Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11. února 2008 Reklamní právo v praxi Mgr. Libor Štajer, advokát Datové schránky a jejich používání v praxi – elektronická komunikace s úřady Pavel Musil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11. února 2008 Reklamní právo v praxi Mgr. Libor Štajer, advokát Datové schránky a jejich používání v praxi – elektronická komunikace s úřady Pavel Musil."— Transkript prezentace:

1 11. února 2008 Reklamní právo v praxi Mgr. Libor Štajer, advokát Datové schránky a jejich používání v praxi – elektronická komunikace s úřady Pavel Musil

2 15.11.200726.dubna 2007 Reklamní právo v praxi Mgr. Libor Štajer, advokát PRÁVNÍ ÚPRAVA  PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. ÚČINNOST • zákon nabyl účinnosti k 1.07.2009 • povinnost aktivovat datovou schránku mají povinné subjekty od 1.11.2009 • od 1.01.2010 zákon připouští používat datové schránky i pro komunikaci mezi soukromými subjekty k zasílání „faktur nebo obdobných žádostí o zaplacení“ •od 1.07.2010 zákon umožňuje používat systém datových schránek k jakékoli komunikaci, s výjimkou nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení a programů ohrožujících systém datových schránek (pokuta za nevyžádaná obchodní sdělení do výše 10.000 Kč u nepodnikajících fyzických osob; do výše 10 milionů Kč u podnikatelů)

3 15.11.200726.dubna 2007 ROZDÍL: DATOVÁ SCHRÁNKA x E-MAIL DATOVÁ SCHRÁNKA:  DATOVÁ SCHRÁNKA = elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů orgánů veřejné moci a k provádění podání vůči nim  Komunikační prostředek provozovaný státem za účelem: • komunikace mezi orgány veřejné moci (státní správa, soudy) navzájem (povinně) •komunikace mezi orgány veřejné moci a právnickými osobami zapsanými do obchodního rejstříku nebo zřízenými ze zákona (povinně) •komunikace mezi orgány veřejné moci a fyzickými osobami podnikajícími i nepodnikajícími (dobrovolně, tj. tehdy, pokud si fyzická osoba takovou schránku dobrovolně zřídí)  Datová zpráva odeslaná prostřednictvím datové schránky je garantovaně doručována adresátovi  Na datovou zprávu se vztahuje fikce doručení (tj. po deseti dnech je zpráva považována za doručenou, i kdyby si ji adresát neotevřel)  S doručením datové zprávy jsou spojeny stejné účinky jako s doručením úřední zásilky

4 15.11.200726.dubna 2007 ROZDÍL: DATOVÁ SCHRÁNKA x E-MAIL E-MAIL:  Doručení do schránky elektronické pošty nebo odeslání ze schránky elektronické pošty nespojuje zákon se stejnými účinky jako s doručením do nebo s odesláním z datové schránky Např.: - odeslání žaloby, omluvy z jednání na soud e-mailem – musí být doplněno do 3 dnů v písemné podobě do podatelny soudu (doporučenou poštou nebo osobně) - podání oznámení na stavební úřad, na katastrální úřad e-mailem – musí být doplněno do 3 dnů v písemné podobě do podatelny úřadu (doporučenou poštou nebo osobně)  Datová zpráva odeslaná prostřednictvím e-mailu neposkytuje státem uznanou garanci doručení

5 15.11.200726.dubna 2007 KDO JE POVINEN MÍT OD 1.11.2009 DATOVOU SCHRÁNKU Kdo musí mít datovou schránku zřízenu povinně: (tj. musí si ji aktivovat do 1.11.2009, jinak mu bude tímto dnem aktivována) 1.orgány veřejné moci (státní správa, soudy, exekutoři, notáři, státní instituce, veřejná správa /např. profesní komory/) 2.právnické osoby (společnosti a jiné subjekty zapsané do obchodního rejstříku, právnické osoby zřízené zákonem) 3.advokáti, daňoví poradci, insolvenční správci (přechodné období 3 let)

6 15.11.200726.dubna 2007 KDO JE POVINEN MÍT OD 1.11.2009 DATOVOU SCHRÁNKU Právní forma:Musí mít datovou schránku: Společnost s ručením omezenýmANO Akciová společnost ANO Občanské sdružení NE Zájmové sdružení právnických osobNE Společenství vlastníků jednotekNE Obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond NE

