Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ISDS Informační systém datových schránek Institut pro místní správu Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ISDS Informační systém datových schránek Institut pro místní správu Praha."— Transkript prezentace:

1 ISDS Informační systém datových schránek Institut pro místní správu Praha

2 2 Zákon o eGovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PSP ČR 25.6. 2008 Schválen Senátem PČR 17.7. 2008 Publikován ve Sbírce zákonů 19.8.2008 Účinnost od 1.7.2009

3 3 Datové schránky – revoluce v úřadování Povinné používání datových schránek orgány veřejné správy může výrazně zvýšit rychlost implementace eGovernmentu v ČR. Díky datovým schránkám a elektronické konverzi dokumentů bude možné naprostou většinu úředních záležitostí vyřídit elektronicky. Systém je navržen tak, aby umožnil respektoval stávající procesy a usnadnil tak pro přechod na „elektronické úřadování“

4 4 Proč datové schránky ANO ???  plné nahrazení obálkového doručování  cena  důkaz při soudním řízení  bezpečný komunikační kanál  existence seznamu adresátů  podpora elektronických formulářů  přístupnost z kteréhokoliv místa planety (přes internet)  úspora času  občanům je tato služba poskytována zdarma  úředník má povinnost zasílat dokumenty prostřednictvím DS (pracovní kázeň – zákoník práce)

5 5 Postavení MV ČR v projektu ISDS správce informačního systému vydává prováděcí vyhlášky „nakupuje“ služby provozu od držitele poštovní licence (smlouva podepsána 27.února 2009) kontroluje provoz systému

6 6 Datová schránka - eBOX Datová schránka je: Elektronické úložiště, které slouží k: 1) doručování dokumentů orgánů veřejné moci 2) provádění úkonů veřejné moci Zpráva, doručená přes datovou schránku, plně nahrazuje doporučenou zásilku, a to i do vlastních rukou !!! Datová schránka není: eMail ani elektronický archiv !

7 7 Co bude datová schránka umět ???  odesílat zprávy  přijímat zprávy  zjišťovat stavy odeslaných zpráv  přijímat doklady o dodání a doručení  ověřovat, zda adresát má datovou schránku  datové schránky budou umět pracovat s elektronickými formuláři

8 8 Druhy datových schránek Datová schránka právnické osoby Povinná pro PO zapsané v obchodním rejstříku, zřízena ze zákona do 90ti dnů od účinnosti, nebo bezprostředně po zapsání do obchodního rejstříku Datová schránka orgánu veřejné moci Zřízení do 90ti dnů od účinnosti zákona, centrální orgány, kraje, obce, měst.částí, ČT, ČRo, zdravotní pojišťovny, samospr. komory Datová schránka fyzické osoby podnikající Zřízena na žádost do 3 dnů, povinná pro advokáty, daňové poradce *) a insolvenční správce *) ze zákona až za 3 roky Datová schránka fyzické osoby Zřízena na žádost do 3 dnů, žádost se podává na MV, Czech POINTech. Povinné zřízení Zřízení na žádost

9 9 Orgány veřejné moci Orgány veřejné moci jsou: zejména státní orgány a instituce, vč. orgánů státní správy, orgány územních samosprávných celků, územní samosprávné celky, veškeré státní fondy České republiky, zejména včetně Pozemkového fondu České republiky, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, všechny samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři, soudy, všechny složky Policie České republiky a Armády České republiky, všechny organizační složky státu a jiných veřejnoprávních korporací, veřejnoprávní korporace. Jste orgánem veřejné moci ? Ověření na http://www.datoveschranky.info/ovm.phphttp://www.datoveschranky.info/ovm.php

10 10 Použití datových schránek NELZE VYUŽÍT (zatím): komunikace mezi fyzickými a právnickými osobami (FO FO, FO PO, PO PO) Povinně obousměrná komunikace orgánů veřejné moci mezi sebou komunikace orgánů veřejné moci vůči právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, kterým se zřizuje datová schránka ze zákona a právnickým nebo fyzickým osobám, komunikace orgánů veřejné moci vůči osobám, kterým byla datová schránka zřízena na základě jejich žádosti Nepovinně komunikace právnických a fyzických osob vůči orgánům veřejné moci

11 11 Doručení datové zprávy Dokument dodaný do datové schránky je doručen:  okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba mající dle svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (fikce doručení)  nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty Obdoba zásilky do vlastních rukou, ale v elektronické podobě.

