Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

a jejich používání v praxi – elektronická komunikace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "a jejich používání v praxi – elektronická komunikace"— Transkript prezentace:

1 a jejich používání v praxi – elektronická komunikace
Datové schránky a jejich používání v praxi – elektronická komunikace s úřady Pavel Musil Reklamní právo v praxi Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 1

2 Reklamní právo v praxi PRÁVNÍ ÚPRAVA PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČINNOST
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. ÚČINNOST zákon nabyl účinnosti k povinnost aktivovat datovou schránku mají povinné subjekty od od zákon připouští používat datové schránky i pro komunikaci mezi soukromými subjekty k zasílání „faktur nebo obdobných žádostí o zaplacení“ od zákon umožňuje používat systém datových schránek k jakékoli komunikaci, s výjimkou nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení a programů ohrožujících systém datových schránek (pokuta za nevyžádaná obchodní sdělení do výše Kč u nepodnikajících fyzických osob; do výše 10 milionů Kč u podnikatelů)    Reklamní právo v praxi Mgr. Libor Štajer, advokát dubna 2007 2

3 ROZDÍL: DATOVÁ SCHRÁNKA x E-MAIL
DATOVÁ SCHRÁNKA = elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů orgánů veřejné moci a k provádění podání vůči nim Komunikační prostředek provozovaný státem za účelem: komunikace mezi orgány veřejné moci (státní správa, soudy) navzájem (povinně) komunikace mezi orgány veřejné moci a právnickými osobami zapsanými do obchodního rejstříku nebo zřízenými ze zákona (povinně) komunikace mezi orgány veřejné moci a fyzickými osobami podnikajícími i nepodnikajícími (dobrovolně, tj. tehdy, pokud si fyzická osoba takovou schránku dobrovolně zřídí) Datová zpráva odeslaná prostřednictvím datové schránky je garantovaně doručována adresátovi Na datovou zprávu se vztahuje fikce doručení (tj. po deseti dnech je zpráva považována za doručenou, i kdyby si ji adresát neotevřel) S doručením datové zprávy jsou spojeny stejné účinky jako s doručením úřední zásilky dubna 2007 3

4 ROZDÍL: DATOVÁ SCHRÁNKA x E-MAIL
Doručení do schránky elektronické pošty nebo odeslání ze schránky elektronické pošty nespojuje zákon se stejnými účinky jako s doručením do nebo s odesláním z datové schránky Např.: - odeslání žaloby, omluvy z jednání na soud em – musí být doplněno do 3 dnů v písemné podobě do podatelny soudu (doporučenou poštou nebo osobně) - podání oznámení na stavební úřad, na katastrální úřad em – musí být doplněno do 3 dnů v písemné podobě do podatelny úřadu (doporučenou poštou nebo osobně) Datová zpráva odeslaná prostřednictvím u neposkytuje státem uznanou garanci doručení dubna 2007 4

5 KDO JE POVINEN MÍT OD 1.11.2009 DATOVOU SCHRÁNKU
Kdo musí mít datovou schránku zřízenu povinně: (tj. musí si ji aktivovat do , jinak mu bude tímto dnem aktivována) orgány veřejné moci (státní správa, soudy, exekutoři, notáři, státní instituce, veřejná správa /např. profesní komory/) právnické osoby (společnosti a jiné subjekty zapsané do obchodního rejstříku, právnické osoby zřízené zákonem) advokáti, daňoví poradci, insolvenční správci (přechodné období 3 let) dubna 2007 5

6 Musí mít datovou schránku:
KDO JE POVINEN MÍT OD DATOVOU SCHRÁNKU Právní forma: Musí mít datovou schránku: Společnost s ručením omezeným ANO Akciová společnost Občanské sdružení NE Zájmové sdružení právnických osob Společenství vlastníků jednotek Obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond dubna 2007 6

7 ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY DOBROVOLNĚ
Kdo mít datovou schránku nemusí, ale může mu být zřízena na jeho žádost? Fyzické osoby: - podnikatelé - nepodnikatelé Právnické osoby – ty které nemusí mít datovou schránku povinně (sdružení, zájmová sdružení právnických osob, společenství vlastníků jednotek, nadace, obecně prospěšné společnosti) Fyzická osoba může mít i více datových schránek, např.: - advokát + podnikatel (např. tlumočník) + občan nepodnikající - exekutor + znalec nebo tlumočník + občan nepodnikající dubna 2007 7

8 ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY DOBROVOLNĚ
Žádost lze podat na kontaktních místech veřejné správy CZECH POINT (jejich adresy na ). Co je potřeba: - občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti - podepsaná žádost o zřízení datové schránky - u podnikatelů průkaz živnostenského oprávnění (živnostenský list, výpis) U kterých osob lze doporučit: Osoby, které: - se nezdržují pravidelně v místě svého trvalého pobytu - často cestují nebo z jiných důvodů nemohou vždy přebírat poštu Ministerstvo je povinno zřídit dobrovolnou datovou schránku bezplatně do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. dubna 2007 8

9 Soud doručuje: DORUČOVÁNÍ SOUDNÍCH PÍSEMNOSTÍ OD 1.7.2009
Písemnosti do vlastních rukou, u kterých zákon vylučuje náhradní doručení (např. platební rozkaz, žalobu s výzvou k vyjádření pod sankcí uznání žalovaného nároku nevyjádřením ve stanovené lhůtě): při jednání soudu prostřednictvím poštovní zásilky (obálkou se zeleným pruhem) Všechny ostatní zásilky: prostřednictvím datové schránky (pokud ji adresát má; soud musí zjistit, jestli daná osoba datovou schránku má x náležitostí žaloby není rodné číslo /př. Jan Novák/) dubna 2007 9