7 15.11.200726.dubna 2007 ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY DOBROVOLNĚ Kdo mít datovou schránku nemusí, ale může mu být zřízena na jeho žádost? Fyzické osoby: - podnikatelé - nepodnikatelé Právnické osoby – ty které nemusí mít datovou schránku povinně (sdružení, zájmová sdružení právnických osob, společenství vlastníků jednotek, nadace, obecně prospěšné společnosti) Fyzická osoba může mít i více datových schránek, např.: - advokát + podnikatel (např. tlumočník) + občan nepodnikající - exekutor + znalec nebo tlumočník + občan nepodnikající

8 15.11.200726.dubna 2007 ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY DOBROVOLNĚ Žádost lze podat na kontaktních místech veřejné správy CZECH POINT (jejich adresy na www.czechpoint.cz ).www.czechpoint.cz Co je potřeba: - občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti - podepsaná žádost o zřízení datové schránky - u podnikatelů průkaz živnostenského oprávnění (živnostenský list, výpis) U kterých osob lze doporučit: Osoby, které: - se nezdržují pravidelně v místě svého trvalého pobytu - často cestují nebo z jiných důvodů nemohou vždy přebírat poštu Ministerstvo je povinno zřídit dobrovolnou datovou schránku bezplatně do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

9 15.11.200726.dubna 2007 DORUČOVÁNÍ SOUDNÍCH PÍSEMNOSTÍ OD 1.7.2009 Soud doručuje:  Písemnosti do vlastních rukou, u kterých zákon vylučuje náhradní doručení (např. platební rozkaz, žalobu s výzvou k vyjádření pod sankcí uznání žalovaného nároku nevyjádřením ve stanovené lhůtě): a)při jednání soudu b)prostřednictvím poštovní zásilky (obálkou se zeleným pruhem)  Všechny ostatní zásilky: a)při jednání soudu b)prostřednictvím datové schránky (pokud ji adresát má; soud musí zjistit, jestli daná osoba datovou schránku má x náležitostí žaloby není rodné číslo /př. Jan Novák/)

10 15.11.200726.dubna 2007 DATOVÉ SCHRÁNKY U PRÁVNICKÝCH OSOB PRÁVNICKÁ OSOBA 1.má vždy jen jednu datovou schránku 2.přístup do ní má automaticky zřízen statutární orgán (jednatel, člen představenstva apod.) = oprávněná osoba 3.oprávněná osoba může určit „pověřenou osobu“ nebo „administrátora“ a udělit mu plná nebo částečná práva přístupu do datové schránky 4.v případě vícečlenného statutárního orgánu (více jednatelů, členové představenstva) je každý z členů statutárního orgánu oprávněn vstupovat do datové schránky (! datová zpráva je pak považována za přečtenou okamžikem, kdy si ji přečetl první z nich, nehledě na to zda se o ní dozvěděli ostatní)

11 15.11.200726.dubna 2007 ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY, DOPORUČENÍ  Přístupové údaje Přístupové údaje budou Ministerstvem vnitra ČR rozeslány doporučenou poštou žlutou obálkou určenou výhradně do vlastních rukou (u společností do vlastních rukou statutárního orgánu, např. jednatele). Tato obálka bude mít úložní dobu 90 dní, aby byla dána možnost vyzvednutí obálky i pro ty, kdo se budou dlouhodobě zdržovat v zahraničí.  Aktivování datové schránky Doručování prostřednictvím datové schránky bude aktivní od prvního zpřístupnění, tj. od chvíle, kdy se subjekt do datové schránky poprvé přihlásí. K aktivování datové schránky dojde buď prvním přihlášením, nebo 15. dnem po doručení přístupových údajů. Novelou doplněno přechodné ustanovení: Nepřihlásí-li se osoba uvedená v § 8 odst. 1 až 4 do datové schránky, datová schránka se zpřístupní dnem 1. listopadu 2009. Nejpozději bude všem povinným subjektům datová schránka aktivována od 1.11.2009. Tímto okamžikem je datová schránka zpřístupněna jak tomu, pro koho byla zřízena, tak pro ty, kdo do ní hodlají datové zprávy zasílat.