12 12 Doručení datové zprávy

13 13 Doručení pomocí fikce

14 14 Kdy se nedoručuje pomocí Datové schránky

15 15 Jak si datovou schránku zřídím ??? Orgán veřejné moci (OMV), právnická osoba  datová schránka se zřizuje ze zákona, na základě údajů ve státních informačních systémech (např. obchodní rejstřík) Fyzické osoby a ostatní  Od 1.7.2009 mohou podat žádost na Czech POINTu, MV ČR, … Jak poznám, že mi byla datová schránka zřízena ?  Vedoucí orgánu, statutární zástupce obdrží do vlastních rukou zásilku s přístupovými údaji a návodem k používání na Czech POINTu lze zažádat o nové přístupové údaje do DS, možnost „stopnout“ službu přes mobilní telefon

16 16 Budu muset změnit chod úřadu ??? NE !!! I když datové schránky budou umožňovat jednodušší a efektivnější práci s dokumenty, v zásadě se vystačím s existujícími procesy, jen:  pro došlou poštu nebudu chodit na poštu, ale do datové schránky  místo zmocnění pro přebírání zásilek zmocním k přístupu do datové schránky  pokud to nepůjde jinak, došlé písemnosti třeba i vytisknu S vyspělým systémem spisové služby samozřejmě dokážu využít vlastnosti systému mnohem lépe.

17 17 Založení datové schránky

18 18 Přístup do datové schránky Oprávněná osoba Fyzická osoba Fyzická osoba podnikající (OSVČ) Statutární orgán Člen statutárního orgánu Vedoucí organizační složky Vedoucí orgánu veřejné moci Adminstrátor Osoba, určená oprávněnou osobou Pověřená osoba Osoby určené oprávněnou osobou nebo administrátorem

19 19 Komunikace s datovou schránkou

20 20 Jak se dostanu do datové schránky ??? Webový portál  jednoduchá aplikace, dostupní prostřednictvím internetu  funkce pro odesílání a příjem datových zpráv  zcela dostačující pro jednotlivce a malé organizace Rozhraní spisových služeb  umožní přímé propojení se spisovou službou či jinou aplikací  komfortní propojení s funkcemi spisové služby Autorizace  každý přístup musí být autorizován oprávněnou osobou, administrátorem nebo pověřenou osobou

21 21 Webový portál  slouží k využívání služeb ISDS fyzickými osobami, ale rovněž administrátory úřadů  není třeba instalovat žádný software  stačí jen běžný počítač, webový prohlížeč a přístup k internetu  uživatel vybere formulář a adresáta, systém předvyplní potřebné údaje  uživatel vloží zprávu (vlastní data), případně připojí přílohu  zprávu bude možné i elektronicky podepsat  bude možné prohlížet seznamy odeslaných zpráv, přijatých zpráv, historii včetně doručenek  mohou využívat i úřady

22 22 Rozhraní spisových služeb  MV ČR ve spolupráci s vybranými dodavateli spisových služeb připravilo jednotný standard komunikace.  19.12.2008 podepsáno memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem Vnitra ČR a zástupců výrobců elektronických spisových služeb http://www.mvcr.cz/datove-schranky.aspxhttp://www.mvcr.cz/datove-schranky.aspx Univerzální rozhraní datových schránek na bázi web sevices slouží k vyžívání služeb ISDS spisovými službami bude umožněno automatizovaně přijímat a odesílat zprávy včetně elektronicky podepsaných kromě odesílání a přijímání datových zpráv bude možné stahovat seznamy odeslaných zpráv, přijatých zpráv, historii včetně doručenek odpadnou listinné evidence, vše bude ve spisové službě, resp. podatelně spisová služba musí ovšem být na uvedené připravena

23 23 Informační systém datových schránek Povinnosti správce ISDS  zajistí připojení kvalifikovaného časového razítka k odeslané datové zprávě  dodá odesílanou datovou zprávu do datové schránky adresáta  vyrozumí adresáta o dodání zprávy  oznámí odesílateli, že zpráva byla doručena (označenou elektronickou značkou) datová schránka příjemce byla zpřístupněna, zrušena, neexistuje  o těchto událostech vede bezpečnou evidenci

24 24 Bude to bezpečné ??? Bezpečnost  dostupnost systému – 99,9%  integrita systému a dat – kryptografické komponenty  důvěrnost – provozovatel nemá přístup k datům  průkaznost – evidence veškerých událostí spojených s provozem  systém je zdvojen kvůli záloze  omezení formátů příloh – zakázané *.exe a spustitelné soubory, komprimované Autentifikace a autorizace uživatelů  stanoveno vyhláškou MV ČR (určitě možnost použití el.podpisu a certifikátů) Audit a dohled  dohled 24 x 7 x 365  prvotní bezpečnostní audit před spuštěním – červen 2009  pravidelné (plánované) bezpečnostní audity – každý rok  atest jako ISVS ()  dohled MV, ÚOOÚ (úřadu pro ochranu osobních údajů)