10 PRÁVNICKÁ OSOBA DATOVÉ SCHRÁNKY U PRÁVNICKÝCH OSOB
má vždy jen jednu datovou schránku přístup do ní má automaticky zřízen statutární orgán (jednatel, člen představenstva apod.) = oprávněná osoba oprávněná osoba může určit „pověřenou osobu“ nebo „administrátora“ a udělit mu plná nebo částečná práva přístupu do datové schránky v případě vícečlenného statutárního orgánu (více jednatelů, členové představenstva) je každý z členů statutárního orgánu oprávněn vstupovat do datové schránky (! datová zpráva je pak považována za přečtenou okamžikem, kdy si ji přečetl první z nich, nehledě na to zda se o ní dozvěděli ostatní) dubna 2007 10

11 ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY, DOPORUČENÍ
Přístupové údaje Přístupové údaje budou Ministerstvem vnitra ČR rozeslány doporučenou poštou žlutou obálkou určenou výhradně do vlastních rukou (u společností do vlastních rukou statutárního orgánu, např. jednatele). Tato obálka bude mít úložní dobu 90 dní, aby byla dána možnost vyzvednutí obálky i pro ty, kdo se budou dlouhodobě zdržovat v zahraničí. Aktivování datové schránky Doručování prostřednictvím datové schránky bude aktivní od prvního zpřístupnění, tj. od chvíle, kdy se subjekt do datové schránky poprvé přihlásí. K aktivování datové schránky dojde buď prvním přihlášením, nebo 15. dnem po doručení přístupových údajů. Novelou doplněno přechodné ustanovení: Nepřihlásí-li se osoba uvedená v § 8 odst. 1 až 4 do datové schránky, datová schránka se zpřístupní dnem 1. listopadu 2009. Nejpozději bude všem povinným subjektům datová schránka aktivována od Tímto okamžikem je datová schránka zpřístupněna jak tomu, pro koho byla zřízena, tak pro ty, kdo do ní hodlají datové zprávy zasílat. dubna 2007 11

12 ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY, DOPORUČENÍ
Co neopomenout při aktivování datové schránky: Nastavit pověření dalších osob (pověřená osoba, administrátor) Nastavit upozornění na příchozí zprávy - zvolit zasílání zpráv o doručení do schránky na nebo prostřednictvím SMS (kopie na bude zdarma, informační SMS za cenu účtovanou operátorem) Jakmile byla jednou datová schránka aktivována, datová zpráva zasílaná do ní se považuje za doručenou okamžikem, kdy se adresát do své datové schránky přihlásil. Pokud se nepřihlásí do 10 dnů, má se za to, že je doručena uplynutím 10. dne od zaslání do adresátovy datové schránky. dubna 2007 12

13 SHRNUTÍ POVINNNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z AKTIVOVÁNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY
Úřad, soud (orgán veřejné moci): Povinnost do takové schránky příjemci doručovat přednostně (tj.zjistit si, jestli adresát datovou schránku má, a pokud ano komunikovat prostřednictvím datové schránky) Příjemce (fyzická osoba, právnická osoba): Povinnost datovou schránku vybírat a doručené datové zprávy si uchovávat x Jinak riziko srovnatelné s nevyzvedáváním listinné pošty resp. s jejím neuchováváním a ztrátou dubna 2007 13

14 Kapacita datové zprávy je omezena:
TECHNICKÉ UPOZORNĚNÍ Datová schránka není dlouhodobým úložištěm datových zpráv; obsah datových zpráv bude smazán z datové schránky 90 dní po doručení datové zprávy – uchovávání je na odpovědnost adresáta (příjemce) Kapacita datové zprávy je omezena: Maximální velikost datové zprávy nesmí přesáhnout limit v obsahu zprávy včetně příloh 10 MB Před odesláním datové zprávy je nutné zajistit převod datové zprávy do formátu, který je adresátem akceptován (.pdf, .doc, .xls) dubna 2007 14

15 ZNEPŘÍSTUPNĚNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY
Datovou schránku, která nebyla zřízena ze zákona (tj. datovou schránku fyzické osoby podnikatele i nepodnikatele) ministerstvo znepřístupní, a to případně i zpětně, ke dni: kdy zemřela fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena uvedenému v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého nabytí právní moci rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti této osoby k právním úkonům kdy byla tato osoba omezena na osobní svobodě z důvodu vzetí do vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence, ochranného léčení nebo ochrany zdraví lidu pokud tato osoba podala (osobně nebo elektronicky) žádost o znepřístupnění datové schránky, kterou dala najevo, že si do datové schránky nepřeje zasílat žádné zprávy ze strany orgánů veřejné moci, nejpozději do 3 pracovních dnů od podání takové žádosti Datovou schránku právnické osoby ministerstvo znepřístupní dnem jejího zrušení dubna 2007 15

16 AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ
Zákon zavádí pojem „autorizovaná konverze dokumentů“ = převedení dokumentu z elektronické podoby do listinné nebo obráceně při zachování právní síly dokumentu, ověření shody a připojení ověřovací doložky Kdo bude oprávněn provádět autorizovanou konverzi: - kontaktní místa veřejné správy (CZECHPOINT) - advokáti za podmínek stanovených zákonem dubna 2007 16

17 DALŠÍ INFORMACE O DATOVÝCH SCHRÁNKÁCH
Demo verze je umístěna na adrese: dubna 2007 17

18 DALŠÍ INFORMACE O DATOVÝCH SCHRÁNKÁCH
dubna 2007 18

19 Reklamní právo v praxi DĚKUJI ZA POZORNOST www.kmvs.cz
Mgr. Libor Štajer, advokát dubna 2007 19


Stáhnout ppt "a jejich používání v praxi – elektronická komunikace"

Podobné prezentace


Reklamy Google