Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systém datových schránek Ing. Marek Němec Bc. Radim Šmehlík, DiS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systém datových schránek Ing. Marek Němec Bc. Radim Šmehlík, DiS."— Transkript prezentace:

1 Informační systém datových schránek Ing. Marek Němec Bc. Radim Šmehlík, DiS.

2 Přehled témat Pojmy a terminologie Legislativa Informační systém datových schránek Konverze dokumentů Archivace elektronických dokumentů Spisová služba ISDS – Praktické cvičení ELEV – práce v eLearningu

3 Pojmy a terminologie I Autentizace Identifikace Listina Orgány veřejné moci (OVM) Elektronický dokument (datová zpráva) Elektronická veřejná listina

4 Pojmy a terminologie II Elektronický podpis Zaručený elektronický podpis Komerční certifikát Kvalifikovaný certifikát Elektronická značka Kvalifikované časové razítko

5 Legislativa - zákony zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu

6 Legislativa – související právní předpisy zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a změně dalších zákonů zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně dalších zákonů

7 Vyhlášky o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů o podrobnostech výkonu spisové služby Národní standard pro elektronické systémy spisové služby

8 Zákon o eGovernmentu Prsty: Czech POINT Oběhová soustava: Komunikační infrastruktura veřejné správy (neboli „KIVS“) Srdce: Zákon o eGovernmentu Mozek: Základní registry veřejné správy

9 Vazba na Správní řád Doručování dokumentu mezi orgány veřejné moci navzájem Doručování dokumentu orgány veřejné moci jiným subjektům Provádění úkonů jiných subjektů vůči orgánům veřejné moci

10 Zákon č. 300/2008 po zkušenostech z praxe 10 let eGovernmentu v ČR ČR má eGovernment v širokém rozsahu Spuštění ISDS neznamenalo zhroucení V ISDS nebyly odhaleny podvodné zprávy Pročištěn obchodní rejstřík

11 Naplnění cílů Povinná forma komunikace: ANO Povinné doručování DS OVM, PO, FO, PFO: ANO Dobrovolné doručování FO a PO: ANO Vzájemná komunikace mezi FO a PO: NE Autorizovaná konverze dokumentů: ANO

12 Informační systém datových schránek proč zavádíme datové schránky co je to datová schránka a k čemu ji můžeme, nebo naopak nemůžeme použít jaké druhy datových schránek budeme mít jak se datové schránky zakládají …

13 Druhy datových schránek Povinné zřízení Datová schránka orgánu veřejné moci Datová schránka právnické osoby Zřízení na žádost Datová schránka fyzické osoby podnikající Datová schránka fyzické osoby

14 Použití datových schránek plné nahrazení obálkového doručování snížení ceny za doručování důkaz při soudním řízení bezpečný komunikační kanál podporu elektronických formulářů přístupnost z kteréhokoliv místa planety (přes internet) úsporu času občanům službu poskytovanou zdarma úředníkům povinnost zasílat dokumenty prostřednictvím DS (pracovní kázeň – zákoník práce)

15 Funkce, které plní datová schránka DATOVÁ SCHRÁNKA JE elektronické úložiště, které slouží k: doručování dokumentů orgánů veřejné moci provádění úkonů veřejné moci DATOVÁ SCHRÁNKA NENÍ eMail ani elektronický archiv

16 Pomocí datové schránky můžeme odesílat zprávy přijímat zprávy zjišťovat stavy odeslaných zpráv přijímat doklady o dodání a doručení ověřovat, zda adresát má datovou schránku pracovat s elektronickými formuláři

17 Co se pomocí datové schránky nedoručuje obsahuje-li dokument utajované informace nemá-li adresát zpřístupněnou datovou schránku neumožňuje-li to povaha dokumentu doručuje-li se na místě (při úkonu) z dalších zákonných důvodů (např. doručování veřejnou vyhláškou, jiné pořadí způsobu doručování)

18 Doručení datové zprávy

19 Doručení datové zprávy - fikce

20 Zřízení datové schránky Kontaktní místo veřejné správy CzechPOINT Vyplnění a odeslání elektronicky podepsaného formuláře Vyplnění formuláře opatřeného ověřeným podpisem

21 Zřízení další DS pro OVM Na kontaktním místě veřejné správy (pracoviště Czech POINT) Odesláním žádosti na e-podatelnu správce (posta@mvcr.cz) Odesláním žádosti na poštovní adresu správce Odesláním žádosti do datové schránky správce

22 Poštovní datové zprávy komunikace mezi ostatními uživateli datových schránek zpoplatněná služba paušál + cena za DZ Odeslání Poštovní datové zprávy (Cena / 1PDZ) 15,04 Kč Měsíční poplatek za využívání služby Počet odeslaných zpráv v měsíciCena / měsíc 1-1050 Kč 11-5035 Kč Nad 5020 Kč

23 Přístupy do datové schránky Oprávněná osoba Fyzická osoba, Fyzická osoba podnikající (OSVČ), Statutární orgán, Člen statutárního orgánu, Vedoucí organizační složky, Vedoucí orgánu veřejné moci Administrátor osoba, určená oprávněnou osobou Pověřená osoba osoba určená oprávněnou osobou nebo administrátorem

24 Komunikace s datovou schránkou

25 Rozhraní datových schránek webový portál postačující pro jednotlivce a malé organizace jednoduchá aplikace dostupná přes Internet umožňuje odesílání a příjem datových zpráv rozhraní spisových služeb přímé propojení se spisovou službou či jinou aplikací