25 25 Datové schránky - harmonogram

26 26 Co se stane 1.7.2009  do úřadu bude přicházet pošta do datové schránky o z jiného úřadu o od právnických osob o od podnikajících fyzických osob a od fyzických osob  úřady budou posílat poštu ze své datové schránky o do jiného úřadu o mnoha právnickým osobám o podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým osobám

27 27 Postup při vydání rozhodnutí v elektronické podobě

28 28 Náležitosti rozhodnutí v elektronické formě

29 29 Informační kampaň  úspěch eGovernmentu v ČR je do značné míry závislý na tom, jak se rozšíří používání datových schránek  datové schránky budou používány, pokud uživatelé budou vědět jak je mají, mohou a musí používat.  http://www.datoveschranky.info http://www.datoveschranky.info  http://www.mvcr.cz/datoveschranky.aspx http://www.mvcr.cz/datoveschranky.aspx  bezplatná informační linka MV ČR – 270 005 200  roadshow pro zaměstnance veřejné správy po regionech  další aktivity budou následovat: informační a reklamní kampaň, direct mail, semináře

30 30  soukromé subjekty zcela zdarma  orgány veřejné moci – platí za odeslání buď na základě transakčního modelu, nebo na základě modelu s garantovanou slevou  náklady na zřízení přístupu k DS a správu systému hradí MV ČR Ceny Hranice Transakcí kumulativně Cena služby pro OVM Cena s DPHCena bez DPH 0-33 mil17,9015,04 33 - 66 mil15,9013,36 66 - 100 mil.13,9011,68 100 - 123 mil.11,9010,00 nad 123 mil.9,908,32

31 31 Úspory Příklad 1 - OVM, který většinu své korespondence ven posílá jako obálky s pruhem Cena ISDSPrům. cena poš. zásilkyÚspora 17,9030,0040% 15,9030,0047% 13,9030,0054% 11,9030,0060% 9,9030,0067% Příklad 2 - OVM, který má více obyčejných zapsaných zásilek Cena ISDSPrům. cena poš. zásilkyÚspora 17,9020,0011% 15,9020,0021% 13,9020,0031% 11,9020,0041% 9,9020,0051%

32 32 Dovolené komunikační směry Komu posílám ? Orgán veřejné moci Právnická osoba Podnikající fyzická osoba Fyzická osoba Kdo jsem ? Orgán veřejné moci ANO ANO* Právnická osoba ANONE Podnikající fyzická osoba ANO*NE Fyzická osobaANO*NE *) jsem-li tedy orgán veřejné moci, posílám (pokud to povaha dokumentu dovoluje) podnikající fyzické osobě, pokud má tato zřízenou datovou schránku

33 33 Technické specifikace ISDS  identifikátor – bude stanoven vyhláškou MV ČR  způsob přihlášení, autentifikace – bude stanoven vyhláškou MV ČR (jméno, heslo, nebo certifikát na bezpečném úložišti  technologický interface pro připojení spisových služeb bude založen na otevřeném rozhraní spisových služeb, které nyní vzniká  podrobnosti o formátech a další technická specifikace – provozní dokumentace systému, bude zveřejněna před 1.7.2009

34 34 Další služby provozovatele SMS Notifikace  upozornění na došlou zprávu prostřednictvím SMS  upozornění na došlou zprávu do vlastních rukou  ze zákona zdarma upozornění na novou zprávu do eMailu Autentifikace a autorizace uživatelů  POST SIGNUM certifikační autorita České pošty, komerční a kvalifikované certifikáty Dlouhodobé uchovávání zpráv  uchovávání zpráv na dobu delší než 90 dnů – důležité pro uživatele přistupující přes webový portál. Úschovna  stojí mimo ISDS, chce-li uživatel zprávu převést do tištěné podoby, odešle zprávu do úschovny, obdrží kód žádosti, s tímto kódem zajde na jakýkoli Czech POINT, kde mu za poplatek 30,-Kč zprávu vytisknou a orazítkují.

35 35 Další zdroje informací http://datoveschranky.info http://www.egoncentrum.cz http://institutpraha.cz http://www.mvcr.cz/datove-schranky.aspx http://egovernment.cz/schranky +420 270 005 200

36 36 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ISDS Informační systém datových schránek Institut pro místní správu Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google