


Reklamy Google