Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systém datových schránek - ISDS Ing. Martin Kořínek eGoncentrum ORP Nový Bydžov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systém datových schránek - ISDS Ing. Martin Kořínek eGoncentrum ORP Nový Bydžov."— Transkript prezentace:

1 Informační systém datových schránek - ISDS Ing. Martin Kořínek eGoncentrum ORP Nový Bydžov

2 Seznámení s projektem Název projektu: Vzdělávání v rámci eGovernmentu pro Nový Bydžov a spádové obce Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost OPLZZ Celkové náklady: 2139190 Kč z toho 15% hradí Nový Bydžov Informace na webových stránkách města www.novybydzov.czwww.novybydzov.cz v sekci egoncentrum http://www.novybydzov.cz/dp/id_ktg=1135

3 Legislativa Základní legislativní dokumenty:  zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu (zákon o eGovernmentu)  zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu

4 eGovernment elektronizace výkonu veřejné správy

5 Zákon o eGovernmentu Zákon o eGovernmentu (účinnost od 1.7.2009) zavádí:  Povinnou formu elektronické komunikace mezi orgány veřejné moci prostřednictvím datových schránek  Povinnou formu elektronického doručování dokumentů orgánů veřejné moci fyzickým a právnickým osobám, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku  Dobrovolnou formu činění úkonů fyzických a právnických osob, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku vůči orgánům veřejné moci  Autorizovanou konverzi dokumentů

6 Druhy datových schránek

7 Datová schránka  umožňuje přijímat a odesílat zprávy, zjišťovat jejich stav  přijímat doklady o dodání a doručení  podporu elektronických formulářů  přístupnost z kteréhokoliv místa planety (přes internet)  nemůže být anonymní  zpráva odeslaná pomocí datové schránky má stejnou váhu jako podepsaný dokument

8 Datová schránka  elektronické úložiště, datový prostor, kam jsou doručovány datové zprávy  není e-mailová schránka ani elektronický archiv  má neomezenou velikost  plné nahrazení obálkového doručování  důkaz při soudním řízení  obsah zprávy je zašifrovaný – přečte ho jen příjemce  zajišťují nepopiratelnost odpovědnosti odesílatele i příjemce

9 Rozdíly mezi datovou schránkou a e-mailem  datová zpráva je garantovaně doručena adresátovi  vztahuje se na ni fikce doručení, po 10 dnech se zpráva považuje za doručenou  má stejné právní účinky jako podepsaný úkon učiněný písemně  můžeme ji poslat do vlastních rukou

10 Výhod datové schránky  odkudkoliv dostupná přes internet  úspora času  finanční úspora  zástupnost – mohu dát pověření i dalším osobám  rozšířenost – budou ji mít zřízenou všechny orgány veřejné moci

11 Nevýhody datové schránky  musí se pravidelně vybírat – fikce doručení  musím pracovat s elektronickými originály dokumentů, včetně zajištění jejich dlouhodobého uložení  není možné použít pro komunikaci se zahraničními subjekty  zatím není možná komunikace mezi dvěma fyzickými nebo právnickými osobami

12 Co se pomocí datové schránky nedoručuje  obsahuje-li dokument utajované informace  nemá-li adresát zpřístupněnou datovou schránku  neumožňuje-li to povaha dokumentu  doručuje-li se na místě (při úkonu)  z dalších zákonných důvodů (např. doručování veřejnou vyhláškou, jiné pořadí způsobu doručování)  osobní korespondence

13 Převod listiny na dokument a obráceně  nelze pouze dokument vytisknout a nebo naskenovat – vzniklá kopie není ověřena a mohou nastat pochybnosti o její pravosti  problém řeší autorizovaná konverze dokumentů – umožňuje oboustranný převod při zachování právní síly dokumentu

14 Převod listiny na dokument a obráceně v případě, že je třeba mít k dispozici v listinné podobě ověřenou kopii dokumentu (např. rozhodnutí), který byl doručen prostřednictvím datové schránky Nemá smysl používat tam, kde postačí běžná kopie a kde není nutné, aby výstupní dokument měl právní sílu ověřené kopie. V mnoha případech pro ověření oprávněnosti podání postačí, že daný dokument byl doručen z datové schránky žadatele. V tom případě pak stačí prosté vytištění, resp. naskenování dokumentu. zajišťuje CzechPOINT