26 Povinnosti správce ISDS zajistí připojení kvalifikovaného časového razítka k odeslané datové zprávě dodá odesílanou datovou zprávu do datové schránky adresáta vyrozumí adresáta o dodání zprávy oznámí odesílateli, že zpráva byla doručena (označenou elektronickou značkou) datová schránka příjemce byla zpřístupněna, zrušena, neexistuje o těchto událostech vede bezpečnou evidenci

27 Varianty ukládání elektronických dokumentů Obec ukládá data v TC na ORP či jinde Obec ukládá data v TC v rámci hostované ESS Obec má vlastní bezpečné pracovní úložiště v rámci své ESS Obec nemá technologické vybavení a neuvažuje o nákupu

28 Konverze dokumentů provádí se na pracovišti Czech POINT Dle způsobu Konverze z listinné podoby do elektronické Konverze z elektronické podoby do listinné Dle subjektu Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy. Konverzi z moci úřední provádějí orgány veřejné moci pro výkon své působnosti. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl

29 Konverze z listinné podoby do elektronické převod dokumentu do elektronické podoby (skenování) uložení a opatření časovým razítkem podpisem úředníka ověřovací doložkou (doložka je uložena do centrální evidence) odeslání dokumentu do datové schránky občana, pokud ji má do úschovny elektronických dokumentů na CD nebo DVD

30 Konverze z elektronické podoby do listinné Občan předloží jednorázové přístupové údaje k úložišti, popř. předá CD/DVD nebo jiné médium obsluha vyzvedne elektronickou zprávu provede kontrolu: časového razítka podpisu úředníka nebo elektronické značky úřadu platnost podpisu nebo elektronické značky vygeneruje a vytiskne ověřovací doložku a jedinečný hash (údaje o konverzi)

31 Ověřovací doložka Ověřovací doložka konverze z listinné do elektronické podoby Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě je součástí výstupu údaje jsou v evidenci provedených konverzí uchovávány po dobu 10 let od provedení konverze

32 Archivace elektronických dokumentů Archivace a dlouhodobé ukládání listinných a elektronických dokumentů Hlavní problémy ukládání elektronických dokumentů Zajištění právních požadavků na autenticitu a ukládání elektronických dokumentů

33 Ukládání dokumentů z pohledu původce

34 Ukládání dokumentů z pohledu předmětu ListinnéElektronické Obsah je svázaný s nosičemInformace, která je předmětem archivace, je nezávislá na nosiči a formátu dat Existuje originál a kopieNení možné rozlišit kopii a originál Vlastnosti dokumentu dokladující jeho pravost a autenticitu mizí s fyzikálními vlastnostmi dokumentu Pravost a autenticita dokumentu je dána metadaty a jejich virtuálními vlastnostmi Technologie archivace je technologií uhovávání fyzikálních a chemických vlastností dokumentu Technologie archivace je technologií zachování čitelnosti dat a dokladovatelnosti virtuálních vlastností dokumentu Interpretace obsahu archivovaného dokumentu je věcí znalosti lidí o prostředí, ve kterém dokument vznikl Archivace listinných dokumentů je obor, který se utváří již stovky let Archivace elektronických dokumentů není starší než několik desítek let, ale je mnohem dynamičtější a neustálená

35 Elektronická archivace Jak zachovat čitelnost nosičů dat? Organizační Technologická Jak zachovat čitelnost formátů? Migrace Emulace Jak zachovat dokladovatelnost a pravdivost autenticity dat? je třeba použít zákonem garantovaný čas a certifikáty

36 Spisová služba je páteřním systémem eGovernmentu v úřadu Úzká vazba na další dva projekty Informačnímu systému datových schránek projektu Národního digitálního archivu Součást připravované výzvy TC

37 ISDS - adresy www.datoveschranky.infowww.datoveschranky.info – ostré prostředí www.isdstest.czwww.isdstest.cz – informace pro běžné uživatele http://www.datoveschranky.info/clanek/99/ Testovací prostředí pro OVM http://www.602.cz/ 602XML Filler – nutný pro provoz DS (zdarma)

38 ISDS - Praktické cvičení http://www.datoveschranky.info/clanek/99/ Vstup do testovací datové schránky

39 ELEV - eLearning Akreditace dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ukončení certifikátem Zaslání po ukončení elektronického kurzu Vybrané kurzy jen formou eLearningu Komunikace s tutorem i studenty

40 ELEV – následující kurzy Czech POINT Základy práce Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z rejstříku trestů … K dnešnímu dni cca. 20 kurzů Různá časová dotace (1-24h) Další v přípravě

41 ELEV - eLearning Praktická ukázka práce s eLearningem http://elev.institutpraha.cz/regman/moravskatrebova.html

42 Informační zdroje http://www.datoveschranky.info http://www.mvcr.cz/datove-schranky.aspx http://www.egoncentrum.cz http://www.institutpraha.cz eLearning – kurz Informační systém datových schránek

43 Děkujeme za pozornost eGON centrum Moravská Třebová http://www.mtrebova.cz/egon-centrum-moravska-trebova Ing. Pavel Šafařík Ing. Mgr. Dana Buriánková Ing. Marek Němec Bc. Radim Šmehlík, Dis.


Stáhnout ppt "Informační systém datových schránek Ing. Marek Němec Bc. Radim Šmehlík, DiS."

Podobné prezentace


Reklamy Google