Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod k legislativě eGovernmentu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod k legislativě eGovernmentu"— Transkript prezentace:

1 Úvod k legislativě eGovernmentu
Institut pro místní správu Praha

2 Datové schránky v právním řádu
Právní úprava: zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Související právní předpisy: zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a změně dalších zákonů zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

3 Datové schránky v právním řádu
Prováděcí a související předpisy: návrh vyhlášky o podrobnostech přístupu do datové schránky návrh vyhlášky o stanovení podrobností autorizované konverze dokumentu návrh vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby národní standard pro elektronické systémy spisové služby

4 Datové schránky v právním řádu
Návrh vyhlášky o podrobnostech přístupu do dat.schránky: přístupové údaje do datové schránky (uživatelské jméno a bezpečnostní heslo) elektronické prostředky pro přihlášení do datové schránky (webovské rozhraní, spisová služba) technické podmínky a bezpečnostní zásady pro přístup do datové schránky (vyšší zabezpečení-kvalifikovaný certifikát na tokenu) způsob tvorby identifikátoru datové schránky (nebude to žádný ze stávajících identifikátorů – IČ, DIČ, RČ, …)

5 Datové schránky v právním řádu
Návrh vyhlášky o stanovení podrobností autorizované konverze dokumentu: technické náležitosti provádění autorizované konverze dokumentu (konverze) technické náležitosti dokumentu, který provedením konverze vznikl (výstup) technické náležitosti dokumentu, jehož provedením výstup při konverzi vznikl (vstup) vzor osvědčení o vykonání zkoušky zaměstnance provádějícího konverzi na žádost výstupní datové formáty

6 Datové schránky v právním řádu
Návrh vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby: příjem dokumentu označování a evidence dokumentu číslo jednací a tvorba spisu rozdělování, oběh a vyřizování dokumentu spisový znak, skartační znak a skartační lhůta, skartační řízení

7 Datové schránky v právním řádu
Národní standard pro elektronické systémy spisové služby: přehled požadavků na elektronické spisové systémy pro vedení spisové služby spisový plán a organizace spisu kontrola a bezpečnost uchovávání a vyřazování (skartační operace) příjem dokumentu, atd.,….

8 Datové schránky v právním řádu
Vymezení základních pojmů: Informační systém datových schránek (ISDS je IS VS, který obsahuje informace o DS a jejich uživatelích. Správcem je MV, provozovatelem ČP, s.p.) Datová schránka (IS VS ve smyslu zákona 365/2000 Sb., o IS VS a změně dalších zákonů; je elektronickým úložištěm, datovým prostorem, vyhrazeným pro OVM, PO, FO, FO podnikající) Datová zpráva (přijatý dokument od OVM, nebo vytvořený dokument určený k poslání OVM) Kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT) Orgán veřejné moci (taxativně vymezené pro potřeby zákona)

9 Základní vazby na správní řád
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se dotýkají zejména ve dvou oblastech: doručování dokumentu vydávání rozhodnutí v elektronické podobě Doručování dokumentu mezi orgány veřejné moci navzájem: §17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu (Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí.) to umožňuje povaha dokumentu se nedoručuje na místě (při provádění úkonu)

10 Základní vazby na správní řád
Doručování dokumentu orgány veřejné moci jiným subjektům: §17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu to umožňuje povaha dokumentu se nedoručuje na místě (při provádění úkonu) nebo veřejnou vyhláškou má adresát zpřístupněnou datovou schránku Provádění úkonů jiných subjektů vůči orgánům veřejné moci: §18 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu (Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky.) Jiné subjekty provádí úkony vůči orgánům veřejné moci pokud: subjekt má zpřístupněnou datovou schránku subjekt chce využít systém datových schránek

11 Pomocí datové schránky se nedoručuje:
Nedoručuje se …. Pomocí datové schránky se nedoručuje: obsahuje-li dokument utajované informace nemá-li adresát zpřístupněnou datovou schránku neumožňuje-li to povaha dokumentu doručuje-li se na místě (při úkonu) z dalších zákonných důvodů (např. doručování veřejnou vyhláškou, jiné pořadí způsobu doručování)

12 Vydávání právního rozhodnutí
Vydávání právního rozhodnutí v elektronické podobě: § 69 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (Pokud se na žádost účastníka má rozhodnutí doručit elektronicky, vyhotoví úřední osoba, která za písemné vyhotovení rozhodnutí odpovídá, jeho elektronickou verzi s tím, že na místě otisku úředního razítka vyjádří tuto skutečnost slovy "otisk úředního razítka" a dokument podepíše svým zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném) Postup pro vydání elektronické podoby rozhodnutí: rozhodnutí je schváleno a podepsáno oprávněnou úřední osobou (např. pomocí vnitřní certifikační autority) osoba odpovědná za písemné vyhotovení rozhodnutí podepíše svým zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb rozhodnutí je vloženo do datové schránky příjemce

13 Autorizovaná konverze dokumentů
upravena v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi v § 22 - § 26 § 22 Konverze Konverzí se rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. Dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen „výstup“), má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl (dále jen „vstup“). Má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu.