15 Elektronický podpis u orgánů veřejné moci musí být elektronicky podepsána každá datová zpráva elektronický podpis u právnických, podnikajících fyzických či fyzických osob není obecně potřeba, úkon učiněný prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný elektronický podpis je nutné použít tam, kde je vyžadován ověřený podpis nebo kde je nutné, aby dokument podepsalo více osob

16 Bezpečnost stejné bezpečnostní principy jako v elektronickém bankovnictví realizováno v několika úrovních: zajištění proti ztrátě dat – vše bude nejméně zdvojeno a uloženo ve dvou odlišných geografických lokalitách, každá datová zpráva bude prověřována proti virům, systém bude pod nepřetržitým technickým dohledem zneužití osobních údajů – zákon přesně vymezuje, které osobní údaje může správce a provozovatel při provozu využívat a komu je může zpřístupnit

17 Bezpečnost ochrana údajů, obsažených v datových zprávách – zákon jasně stanoví, že ani správce, ani provozovatel nesmí datové zprávy číst, celý systém bude šifrován, aby bylo zajištěno zachování listovního tajemství přístup k datové schránce – veškerá komunikace s datovou schránkou bude probíhat pomocí bezpečného protokolu (https) a bude vždy muset být autentizována oprávněnou osobou, přístupové údaje se budou vždy posílat jen do vlastních rukou, možnost zvolit si ještě bezpečnější přístup pomocí certifikátu

18 Rozhraní datových schránek - webové Webového rozhraní (jednotlivci a malé organizace): není třeba instalovat žádný software stačí jen běžný počítač, webový prohlížeč a přístup k internetu zprávu bude možné i elektronicky podepsat bude možné prohlížet seznamy odeslaných zpráv, přijatých zpráv, historii včetně doručenek

19 Rozhraní spisových služeb slouží k vyžívání služeb ISDS spisovými službami bude umožněno automatizovaně přijímat a odesílat zprávy včetně elektronicky podepsaných doručenek kromě odesílání a přijímání datových zpráv bude možné stahovat seznamy odeslaných zpráv, přijatých zpráv, historii včetně doručenek odpadnou listinné evidence, vše bude ve spisové službě, resp. podatelně

20 Doručení datové zprávy Dokument dodaný do datové schránky je doručen: okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba mající dle svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty (fikce doručení)

21 Odeslání – smazání datové zprávy

22 Fikce doručení

23 Kroky potřebné před aktivací DS je nutné nainstalovat kořenový certifikát certifikační autority Postsignum. Tento certifikát slouží k tomu, aby bylo možno ověřit, že stránky systému ISDS jsou autentické. návod na instalaci - IE návod na instalaci – FireFoxnávod na instalaci - IEnávod na instalaci – FireFox  nainstalovat doplněk prohlížeče umožňující zobrazení elektronického formuláře návod na instalaci – IE návod na instalaci - FireFoxnávod na instalaci – IEnávod na instalaci - FireFox

24 Přístupy do datové schránky Při přístupu k datové schránce rozlišujeme několik rolí. Oprávněná osoba je: Fyzická osoba Fyzická osoba podnikající (OSVČ) Statutární orgán Člen statutárního orgánu Vedoucí organizační složky Vedoucí orgánu veřejné moci Administrátor je osoba, určená oprávněnou osobou Pověřená osoba je osoba určená oprávněnou osobou nebo administrátorem

25 Zkušební datová schránka

26 Změna hesla

27 První stránka Vybereme toto políčko

28 První stránka Vybereme toto políčko

29 Nastavení 1 Pozor služba zpoplatněna

30 Nastavení 2 Vybereme toto políčko

31 Nastavení 3 Vybereme toto políčko

32 Nastavení 4 Vybereme toto políčko Změna doby platnosti hesla Nápověda

33 Vložení pověřené osoby Vybereme administrátora nebo pověřenou osobu

34 Vložení pověřené osoby Vybereme úkony,které bude dělat

35 Psaní zprávy – výběr adresáta ID schránky: hjyaavk, Název organizace: Město Milotice, Adresa: Kovářská 14/1, 376 12 Milotice statutár: Jaroslav Smolík, 23.8.1963, Zahradní 6, 376 12 Milotice Vybereme typ DS a podle jednoho z kritérií subjekt k dopisování

