Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implementace z.č. 300/2008 Implementace zákona č. 300/2008 Sb. na KÚ MSK Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica, Bc. Jana Třísková, DiS. Dne: 4. 6. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implementace z.č. 300/2008 Implementace zákona č. 300/2008 Sb. na KÚ MSK Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica, Bc. Jana Třísková, DiS. Dne: 4. 6. 2009."— Transkript prezentace:

1 Implementace z.č. 300/2008 Implementace zákona č. 300/2008 Sb. na KÚ MSK Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica, Bc. Jana Třísková, DiS. Dne: 4. 6. 2009

2 Implementace z.č. 300/2008 Tomáš Vašica, Jana Třísková, 4. 6. 2009 2 Legislativa Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách Návrh vyhlášky o podrobnostech přístupu do datové schránky Návrh vyhlášky o stanovení podrobností o provádění autorizované konverze Novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě Návrh v yhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby

3 Implementace z.č. 300/2008 Tomáš Vašica, Jana Třísková, 4. 6. 2009 3 Další podklady Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. pro kraj, verze 2.0 (MV, Cortis consulting) Datové schránky a správní řád (materiál MV)

4 Implementace z.č. 300/2008 Tomáš Vašica, Jana Třísková, 4. 6. 2009 4 Koordinace činností Operativní skupina složená ze zástupců odborů, které vedou správní řízení Vytvořen harmonogram postupu

5 Implementace z.č. 300/2008 Tomáš Vašica, Jana Třísková, 4. 6. 2009 5 Dokončeno Kontrola údajů o MSK v ePusa Na stránkách kraje v IS IMO zřízena sekce eGon s informacemi pro obce. Doporučení odborné skupiny o určení osob pověřených k přístupu do DS (podatelna)

6 Implementace z.č. 300/2008 Tomáš Vašica, Jana Třísková, 4. 6. 2009 6 Probíhá Příprava pracoviště pro autorizovanou konverzi Příprava změny interních dokumentů –Organizační řád –Spisový řád –Bezpečnostní směrnice Vyřizování digitálních certifikátů pro zaměstnance –Minimálně 2 na každý odbor –Pro správní řízení budou využívány kvalifikované certifikáty Příprava materiálu pro PO kraje, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku, aby si zažádaly o zřízení DS

7 Implementace z.č. 300/2008 Tomáš Vašica, Jana Třísková, 4. 6. 2009 7 Musíme připravit Informaci pro občany o datových schránkách a možnosti provádět autorizovanou konverzi Školení zaměstnanců

8 Implementace z.č. 300/2008 Tomáš Vašica, Jana Třísková, 4. 6. 2009 8 Školení Červen: –Testování propojení SSL a DS –Školení vybraných zástupců všech odborů na propojení SSL a DS –Školení sekretariátů Červenec a srpen: –Školení všech zaměstnanců úřadu pracujících se spisovou službou

9 Implementace z.č. 300/2008 Tomáš Vašica, Jana Třísková, 4. 6. 2009 9 Dlouhodobé úkoly Zajištění zpracování el. dokumentů Zajištění bezpečného dlouhodobého uložení el. spisů Umožnit nahlížení do el. spisů

10 Implementace z.č. 300/2008 Tomáš Vašica, Jana Třísková, 4. 6. 2009 10 Novela zákona o archivnictví a SSL 28.5.2009 Senát schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

11 Implementace z.č. 300/2008 Tomáš Vašica, Jana Třísková, 4. 6. 2009 11 Novela zákona o archivnictví a SSL Nově § 69a odst. 1 – nutnost použít časové razítko –Není-li doručený dokument v digitální podobě opatřen uznávaným elektronickým podpisem, elektronickou značkou nebo kvalifikovaným časovým razítkem, určený původce jej opatří kvalifikovaným časovým razítkem.

12 Implementace z.č. 300/2008 Tomáš Vašica, Jana Třísková, 4. 6. 2009 12 Novela zákona o archivnictví a SSL § 69a odst. 4 – převod dokumentů –Převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak a změnu formátu dokumentu v digitální podobě provádí určený původce postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost procesu převádění nebo změny formátu.

13 Implementace z.č. 300/2008 Tomáš Vašica, Jana Třísková, 4. 6. 2009 13 Novela zákona o archivnictví a SSL § 69a odst. 8 – právní fikce pravosti el. dokumentů –Neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se považuje za pravý, byl-li podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo označen platnou elektronickou značkou osoby, která k tomu byla v okamžiku podepsání nebo označení oprávněna, osoby odpovědné za převedení z dokumentu v analogové podobě nebo změnu formátu dokumentu v digitální podobě nebo osoby odpovědné za provedení autorizované konverze dokumentů a opatřen kvalifikovaným časovým razítkem. Ustanovení věty první se vztahuje i na dokumenty vzniklé z činnosti původců, kteří nejsou určenými původci.

14 Implementace z.č. 300/2008 Tomáš Vašica, Jana Třísková, 4. 6. 2009 14 Novela zákona o archivnictví a SSL § 70 odst. 2 – Národní standard pro spisové služby Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, který ministerstvo zveřejní ve Věstníku ministerstva a způsobem umožňujícím dálkový přístup, stanoví požadavky na elektronické systémy spisové služby, a to –příjem dokumentů, –označování a evidenci dokumentů, –vyhledávání, odesílání a zobrazování dokumentů, –ukládání dokumentů, –vyřazování dokumentů a výběr archiválií, –dokumentace životního cyklu elektronického systému spisové služby, –spisový a skartační plán, –transakční protokol, –správcovské funkce, –metadata.