12 15.11.200726.dubna 2007 ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY, DOPORUČENÍ  Co neopomenout při aktivování datové schránky: •Nastavit pověření dalších osob (pověřená osoba, administrátor) •Nastavit upozornění na příchozí zprávy - zvolit zasílání zpráv o doručení do schránky na e-mail nebo prostřednictvím SMS (kopie na e-mail bude zdarma, informační SMS za cenu účtovanou operátorem) Jakmile byla jednou datová schránka aktivována, datová zpráva zasílaná do ní se považuje za doručenou okamžikem, kdy se adresát do své datové schránky přihlásil. Pokud se nepřihlásí do 10 dnů, má se za to, že je doručena uplynutím 10. dne od zaslání do adresátovy datové schránky.

13 15.11.200726.dubna 2007 SHRNUTÍ POVINNNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z AKTIVOVÁNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Úřad, soud (orgán veřejné moci): Povinnost do takové schránky příjemci doručovat přednostně (tj.zjistit si, jestli adresát datovou schránku má, a pokud ano komunikovat prostřednictvím datové schránky) Příjemce (fyzická osoba, právnická osoba): Povinnost datovou schránku vybírat a doručené datové zprávy si uchovávat x Jinak riziko srovnatelné s nevyzvedáváním listinné pošty resp. s jejím neuchováváním a ztrátou

14 15.11.200726.dubna 2007 TECHNICKÉ UPOZORNĚNÍ  Datová schránka není dlouhodobým úložištěm datových zpráv; obsah datových zpráv bude smazán z datové schránky 90 dní po doručení datové zprávy – uchovávání je na odpovědnost adresáta (příjemce)  Kapacita datové zprávy je omezena: Maximální velikost datové zprávy nesmí přesáhnout limit v obsahu zprávy včetně příloh 10 MB  Před odesláním datové zprávy je nutné zajistit převod datové zprávy do formátu, který je adresátem akceptován (.pdf,.doc,.xls)

15 15.11.200726.dubna 2007 ZNEPŘÍSTUPNĚNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY  Datovou schránku, která nebyla zřízena ze zákona (tj. datovou schránku fyzické osoby podnikatele i nepodnikatele) ministerstvo znepřístupní, a to případně i zpětně, ke dni: • kdy zemřela fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena •uvedenému v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého •nabytí právní moci rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti této osoby k právním úkonům •kdy byla tato osoba omezena na osobní svobodě z důvodu vzetí do vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence, ochranného léčení nebo ochrany zdraví lidu •pokud tato osoba podala (osobně nebo elektronicky) žádost o znepřístupnění datové schránky, kterou dala najevo, že si do datové schránky nepřeje zasílat žádné zprávy ze strany orgánů veřejné moci, nejpozději do 3 pracovních dnů od podání takové žádosti  Datovou schránku právnické osoby ministerstvo znepřístupní dnem jejího zrušení

16 15.11.200726.dubna 2007 AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ Zákon zavádí pojem „autorizovaná konverze dokumentů“ = převedení dokumentu z elektronické podoby do listinné nebo obráceně při zachování právní síly dokumentu, ověření shody a připojení ověřovací doložky Kdo bude oprávněn provádět autorizovanou konverzi: - kontaktní místa veřejné správy (CZECHPOINT) - advokáti za podmínek stanovených zákonem

17 15.11.200726.dubna 2007 DALŠÍ INFORMACE O DATOVÝCH SCHRÁNKÁCH www.datoveschranky.info Demo verze je umístěna na adrese: https://www.czebox.cz/portal/ISDS/

18 15.11.200726.dubna 2007 DALŠÍ INFORMACE O DATOVÝCH SCHRÁNKÁCH

19 15.11.200726.dubna 2007 Reklamní právo v praxi Mgr. Libor Štajer, advokát DĚKUJI ZA POZORNOST www.kmvs.cz pavel.musil@kmvs.cz


Stáhnout ppt "11. února 2008 Reklamní právo v praxi Mgr. Libor Štajer, advokát Datové schránky a jejich používání v praxi – elektronická komunikace s úřady Pavel Musil."

Podobné prezentace


Reklamy Google