36 Psaní zprávy – vložení písemnosti Vložíme písemnost připravenou na disku počítače v povoleném formátu

37 Psaní zprávy - konec

38 Obdržení zprávy

39

40

41 Ukládání elektronických dokumentů Varianty ukládání el. dokumentů:  Obec ukládá data v TC na ORP či jinde  Obec ukládá data v TC v rámci hostované ESS  Obec má vlastní bezpečné pracovní úložiště v rámci své ESS  Obec nemá technologické vybavení a neuvažuje o nákupu

42 Ukládání elektronických dokumentů  Varianta 1. - Obec ukládá data v TC na ORP či jinde Obec má technické a technologické vybavení Obec má vlastní elektronickou spisovou službu (ESS), případně si ji pořídí z dotace Existuje TC ORP ESS obce umožňuje napojení na ISDS a datové úložiště v TC ORP  Varianta 2. – Obec ukládá data v rámci hostované ESS na ORP Obec má technické a technologické vybavení Obec nemá ESS nebo provozovaná neumožňuje napojení na ISDS Obec využívá hostovanou ESS z existujícího TC ORP Napojení ESS na ISDS a datové úložiště v TC ORP zajistí její provozovatel

43 Ukládání elektronických dokumentů  Varianta 3. – Obec má vlastní bezpečné pracovní úložiště v rámci své ESS Obec má technické a technologické vybavení ESS obce umožňuje napojení na ISDS a vlastní bezpečné pracovní úložiště Neexistuje TC ORP  Varianta 4. – Obec nemá technologické vybavení a neuvažuje o nákupu Obec bude využívat pro přístup do datové schránky např. soukromé PC pana starosty, ale pro konverzi dokumentů bude využívat kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT) v jiné obci Veškerá korespondence přes ISDS bude převáděna autorizovanou konverzí (Czech POINT) do listinné podoby?

44 Odeslání ke konverzi do listinné podoby Komunikace přes datové schránky probíhá v plně elektronické a elektronicky zabezpečené formě, kde doručené materiály mají stejnou platnost, jako by šlo o materiály listinné – vyhotovené a doručené na papíře. Přesto je možné pro speciální případy jednotlivé přílohy datové zprávy konvertovat z elektronické podoby do plnohodnotné podoby listinné. Autorizovanou konverzi souboru z přílohy (ve formátu PDF) do listinné podobě zajistí kontaktní místa projektu Czech POINT. Dokument musí být v souladu se zákonem č.300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů opatřen platným elektronickým podpisem. V opačném případě se ke konverzi neodešle!

45 Odeslání ke konverzi do listinné podoby Postup je následující Načtěte zprávu, kterou chcete konvertovat do listinné podoby. V dolní části okna klepněte na tlačítko Odeslat ke konverzi do listinné podoby. Vyčkejte, až vám program 602XML Filler otevře okénko s lístkem s evidenčním číslem konverze do listinné podoby.

46 Odeslání ke konverzi do listinné podoby Vytiskneme štítek a půjdeme na pracoviště Czech Pointu Pozor 30 dnů

47 Komerční služba - Datový trezor Jestliže nechcete, aby byly Vaše zprávy po uplynutí lhůty 90 dnů vymazány z datové schránky, můžete si aktivovat službu Datový trezor, která je určena k ukládání doručených a odeslaných zpráv starších 90 dnů. Do Datového trezoru jsou zprávy starší 90 dnů přesouvány plně automaticky bez jakékoli nutnosti zásahu uživatele. Jak si zřídit službu Datový trezor? Osobní návštěvou na nejbližší poště s kontaktním místem Czech POINT. Budete potřebovat: Identifikátor datové schránky Průkaz totožnosti

48 Komerční služba - SMS upozornění k DS S pomocí této služby můžete být upozorněni na příchozí zprávy do Vaší datové schránky SMS zprávou. Zároveň v SMS zprávě můžete být upozorněni i na typ příchozí zprávy určené do vlastních rukou. Cena za službu Cena služby je 3 Kč za jednu odeslanou SMS zprávu (cena je uvedena včetně 19% DPH). www.datoveschranky.info

49 Užitečné odkazy a informace www.mojedatovaschranka.cz - ostrá verze a informace www.czebox.cz - zkušební datová schránkawww.czebox.cz Hledání IČO v systému ARES na adrese http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz Infolinka 270005200 - pracovní dny od 8-18

50 Videotutoriál Kurzy\isds_video.wmv


Stáhnout ppt "Informační systém datových schránek - ISDS Ing. Martin Kořínek eGoncentrum ORP Nový Bydžov."

Podobné prezentace


Reklamy Google