15 Implementace z.č. 300/2008 Tomáš Vašica, Jana Třísková, 4. 6. 2009 15 Návrh vyhlášky o podrobnostech výkonu SSL 19. 5. 2009 – KÚ obdržel ve zkráceném připomínkovém řízení návrh vyhlášky 19. 5. 2009 – vyhláška poskytnuta e-mailem ORP 21. 5. 2009 – diskutovány připomínky odboru INF a VŽ, navíc připomínky Karviné, Opavy, Ostravy 22. 5. 2009 – zpracováno stanovisko, připomínky zaslány MV

16 Implementace z.č. 300/2008 Tomáš Vašica, Jana Třísková, 4. 6. 2009 16 Návrh vyhlášky o podrobnostech výkonu SSL § 16 - Výstupní datové formáty Výstupním datovým formátem dokumentů se rozumí formáty stanovené pro –formát výstupu z elektronického systému spisové služby –formát dokumentu ukládaného v elektronické spisovně, která je součástí v elektronickém systému spisové služby –formát pro předávání do digitálního archivu. Formát PDF/A (ISO 19005) Formáty PNG (ISO/IEC 15948:2004) nebo TIFF (revize 6 - nekomprimovaný) Formát WAV Formát MPEG2 (ISO/IEC 13818) Pro výstup z elektronického systému spisové služby lze současně použít také jiný datový formát.

17 Implementace z.č. 300/2008 Tomáš Vašica, Jana Třísková, 4. 6. 2009 17 Změna zákona o el. úkonech a aut. konverzi dok. Další datové schránky - § 6 –Další datové schránky orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo orgánu veřejné moci bezplatně na žádost tohoto orgánu do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Datová schránka podle věty první se zřizuje zejména pro potřebu vnitřní organizační jednotky orgánu veřejné moci. Další datové schránky ÚSC - § 7 –Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna datová schránka orgánu veřejné moci, nepožádá-li územní samosprávný celek o zřízení další datové schránky orgánu veřejné moci.

18 Implementace z.č. 300/2008 Tomáš Vašica, Jana Třísková, 4. 6. 2009 18 Změna zákona o el. úkonech a aut. konverzi dok. § 14 odst. 2 –Náklady spojené s provozováním informačního systému datových schránek hradí stát z prostředků státního rozpočtu vyčleněných podle návrhu ministerstva pro stanovený účel v kapitole všeobecná pokladní správa

19 Implementace z.č. 300/2008 Tomáš Vašica, Jana Třísková, 4. 6. 2009 19 Změna zákona o el. úkonech a aut. konverzi dok. Dodávání dokumentů FO, podnikajících FO a PO - § 18a –od 1. ledna 2010 –Ministerstvo umožní na žádost fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby dodávání dokumentů z datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do datové schránky této osoby. –Za dodání dokumentu podle odstavce 1 náleží provozovateli informačního systému datových schránek odměna, kterou hradí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, z jejíž datové schránky byl dokument odeslán. Odměna podle věty první se stanoví podle cenových předpisů.

20 Implementace z.č. 300/2008 Tomáš Vašica, Jana Třísková, 4. 6. 2009 20 Změna zákona o el. úkonech a aut. konverzi dok. Formáty datové zprávy - § 20 odst. 3 –Ministerstvo stanoví vyhláškou technické náležitosti užívání datových schránek, přípustné formáty datové zprávy, maximální velikost datové zprávy a dobu uložení datové zprávy v datové schránce. –Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam možných technických prostředků pro vyrozumění o dodání datové zprávy do datové schránky.

21 Implementace z.č. 300/2008 Tomáš Vašica, Jana Třísková, 4. 6. 2009 21 Změna zákona o el. úkonech a aut. konverzi dok. Přechodná ustanovení - § 31 –Datová schránka podle věty první je zpřístupněna prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1 až 4. Nepřihlásí-li se osoba uvedená v § 8 odst. 1 až 4 do datové schránky, datová schránka se zpřístupní dnem 1. listopadu 2009.

22 Implementace z.č. 300/2008 Tomáš Vašica, Jana Třísková, 4. 6. 2009 22 Změna zákona o el. úkonech a aut. konverzi dok. Zpřístupnění DS –Datová schránka podle věty první je zpřístupněna prvním přihlášením –Nepřihlásí-li se osoba uvedená v § 8 odst. 1 až 4 do datové schránky, datová schránka se zpřístupní dnem 1. listopadu 2009. –Ustanovení § 24 odst. 1 a 2 správního řádu se při doručení prvních přístupových údajů nepoužijí; lhůta stanovená v § 23 odst. 4 správního řádu činí v tomto případě 90 dnů.

23 Implementace z.č. 300/2008 Děkujeme Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Implementace z.č. 300/2008 Implementace zákona č. 300/2008 Sb. na KÚ MSK Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica, Bc. Jana Třísková, DiS. Dne: 4. 6. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google