Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace společných zařízení Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace společných zařízení Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj."— Transkript prezentace:

1 Realizace společných zařízení Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

2 Opatření ke zpřístupnění pozemků „Polní cesta HC 1 Hřibojedy“ k.ú. Hřibojedy, okres Trutnov Pobočka Trutnov

3 3 Katastrální území: Hřibojedy, okres Trutnov – lokalita Malé Hřibojedy Termín realizace: duben 2014 – listopad 2014 Zhotovitel návrhu KoPÚ: INGEOS Teplice spol. s r.o., Ing. Charvát Autor realizačního projektu stavby: OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto, Ing. Šalda Zhotovitel stavby: COLAS CZ, a.s. Praha Základní technické parametry: Polní cesta kategorie P4,5/30. Šířka vozovky 4,0 m, krajnice 2 x 0,25 m. Délka komunikace 1122 m. Kryt vozovky z asfaltového betonu.

4 4 Stručná anotace: Polní cesta HC 1 řeší přístup na přilehlé zemědělské pozemky. Komunikace propojuje dvě silnice III třídy směřující do obce Hřibojedy. Realizací této spojky se odklonil a zkvalitnil zemědělský provoz mimo centrum obce a zároveň se připravilo propojení do sousedícího k. ú. Dubenec. Silničním příkopem je zároveň zachycena povrchová voda z přilehlých pozemků nad cestou, která je podélným spádem příkopem přiváděna až do navazujícího poldru PEO 11. Součástí stavby jsou hospodářské sjezdy na okolní pozemky s propustky, výhybna a křižovatka pro napojení další polní cesty HC 2. Podél polní cesty je vysázena doprovodná liniová zeleň. Realizací projektu této kvalitní zpevněné cesty se zpřístupnily zemědělské pozemky vlastníků. Výstavbou polní cesty HC 1 a jejím napojením na stávající komunikace III. tř. byla odkloněna část provozu mimo obec a tím se omezil provoz zemědělské techniky přes centrum Obce Hřibojedy. Jejím umístěním a realizací křižovatky v místě napojení na polní cestu HC 2 se připravilo propojení i do sousedícího katastrálního území Dubenec. Vybudování podélného příkopu zajišťuje kontrolované podchycení povrchových vod do přilehlého poldru a jejich regulovaný odtok do místních vodotečí.

5 5 Náklady na realizaci stavby a zdroje financování: Investiční náklady na projekt stavby: 94 800 Kč, zdroj SPÚ - VPS Investiční náklady na realizaci: 5 785 137 Kč, zdroj PRV 2007-2013 Datum předání stavby obci: Datum předání stavby obci: 7. 1. 2015

6 6 Polní cesta HC 1 Hřibojedy - před realizací:

7 7 Polní cesta HC 1 Hřibojedy – po realizaci:

8 Protierozní a vodohospodářská opatření „Poldr nad Ličnem“ k.ú. Lično, okres Rychnov nad Kněžnou Pobočka Rychnov nad Kněžnou

9 Stručná anotace: Poldr nad Ličnem byl vybudován v rámci realizace opatření vyplývajících z komplexních pozemkových úprav, jako ochrana části obce Lično před vodou z přívalových dešťů. Hráz přehrazuje údolnici, kde za normálních okolností neprotéká žádná povrchová voda. Poldr je proto bez stálého nadržení vody. Svoji funkci plní při přívalových deštích, kdy se jinak suchá údolnice mění v řeku, svádějící vodu do zástavby v obci. Stávající kanalizace v navazující části obce o průměru 300 mm nebyla před výstavbou poldru schopna tyto mimořádné průtoky pojmout a voda se rozlévala do obce. Poldr transformuje průtoky tak, že obecní kanalizace stačí pro bezpečné odvedení přitékajících vod.

10 Náklady na realizaci stavby: Náklady na realizaci stavby: 3 867 524 Kč včetně DPH Zdroj financování: Zdroj financování: PPEO Datum předání stavby obci Datum předání stavby obci : 17. 7. 2012

11 Poldr nad Ličnem – před realizací:

12 1 Poldr nad Ličnem – po realizaci (zadržení vody z přívalových srážek – 2014) :

13 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí „Biocentrum Boháčův lesík v k.ú. Černilov“ k.ú. Černilov, okres Hradec Králové Pobočka Hradec Králové

14 14 Stručná anotace: V rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Černilov a podle schváleného plánu společných zařízení bylo v souladu s ÚSES vybudováno biocentrum "Boháčův lesík" se stálou vodní plochou. Biocentrum o celkové výměře 4,58 ha se nachází jihovýchodně od intravilánu obce Černilov. Stavba byla rozdělena do dvou částí - v roce 2009 byla v předstihu zrealizována a zkolaudována vodní plocha, následně na podzim roku 2011 bylo zrealizováno a osázeno biocentrum Boháčův lesík. Vznikly zde 2 samostatné lesnické oplocenky s výsadbou 35 tisíc stromků a 2 tisíc keřů. Celková zájmová plocha:4,5838 ha - z toho vodní plocha: 0,2845 ha lesní zeleň: 3,7428 ha ostatní zeleň: 0,2200 ha Jedná se o obtokovou zahloubenou vodní nádrž, která je napájena jednak vodou z Velkostranského potoka, jednak drenážní vodou ze stávajícího drenážního systému. Součástí vodní plochy byly vybudovány zemní hráz, zdrž, nápustné zařízení, výpustné zařízení, pročištění koryta. Realizací stavby vodního díla Boháčův lesík v k. ú. Černilov došlo k zlepšení situace zachování chybějící vody v krajině velmi silně zemědělsky využívané. Realizací celého biocentra bylo vytvořeno prostředí pro další společenstva vodních rostlin a následný rozvoj dalších živočichů v lesním biocentru. Došlo tak k zvýšení ekologické stability celého území. Dosadbou lesního biocentra a jeho postupným zapěstováním získává postupně celé k. ú. Černilov zpět zeleň do krajiny, významný přínos pro ekologickou stabilitu velmi zorněné a hospodářsky obhospodařované krajiny, biocentrum je i oblíbeným cílem výletů obyvatel obce Černilov.

15 Náklady na realizaci stavby: Náklady na realizaci stavby: 2 193 000 Kč včetně DPH Zdroj financování: Zdroj financování: VPS Datum předání stavby obci Datum předání stavby obci : 27. 11. 2012

16 Biocentrum Boháčův lesík – před realizací:

17 Biocentrum Boháčův lesík – po realizaci:


Stáhnout ppt "Realizace společných zařízení Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj."

Podobné prezentace


Reklamy Google