14 § 23 - Subjekty provádějící konverzi
Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy. Konverzi z moci úřední provádějí orgány veřejné moci pro výkon své působnosti.

15 § 24 - Postup při provádění konverze
Při konverzi do dokumentu v listinné podobě subjekt provádějící konverzi: ověří platnost kvalifikovaného časového razítka vstupu, ověří, že kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, na němž je založen zaručený elektronický podpis, kterým je podepsán vstup, nebo kvalifikovaný systémový certifikát8) vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, na němž je založena elektronická značka8), kterou je označen vstup, nebyly před okamžikem uvedeným v kvalifikovaném časovém razítku zneplatněny, ověří platnost zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický podpis“) nebo platnost uznávané elektronické značky. Bezodkladně poté, kdy subjekt provádějící konverzi ověří shodu výstupu se vstupem a shoduje-li se výstup se vstupem, připojí k výstupu ověřovací doložku. Při konverzi do dokumentu obsaženého v datové zprávě opatří subjekt, který konverzi provedl, výstup svou uznávanou elektronickou značkou nebo uznávaným elektronickým podpisem osoby, která konverzi provedla, a zajistí, aby byl výstup opatřen kvalifikovaným časovým razítkem. Technické náležitosti provádění konverze, vstupu a výstupu stanoví ministerstvo vyhláškou.

16 § 24 - Postup při provádění konverze
Konverze se neprovádí je-li dokument v jiné než v listinné podobě či v podobě datové zprávy jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména o občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o prvopis vidimovaný dokument opis nebo kopii pořízenou ze spisu stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka jedná-li se o výstup z konverze v případě provedení konverze na žádost, nebylo-li k dokumentu obsaženém v datové zprávě připojeno kvalifikované časové razítko

17 § 24 - Postup při provádění konverze
v případě provedení konverze na žádost, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil byl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo příslušnou datovou zprávu vydal nebo vytvořil, a nebyla-li shledána shoda tohoto dokumentu s výstupem jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné podoby, například o zvukový nebo audiovizuální záznam pokud dokument obsažený v datové zprávě nesplňuje technické náležitosti podle odstavce 4. Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy

18 § 25 – Ověřovací doložka § 25 Ověřovací doložka
Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě je součástí výstupu a obsahuje název subjektu, který konverzi provedl pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí údaj o ověření toho, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu údaj o tom, z kolika listů se skládá vstup údaj o tom, zda vstup obsahuje vodoznak, reliéfní tisk nebo embossing, suchou pečeť nebo reliéfní ražbu, opticky variabilní prvek nebo jiný zajišťovací prvek datum vyhotovení ověřovací doložky jméno, případně jména, a příjmení osoby, která konverzi provedla Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě je součástí výstupu a obsahuje údaj o tom, z kolika listů se skládá výstup

19 § 25 – Ověřovací doložka § 25 Ověřovací doložka
datum vyhotovení ověřovací doložky údaj o tom, zda byl vstup podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo označen platnou uznávanou elektronickou značkou, číslo kvalifikovaného certifikátu, na němž je uznávaný elektronický podpis založen, nebo číslo kvalifikovaného systémového certifikátu, na němž je uznávaná elektronická značka založena, a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát vydal datum a čas uvedené v kvalifikovaném časovém razítku, číslo kvalifikovaného časového razítka a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který kvalifikované časové razítko vydal otisk úředního razítka, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která konverzi provedla.

20 § 26 – Evidence provedených konverzí
Subjekt provádějící konverzi vede evidenci provedených konverzí. Záznam v evidenci obsahuje tyto údaje: pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí datum provedení konverze konkrétní označení vstupu a datum jeho sepsání, je-li datum ve vstupu obsaženo údaj o uhrazení správního poplatku nebo odměny notáře (uvedení čísla dokladu, kterým byl uhrazen) nebo údaj o osvobození od správního poplatku s odkazem na právní předpis. Údaje podle odstavce 1 jsou v evidenci provedených konverzí uchovávány po dobu 10 let od provedení konverze.

21 § 26 – Evidence provedených konverzí
převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické (nebo naopak), ověření shody obsahu a připojení ověřovací doložky 2 typy konverze: konverze na žádost na Czech POINTech konverze z moci úřední – OVM pro výkon své působnosti Vyhláška o autorizované konverzi dokumentu - je v návrhu; předpokládaná účinnost k  vyhláška upravuje : technické náležitosti autorizované konverze technické náležitosti vstupu a výstupu (§ 24, odst 4 vzor osvědčení o vykonání zkoušky (§ 30, odst. 4)

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Úvod k legislativě eGovernmentu"

Podobné prezentace


Reklamy Google